РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


  • 14.01.2019 Доклад за оценка на степента на въздействие Доклад за съвместимостта и оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План (ОУП) на община Белово върху защитени зони ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0001386 „Яденица”, ЗЗ BG0000304 „Голак” и ЗЗ BG0000495 „Рила”