РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 • 27.07.2015 Доклад за оценка на степента на въздействие НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ,,ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ ОТ НАХОДИЩЕ ,,КАЙМЕТЛИЙ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЕЛИЧКОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”
 • 05.02.2015 Доклад за оценка на степента на въздействие „Вилни сгради” в поземлен имот №141101, с площ 1,356 дка, местност „Голяма и малка Крушици”, землище гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик върху предмета и целите на опазване на Защитена Зона “Родопи Западни” (BG 0001030)
 • 25.09.2014 Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за: „Поставяне на Микротурбина до 20 kW за производство на електроенергия в руслото на р. Чепинска в землището на с. Варвара, Варварски минерални бани, Община Септември, Област Пазарджик”
 • 29.04.2014 Доклад за оценка на степента на въздействие НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „Засаждане и отглеждане по био метод на трайни насаждения” върху "Бесапарски ридове” BG 0002057 за опазване на дивите птици и „Бесапарски възвишения” BG0000254 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
 • 09.04.2014 Доклад за оценка на степента на въздействие Добив и преработка на инертни материали от нах.“Орешака”, земл. с.Огняново, общ.Пазарджик, ... върху защитени зони „Бесапарски ридове” (BG0002057), „Река Марица” (BG0000578) и „Река Луда Яна” (BG0000426)
 • 15.01.2014 Допълнение към Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали (доломитни варовици и доломити) от находище “Столюва чукара”, в землището на с. Оборище, община Панагюрище, Пазарджишка област” с предмета и целите на опазване на ЗЗ “Попинци”, с код BG0001039, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации
 • 15.01.2014 Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за «ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ (БАЛАСТРА) ОТ НАХОДИЩЕ «КАЙРЯКА» В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РОСЕН, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК»
 • 20.12.2012 Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение „Кариера за добив на подземни богатства - строителни материали” от находище „Изток” землище с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик върху защитени зони „Бесапарски ридове” (BG0002057) и „Река Марица” (BG0000578)
 • 21.09.2012 Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на „Изменение на лесоустройствен проект – план извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта за създаване на противопожарни просеки в района на ДГС „Селище”, Община Велинград” с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Западни Родопи” BG0002063 по Директивата за опазване на дивите птици и ЗЗ „Родопи-Западни”, BG0001030 по Директива за местообитанията
 • 15.08.2012 Доклад за оценка на съвместимостта на “Общ устройствен план на Община Велинград” с предмета и целите на опазване на защитените зони “Родопи Западни” с код BG0001030 по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците и „Яденица”, с код BG0001386 по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • 15.08.2012 Доклад за оценка на съвместимостта на Общ устройствен план на Община Велинград с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002063 западни родопи, по Директива 79/409 за опазване на дивите птици
 • 23.07.2012 Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона „Попинци” (BG0001039) на инвестиционно предложение за „Създаване на 450 дка насаждение от лавандула и закупуване на специализирана техника”
 • 06.07.2012 Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за "МВЕЦ “Щастливеца” върху защитена зона “Бесапарски Ридове” BG0002057
 • 19.05.2012 Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за "Малка ВЕЦ „Кимера 1” на р.Абланица с предмета и целите на опазване на ЗЗ BGOOO1030 „Рродопи-Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.)
 • 14.05.2012 Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали (доломитни варовици и доломити) от находище “Столюва чукара”, в землището на с. Оборище, община Панагюрище, Пазарджишка област” с предмета и целите на опазване на ЗЗ “Попинци”, с код BG0001039, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации
 • 07.03.2012 Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за "Индивидуално вилно строителство, търговия и услуги" в поземлен имот №143032 , с площ 1,600 дка, местност "Голяма и малка Крушици", землище гр.Сърница, община Велинград, област Пазарджик
 • 20.02.2012 Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за "Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик” с предмета и целите на защитена зона BG0002057 “Бесапарски Ридове” по Директивата за опазване на дивите птици
 • 12.07.2011 Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за "Индивидуално вилно строителство в ПИ №171011, местност "Орлино", землище гр.Сърница, община Велинград, област Пазарджик
 • 10.06.2011 Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за "Изграждане на вилно селище в ПИ №047036 и №047353, в местността "Гергьовден" землище гр.Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик
 • 06.06.2011 Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона BG0000630 “РИЛА-ЮГ” и защитена зона BG0001386 „Яденица” във връзка с реализирането на инвестиционно предложение “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Яденица”
 • 09.05.2011 Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона „Яденица” /BG0001386/ на инвестиционно предложение за „Изграждане на малка водно-електрическа централа „Яденица” на река Яденица в землището на град Белово, община Белово, област Пазарджик”
 • 02.05.2011 Доклад за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение "Малка ВЕЦ „ЕЛИ ДЕРЕ” на р.Чепинска с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Яденица”, BG0001386 - тип в защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна"
 • 28.03.2011 Доклад за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Вилно строителство” с предмета и целите на опазване на защитена зона “Родопи-Западни”, с код BG0001030 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна