РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ОВОС)
Уведомление за инвестиционно намерение
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Искане за преценяване
Приложение 2
Писмо по чл.6
Издаване на решение по ОВОС
Искане за издаване на решение по ОВОС
Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ЕО)
Уведомление за изготвяне на план/програма
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми
Искане за издаване на преценка необходимостта от ЕО
Издаване на становище по ЕО на планове и програми
Искане за издаване на становище по ЕО

 

Издаване на Регистрационни карти на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
заявление за регистрация
Заявление за маркиране
Уведомление за маркиране
заявление за премахване на маркировка
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл.12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Образец на книга
Заявление за организиран билкозаготвителен пункт
Заявление за промяна на данните на пункт за билки
Годишна справка за билки
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл.10 от Закона за опазване на лечебните растения
Заявление билки специален режим
Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл.31, ал.6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони
Уведомление инвестиционно предложение
Уведомление план-програма
Регистрация на организиран пункт за охлюви
Заявление за организиран пункт за охлюви

 Регистрация на диви животни

Заявление за регистрация на диви животни 

 

Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
Образец №1: Съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на разрешение
Образец №3: Съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО
Издаване на решение за прекратяване действието на разрешение
Образец №2: Съгласно чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО
Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
Образец №1: Съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО
Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №2: Съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
Образец №3: Съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №4: Съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО
Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №5: Съгласно към чл.80, ал.1 от ЗУО
Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
Приложение №5 раб.лист за класифик. отпадъци
Приложение №6 раб.лист за класифик. отпадъци
Прекратяване действието на утвърден работен лист за класификация на отпадъците, при преустановяване образуването им и при липса на източник за образуване на съответния отпадък
Приложение №7 раб.лист за класифик. отпадъци
Заверяване на отчетни книги по отпадъците по чл.44 от Закона за управление на отпадъците и чл.7 от Наредба №1, ДВ бр.51/2014г.
Образци

 

Наредба 6

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
План за собствен мониторинг
Утвърждаване на доклад за резултатите от СПИ  по чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
Образец на доклад

Озоноразрушаващи вещества

Ползвателите и лицата, които пускат на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове по Приложение II на Регламент (ЕО) № 842/2009, изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 4./от сервизи и производители на хладилна и климатична техника с над 3кг вещества./
Образец на доклад
Преработвателят изготвя годишен отчет за количествата флуорирани парникови газове по Приложение II на Регламент (ЕО) № 842/2009, преработени през отчетната година съгласно формата по приложение № 5.
Образец на доклад
Ползвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 842/2009 изготвят годишни отчети във формата съгласно приложение № 4.
Образец на доклад
Ползвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят годишни отчети във формата съгласно приложение № 4.
Образец на доклад
Преработвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение № 5.
Образец на доклад
Прeдприятията, експлоатиращи хладилно, климатично или термопомпено оборудване, съдържащо 3кг и повече на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение № 6.
Образец на доклад

Летливи органични съединения (ЛОС)

Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.)
Заявление по образец
Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания /СПИ/ по чл.18 от Наредба № 54 ( ДВ бр.3 от 11.01.2011г.) за реда и начина за измерване шума излъчван в околната среда от промишлени източници
Образец СПИ шум
Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/
Образец искане
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до информация