РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


 • 03.06.2020 Съобщение № 11 „Засаждане на нови лозови насаждения, изграждане на конструкция и изграждане на капково напояване“ в поземлени имоти, находящи се м. „Македонски мери“, м. „Гаджовица“ и м. „Страджата“ по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „КРАСИ СТРОЙ 09“ ЕООД
 • 29.05.2020 Съобщение № 10 „Изграждане на дестилерия за преработка на селскостопански растителни продукти“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69835.62.687, м. „Радин дол“, по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „ИВАН ЧЕНЧЕВ“
 • 22.04.2020 Съобщение № 9 „Изграждане на паркинг за коли втора употреба към обект „Автоморга, търговия и услуги” в ПИ с идентификатор 46749.132.42 по КККР на с. Мало Конаре, участващ в УПИ IV-64, автоморга, търговия и услуги и свързан с него ПУП-ПРЗ, с възложител: Т.Н.
 • 22.04.2020 Съобщение № 8 „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за извършване на дейности с отпадъци в УПИ I-344, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 10820.27.305“ по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ, с възложител: "НИМ БАТ" ЕООД
 • 11.03.2020 Съобщение № 7 „Площадка за производство на индустриална строителна добавка с оползотворяване на отпадъци“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша“, землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ“ ООД
 • 11.03.2020 Съобщение № 6 1."Изграждане на хотел с басейн“ в новобразуващ се УПИ LXXIV-74 „За хотел, басейн, търговия и услуги“, с площ от 5861 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.2, 10450.69.3, 10450.69.4, 10450.69.5 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11), местност „Джестов въбел“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Г. Н. К. ; 2.„Изграждане на 10 жилищни сгради“, в новобразуващ се УПИ LXXV-75 „За жилищно строителство, търговия и услуги“, с площ от 7203 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.8, 10450.69.7 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11), местност „Джестов въбел“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Г* Н* К*
 • 28.02.2020 Съобщение № 5 „Обслужващи дейности – Център за възстановяване и рехабилитация“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката“, по КК на землището на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: С* С* Ч*
 • 13.02.2020 Съобщение № 4 „Разширение на съществуващ гробище парк на с. Бяга“ в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7, м. „Перето“ по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 12.02.2020 Съобщение № 3 „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз и магазин за авточасти“, в УПИ ХIV-108.527, м. „Дойчева чешма“, землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: С* В* Б*
 • 13.01.2020 Съобщение № 2 „Изграждане на Вилно селище – четири броя вилни сгради, помещение за персонала, паркинг и барбекю“ в ПИ с идентификатор 02837.11.1078, местност „Дълбок дол“ по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: И. Г.
 • 06.01.2020 Съобщение № 1 „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, м. „Червеница“, землище с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „Ормус” ГмбХ, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г., за което са издадени: Решение за спиране на административно производство № СП-01-ОВОС/18.02.2019 г., Решение за възобновяване на административно производство № ВЗ-02-ОВОС/29.05.2019 г. и Решение за спиране на административно производство № СП-03-ОВОС/12.08.2019 г. от директора на РИОСВ-Пазарджик и Определение № 15464 София, 14.11.2019 г. на Върховния административен съд на Република България – Шесто отделение с възложител: „ОРМУС“ ГМБХ (ORMUS GMBH)
 • 06.12.2019 Съобщение № 58 „Жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1328, м. „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-360/17.07.2019 г. и доп. внесена информация от 19.07.2019 г., с възложител: Т* Н* С* и Д* Н* С*
 • 04.12.2019 Съобщение № 57 „Площадка за производство на компост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша“, землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ“ ООД
 • 04.12.2019 Съобщение № 56 „Надграждане на съществуваща инсталация за рециклиране на пластмаси с допълнителни модули и актуализиране на капацитета на действаща инсталация за сепариране и балиране на отпадъци“ в ПИ с идентификатор 55155.508.404 и 55155.508.784 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД
 • 29.11.2019 Съобщение № 55 „Изграждане на обект: „Търговия и услуги“ – площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства и метални опаковки“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.79.16, м. „Звъневица“, землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: Г* А* Н*
 • 28.11.2019 Съобщение № 54 „Изграждане на депо за опасни отпадъци към Инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: Грийнбърн ЕООД
 • 28.11.2019 Съобщение № 53 „Поставяне на съд за пастьоризиране на прясно мляко и сиренарска вана за кашкавал и сирене, и подкваса“ в УПИ XXXII-32, с Пашови, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: М* Ю* К*
 • 15.11.2019 Съобщение № 52 „Рибовъдна дейност“ в рамките на язовир, попадащ в поземлени имоти (ПИ) № 000146, м. „Голуша“ в землището на с. Дюлево и № 000085, м. „Копанини“ в землището на с. Смилец, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: „ФРЕШ ФИШ 87“ ООД
 • 11.11.2019 Съобщение № 51 „Търговия, услуги и обслужващи дейности“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“ по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик с възложители: О* Б* Ф* и М* Г* Ф*
 • 05.11.2019 Съобщение № 50 „Изграждане на оранжерия с площ 5,44 дка за отглеждане на зеленчуци“ в поземлени имоти №310072, №310073 и №310074, м. „Криви дол“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД
 • 04.11.2019 Съобщение № 49 „Приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт, чрез закупуване на оборудване“ в сграда с площ 51 кв.м. находяща се в имот № 176007, (УПИ V с предназначение за производствена дейност) стопански двор, в землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ЗП К. Д.
 • 25.10.2019 Съобщение № 48 „Складиране на авточасти в имот с идентификатор 48876.23.39, който ще бъде присъединен към УПИ V-38, Търговия и услуги (имот с идентификатор 48876.23.38), м. „Меселим пере“ по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АВТОДЕН“ ЕООД
 • 23.10.2019 Съобщение № 47 „Разширение на гробищен парк на с. Мало Конаре“ в част от поземлен имот с идентификатор 46749.131.114 (46749.131.123 – проектен), м. „Баталите“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 18.10.2019 Съобщение № 46 „Изграждане на 6 вилни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.1.156, м. „Дъното“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложители: И* И* В*, И* И* В*, М* И* Д*, А* И* С*, Н* И* С*, А* И* В*
 • 17.10.2019 Съобщение № 45 „Обособяване на шест броя УПИ за имота с предназначение за жилищно строителство и изграждане на шест жилищни сгради“ в имот с идентификатор 55155.10.293, местност „Татар Екин“, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г.Г.
 • 10.10.2019 Съобщение № 44 „Изграждане и експлоатация на търговска сграда – магазин „Практикер“, паркинг и трафопост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.281 (УПИ ХVII-67, 68, 69, 72), ПИ с идентификатор 55155.507.196 (УПИ ХIV-196) и ПИ с идентификатор 55155.507.71 (УПИ ХVI-71), от които ще се образува УПИ ХIV-71, 196, 281 „за търговия и услуги“, кв. 416, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД
 • 26.09.2019 Съобщение № 43 „Реконструкция и пускане в експлоатация на 1 топилна тиглова пещ“ в УПИ I-204, производство на метални изделия, кв. 378, землище на с. Варвара, община Септември, обл. Пазарджик с възложител: „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 19.09.2019 Съобщение № 42 „Изграждане на автомивка с осем клетки и изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на автомивката“ в поземлен имот с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „КОБРА 4Д РОБОТ“ ООД
 • 30.08.2019 Съобщение № 41 „Отглеждане на 850 свине“ в поземлен имот №000466, землище с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „АНИМАЛ-1“ ЕООД
 • 09.08.2019 Съобщение № 40 „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор на град Пазарджик“ в УПИ I-36, м. „Чамур тарла“, землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 02.08.2019 Съобщение № 39 „Ферма за патици - мюлари“ в поземлен имот №400010, м. „Попински път“, землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЕГРИМА“ ЕООД
 • 17.07.2019 Съобщение № 38 „Цех за леене на метали и металообработка /преустройство/” на сграда с идентификатор 55302.121.51.1, находяща се в имот с идентификатор 55302.121.51, м. „Стопански двор – ТКЗС“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложтел: „ПРЕСФОРМ” ООД
 • 26.06.2019 Съобщение № 37 „Експериментална база за култивиране на пъстървови риби към пъстървово стопанство гр. Пещера модулен павилион рециркулационна система“ в имот с идентификатор 56277.4.62, местност „Баташки път“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЖУРКОВ 76“ ЕООД
 • 24.06.2019 Съобщение № 36 „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево“, в имот с идентификатор 36124.52.114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 19.06.2019 Съобщение № 35 „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обекти за търговия и услуги и СПА център с басейн и свързаните с това ПУП за промяна на предназначение на земеделски земи, трасе на водопровод за минерална вода и разрешително за водовземане от КЕИ „К-19“ находище „Велинград-Лъджене“ в имоти с идентификатори 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4, м. „Голямо блато“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ“ ООД
 • 07.06.2019 Съобщение № 34 „Обединяване на площта на площадки за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци и увеличаване на оборотните годишни количества на вече разрешени ОЧЦМ, ИУМПС и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в поземлен имот с идентификатор 15271.118.12 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ЕЛИНОРД-МЕТАЛС“ ЕООД
 • 27.05.2019 Съобщение № 33 „Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в УПИ VII-43, м. „Тус тепе“ по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: Р* И* И*
 • 27.05.2019 Съобщение № 32 „Монтиране на втори котел“ в имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „Биовет“ АД
 • 22.05.2019 Съобщение № 31 „Отглеждане на 200 свине за угояване“ в УПИ XVI, кв. 9 Стопански двор по пана на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЪНДИ 2017“ ЕООД
 • 22.05.2019 Съобщение № 30 „Разширение на гробищен парк“ в м. „Кошуел 1“ по КВС на землище гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 15.05.2019 Съобщение № 29 Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – управление и пречистване на води и мониторинг“ в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД
 • 10.05.2019 Съобщение № 28 „Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство но млечни продукти – мини мандра с капацитет до 500 литра/ден“ в имот с идентификатор 02837.17.67, местност „Беглика“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП З* А* П*
 • 08.05.2019 Съобщение № 27 „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Велинград и трасе за довеждащ колектор до ПСОВ – Велинград“ в поземлен имот № 276006, м. „Мерата“, землището на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик с възложител: Община Велинград
 • 25.04.2019 Съобщение № 26 „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.52.63 (УПИ XII-63) и част от ПИ с идентификатор 55155.52.64, м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ с възложител: „БАЛКАНТ“ ЕООД
 • 24.04.2019 Съобщение № 25 „Автосервиз, автокъща и автоморга“ в имот с идентификатор 21556.112.30 в местност „Айдарица“, с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: К* Г* В*
 • 24.04.2019 Съобщение № 24 „Млекопреработвателно предприятие“ в УПИ V-общински, кв. 12, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: И* К* К*
 • 24.04.2019 Съобщение № 23 „Изграждане на нов ваканционен комплекс“ и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот (ПИ) № 019603, № 019668, № 019605 (от които се образува УПИ XLVIII-обществено обслужване, ваканционен комплекс, хотел) по плана на стопански двор ОССС с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „АПОСТОЛОВИ МА“ ООД
 • 15.04.2019 Съобщение № 22 Автоморга, търговия и услуги“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 46749.132.43 (стар № 132043), съставляващ УПИ IV-43, за автоморга, търговия и услуги, м. „Градището“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Т. А. Н.
 • 09.04.2019 Съобщение № 21 „Изграждане на рибарник“ в имот с идентификатор 48444.18.116, местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАЛАН 89“ ЕООД
 • 08.04.2019 Съобщение № 20 „Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство на млечни продукти (мобилна мандра) с капацитет до 500 л/ден“ в ПИ с идентификатор 02837.13.197, м. „Беглика“, в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: ЗП „ЗЛАТКА ПЕКАНОВА“
 • 28.03.2019 Съобщение № 19 Инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Дорково“ в имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 25.03.2019 Съобщение № 18 „Жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.0.58, м. „Якуба“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Л.С.К.
 • 22.03.2019 Съобщение № 17 „Изграждане на тръбен кладенец за осигуряване на вода за противопожарни цели, измиване на площадки и напояване на зелени площи“ в поземлен имот (ПИ) № 002550, м. „Каймака“, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ“
 • 20.03.2019 Съобщение № 16 „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“ в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „АКВА-ЕКОФИШ” ЕООД
 • 15.03.2019 Съобщение № 15 Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги” – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идентификатор 10450.150.82, м. ''Вельовица'' към УПИ CXXIX 129-За хотел-апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги (имот с идентификатор 10450.150.129), м. ''Вельовица'' по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с възложител: „ВИП 2005” ООД
 • 14.03.2019 Съобщение № 14 „Изграждане на инсталация за извличане на метали от излезли от употреба автомобилни части в съществуваща сграда №3 (сграда за друго предназначение)“ в имот №039314, местност „ГЛ. БЪРДО/ПАПРАТТА“ в землището на е. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „ЕКОНОТЕХ“ ООД
 • 13.03.2019 Съобщение № 13 „Изграждане на сграда за отглеждане на кокошки носачки“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 12.03.2019 Съобщение № 12 „Изграждане на вила, развлекателен център, навес със спортни съоръжения, пет бунгала и открити спортни площадки“ в поземлен имот с идентификатори (ПИ) 02837.9.619, 02837.9.620, 02837.9.621,02837.9.622 и 02837.9.623, м. „Долни казани“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-110/25.02.2019 г., с възложител: „МАДЖЕСТИК 1“ ЕООД
 • 07.03.2019 Съобщение № 11 „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.66, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „БРОКС – 2003“ ООД
 • 27.02.2019 Съобщение № 10 Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на „Родопи“ АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: „РОДОПИ“ АД
 • 27.02.2019 Съобщение № 9 „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик“ на площадка „Алеко Константиново“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 22.02.2019 Съобщение № 8 „Отглеждане на 10 000 пътпъдъци“ в поземлен имот (ПИ) № 000130, м. „Войводска“, в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ХРИС” ООД
 • 18.02.2019 Съобщение № 7 „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД
 • 13.02.2019 Съобщение № 6 „Разпределителен газопровод до варов завод „Огняново К“, землище с. Огняново, общ. Пазарджик, разпределителен газопровод до с. Синитово, общ. Пазарджик и два броя площадки за съоръжения“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД
 • 07.02.2019 Съобщение № 5 „Разработване и прилагане на екологосъобразни технико-технологични параметри за устойчива експлоатация на рибовъдна ферма за деликатесни видове риби при прилагане на нанотехнология“ в поземлен имот с идентификатор 65468.135.54, м. „Баталите“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „БИОХЕРБА Р” ООД
 • 30.01.2019 Съобщение № 4 „Изграждане на фотоволтаична система за захранване на собствени консуматори“ в имот № 000898, в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД
 • 25.01.2019 Съобщение № 3 „Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик”, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2558/21.12.2018 г. и доп. внесена информация от 14.01.2019 г., с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 10.01.2019 Съобщение № 2 „Създаване на рибовъдно стопанство“ в поземлен имот (ПИ) №064033, местност „Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: И* И* Р*
 • 09.01.2019 Съобщение № 1 „Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 06207.502.36 и 06207.2.725 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2459/13.11.2018 г., с възложител: „ЕВРОПЕЙСКА РЕЦИКЛИРАЩА ГРУПА“ ООД
 • 28.12.2018 Съобщение № 72 „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 55155.508.417 (УПИ I-417), кв. 18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЮНАЙТИД ПЛАСТИК” ООД
 • 28.12.2018 Съобщение № 71 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Реповица“, землището на гр. Велинград“, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 21.12.2018 Съобщение № 70 „Вилно селище“ в поземлен имот 051067 в м. „Ачмите”, землище на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Я* В* Г*, Т* Г* Т* И Й* Г* Т*
 • 18.12.2018 Съобщение № 69 „Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки“ в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: „КЕМПФАЙЪР БГ“ ЕООД
 • 17.12.2018 Съобщение № 68 „Изграждане на хотел“ в поземлен имот с идентификатор 10450.137.48 (стар номер на ПИ 137023 по КВС), м. „Делове“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕЛИКА ТУРС ПРОПЪРТИЗ“ ЕАД
 • 17.12.2018 Съобщение № 67 „Изграждане на ваканционно селище с хотелска част“ в поземлен имот №137051, местност „Деловете“, землище на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БОЖУРЛЕНД“ ООД
 • 10.12.2018 Съобщение № 66 „Монтиране и пускане в експлоатация нов водогреен котел на твърдо гориво“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.2392 (от който е образуван УПИ ХI-6404), кв. 84 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ КОЦЕВИ” ООД
 • 04.12.2018 Съобщение № 65 „Извършване на нова дейност R3 – рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация на съществуваща площадка“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.407, кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЛАСТТРЕЙД” ЕООД
 • 04.12.2018 Съобщение № 64 „Разширение на гробищен парк УПИ I-24 „За гробищен парк“ с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48876.44.25, м. „Енечето“, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 23.11.2018 Съобщение № 63 „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча“ и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ“ в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 20.11.2018 Съобщение № 62 „Създаване и изграждане на аквапоник стопанство“ в УПИ I-392, 393 Комплекс за приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЪРКАЛАНИ“ ООД
 • 19.11.2018 Съобщение № 61 „Жилищно строителство, търговия и услуги“ в поземлен имот с идентификатор 55155.27.160, м. „Татар Мезар“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: И* Д * К *
 • 13.11.2018 Съобщение № 60 „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) “ в поземлени имоти (ПИ) № 000086 и №000087, м. „Вучата могила“ в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Белово
 • 08.11.2018 Съобщение № 59 „Изграждане нa площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД
 • 06.11.2018 Съобщение № 58 „Изграждане на мобилна мандра за производство на млечни продукти с капацитет 500 литра/ден“, в поземлен имот с идентификатор 53285.23.3, м. „Осена“, по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО 90” ООД
 • 06.11.2018 Съобщение № 57 „Преустройство на бивш стопански двор във ферма за отглеждане и угояване с асистирано хранене на мюлари с капацитет 39 000 места“, находящ се в местност „Стопански двор“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЕЗАРА ГРУП“ ООД
 • 05.11.2018 Съобщение № 56 Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в цех „Галванични покрития“ в УПИ IX производствена дейност, кв. 30 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ММ ГАЛВАНИКС“ ООД
 • 30.10.2018 Съобщение № 55 „Изграждане на четири вилни сгради“ и свързан с него с Подробен устройствен план (ПУП) за смяна предназначението на имоти с идентификатори 02837.5.704, 02837.5.705, 02837.5.706 и 02837.5.707, местност „Камбуров път“, по КККР на град Батак, община Батак, област Пазарджик, с възложител: С* К*-В*
 • 30.10.2018 Съобщение № 54 „Изграждане на три вилни сгради“ и свързан с него с Подробен устройствен план (ПУП) за смяна предназначението на имоти с идентификатори 02837.11.798, 02837.11.797 и 02837.11.859, местност „Полетен чарк“, по КККР на град Батак, община Батак, област Пазарджик, с възложител : С* К*-В*
 • 12.10.2018 Съобщение № 53 „Трасе на общински път от гробищен парк до регулацията на гр. Септември“, преминаващ през землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 08.10.2018 Съобщение № 52 „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци” в УПИ Х -314, кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик с възложител: В* Г* Г*
 • 05.10.2018 Съобщение № 51 „Хотел, жилищно строителство – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идент. № 10450.136.7, м. ''Башкова чука/Разса'' по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик с възложител: „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 28.09.2018 Съобщение № 50 „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.1.1909, м. „Баташки път“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“
 • 28.09.2018 Съобщение № 49 „Къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 02837.13.79, местност. „Под мандра“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Л* Б* К*
 • 26.09.2018 Съобщение № 48 Изграждане на хотели и вилни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.12.522, м. „Ачмите“, в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: А* Г* Г*
 • 26.09.2018 Съобщение № 47 „Търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга“ в УПИ I-32 „За търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга“, местност „Айдарица“, с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с Възложител: К. Г. В.
 • 20.09.2018 Съобщение № 46 „Рекултивация на съществуващо сметище“ в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1289, м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 17.09.2018 Съобщение № 45 „Изграждане на „Автокомплекс“ в поземлен имот (ПИ) № 032523, м. „Влахов дол“, в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „КРОТОН АУТО” ООД
 • 13.09.2018 Съобщение № 44 „Преустройство на съществуваща производствена сграда с идентификатор 55155.508.432.2 и въвеждане в експлоатация на Инсталация за производство на полимерна тъкан от РЕТ гранулат и/или почистени и изпрани полимерни флейки“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.432, кв. 16 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЕТЕКОФЛЕКС-ПЕФ” ООД
 • 12.09.2018 Съобщение № 43 „Изграждане на складове за строителни материали“ в поземлен имот с идентификатор 55155.22.243, м. „Съзлъка“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г* К* Н*
 • 27.08.2018 Съобщение № 42 „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идентификатор 56277.3.1313“, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 24.08.2018 Съобщение № 41 „Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА услуги, басейн, търговия и обществени услуги“ в поземлен имот с идентификатор 10450.95.162, местност. „Осово бръдце“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Ю ***
 • 24.08.2018 Съобщение № 40 „Рибарник за отглеждане на развъден материал (пъстърва)“ в поземлен имот № 132007, м. „Спирка Острец“ в землището гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: "И Р Н" ЕООД
 • 15.08.2018 Съобщение № 39 „Изграждане на МВЕЦ „Щастливеца“ на регулирани води в участък след долен изравнител на ВЕЦ „Алеко“ за добив и производство на ел. енергия от възобновяем енергиен източник“ в землищата на с. Главиница и с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КОНСЕПТА“ ЕООД
 • 01.08.2018 Съобщение № 38 Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брагогово” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.1.515, м. „Клисурата“ в землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 31.07.2018 Съобщение № 37 „Реконструкция и модернизация на инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена)”, в УПИ III – „производствена дейност“ и УПИ V – „Производствена дейност“, кв. 58 по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛХАРТ” ЕООД
 • 26.07.2018 Съобщение № 36 „Вилно застрояване“ в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394.320, м. „Фетенци“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и свързан с него проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: Л* Р* К*
 • 25.07.2018 Съобщение № 35 „Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили (ИУМПС)“ в ПИ с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: А* Г* Г*
 • 13.07.2018 Съобщение № 34 „Изграждане на садково стопанство за отглеждане на есетрови риби за производство на черен хайвер“ в поземлени имоти № 141055 и № 141059, в землището на с. Бошуля, м. „Завоя на р. Марица“, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „АТ ФИШ“ ЕООД
 • 11.07.2018 Съобщение № 33 „Паркинг, търговия и услуги“ в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.14; 48876.6.15 и 48876.6.16, м. „Черни могили“ по КККР в с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Л* Д* Т*
 • 02.07.2018 Съобщение № 32 „Ферма за патици“ в поземлени имоти (ПИ) № 010010 и № 010011, м. „Колибите“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ЮЖЕН 1“ ООД
 • 28.06.2018 Съобщение № 31 „Изграждане на рибовъдна ферма“ в язовир „Цар Асен – 1“, м. „Азмака“, в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АКВАТИКА БИЛД” ЕООД
 • 25.06.2018 Съобщение № 30 „Производство на пегматити“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 031005, 031006 и 031011, м. „Орела“ в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД
 • 25.06.2018 Съобщение № 29 „Изграждане на нова варова пещ за производство на негасена вар“, на площадка завод „Огняново“, м. „Срещу баира“, в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ОГНЯНОВО К“ АД
 • 20.06.2018 Съобщение № 28 „Изграждане на железопътен индустриален клон, който свързва гара Септември с индустриален поземлен имот (ПИ) № 000221“ в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързания с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на железопътна линия, с възложител: „МАРКЕТ СЪРВИЗ“ ООД
 • 14.06.2018 Съобщение № 27 „Ремонт и подмяна на оборудване в съществуващи сгради“ в ПИ №014072, м. „Войника“ по КВС на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ АНГЕЛОВИ“ ООД
 • 13.06.2018 Съобщение № 26 „Производствена база за компост“ в поземлен имот (ПИ) № 222001, съставляващ УПИ II-222 „цех за производство на дървени пелети“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН – 69 СУНАЙ КАРААСАН“
 • 11.06.2018 Съобщение № 25 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември” в поземлен имот (ПИ) № 000840, м. „Горни башали“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 08.06.2018 Съобщение № 24 „Създаване на обект за преработка на мляко” в поземлен имот с идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м. „Студен дол“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ХИДРОЛЕС“ ЕООД
 • 06.06.2018 Съобщение № 23 „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 • 05.06.2018 Съобщение № 22 „Изграждане на малък цех за производство и бутилиране на нискоалкохолна напитка - бира“ в УПИ XII-5, кв. 14, по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: И* Б* Е*
 • 31.05.2018 Съобщение № 21 „Ваканционно селище“ в поземлен имот с идентификатор 02837.5.552 (стар номер на ПИ 009076 по КВС), м. „Селище“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „ДАТ 1“ ЕООД
 • 28.05.2018 Съобщение № 20 „Разширение на съществуващ гробищен парк” и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за поземлени имоти (ПИ) №№ 007002, 007003, 007004, 007005, 007010,007011, 007014, 007033, 009003, 009004, 009005 и 009121, местност „Сивек“, в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 28.05.2018 Съобщение № 19 „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ №007057, м. „Велчова черника“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 25.05.2018 Съобщение № 18 „Оборудване на цех за производство на сирене в УПИ ХI - Стопански двор“, в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БОШНАКОВ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД
 • 08.05.2018 Съобщение № 17 „Отглеждане на риба в собствен рибарник“ в имот с идентификатор 55155.14.69, м. „Ахмедов гьол“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИЧИ” ООД
 • 04.05.2018 Съобщение № 16 „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“ в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“, с възложител: „АКВА-ЕКОФИШ“ЕООД
 • 03.05.2018 Съобщение № 15 1. „Изграждане на кланичен цех“, в УПИ І - „За отглеждане на животни и кланичен цех“ /ПИ 047076/, м. „Еловата“, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-1330/03.04.2018 г. и допълнителна информация от 25.04.2018 г. 2. „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватачна извара и кисело мляко от краве и козе мляко“, в УПИ ІV - „За отглеждане на животни и мандра“ /ПИ 047064/, м. „Еловата“, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-1329/03.04.2018 г. и допълнителна информация от 13.04.2018 г. и 25.04.2018 г.
 • 03.05.2018 Съобщение № 14 „Изграждане на предприятие за преработка на етерично – маслени култури“ в имот № 020179, м. „Колибите“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ИВА СТЕФ“ ЕООД
 • 27.04.2018 Съобщение № 13 „Изграждане на предприятие за производство на етерични масла от лечебно ароматни култури“ в ПИ № 010036, м. „Туповица“, в землището на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „САРИСА ЕТЕРИКА“ ООД
 • 18.04.2018 Съобщение № 12 „Изграждане на мандра за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара от краве мляко“, в УПИ Х-„селскостопански двор“, кв.27 по регулационния план на с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРОБИОМЕД” ЕООД
 • 13.04.2018 Съобщение № 11 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци” в ПИ № 000176, в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-1251/30.03.2018 г., възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 12.04.2018 Съобщение № 10 „Разполагане на мобилно съоръжение (пресевна инсталация)“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81089.10.380, м. „Горна авлия“, в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-356/29.01.2018 г. и допълнителна информация от 26.03.2018 г., с възложител: ЕТ „ИЛИЯ КИНОВ”
 • 12.04.2018 Съобщение № 9 „Изграждане на предприятие за месопреработка“ в УПИ ХХVII – 2.720, м. „Долна Бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОНАС“ ЕООД
 • 10.04.2018 Съобщение № 8 „Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.1.2239, м. „Крайчинец“ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 05.04.2018 Съобщение № 7 „Ферма за отглеждане на патици“ в ПИ с идентификатор 72713.57.68 и ПИ с идентификатор 72713.57.70, местност „Зад корията“, по КККР на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛУЛЧЕВ 55“ ЕООД
 • 14.02.2018 Съобщение № 6 „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара и кисело мляко”, в УПИ I-47, м. „Калейца“ в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛАЗЕВ” ЕООД
 • 14.02.2018 Съобщение № 5 „Пускане в действие на нов водогреен котел на твърдо гориво (дърва) за отопление на сградата на производствената площадка за производство на мебели в гр. Велинград”, УПИ IV-6405, кв. 831 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ПАМИ 2” ООД
 • 07.02.2018 Съобщение № 4 „Хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги” – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на ПИ № 150077, м. ''Вельовица'' към ПИ № 150127 м. ''Вельовица'' по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: „ВИП 2005” ЕООД
 • 31.01.2018 Съобщение № 3 „Изграждане на трета площадка за третиране на неопасни отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.508.396, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-4314/04.12.2017 г. и допълнителна информация от 17.01.2018 г.,с възложител: „РЕПАК ГРУП” ЕООД
 • 26.01.2018 Съобщение № 2 „Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)” в УПИ ХХI , бивш стопански двор на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „МИТКО АЛЕКСИЕВ“
 • 11.01.2018 Съобщение № 1 „Предприятие за производство на картофено нишесте” в ПИ № 057029, местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕИД КЪМПАНИ“ ООД
 • 30.11.2017 Съобщение № 69 Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изграждане на автосервиз и магазин за авточасти и продажба на моторни превозни средства втора употреба в УПИ V-9 „за промишлени и складови дейности“ (съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.203.9) в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БОБИКАР 2“ ЕООД
 • 23.11.2017 Съобщение № 68 Създаване на трайни насаждения от пауловния и смяна начина на трайно ползване на земеделска земя от „ливада“ в „трайни насаждения”, за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.4.718, местност „Друма 2“, по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл.Пазарджик, с възложител: И. И. И.
 • 22.11.2017 Съобщение № 67 „Създаване на насаждения от ягоди, малини, кайсии и касис и изграждане на система за капково напояване и тръбен кладенец“ в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОФРУТА“ ЕООД
 • 13.11.2017 Съобщение № 66 „Изграждане на система за капково напояване на малинови насаждения и изграждане на водопровод за захранване на поливната система“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 55302.524.5, 55302.524.6, 55302.29.386 и 55302.29.363, м. „Гнилча/Богородич“, в землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ТАРА БИО“ ЕООД
 • 06.11.2017 Съобщение № 65 „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 2 (два) нови тръбни кладенеца (ТК) за питейно-битово водоснабдяване на селата Ивайло, Драгор, Сарая и Добровница, както и на град Пазарджик (северна част)” в имот № 60, УПИ-Помпена станция, по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИК В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД – ПАЗАРДЖИК
 • 03.11.2017 Съобщение № 64 „Вилно селище“ в ПИ с идентификатор 02837.1.103, м. „Лазена къшла“ землище на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: А. П. А.
 • 03.11.2017 Съобщение № 63 „Вилно селище“ в ПИ с идентификатор 02837.1.105, м. „Лазена къшла“ землище на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Я. С. Д.
 • 25.10.2017 Съобщение № 62 Изграждане на топилня и преработка на животински мазнини в УПИ VI – 222 (съставляващ ПИ № 000222) и изграждане на цех за производство на дървени пелети в УПИ II-222 (съставляващ ПИ № 000222) “, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”
 • 24.10.2017 Съобщение № 61 Възстановяване и модернизиране на риболюпилня за студенолюбиви риби (пъстървови) „Клептуза“, в УПИ VII-5841 „За рибарник“, кв. 393, по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕЛИНФИШ“ ООД
 • 17.10.2017 Съобщение № 60 „Преустройство и разширение на кланица в предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 7 тона трупно месо на ден” в ПИ № 000518, землище на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕКОН“ ЕООД
 • 12.10.2017 Съобщение № 59 „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла /розоварна/“ в поземлен имот (ПИ) № 438018, м. „Кътево кладенче“, в землище на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „НАР-РЯДКОВ“ ЕООД
 • 28.09.2017 Съобщение № 58 Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше” в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД
 • 28.08.2017 Съобщение № 57 Закупуване и монтиране на котел на твърдо гориво за нуждите на съществуваща оранжерия, изградена в поземлен имот (ПИ) № 000119, м. „Бостаните“, в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „999-ЕКОФРУТ“ ЕООД
 • 28.08.2017 Съобщение № 56 „Цех за производство на плодови сокове“ в УПИ I – 016028, търговия и услуги по плана на с. Мокрище, м. „До р. Марица“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* Й* Г*
 • 15.08.2017 Съобщение № 55 „Разширение на площадка за производство на мебели, монтиране на котел на твърдо гориво за сушилня за дървен материал и за производствени и битови нужди“, в поземлен имот с идентификатор 55155.505.118, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „НИКОЛЕТТИ“ АД
 • 24.07.2017 Съобщение № 54 „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор № 06207.3.576, м. „Шавариеви Ливади“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАДА КОНСУЛТ“ ЕООД
 • 17.07.2017 Съобщение № 53 „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на селата Черногорово, Крали Марко и Пищигово” в поземлен имот № 035233, м. „Лаката“, в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИК В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД – ПАЗАРДЖИК
 • 12.07.2017 Съобщение № 52 „Изграждане на два броя тръбни кладенци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.4.255, м. „Сас пара“ и ПИ с идентификатор 55155.2.18, м. „Кара гьол“, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "Марица-2007" ООД
 • 12.07.2017 Съобщение № 51 Преустройство и ремонт на съществуваща многофункционална сграда в люпилня и реконструкция на съществуващи рибарници в УПИ I-172, м. „Яденица“ в землището на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ "Антоний Фандъков"
 • 07.07.2017 Съобщение № 50 „Работен проект за рекултивация на депо „Черни ниви”/„Окопана” в поземлени имоти (ПИ) №№ 000171, 000175 и 000174, м. „Черни ниви“, в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 04.07.2017 Съобщение № 49 Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с млечни продукти”, в поземлен имот (ПИ) № 022070, местност „Транишица“, в землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „МАРКОВ 88“ ООД
 • 29.06.2017 Съобщение № 48 „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, м. „Просовето“, по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“, с вх. № ПД-01-1961/30.05.2017 г., с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 29.06.2017 Съобщение № 47 „Въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на пластмаси“ в поземлен имот с идентификатор 55155.508.763 (номер по предходен план 10740, кв.4) по плана на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД
 • 28.06.2017 Съобщение № 46 „Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси” в ПИ № 000352, землище на с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ИМПРЕГНАЦИЯ“ ООД
 • 23.06.2017 Съобщение № 45 „Създаване на насаждения с храстовидни боровинки“ в ПИ № 131004, 002002, 002001, в землище на с. Левски, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Х* Д* М*
 • 15.06.2017 Съобщение № 44 обект: „Газоснабдяване на община Септември” с подобект: „Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090“, землище с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 09.06.2017 Съобщение № 43 Нови улици, детски площадки и паркинг в местност „Черновръх“ по КВС на гр. Сърница и с. Побит Камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЪРНИЦА
 • 06.06.2017 Съобщение № 42 Изграждане на рибарник в ПИ № 122001, м. „Елшика“, землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: Г.Н.Ш.
 • 26.05.2017 Съобщение № 41 „Вилна сграда“ в УПИ II-522, м. „Требище“ по регулационния план на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Д* Д* Д*
 • 23.05.2017 Съобщение № 40 Индивидуално вилно строителство“ в ПИ с идентификатор 02837.11.293, местност „Корията” по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: П.Т.Т.
 • 23.05.2017 Съобщение № 39 Индивидуално вилно строителство“ в ПИ с идентификатор 02837.11.186, местност „Корията” по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: Р.П.Т.
 • 15.05.2017 Съобщение № 38 „Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти, площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ ІІІ – 162 (поземлен имот (ПИ) № 003162), местност „Каменна поляна” по КВС на землище с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЖОРО БОНЖОЛОВ“ ЕООД
 • 04.05.2017 Съобщение № 37 „Монтиране на отопляеми оранжерии, изработени от метална основа и покрити с полиетилен, за отглеждане на оранжерийни ягоди и др. култури“, в поземлен имот № 020184 в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ИВА СТЕФ“ ЕООД
 • 04.05.2017 Съобщение № 36 „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в УПИ I – 40, 41, 43, 44, 656 – предприятие за преработка на селскостопанска продукция, кв. 16 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и свързан с него проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: „ИНА“ ЕООД
 • 28.04.2017 Съобщение № 35 Създаване на насаждения с лешници, проектиране и изпълнение на система за капково напояване и изграждане на един тръбен кладенец за напояването им“ в землище на с. Юнаците, общ. Пазарджик, с възложител: „ЙОР ФРУТС” ЕООД
 • 28.04.2017 Съобщение № 34 Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОХЕБРА-Р” ООД
 • 29.03.2017 Съобщение № 33 „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2 000 т/г.“ в ПИ № 000086, м. „Вучата могила“, землище на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 10.03.2017 Съобщение № 32 „Изграждане на гараж и помещение за отглеждане на пъдпъдъци“ в УПИ ХІІІ- 805, кв. 78 по плана на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: И* И* Т*
 • 08.03.2017 Съобщение № 31 „Производство на млечни продукти, търговия и услуги” в поземлен имот № 091108, м. „Лочките” в землището на гр.Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя и отреждане на УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги”, с възложител: ЕТ „ФИК-ФАТМЕ КАРАДЖОВА”
 • 06.03.2017 Съобщение № 30 Площадка за третиране на отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.508.279 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕНЕРБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСТРАКШЪН“ ООД
 • 28.02.2017 Съобщение № 29 Отклонение от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава/ III-843 за с. Кандьови, общ. Велинград, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 28.02.2017 Съобщение № 28 „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на изцяло нови участъци на път PAZ 2063/84306/ III-843, Велинград – п.к. Грашево /Абланица – Цветино – връзка с път PAZ 1062 /BGL1350, п.к. II-84-Аврамово/ - Рохлева – Биркова – Кръстава - /III-843/” (проект за нов околовръстен път на Община Велинград – от разклона за с. Абланица от третокласния път Велинград – Сърница до връзката с път II-84 Велинград – Разлог при с. Аврамово), с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 27.02.2017 Съобщение № 27 „Преустройство на съществуващи помещения в зайцеферма етапно: 1-ви етап-център за угояване и размножаване; 2-ри етап- помещение за фураж“ в поземлен имот (ПИ) № 006036, м. „Гьола“, в землище с. Карабунар, общ. Септември, с възложител: ЗК „КАРАБУНАР“
 • 27.02.2017 Съобщение № 26 „Замяна на физически амортизирано и остаряло оборудване на парното стопанство и инсталацията за приготвяне/съхраняване на разтвор на амониев нитрат в завод Фортис, с цел по-ниска енергоемкост на производството и повишаване на безопасността и надеждността на производствените процеси“ в УПИ I 002223, м. „Конска поляна - Ламашко дере“ в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД
 • 22.02.2017 Съобщение № 25 Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ в ПИ № 001681 в землището на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД
 • 17.02.2017 Съобщение № 24 „Изграждане на стопанство за отглеждане на кокошки носачки по алтернативни системи в УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 – „За животновъдна и производствена дейност“ (образуван от ПИ №№ 178006 (УПИ VIII1), 178007 (УПИ VII1), 178008 (УПИ VI1), 178009 (УПИ V1), 178010 (УПИ IV1), 178011(УПИ III1), 178012 (УПИ II1) и 178013 (УПИ I1), м. „Асмалъка“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план (ПУП) за изменение на План за регулация (ПР), с възложител: „АГРОДАЙМЕР“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 23 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности /птицеферма/ за отглеждане на бройлери“ в УПИ ІІ- производствени и складови дейности, кв. 122 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „БГ КАПРА“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 22 „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на бройлери“ в УПИ І- производствени и складови дейности, УПИ ІІ- производствени и складови дейности, УПИ ІІІ- производствени и складови дейности и УПИ ІV- производствени и складови дейности, кв. 74 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАЛЛИНЕРО“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 21 Изграждане на ферма за кокошки-носачки в УПИ III- производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1866) кв. 120 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕПИ ЧИК“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 20 Изграждане на производствени и обслужващи сгради – сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди в УПИ I – производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1698) кв. 78, по плана на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с възложител: „ФАРМ ИМПЕКС“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 19 Изграждане на птицеферма за бройлери в ПИ с идентификатор 03592.503.1679 и в ПИ с идентификатор 03592.503.1680, по плана на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с възложител: „ЛУКА ИНДУСТРИ“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 18 „Изграждане на ферма за кокошки – носачки“ в УПИ V- производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1690), кв. 74 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 17 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.543), кв. 116A по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГОЛД БАРН“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 16 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1678), кв. 75 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПРОФАРМ 2000“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 15 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности, кв. 121 (ПИ с идентификатор 03592.503.1692) и УПИ II-производствени и складови дейности, кв. 121 (ПИ с идентификатор 03592.503.1691) по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛА ФАТТОРИЯ“ ЕООД
 • 08.02.2017 Съобщение № 14 „Подобряване на условията на язовир „Малка Мътница“ за извършване на ефективна рибопроизводствена дейност“ в акваторията на язовир „Малка Мътница“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАЛ КОНСТРУКТОРС-78” ЕООД
 • 07.02.2017 Съобщение № 13 „Трасе на обслужващ път от полски път ПИ № 001020 до ПИ № 001032“ в м. „Дунела“ по КВС на землище с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 02.02.2017 Съобщение № 12 Инвестиционно предложение (ИП) и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земя от горския фонд „За водоем“ и „За път“, в ПИ № 099072, в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 31.01.2017 Съобщение № 11 „Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като допълнение към гориво на съществуваща инсталация за производство на електрическа и топлоенергия“ в ПИ с идентификатор № 03592.501.1564 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ“ АД
 • 31.01.2017 Съобщение № 10 „Спортна площадка” в поземлен имот № 143041 по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД
 • 27.01.2017 Съобщение № 9 „Рехабилитация и реконструкция на път PAZ 1062/BGL 1350, п.к. II-84-Аврамово/ - Рохлева – Биркова – Кръстава - /III-843/, в участъка Кръстава - /III-843, м. Грънчарица/” (пътя от с. Кръстава, през местност Грънчарица до връзката с пътя Велинград – Сърница) и свързан с него ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на ново пътно платно, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 27.01.2017 Съобщение № 8 „Жилищно строителство“ в ПИ № 013027 и ПИ № 013669, местност „Гермето” в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: В* С* М*
 • 24.01.2017 Съобщение № 7 Изграждане на стопански сгради с доилно помещение за отглеждане на овце и стопанска сграда за отглеждане на пуйки“, в поземлен имот (ПИ) № 016047, местност „Калейца“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АГРО АТРАКТ – КАТЯ ДИЛОВА”
 • 24.01.2017 Съобщение № 6 Инвестиционно предложение (ИП) и свързания с него Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) „Нови улици, детски площадки и паркинг в местност „Черновръх“ по КВС на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 23.01.2017 Съобщение № 5 „Изграждане на оранжерия“ в имот № 051001, м. „Водниците“, в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП М* Н* Ш*
 • 19.01.2017 Съобщение № 4 Създаване на насаждения с ябълки, изграждане на система за капково напояване и един тръбен кладенец за напояването им“ в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОФРУТА” ЕООД
 • 17.01.2017 Съобщение № 3 Изграждане на административно-битова сграда, навес за земеделско стопанство в УПИ XI-349, кв. 19 и система за капково напояване в оранжерии в УПИ XI-349, кв. 19, и УПИ XIV-351, кв. 19“ в землището на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАЛДИ МК“ ЕООД
 • 13.01.2017 Съобщение № 2 „Изграждане на пристройка към съществуваща кравеферма за производство на млечни продукти” в УПИ ІV-32, за краварник, образуван от поземлен имот (ПИ) №912032, м. „Орешака“, в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, възложител: ЗП В* Д*
 • 06.01.2017 Съобщение № 1 „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“, с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 • 30.12.2016 Съобщение № 114 Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондаж за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в поземлен имот (ПИ) № 084011“ в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРАНЖЕРИЯ 7“ ЕООД
 • 30.12.2016 Съобщение № 113 Изграждане на оранжериен комплекс за домати и краставици, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондажи за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в поземлени имоти (ПИ) №№ 131115, 133086 и закупуване на земеделска техника“ в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕИВ-2007“ ЕООД
 • 30.12.2016 Съобщение № 112 „Трасе на общински път от път до ВРЗ - гр. Септември до път ІV клас гр. Септември – гр. Ветрен”, преминаващ през землищата на гр. Септември и гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 22.12.2016 Съобщение № 111 „Изграждане на седем жилищни сгради и обособяване на седем урегулирани поземлени имота от ПИ №021003 и ПИ №021025, м. „Пенева нива“, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: К*К* и Ж*К*
 • 21.12.2016 Съобщение № 110 „Разширяване на съществуващ гробищен парк“ в ПИ с идентификатори 55155.13.56, 55155.13.57, 55155.13.58, 55155.13.59, 55155.13.60, 55155.13.61 в м. „Чукур Савак“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 16.12.2016 Съобщение № 109 Презасаждане на черешови насаждения и изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти №№ 106138, 106139, 106043 землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „КАСЕЛМАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 12.12.2016 Съобщение № 108 „Разширение на съществуващ данъчен склад“ в поземлен имот с идентификатор 55150.13.177, м. „Чукур савак“, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТСТ ОЙЛ” ЕООД
 • 08.12.2016 Съобщение № 107 „Модернизиране на стопанството с черешови градини и създаване на нови насаждения с храстови боровинки“ в поземлени имоти №№ 212065, 212066, 212067, 007403, 2120083, 212084, 245070 в землището на с. Виноградец, изграждане на капково напояване, оранжерии за плодове без вътрешно отопление, ограда на имотите, и изграждане на ремонт нови селскостопански постройки в УПИ I-522, кв. 64 от регулационния план на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: П* И* Ц* – ЗП
 • 07.12.2016 Съобщение № 106 „Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ с идентификатор 62004.4.284, землище на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик”, с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 06.12.2016 Съобщение № 105 „Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения“ в ПИ №№ 009052, 009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Х*Е*Г*
 • 06.12.2016 Съобщение № 104 „Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения“ в ПИ №006057, м. „Хаджийски ливади“, № 011050, 011051, 011052, м. „Прекия път“, № 009018, 009031, 009034, м. „Песо поле“, № 007015, 007016, 007063, 007064, 007047, 007048, м. „Велчова черника“, № 010024, 010080, м. „Славкова черника“, № 008039, 008052, 008060, м. „Алъ пара“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 06.12.2016 Съобщение № 103 „Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване“ в ПИ №№ 103007, 104001, 102004, 102002 м. „Песо поле“, землище на с. Братаница, общ. Пазарджик и ПИ №№ 009095, 009096, м. Песо Поле“ и № 007059, м. „Велчова черника“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Г*С*З*
 • 06.12.2016 Съобщение № 102 „Изграждане на нова инсталация за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки”, в поземлен имот с идентификатор 56277.503.283, по кадастралната карта на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 05.12.2016 Съобщение № 101 Създаване на трайни насаждения от сливи на площ от 26 дка в поземлени имоти №№ 119140, 119142, 000783, м. „Ливадски ливади“, десертно лозе на площ от 31 дка в имоти с №№ 144171, 137144, м. „Кьорава кория“ и изграждане на система за капково напояване на площ от 116,50 дка в имоти с №№ 119140, 119142, 000783, 119141, 119009, 119001, м. „Ливадски ливади“, №№ 144171, 144137, м. „Кьорава кория“ и № 116063“, м. „ВЛЛОГЛ“, в землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Г*Н*Н*
 • 05.12.2016 Съобщение № 100 „Изграждане на животновъдно стопанство за угояване на телета“ в УПИ ХХХ-724 „за производствена, складова и животновъдна дейност“ (образуван от УПИ XXVI-121, „за производствена, складова и животновъдна дейност“ – поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), м. „Долна бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРО ГРИЙН СИТИ“ ЕООД
 • 05.12.2016 Съобщение № 99 „Изграждане на нова кравеферма” в УПИ XXIX-723, „за производствена, складова и животновъдна дейност“ (образуван от УПИ XXVI-121, „за производствена, складова и животновъдна дейност“ – поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), м. „Долна Бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОГРИЙН ПЕЩЕРА“ EOOД
 • 01.12.2016 Съобщение № 98 „Реконструкция и основен ремонт на оранжерии и обслужващи сгради“ в ПИ №55302.68.408, местност „Чукарите“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ВОДОПАД КОНСУЛТ“ ЕООД“
 • 30.11.2016 Съобщение № 97 „Изграждане на система за капково напояване на пипер“ в землище на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ФЛОРА ЮРЪП” ООД
 • 30.11.2016 Съобщение № 96 „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.175, м. „Просовето“, землище на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 24.11.2016 Съобщение № 95 „Изграждане на система за капково напояване“ в ПИ №№021002, 021003, 021036, 021037, 021038, 021043, м. „Шаровица“, землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД“ ООД
 • 24.11.2016 Съобщение № 94 „Разширение и модернизация на свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване”, в ПИ № 000128 (съставляващ УПИ І-27), м. „Ламбурките“, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Н* Х* Х*
 • 24.11.2016 Съобщение № 93 „Изграждане на рибарник, сондаж и ново трасе на ел. кабел СН 20 KV“ в ПИ № 021049, м. „Главория“ по КВС на с. Памидово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик и свързаните с него ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП, с възложител: „ДИМ-КАРС“ ЕООД
 • 17.11.2016 Съобщение № 92 „Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 55155.10.356, м. „Татар Екин“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: Ц* Т* Б*
 • 14.11.2016 Съобщение № 91 „Птицевъдна ферма, складови и производствени дейности“ в ПИ № 011048, м. „Адата“ в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕГА ОЙЛ 2000“ ЕООД
 • 14.11.2016 Съобщение № 90 „Разширение на съществуващо предприятие за преработка на сурово краве мляко и производство на кисело мляко и сирене, чрез изграждане на ново котелно помещение и въвеждане в експлоатация на нов котел“ в парцел VIII-175, кв. 19 по регулационния план на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ИНТЕР-Д“ ООД
 • 10.11.2016 Съобщение № 89 „Оборудване на лаборатория за разработване на готови лекарствени средства за ветеринарната практика“, в УПИ І-3480, кв 164 по плана на гр. Пещера (на съществуваща площадка ГЛС), общ. Пещера, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-3918/17.10.2016 г. и „Изграждане на филтрационно отделение и монтиране на силози на производствената площадка на Биовет АД“, в УПИ ІІ-ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-3919/17.10.2016 г. с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 08.11.2016 Съобщение № 88 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад с котел на пелети“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТЕВА
 • 08.11.2016 Съобщение № 87 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад с котел на пелети“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП СПАСКА СТОЯНОВА ТИНКОВА
 • 08.11.2016 Съобщение № 86 „Изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване“ в ПИ №146084, м. „Широкия път“, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КАП КОНСУЛТ” ЕООД
 • 08.11.2016 Съобщение № 85 „Създаване на черешова градина и изграждане на система за капково напояване“ в ПИ № 040084, м. „Димов кладенец“, землище на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „САН“ ООД
 • 07.11.2016 Съобщение № 84 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад по патентован полезен модел с водогреен котел“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
 • 07.11.2016 Съобщение № 83 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад с котел на пелети“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП КАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 • 07.11.2016 Съобщение № 82 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад по нова технология с водогреен котел“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП МАРИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
 • 07.11.2016 Съобщение № 81 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад по съвременна технология с котел на пелети“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП ИСКРА ВАЛЕРИЕВА ПОПОВА
 • 04.11.2016 Съобщение № 80 „Изграждане на обор за угояване” в имот № 032014, в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АХАТ АГРО-1“ EOOД
 • 27.10.2016 Съобщение № 79 „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника, офис и ограда, създаване на кайсиеви насаждения по биологичен способ със система за капково напояване и закупуване на селскостопанска техника с прикачен инвентар“ в ПИ №№ 906001, 906002, 906003, м. „Орешака“, землище на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОНЪТ“ ЕООД
 • 27.10.2016 Съобщение № 78 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис“ в поземлен имот (ПИ) № 064006, м. „Гьола“ в землището на с. Карабунар,общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЛАШШ“ ЕООД
 • 27.10.2016 Съобщение № 77 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис“ в поземлен имот (ПИ) № 063040, м. „Гьола“ в землището на с. Карабунар,общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЛАШШ“ ЕООД
 • 27.10.2016 Съобщение № 76 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с лешникови насаждения“ в поземлен имот (ПИ) № 064013, м. „Гьола“ в землището на с. Карабунар,общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЛАШШ“ ЕООД
 • 19.10.2016 Съобщение № 75 „Преработка на скрап – чугун (отпадъци от черни метали) за производствени нужди” в УПИ ІІ-108, кв. 81 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЕРКАНД“ ООД
 • 14.10.2016 Съобщение № 74 „Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот № 000115 и имот № 000406, капково напояване, ремонт и реконструкция на селскостопанска постройка в имот № 002468, изграждане на огради и закупуване на техника“, землище на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРИНУТ“ ЕООД
 • 14.10.2016 Съобщение № 73 „Аварийно изграждане на бетонова стена по поречие на река Телки дере, с цел предотвратяване заливането на жилищни сгради и инфраструктури от наводнение, село Гелеменово, област Пазарджик“, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 10.10.2016 Съобщение № 72 „Строителство на малки дървени вили“ в поземлен имот № 141039, м. „Голяма и малка крушици“ в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: Ф* И* С*
 • 10.10.2016 Съобщение № 71 „Изграждане на съвременна производствена база за угояване на ЕПЖ” в поземлен имот 053067, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за строителство без промяна на предназначението на земеделска земя, с възложител: „АГРОДЖИ 81“ ЕООД
 • 30.09.2016 Съобщение № 70 „Трасе на общински път от път II-84 с. Звъничево – с. Ветрен дол до път III-3706 с. Паталеница – с. Ветрен дол” в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 29.09.2016 Съобщение № 69 „Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оранжерийните блокове на дружеството, находящи се в общ. Пазарджик”, с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ“ АД
 • 29.09.2016 Съобщение № 68 „Жилищно застрояване” в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“
 • 29.09.2016 Съобщение № 67 „Изграждане на оранжериен блок за отглеждане не зеленчуци“ в границите на поземлен имот № 001258, в землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИЙНХАУС СТРЕЛЧА“ АД
 • 16.09.2016 Съобщение № 66 „Краварник в УПИ XLI-41, масив 11, местност „Анезица“ в землището на гр. Велинград, с подобекти – „кравеферма“, „битова сграда“, „силажохранилище“, дезинфекционен трап, подпорни стени и ажурна ограда“, с възложител: „МАРИА 13“ ЕООД
 • 16.09.2016 Съобщение № 65 „Компостираща инсталация” в част от ПИ № 387003 (проектен ПИ № 387010) в местността „Бунара” по КВС на землище с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: „ЛЕО ГАЗ 80“ ООД
 • 15.09.2016 Съобщение № 64 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения и система за капково напояване“ в поземлен имот (ПИ) № 011051, местност „Прекия път“, в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 12.09.2016 Съобщение № 63 „Изграждане и регистриране на площадка за третиране на отпадни мазнини“ в имот № 015013 от Стопански двор на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БУЛ РОС ГРУП“ ЕООД
 • 02.09.2016 Съобщение № 62 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“ в ПИ №006057, м. „Хаджийски ливади“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 02.09.2016 Съобщение № 61 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“ в ПИ №009052, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Х* Г*
 • 02.09.2016 Съобщение № 60 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“ в ПИ №102004, м. „Песо поле“, землище на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Г* З*
 • 31.08.2016 Съобщение № 59 „Изграждане на шахтов кладенец за водоснабдяване на черешова градина и масив с маслодайна роза“ в ПИ №038201, м. „Кьосови грамади“, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ХОЛИСНА“ ЕООД
 • 25.08.2016 Съобщение № 58 „Трасе на общински път от републикански път І-8 гр. София – гр. Пазарджик до НТП „Складов терен“ в м. „Бунара“ по КВС на землище с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 22.08.2016 Съобщение № 57 „Създаване на сливова овощна градина“ в ПИ №№ 053004, 053012, 051011, 000122, 000026, 000119, 000208, 007013, 007015, 000058 и 051016, землището на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАБЕР-ПЛОД” ЕООД
 • 22.08.2016 Съобщение № 56 „Създаване на ябълкова овощна градина“ в ПИ № 000164 и ПИ №028005, землището на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАБЕР-ФУУДС” ЕООД
 • 22.08.2016 Съобщение № 55 Изменение на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса”, на площадката на когенерираща централа – Биовет, в УПИ I-3468, кв. 172, по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД
 • 15.08.2016 Съобщение № 54 „Изграждане на модерна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък” в ПИ №065045, м. „Голяма Мътница“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, с възложител: Община Велинград
 • 10.08.2016 Съобщение № 53 „Разширяване на дейността по събиране, съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез увеличаване на наетата площ и монтиране на мелница с капацитет 1000 кг/час и преса за балиране с капацитет 1440 т/год в сграда 55155.12.156.1 в ПИ с идентификатор 55155.12.156, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, внесено с вх. №ПД-01-2910/27.07.2016 г., с възложител: „ПЛАСТТРЕЙД” ЕООД
 • 09.08.2016 Съобщение № 52 „Реконструкция и вътрешно преустройство на съществуваща едноетажна сграда в цех за производство на пелети и навес” в УПИ – XVI „За производство, търговия и услуги“, кв. 120 по кадастралния план на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО БИО КАЛОР” ЕООД
 • 08.08.2016 Съобщение № 51 „Изграждане и оборудване на садкова база за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Батак” землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с вх. №ПД-01-2668/12.07.2016 г., с възложител: „КА ЕНД ЕН ФИШЪРИС“ ООД
 • 05.08.2016 Съобщение № 50 „Изграждане на четири броя тръбни кладенци“ в ПИ № 203042, м. „Горни лозя“, землище на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СЕЛЧО ИНВЕСТ“ ЕООД
 • 03.08.2016 Съобщение № 49 „Изграждане на модерна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък” в ПИ №033068, м. „Благовото“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-2535/04.07.2016 г., с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 01.08.2016 Съобщение № 48 „Площадка за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и катализатори“ в УПИ – 1 за производствени дейности, кв. 1 в Индустриален парк „Оптикоелектрон“, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОТРОНИКА“ ЕООД
 • 01.08.2016 Съобщение № 47 „Площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци ” в поземлен имот № 033021 по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 28.07.2016 Съобщение № 46 „Изпълнение на един тръбен кладенец – ТК 8а, който да дублира тръбен кладенец 8 от системата кладенци, изпълнени за производственото водоснабдяване на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пазарджик, с възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД
 • 18.07.2016 Съобщение № 45 „Извършване на дейности по третиране на отпадъци: с код 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, 17 05 03* - почви и камъни, съдържащи опасни вещества и с код 19 12 09 – минерали (пясък, камъни) с цел материално оползотворяване“, с административен адрес ул. „Синитевска“ №1 А, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД
 • 18.07.2016 Съобщение № 44 „Спортен комплекс Велинград - Драгиново” в ПИ №297114, м. „Градев лог“, землището на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 12.07.2016 Съобщение № 43 „Изграждане на промишлено хале за складиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци с високо съдържание на метали” в поземлен имот № 027344, УПИ I - 344, за производствени и складови дейности, местност „Каменлив път” в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Н* В* Б*
 • 07.07.2016 Съобщение № 42 „Ремонт и реконструкция на съществуващи метално-стъклени оранжерии за зеленчукопроизводство и прилежащото на стопанството пространство”, находящи се в поземлени имот №118013 и № 118008, в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БОРИКА 07“ ЕООД
 • 07.07.2016 Съобщение № 41 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с идинтикативен капацитет 2 200 т/год.“, в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 01.07.2016 Съобщение № 40 „Реализация на ПУП-ПП – парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на гр. Септември до Стопански двор „Фермата” в землището гр. Септември, общ. Септември, с възложител: Община Септември
 • 01.07.2016 Съобщение № 39 „Реализация на ПУП-ПП – парцеларен план за трасе на общински път oт строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. „Сунгурлука” и достигащ до рибарниците в землището на гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор „Фермата”, землище гр. Септември, с възложител: Община Септември
 • 01.07.2016 Съобщение № 38 „Петролна база” в ПИ № 385017, местност „Бунара” в землището на с. Варвара, община Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛЕО ГАЗ 80“ ООД
 • 24.06.2016 Съобщение № 37 „Изграждане и експлоатация на тръбен кладенец (ТК)“ в ПИ 02837.5.410, по плана на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „АРКАДИЯ СОЛД 2012“ООД
 • 22.06.2016 Съобщение № 36 „Изграждане на втора площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.505.1028, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕПАК ГРУП” ЕООД
 • 21.06.2016 Съобщение № 35 „Цех за преработка, обработка на сурови кожи и производство на обувки” в ПИ № 000222, землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”
 • 20.06.2016 Съобщение № 34 „Реализация на ПУП-ПП – парцеларен план за трасе на общински път от републикански път IV клас гр. Септември – гр. Ветрен до Стопански двор „Фермата” в землището гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 15.06.2016 Съобщение № 33 „Изграждане на свинеферма“ в поземлен имот с идентификатор № 56277.3.1584, м. „Сухия дъбовик“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ГРИЙН ФАРМ“ ЕООД
 • 10.06.2016 Съобщение № 32 „Предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 5 тона трупно месо на ден” в ПИ № 001013, м. „Възстановими граници“, землище на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПИЕМ“ ЕООД
 • 07.06.2016 Съобщение № 31 „Водовземане на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за напояване – поливане на малинови насаждение – 890 м2“ в имот с идентификатор № 02837.5.409 по кадастралната карта на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ИВА – ИВАНКА АТАНАСОВА“
 • 07.06.2016 Съобщение № 30 „Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи и остатъци (изрезки) от памучните изделия образувани от дейността на завода, като допълнение към гориво на съществуващ парен котел“, в границите на производствената площадка на „Яна“ АД – гр. Панагюрище – поземлен имот с идентификатор 55302.501.3909, кв. 234 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ЯНА“ АД
 • 03.06.2016 Съобщение № 29 „Изграждане на овцеферма за производство на овче мляко с капацитет 700 овце майки“ в поземлени имоти с идентификатори 56277.1.154, 56277.1.185, 56277.1.184, 56277.1.175, местност „Долна бялча“ по КККР на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с възложител: М* Я* Ф*
 • 03.06.2016 Съобщение № 28 „Изграждане на кариера за добив на скални блокове в концесионна площ „Бялото“ (95.017 дка), землище на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „КАРТ-ИНВЕСТ-ГЕОРГИ КАРТАЛОВ“
 • 31.05.2016 Съобщение № 27 „Площадка за третиране на неопасни отпадъци“, с административен адрес ул. „Искра“ № 9, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ПЛАНЕТ БГ“ ЕООД
 • 26.05.2016 Съобщение № 26 „Трасе на общински път през Стопански двор „Фермата” до път III клас гр. Септември – с. Злокучене, землище гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 18.05.2016 Съобщение № 25 „Трасе на общински път през Стопански двор „Фермата” до рибарниците на р. Марица“, землище гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 13.05.2016 Съобщение № 24 „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, община Пазарджик“ в поземлен имот № 000698, в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „В И К– В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД, ПАЗАРДЖИК
 • 13.05.2016 Съобщение № 23 „Предприятие за преработка, пакетаж и съхранение на зеленчуци с пречиствателна станция за питейни води и инсталация за производство на топлинна енергия от биомаса за нуждите на предприятието” в ПИ № 001258, местност „Мечкерец” в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИЙНХАУС СТРЕЛЧА” АД
 • 12.05.2016 Съобщение № 22 „Изпълнение на четири броя тръбни кладенци за напояване на земеделски култури в землище на гр. Ветрен, общ. Септември и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, с възложител: „АГРАЛЕНД“ ООД
 • 12.05.2016 Съобщение № 21 „Екологично стопанство за отглеждане на месодайни крави“ в поземлен имот № 136048, в землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ТУЛЕКС“ ЕООД
 • 11.05.2016 Съобщение № 20 „Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци – ТК2 и ТК3 от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ за водоснабдяване на гр. Пазарджик” в ПИ № 021002, местност „До р. Марица“, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИ В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД
 • 09.05.2016 Съобщение № 19 „Цех за консервиране на плодови и зеленчукови консерви“ в поземлени имоти №№ 002463, 050410 и 050369, в землище с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЕСКАДО“ ЕАД
 • 21.04.2016 Съобщение № 18 “Вилно селище”, в имот с идентификатор 02837.5.482, местност „Тазева къшла“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „КРАСИ 97“ ЕООД
 • 18.04.2016 Съобщение № 17 “Ферма”, в поземлен имот (ПИ) № 000218, местност „Растето“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН 69-СУНАЙ КАРААСАН“
 • 07.04.2016 Съобщение № 16 „Разширяване на съществуващо производство със употребата на нови отпадъчни материали“, в УПИ II-053016, м. „Спукани поляни“, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „КЕРАТЕК ГРУП“ ЕООД
 • 31.03.2016 Съобщение № 15 “Изграждане на птицеферма”, в поземлени имоти (ПИ) № 000552 и № 000558, местност „Високия бряг“, в землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО АГРО ДАР“ ООД
 • 28.03.2016 Съобщение № 14 Изграждане на дестилерия за етерично – маслени култури“ в поземлен имот № 641028, м. „До стадиона“, землище с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕНИВА“ ООД
 • 09.03.2016 Съобщение № 13 “Изграждане на нова птицеферма”, в поземлени имоти (ПИ) № 000552 и № 000558, местност „Високия бряг“, в землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО АГРО ДАР“ ООД
 • 07.03.2016 Съобщение № 12 „Трасе на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал „Семчин дере“, попадащо в землището на с. Симеоновец, с. Семчиново и гр. Септември“ с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 01.03.2016 Съобщение № 11 „Цех за консервиране на плодове и зеленчуци” в ПИ № 000190, в землището на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЕВА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 01.03.2016 Съобщение № 10 „Предварително третиране на петролни утайки от сондиране за проучване на нефт и газ, чрез втвърдяване на действаща площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 55155.20.112, м. „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД
 • 25.02.2016 Съобщение № 9 „Цех за консерви” в УПИ ХХI-992 – за производство, търговия и услуги, кв. 73 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Ф* С* М*
 • 25.02.2016 Съобщение № 8 „Изграждане на площадка за сепариране и смилане на отпадъци с код 18 01 04 в имот с идентификатор 55155.24.205, местност „Баждар дъмга“ по КККР на гр. Пазарджик,община Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЛ-БЪЛГАРИЯ” АД
 • 12.02.2016 Съобщение № 7 „Създаване на обект за преработка на мляко” в поземлен имот с идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м. „Студен дол“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ХИДРОЛЕС“ ЕООД
 • 09.02.2016 Съобщение № 6 „Месодобивно предприятие за ЕПЖ с транжорна и производство на месни полуфабрикати и консерви” в имот с идентификатор 56277.2.402, в местност „Долна бялча” по КККР на гр. Пещера, с възложител: "ЛИДЕР МЕС" ООД
 • 28.01.2016 Съобщение № 5 „Предприятие за производство на картофено нишесте” в ПИ № 057029, местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕИД КЪМПАНИ“ ООД
 • 19.01.2016 Съобщение № 4 „Завод за производство на зеленчуков разсад по технологията прилив – отлив“ в поземлен имот (ПИ) № 510001, м. „Залива“, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИССЕР ГРУП“ ООД
 • 19.01.2016 Съобщение № 3 „Предприятие за екстракция, сушене, и гранулиране на плодове, зеленчуци и билки” в ПИ 018054, м. „Керемидницата”, землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: М* С* Ш*
 • 14.01.2016 Съобщение № 2 „Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти и площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ І-183 и УПИ ІІ-185, местност „Тус тепе”, землище на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Р* И* И*
 • 14.01.2016 Съобщение № 1 „Предприятие за ориз. Изграждане на сушилня за суровина – зърно, силози за съхранение на зърно, плътна и ажурна ограда, преустройство и ремонт на съществуваща сграда - Оризарна“ в УПИ І- За производствени нужди-023007, кв. 23 по плана на с. Ковачево, община Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БАЛКАН РАЙС” ООД
 • 21.12.2015 Съобщение № 65 „Разширение на мандра” в ПИ № 000657 (УПИ ІІ-657 „За мандра и производство на млечни продукти“), местност „Лочките“, в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА”
 • 18.12.2015 Съобщение № 64 „Монтиране на нова лентова сушилня и изграждане на нова инсталация за смесване на площадката на „БИОВЕТ“ АД в УПИ ІІ ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, община Пещера, възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 17.12.2015 Съобщение № 63 Ново водовземно съоръжение – сондажна помпена станция“ в ПИ 074340, местност „Св. Никола“, землище на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ФИШБОН” ЕООД
 • 09.12.2015 Съобщение № 62 „Изграждане на кланица за едри преживни животни” в УПИ IX, кв. 84 по кадастралния план на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ЕКО БУЛ – ЙОРДАН КОЦЕВ”
 • 26.11.2015 Съобщение № 61 „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на риба“ в имот № 000898, в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД
 • 23.11.2015 Съобщение № 60 „Нови улици с о.т.1001-о.т.1047 и паркинг“ в местност „Пейчинова тумба” по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 23.11.2015 Съобщение № 59 „Изграждане на къмпинг – ресторант, бунгала за настаняване, места за каравани, места за палатки” в поземлени имоти с индетификатори 02837.431055 и 02837.4.1106, м. „Деловете – чешмичката по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: И* Д* К*
 • 20.11.2015 Съобщение № 58 „Ферма за отглеждане на пъстърва в плаващи мрежени клетки (садки) – садково стопанство за интензивно отглеждане в зона определена за аквакултури, намираща се в акваторията на язовир „Голям Беглик”, общ. Батак, област Пазарджик, с възложител: „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И ПРОЕКТИ” ЕООД
 • 17.11.2015 Съобщение № 57 „Изграждане на предприятие за преработка на билки и ядкови плодове” в УПИ I, производствена дейност, кв.31 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с вх. № КД-01-3899/06.11.2015 г., с възложител: „ОДЕСОС БИЛДИНГ“ ЕООД
 • 16.11.2015 Съобщение № 56 „Производствена сграда за монтаж на сортировъчна линия към съществуващ цех за рециклиране на пластмаси“ в ПИ 55155.508.625 и 55155.508.624, кв. 17, Индустриална зона по КК на гр. Пазарджик, община Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОИНВЕСТ” ЕООД
 • 13.11.2015 Съобщение № 55 „Засаждане на трайни насаждения – лозя и изграждане на капкова система за напояване“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИНАРСКА ИЗБА ЛЕСИЧОВО“ АД
 • 13.11.2015 Съобщение № 54 „Предприятие за добив на месо от ЕПЖ с транжорна и производство на месни полуфабрикати и консерви” в имоти с идентификатори 56277.2.396, 56277.2.392, 56277.2.393, 56277.2.397 и 56277.2.399 в местност „Долна бялча” по КККР на гр. Пещера, община Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОНАС“ ЕООД
 • 05.11.2015 Съобщение № 53 „Увеличаване на оборотните количества на вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), добавяне на нови дейности по предварително третиране“ на съществуваща площадка в УПИ ІV-73, Производствена и складова дейност, кв. 7 по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „МЕЧО – КРАСИМИРА НИКОЛОВА”
 • 04.11.2015 Съобщение № 52 „Строеж на предприятие за преработка на мляко с пречиствателно съоръжение” в УПИ V – 176005, производствена дейност и мандра, в Стопански двор, м. „Дервишките“, землище на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* Ц* В*
 • 04.11.2015 Съобщение № 51 „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и автосервиз” в УПИ ІІ – 126 (ПИ № 41126), м. „Дервиш гьол”, в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛАТОРРЕ АВТО” ЕООД
 • 07.10.2015 Съобщение № 50 „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл от находище „Рибарниците”, „Участък -1” и „Участък -2” в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК” ООД
 • 05.10.2015 Съобщение № 49 „Изграждане на капкова система за напояване на лозя“, в землището на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик и землището на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик, с възложител: ЗП К* Р* Г*
 • 25.09.2015 Съобщение № 48 „Осъществяване на търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ І-123007, „за търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в местност „Широките ливади”, землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „СТАЙКОВ - 1” ЕООД
 • 10.09.2015 Съобщение № 47 „Изграждане на малки къщи за гости” в имоти с идентификатори 02837.4.10 и 028.4.227, местност „Божанова къшла” по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик ..... с възложител: М* Х* и Е* Х*
 • 01.09.2015 Съобщение № 46 „Разширяване на суровинната база на обект за газификация и когенерация на биомаса за производство на гориво за газификация” имот с идентификатор 56277.3.1586, местност „Сухия дъбовик” в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: "Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ" АД
 • 01.09.2015 Съобщение № 45 „Инсталация за производство не електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на животинска и растителна биомаса в границите на свинекомплекс с. Априлци, общ. Пазарджик, с номинална мощност до 5,4 MW” в ПИ 000013, м. „Гуджи дъб“, землище на с.Априлци, общ. Пазарджик .... с възложител: "Свиком" АД
 • 24.07.2015 Съобщение № 44 „Създаване на орехова градина и изграждане на система за капково напояване”, в имот № 044014 в землището на с. Боримечково, м. „Дуваналийска махала”, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРИНДЖ ГРИЙН” ЕООД
 • 24.07.2015 Съобщение № 43 „Отглеждане на 450 бр. пъдпъдъци в стопанска сграда под наем“ в УПИ IV – 320, кв. 29 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Б* С* Т*
 • 22.07.2015 Съобщение № 42 „Изграждане на ферма за пъдпъдъци” в УПИ ІІІ-48, кв. 5 по плана на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: М* Г* Г*
 • 22.07.2015 Съобщение № 41 „Изграждане на тръбен кладенец (вододобивен) за напояване на декоративни тревни насаждения, храсти и дървета“ в ПИ 001020, землище с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЦВЕТОМАНИЯ” ЕООД
 • 21.07.2015 Съобщение № 40 „Разширяване на действаща площадка №1” находяща се в УПИ ХХІХ-17, кв. 1, стопански двор, с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ФОРМУЛА 7” ЕООД
 • 15.07.2015 Съобщение № 39 „Отглеждане на пуйки за угояване“ в УПИ XXIII, кв. 9 от Стопански двор на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИЗЗО“ ЕООД
 • 09.07.2015 Съобщение № 38 „Изграждане на водопровод Ф160 захранващ ПИ 317002 по КВС на с. Виноградец предвиден за изграждане на капково напояване на трайни насаждения в масив 317 в местността „Ала тепе”, землище с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” ООД
 • 08.07.2015 Съобщение № 37 „Изграждане на сондажен кладенец” в поземлен имот № 000969, местност „Балтълъка”, землище с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* И* М*
 • 06.07.2015 Съобщение № 36 „Автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ I – 2, масив 386, м. „Гювенджово“, в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „УЗУНОВ И СИНОВЕ 2015” ЕООД
 • 03.07.2015 Съобщение № 35 „Изграждане на зайцеферма и кланичен цех” в ПИ № 116047, м. „Калейница“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АГРО АТРАКТ – КАТЯ ДИЛОВА”
 • 01.07.2015 Съобщение № 34 „Разкъсване на ВЛ 110 kV „Радилово” в п/ст „Пещера” в земл. на гр. Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик, внесено уведомление с вх.№ КД-01-2060/16.06.2015 г., с възложител: „ЕСО” ЕАД
 • 30.06.2015 Съобщение № 33 „Разширяване на съществуващи 59,424 дка насаждения от череши с нови 35,3589 дка в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик........дка и закупуване на земеделска техника необходима за целите на стопанството“, с възложител: Н* Л* В*
 • 30.06.2015 Съобщение № 32 „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на овощна градина за отглеждане на лешници – биологично земеделие“ в ПИ 045027, землище с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: В* Й* А*
 • 25.06.2015 Съобщение № 31 „Разширяване на площадка за приемане; временно съхранение и дейности с ООЧЦМС ...... в гр. Велинград, област Пазарджик, община Велинград, кв. Индустриален, УПИ XVII-8818, УПИ XVI-8821, УПИ I-8820 и УПИ II-8819, с възложител: "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД
 • 25.06.2015 Съобщение № 30 „Цех за обработка на орехи” в ПИ № 007057, местност „Велчова черника” в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: И* М* М*
 • 24.06.2015 Съобщение № 29 „Разширяване с 94 дка на създадени трайни насаждения от ягоди на обща площ 39,806 дка в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик; Изграждане на системи за капково напояване; Електропастир и закупуване на земеделска техника“, с възложител: ЗП З* А* П*
 • 19.06.2015 Съобщение № 28 „Определяне на трасе на водопровод за гравитачно напояване от язовир „Корубата-1” в землището на с. Смилец във връзка с нуждата от захранване на язовир „Овчеполци” с допълнителни количества вода” на територията на община Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО-90” ООД
 • 18.06.2015 Съобщение № 27 „Ново и модерно животновъдство“ в УПИ XXVI – 402 (поземлен имот с индетификатор 56277.2.402), кв. 2, м. „Долна бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОНАС“ ЕООД
 • 12.06.2015 Съобщение № 26 „Предприятие за преработка и сушене на плодове и зеленчуци, гъби и билки” в УПИ ІІ-59, кв. 3 по плана на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „УНИФРЕШ” ЕООД
 • 03.06.2015 Съобщение № 25 „Животновъден обект – кравеферма“ в УПИ XVII – 13074, 130078; УПИ IX – 13076 – за животновъдни дейности по Парцеларен план на Стопански двор, м. „Турски Гробища“ в землището на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ТРАКИЯ СЕПАРИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД
 • 12.05.2015 Съобщение № 24 „Изграждане на биогазова инсталация за производство на електрическа и топлоенергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции” в УПИ ІII-154, м. „Вельова сая”, землище на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „НИДЕРРАЙТЕР СОЛАР” ЕООД
 • 12.05.2015 Съобщение № 23 „Изграждане на биогазова инсталация за производство на електрическа и топлоенергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции” в УПИ І-86, м. „Вельова сая”, землище на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „НИДЕРРАЙТЕР СОЛАР” ЕООД
 • 07.05.2015 Съобщение № 22 „Промяна предназначението на земеделска земя имот с идентификатор № 56277.2.336 в УПИ ХVІ-336 „Птицеферма” с 15 000 места за отглеждане на бройлери за месо”, ... и ИП „Промяна предназначението на земеделска земя имот с идентификатор 56277.2.339 в УПИ ХVІІІ-339 „Птицеферма” с 15 000 места за отглеждане на бройлери за месо”, ... м.„Долна Бялча”, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено уведомление с вх. № КД-01-1160/03.04.2015 г. и допълнителна информация с вх. № КД-01-1160/27.04.2015 г. , с възложител: Ж* Г*
 • 30.04.2015 Съобщение № 21 „Промяна в начина на доставка на природен газ чрез изграждане на декомпресираща станция 220/5 бара” в УПИ ІІІ-7094, кв. 83 по кадастралния план на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
 • 29.04.2015 Съобщение № 20 „Изграждане на водопровод Ф160 и система за капково напояване на трайни насаждения в масив 302 на площ от 200 дка” в имоти №№ 302059, 302118, 302110, 302101, 302092, 302077, 302074, 302065, 302060, 302041, 302038, 302036, 302023, 302151, 302150, 302149, 302148, 302147, 302146, 302145, 302067, 302062, 302027, 302058, 302119, 302072, в местност „Млада могила”, в землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЧЕРИ ФРУКТС 2014” ЕООД
 • 22.04.2015 Съобщение № 19 „Промяна по време на строителството на многофункционална сграда, стаи за гости, заведение за хранене, складове и минипивоварна” в УПИ ІІ-303, търговия и услуги, местност „Кулински ливади” в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, възложител: „РОМБУС БЪЛГАРИЯ” АД
 • 20.04.2015 Съобщение № 18 „Изграждане на автомивка”, в УПИ II – „Търговия и услуги”, кв. 42 по ПРЗ на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ„ГАЛЯ 72-ГАЛЯ БОРИСОВА“
 • 15.04.2015 Съобщение № 17 „Създаване на трайни насаждения от дървесен вид – Пауловния ” в поземлени имоти №№ 020065, 021046, 021047, 021048, 022029, 022030, 023025 и 023026, м. „Главория” в землището на с. Памидово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „КАТЕРИНА МАРИАНОВА“
 • 14.04.2015 Съобщение № 16 „Инвестиции за внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени активи в животновъдното стопанство”, в УПИ III-219 (образуван от ПИ № 000219), в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛИДЕР МЕС” ООД
 • 03.04.2015 Съобщение № 15 „Изграждане на ново стопанство за угояване на едър рогат добитък в УПИ II-219“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ТАБАКОВ-74” ЕООД
 • 03.04.2015 Съобщение № 14 „Изграждане на ново стопанство за угояване на едър рогат добитък в УПИ IV-219“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ГРИЙНТЕХ-ТЕОДОРА ПАУНОВА“
 • 30.03.2015 Съобщение № 13 „Разширяване на съществуващ гробищен парк” в поземлен имот 069122, м. „Кърски ливади” в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 21.03.2015 Съобщение № 12 „Паркинг обслужващ сервиз и магазин” в имот с индетификатор 56277.1.158, м. „Долна Бялча” по кадастралната карта на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с вх. № КД-01-832/13.03.2015 г. , с възложители: Й* А* С* и Е* Х* С*
 • 17.03.2015 Съобщение № 11 „Разширение на птицеферма /намираща се в поземлен имот с идентификатор 56277.2.478 (бивш 009074)/, чрез въвеждане в експлоатация на две съществуващи производствени сгради намиращи се в поземлени имоти с идентификатори 56277.2.460 (бивш 009056) и 56277.2.461 (бивш 009057), .... с възложител: И* Х* А* - Управител на ЕТ „АНГЕЛОВ – ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 13.03.2015 Съобщение № 10 „Изграждане на едноетажни животновъдни сгради (разширяване на съществуваща ферма) за свине майки до 720 бр.” в поземлен имот № 000128, местност „Ламбурките” в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Н* Х* Х*
 • 13.03.2015 Съобщение № 9 „Едноетажна сграда за фуражна кухня и складове за зърно, Изграждане на едноетажни животновъдни сгради (разширяване на съществуваща ферма) за угояване на свине до 2000 бр.” в поземлен имот № 000969, местност „Балтълъка” в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* И* М*
 • 12.03.2015 Съобщение № 8 „Ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод от РШ с. Розово до водоем Висока зона гр. Брацигово за поставяне на три инсталациии за производство на ел. енергия” в имоти №№ 06207.5.43, 06207.5.12, м. „Гермите” по КК на гр. Брацигово и имот № 001495, м. „Саракиница” по КВС на с. Розозво, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 16.02.2015 Съобщение № 7 „Изграждане на оранжерия по европейска програма на ДФЗ” в ПИ 012089, м. „Дърмата” в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕЛИТАГРО” ООД
 • 11.02.2015 Съобщение № 6 „Цех за производство на пелети и производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди чрез газификация на биомаса” в поземлен имот № 000752, местност „Янкулица”, землище на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИА ВЕНТИ” ООД
 • 27.01.2015 Съобщение № 5 "Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса”, на площадаката на когенерираща централа – Биовет в УПИ І-3468 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 22.01.2015 Съобщение № 4 „Изграждане на водопровод Ø160 захранващ ПИ № 302110 по КВС на с. Виноградец предвиден за изграждане на капкова напояване на трайни насаждения в масив 302 в местността „Младата могила”, землище на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Л* Д* ЦВ*
 • 20.01.2015 Съобщение № 3 „Развитие на производствено – техническите дейности в „Асарел-Медет” в землище гр. Панагюрище и с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
 • 19.01.2015 Съобщение № 2 „Телеугоително стопанство за 1000 броя телета” в поземлен имот № 090006, местност „Турски гробища” в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АХАТ АГРО-1” ЕООД
 • 13.01.2015 Съобщение № 1 „Инсталиране на две нови инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти” на територията на промишлената площадка на „Биовет” АД в УПИ ІІ ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 18.12.2014 Съобщение № 62 „Търговия, услуги, паркинг и складови помещения” в поземлен имот с индетификатор 55155.508.767 /УПИ II-645 за търговия и услуги, кв. 512/ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ПАЗАРДЖИК” АД
 • 17.12.2014 Съобщение № 61 „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане от подземни води – един брой тръбен кладенец и подземен резервоар” – в ПИ №000226 и № 000227 в землището на с. Капитан Димитриево, с възложител: ЕТ "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН"
 • 12.12.2014 Съобщение № 60 „Автопарк” в ПИ 119021 и ПИ 119022, м. „Стърчи крак” в землището на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕВРОПА ТРАНС” ЕООД
 • 26.11.2014 Съобщение № 59 „Добив на мрамори, годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон” от находище „Чешмата” в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД
 • 20.11.2014 Съобщение № 58 Крайпътен комплекс, комплексна автоснабдителна станция – бензин и АГСС, обслужваща сграда, КТП, паркинги за леки автомобили и ТИР, WC” в имот № 011067, местност „Гелемена”, в землището на с. Добровница, общ. Пазарджик, с възложител: ХР. У. Р. И В. Г. Р.
 • 20.11.2014 Съобщение № 57 „Обслужващи помещения към оранжерия и котелно”, в част от ПИ 006007 (новообразуван 006016), м. „Под селото” в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г* Г* В*
 • 07.11.2014 Съобщение № 56 Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в имот с идентификатор 55155.508.625 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОЛЕКТ” ООД
 • 05.11.2014 Съобщение № 55 „Изграждане на сондажен кладенец в съществуваща птицеферма за водовземане на вода за нуждите на птицефермата”, в поземлен имот с индетификатор 56277.501.292 по кадастралната карта на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ АНГЕЛОВИ” ООД
 • 30.10.2014 Съобщение № 54 „Газснабдяване на община Септември”, подобект „Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6” за захранване на ПИ № 000306, ПИ № 000305 и ПИ № 000078 в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
 • 30.10.2014 Съобщение № 53 „Развитие на минните дейности в Минно-обогатителен комплекс „Асарел” в землище гр. Панагюрище и с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
 • 24.10.2014 Съобщение № 52 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой тръбен за всички други цели – разреждане (разхлаждане) на минералната вода, която се добива от сондаж № 4 от Термално находище „Варварски минерални бани” за пълненето на два външни басейна” в УПИ V – „Малка Вец и хотел”, кв. 9, по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕНЕРГИЯ” ООД
 • 24.10.2014 Съобщение № 51 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово, противопожарно и поливно водоснабдяване” в ПИ 122107, м. „Цървуланска могила” в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИФ 2003” ЕООД
 • 24.10.2014 Съобщение № 50 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово, противопожарно и поливно водоснабдяване” в ПИ 117002, м. „Три могили” в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИФ 2003” ЕООД
 • 15.10.2014 Съобщение № 49 „Цех за производство на плодови и зеленчукови консерви”, в поземлен имот № 000304, м. „Градините”, землище с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „МОНКА КОНСЕРВ” ЕООД
 • 13.10.2014 Съобщение № 48 „Газификация и когенерация на биомаса” в УПИ ІІІ-011049, 011050, местност „Лагера”, землище на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЛОБАЛ ГРИЙН СИТИ” АД
 • 09.10.2014 Съобщение № 47 „Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча”, общ. Стрелча, обл. Пазарджик ... с възложител: община Стрелча
 • 30.09.2014 Съобщение № 46 „Изграждане на сондажен кладенец (СК1) и локално пречиствателно съоръжение към съществуващи три броя къщи за гости и комплекс за интегриран селски туризъм” в ПИ № 054004, в землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ФРАНЧАЙЗИНГ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 25.09.2014 Съобщение № 45 „Изграждане на рибовъдна ферма” в поземлен имот № 000326, местност „Селищата” в землище на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „НИКЕЯ 2011” ЕООД
 • 25.09.2014 Съобщение № 44 „Ново водовземно съоръжение”, в поземлен имот № 039314 в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "ФИШБОН" ЕООД
 • 25.09.2014 Съобщение № 43 „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и два броя ПСОВ“ с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 25.09.2014 Съобщение № 42 „Реновиране на съществуваща бензиностанция, изграждане на автосервиз с автомивка и тръбен кладенец в ПИ 007038”, м. „Велчова черника”, землище с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИ ПИ ЕЛ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНС ГРУП” ЕООД
 • 24.09.2014 Съобщение № 41 Изграждане на модулна мандра”, в УПИ ХХ-4, кв. 11 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „АЙРМЕД-2008” ЕООД
 • 15.09.2014 Съобщение № 40 „Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване и изграждане на ограда за поземлени имоти №№ 150013, 150016, 150017, 150018 и 150207”, м. „Безчийницата”, землище с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, възложители: Б* Я* Т* и О* И* Ш*
 • 15.09.2014 Съобщение № 39 „Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване за поземлени имоти №№ 165042, 165045, 165065, 165064 и 165057”, м. „Маданица”, землище с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Б* Я* Т*
 • 15.09.2014 Съобщение № 38 „Изграждане на полустационарен ски-влек (ПСВ)” в ПИ № 000038, местност „Старина”, землище на с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „УЧЕБНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Г. СТ. АВРАМОВ”
 • 11.09.2014 Съобщение № 37 „Изграждане на подземен резервоар” в поземлен имот № 000219, землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”
 • 22.08.2014 Съобщение № 36 „Разширение и преустройство в когенерационен режим на ЕЦ до 1000 кВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции и монтаж на съответните площадкови мрежи и съоръжения” в поземлен имот № 000526 в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ” АД
 • 14.08.2014 Съобщение № 35 „Изграждане на съоръжение за водохващане от река Марица”, в имот с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, обл. Пазарджик с възложител: "РОДОПИ" АД
 • 06.08.2014 Съобщение № 34 „Риборазвъждане в съществуващ рибарник” в землището на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 01.08.2014 Съобщение № 33 „Изграждане на тръбен кладенец /сондаж/” в поземлен имот с индетификатор 55155.508.231, по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: И* Н* Т* - Управител на фирма „ИРОН” ООД
 • 30.07.2014 Съобщение № 32 „Площадка за третиране на отпадъци” в поземлен имот с индетификатор 55155.20.112, землището на гр.Пазарджик, м.„Якуба”, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „ЛЮДОН ТРАНС” ЕООД
 • 23.07.2014 Съобщение № 31 Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча” обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 18.07.2014 Съобщение № 30 „Ваканционно селище” в УПИ ІV – 324 – „За ваканционно селище”, м. „Еньов камък”, в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: П* Н* П*
 • 27.06.2014 Съобщение № 29 „Изграждане на едноетажна масивна сграда за угояване на 50 бр. телета, съхранение на растителна продукция за храна на животните и битова сграда” в поземлен имот с идентификатор 062071, м.„Радин дол”, земл. гр.Стрелча, обл.Пазарджик с възложител: И. М. Л.
 • 24.06.2014 Съобщение № 28 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за промишлено водоснабдяване (осигуряване на вода за производство на на бетон и вар)” в поземлен имот № 000076, м. „Долна ада”, в землището на с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик с възложител: „СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД
 • 24.06.2014 Съобщение № 27 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за промишлено водоснабдяване производство на перилни и миещи препарати” в поземлен имот с индетификатор 62004.5.1314 – „За складова база” по кадастралната карта на гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик с възложител: „БУЛЕКО 2000” ООД
 • 24.06.2014 Съобщение № 26 „Изграждане на тръбен кладенец /сондаж за вода/ и капково напояване на овощна градина от сливи и круши” в поземлен имот с индетификатор 55155.2.126, в землището на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик с възложител: „МАРИЦА 2007” ООД
 • 11.06.2014 Съобщение № 25 „Изграждане на елементи на съпътстваща техническа инфраструктура-захранващи водопроводи към водоснабдителната мрежа на гр. Панагюрище и изместване на електропроводи 20kV и 110kV” във връзка със строителството на язовир „Луда Яна” общ.Панагюрище, обл.Пазарджик, с възложител: Министерство на регионалното развитие
 • 09.06.2014 Съобщение № 24 „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури” в зоната определена за аквакултури в акваторията на яз. „Голям Беглик” и в поземлени имоти с идентификатори № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22 горска територия, м. „Беглика” в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „БЕГЛИКА” ЕООД
 • 03.06.2014 Съобщение № 23 „Строителство на търговски комплекс за обществено обслужване, търговия и услуги” в ПИ № 125002, м. „Под селото”, с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: БОРИС ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
 • 23.05.2014 Съобщение № 22 „Автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, в УПИ СІ100 масив 6, по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „СТИМ АУТО 2011” ЕООД
 • 20.05.2014 Съобщение № 21 „Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване” на площ от 75 дка в землището на с.Карабунар и с.Виноградец, общ.Септември, обл.Пазарджик с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД” ООД
 • 20.05.2014 Съобщение № 20 „Изграждане на инсталация за газификация и ко генерация на биогаз” в УПИ І (образуван от поземлен имот №000219) в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”
 • 15.05.2014 Съобщение № 19 „Обединяване на УПИ III (имот с № 400028), УПИ V(имот с № 400029) IV (имот с № 400030) в УПИ LIII „За производствена и складова дейност”, м. „Попински път”, землище на с.Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „АГРО ОРГАНИК 2” ООД
 • 09.05.2014 Съобщение № 18 „Инвестиционно предложение „Административна сграда, ограда, площадка за разкомплектоване на автомобили и навес за твърди горива” в имот с идентификатор 55155.52.60, м. „Атчаир”, гр.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „ТОПЛИНА-63 НИКОЛОВ” ЕООД
 • 07.04.2014 Съобщение № 17 „Централно водоснабдяване на с.Долно вършило и вилна зона в местности „Пражара” и „Андрея”, общ.Септември и подобект „Напорен резервоар”, обл.Пазарджик с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 03.04.2014 Съобщение № 16 „Изграждане на система за капково напояване” на площ от 65 дка в землището на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД” ООД
 • 01.04.2014 Съобщение № 15 „Преустройство на съществуващи помещения в работилница за преработка на диворастяща суровина в гр. Сърница и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници”, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ... с възложител: „ФЕЙЗАЛ” ЕООД
 • 19.03.2014 Съобщение № 14 „Автомивка” в УПИ ХІІ-4520, кв. 186 А по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ... с възложител: Н* Н* С*
 • 18.03.2014 Съобщение № 13 „Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий” в землище на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ... с възложител: „ТОТ 8” ЕООД
 • 10.03.2014 Съобщение № 12 „Изграждане на Западен околовръстен път І-етап, в участъка между бул.„Александър Стамболийски” и ул.„Любен Боянов”, гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 26.02.2014 Съобщение № 11 „Изграждане на кафе-аператив, автомивка и работилница за монтаж и демонтаж на гуми” в УПИ V-594, кв. 42 по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: Д* В*К*
 • 26.02.2014 Съобщение № 10 „Изграждане на ново водовземно съоръжение – един тръбен кладенец в ПИ № 020123, капкова система за напояване в ПИ № 020044, ПИ № 020045, ПИ № 020046, ПИ № 020048, ПИ № 020051, ПИ № 020056, ПИ № 020057, ПИ № 020059, ПИ № 020079, ПИ № 020080, ПИ № 020082 и резервоар 200 м³ в ПИ № 020049”, м.„Корубата”, землището на с.Смилец, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: „АБТ” АД
 • 21.02.2014 Съобщение № 9 „Създаване на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване ” в ПИ № 011515 и ПИ № 011510, м.„Адата”, гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик ...с възложител: „РЪЖАНКОВ” ЕООД
 • 21.02.2014 Съобщение № 8 „Индивидуално вилно застрояване на територията на землище Батак и трасе на захранващ електропровод”, имот с идентификатор №02837.4.1634, м.„Рабаджи дере”, землище гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик” ... с възложител: „ЧИЛИ ЕНД СПАЙС” ООД
 • 17.02.2014 Съобщение № 7 "Рибовъдно стопанство за интезивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик" ... с възложител: "БАТАК-СЛ" ООД
 • 07.02.2014 Съобщение № 6 „Изграждане на сондажен кладенец, след извършените необходими хидроложки проучвания за добив на подземни води чрез един брой кладенец за други цели – поливане на тревни и цветни насаждения и миене на бетонови настилки” в имот №130057 в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БЕ ПЕТ” ЕООД
 • 04.02.2014 Съобщение № 5 „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в имот с идентификатор 55155.508.404 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОИНВЕСТ” ЕООД
 • 03.02.2014 Съобщение № 4 „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, общ. Велинград, обл. Пазарджик,с възложител: „РЕСУРС-1” АД
 • 27.01.2014 Съобщение № 3 „Изграждане на нови инсталации и реконструкция на съществуващи” на територията на промишлената площадка на „Биовет” АД в УПИ ІІ ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик,с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 24.01.2014 Съобщение № 2 „Автокъща, офиси, търговия с авточасти” в имот №136053 в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* С* Ш*
 • 20.01.2014 Съобщение № 1 „Изграждане на масивна стоманобетонова стена по левия бряг на р. Чепинска” в района на Варварски минерални бани, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 21.12.2013 Съобщение № 91 „Пускане в експлоатация площадка за събиране и временно съхранение на отработени масла, емулсии, шлаки, отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло, текстил, дървесни материали и др., както и приемане и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в ПИ с идентификатор 55302.501.5211 гр. Панагюрище, общ. Панагюрище ... с възложител: "СИНСИНАТИ" ЕООД
 • 06.12.2013 Съобщение № 90 „Изграждане на съоръжение за подземни води предназначено за водовземане” в имот с идентификатор 02837.4.91, местност „Дъното - бал. бор” по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АЛЕКСАНДРИНА ЕВГЕНИЕВА-гр. Батак”
 • 04.12.2013 Съобщение № 89 „Изграждане на един брой сондажен кладенец”, в ПИ № 001977, м. „Юнтала” землището на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПАИ 08” ООД
 • 26.11.2013 Съобщение № 88 „Изработване на проект за ПУП във връзка с промяна предназначението на поземлен имот № 018007 за изграждане на кравеферма за боксово отглеждане на до 50 бр. крави за мляко с телета” в м. „Дзукаша”, землището на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: С* С* Д*
 • 19.11.2013 Съобщение № 87 „Ремонтни дейности на рибарник”, имот № 001593, с. Фотиново общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО” - ГР.ПЕЩЕРА
 • 13.11.2013 Съобщение № 86 „Изменение на дейностите по отпадъците по комплексно разрешително №117/2006г. за Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат” на площадката в поземлен имот №000176, землище на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ” ООД
 • 07.11.2013 Съобщение № 85 „Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. „Батак”, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „АЗИМУТ” ЕООД
 • 05.11.2013 Съобщение № 84 „Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на язовир „Батак” землището на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик, с възложител: „РОДОПСКО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО” ООД
 • 25.10.2013 Съобщение № 83 „Рибовъдно стопанство-садкова инсталация „Еко Инженеринг ЕС” за отглеждане на риба в яз. „Доспат”, разположена в землището на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕС” ООД
 • 17.10.2013 Съобщение № 82 „Инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход неопасен битов отпадък” в УПИ ІІІ-производствена дейност, кв. 58, по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛХАРТ” ЕООД
 • 15.10.2013 Съобщение № 81 „Изграждане на модулна мини мандра с количество на постъпващо мляко - 1000 л. на денонощие”, в имот № 000183, м. „Дъбравата”, землище с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ФЕРМА ОВИС” ООД
 • 08.10.2013 Съобщение № 80 „Изграждане на електрическа централа с мощност 495 kW, работеща с индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции и монтаж на площадкови мрежи и съоръжения” в поземлен имот № 000526 в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ” АД
 • 02.10.2013 Съобщение № 79 „Автомивка” в УПИ V-общ., кв. 405 г, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Й. З. Ж.
 • 01.10.2013 Съобщение № 78 „Създаване и отглеждане на трайно насаждение от ягоди на обща площ 39,806 дка в землището на гр. Батак, ... общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП З* А* П*
 • 25.09.2013 Съобщение № 77 „Преустройство на съществуващо помещение на партерен етаж в медицински център” .... по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,, с възложител: „АРТЕМИДА-СГ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ” ЕООД
 • 25.09.2013 Съобщение № 76 „Разширение на площадка за събиране съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване ... в УПИ I-342, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Я. И. Я.
 • 24.09.2013 Съобщение № 75 „Планирана промяна на експлоатационен капацитет на инсталация, с действащо комплексно разрешително № 137/2006г., от 10 тона/24 часа на 76 тона/24 часа ... на пл. на „Елхим-Искра” АД с местонахождение: УПИ І-акумулаторен завод, кв. 3, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,, с възложител: „ЕЛХИМ - ИСКРА” АД
 • 16.09.2013 Съобщение № 74 „Изграждане на електрическа и топло централа” в поземлен имот с идентификатор 03592.501.1564, по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ” АД
 • 16.09.2013 Съобщение № 73 „Изграждане на автогара” в поземлен имот с идентификатор 55155.508.644, от който е образуван УПИ І-569, 570, 571, автогара и услуги, кв. 512 по плана на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК” АД
 • 13.09.2013 Съобщение № 72 „Преместване, монтаж и пускане в експлоатация на линия за рециклиране на пластмаса от площадка на „Мебелсистем” АД в нова база на ОКС”, в част от сграда с идентификатор 55155.24.212.3, гр. Пазарджик и имот с идентификатор 55155.24.212, гр. Пазарджик, с възложител: "ЕКОФЮЧЪР" ООД
 • 11.09.2013 Съобщение № 71 „Изграждане на площадка за събиране съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ ... , в имот с идентификатор №55155.505.1094, УПИ XXIII – производствена зона в кв. 83а по плана на гр. Пазарджик, с възложител: „МЕТАЛ КОМЕРС” ООД
 • 28.08.2013 Съобщение № 70 „Изграждане на тръбен кладенец” в имот с идентификатор 55302.501.5064 по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕРМЕС СТРОЙ” ЕООД
 • 23.08.2013 Съобщение № 69 „Добив на скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище „Конаговски чал” в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД
 • 23.08.2013 Съобщение № 68 „Пазркинг за товарни автомобили с обслужващи сгради и жилищно строителство”, имот № 62004.8.992, м. „Пазарски път”, гр. Ракитово, с възложител: „ТРАНС ТУПАРОВ” ЕООД
 • 06.08.2013 Съобщение № 67 „Риборазвъждане в съществуващ язовир „Виноградец” в поземлен имот №000003 с площ 113,267 дка в землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕНДИНК ЦИДИ” ЕООД
 • 31.07.2013 Съобщение № 66 „Създаване на трайни насаждения” в поземлен имот № 051002 м.„Новините” в землището на с.Памидово, общ.Лесичово .... м.„Курджа дере”, в землището на с. Сбор, ... общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: ЗП Л*Й*П*
 • 31.07.2013 Съобщение № 65 „Създаване на трайни насаждения лавандула и орехи” в поземлен имот № 150084, м.„Махмудица”, землище с.Пищигово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: Х. М.
 • 31.07.2013 Съобщение № 64 „Рибовъдно стопанство” в поземлени имоти №000207 и №000209 с обща площ 182,611 дка в землището на с.Звъничево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „ЕЙПЪЛ” ЕООД
 • 24.07.2013 Съобщение № 63 "Поставяне на турбина до 20 kW за производство на ел.енергия без отклоняване на води от водното течение на р.Чепинска" ... с.Варвара, общ.Септември ... с възложител: "Елтрейд" ООД
 • 24.07.2013 Съобщение № 62 „Разширение на съществуващ цех за производство на маркучи" ... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ... с възложител: "Као техникс" ООД
 • 18.07.2013 Съобщение № 61 „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения” в поземлени имоти № 429018 и № 429020 м. „Шумака” в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: К. И. Г.
 • 18.07.2013 Съобщение № 60 Инвестиционно предложение „Градински център и офис” в имот с № 045001, м. „Млечока”, с Братаница, общ. Пазарджик, с възложител: ЗП П. Д. Н.
 • 10.07.2013 Съобщение № 59 „Оранжерия” в поземлен имот № 092053 м. „Пасището” в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ЕКАТЕРИНА ТАЧЕВА-ХАМАЛСКА”
 • 04.07.2013 Съобщение № 58 „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури” в зоната определена за аквакултури в акваторията на яз.„Голям Беглик” .... м.„Беглика” в землището на гр. Батак, общ. Батак, с възложител: „БЕГЛИКА” ЕООД
 • 02.07.2013 Съобщение № 57 „Създаване на трайни насаждения от пауловния и лешник със система за капково напояване” в поземлени имоти №025076 и №025083 в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЕРА КОГНИТА” ЕООД
 • 27.06.2013 Съобщение № 56 „Реконструкция и разширение на съществуващ цех за метални изделия” в УПИ І-204, производство на метални изделия, кв. 378 с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 26.06.2013 Съобщение № 55 Промяна на инвестиционно предложение: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик” свързана с местата на заустване на дъждовните води в река Марица, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 25.06.2013 Съобщение № 54 „Изграждане на ново водовземно съоръжение” в имот с идентификатор 55302.501.3367 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище ... с възложител: „БУНАЙ” АД
 • 19.06.2013 Съобщение № 53 „Създаване на овощна градина със система за капково напояване”, в ПИ № 017182, м. „Трънака”, землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП С. Х. П.
 • 14.06.2013 Съобщение № 52 „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване”, в ПИ № 151007, м. „Санаториума”, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик,с възложител: СБДПЛРПФЗ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД
 • 14.06.2013 Съобщение № 51 Инвестиционно предложение „Изграждане на „МВЕЦ Брацигово-2” в имот с № 002388, м. „Шипковица”, с Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 14.06.2013 Съобщение № 50 „МВЕЦ Брацигово - 3” в поземлен имот №002385, местност „Костин дол”, землище на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 14.06.2013 Съобщение № 49 „МВЕЦ Брацигово - 1” в имот с идентификатор 06207.5.296 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 07.06.2013 Съобщение № 48 "Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса ... гр.Велинград, общ. Велинград ... с възложител: ЕТ „КОЖАРИ – ДИМИТЪР ТОДОРОВ”
 • 04.06.2013 Съобщение № 47 "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване ... кв. 221 по плана на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Х. Н. Г.
 • 03.06.2013 Съобщение № 46 „Изграждане на кравеферма за отглеждане на дойни крави” в УПИ VІІ, кв. 68 по плана на с. Лесичово, общ. Лесичово,с възложител: Т. Д. У.
 • 23.05.2013 Съобщение № 45 „Изграждане на сондажи /захранващи се от соларни батерии/, за поливка на лозовите масиви и питейно-битови нужди ... м.„Брега”, ПИ № 123012, м. „Бальова мера”, ПИ № 019005, м. „Алтъгьоз” в землището на с.Величково, общ.Пазарджик, с възложител: „ЕС ПАМЕКСВИН” АД
 • 21.05.2013 Съобщение № 44 „Изграждане на сондаж /захранващ се от соларни батерии/, за поливка на лозовия масив ... м.„Горен кър” в землището на с. Росен, общ. Пазарджик, с възложител: „СОЛО ЕКС” ЕООД
 • 16.05.2013 Съобщение № 43 „Изграждане на два броя тръбни, сондажни кладенци за производствено водоснабдяване на работна площадка Индустриална зона ... гр.Панагюрище, общ. Панагюрище, с възложител: „ОПТИКС” АД
 • 15.05.2013 Съобщение № 42 „Реконструкция и модернизация и повторно въвеждане в експлоатация на рибарник върху територията на изоставени рибарници ... в землището на гр. Пазарджик и землището на с. Звъничево, общ.Пазарджик, с възложител: „ХЕБРОС-П” АД
 • 09.05.2013 Съобщение № 41 „Изграждане на МВЕЦ „Белово” на съществуващ напорен тръбопровод от напоителна система „Варвара” с обща застроена мощност от 1500 kW”, в землище на с. Мененкьово, общ. Белово ... с възложител: „ГРИЙН ЛАЙТ” ООД
 • 09.05.2013 Съобщение № 40 „Пристройка на съществуваща сграда за преработка на билки и гъби, сушене и замразяване .... гр. Стрелча, общ. Стрелча .... с възложител: „ДИВИКА” ООД
 • 07.05.2013 Съобщение № 39 „Захранване на седем броя рибарници” находящи се в поземлен имот с идентификатор 03592.8.227, местност „Яденица”, гр. Белово, общ. Белово, с възложител: ЕТ „Антоний Фандъков”
 • 30.04.2013 Съобщение № 38 „Рибно стопанство” в поземлен имот №136030 в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: П. А. Г.
 • 30.04.2013 Съобщение № 37 Изграждане на люпилня, предприятие за преработка на риба, предприятие за производство и гранулиране на рибно брашно и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води” ... землище на с. Баня, община Панагюрище ... с възложител: „ФИШБОН” ЕООД
 • 15.04.2013 Съобщение № 36 „Увеличение капацитета на птицеферма за кокошки носачки” в поземлен имот №001139, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с възложител: „ИЛМА-ИЛ” ООД
 • 15.04.2013 Съобщение № 35 „Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в УПИ І-1922, парцел І –топливо, с площ 10 786 м2, кв. 141 по ЗРП на гр. Септември, общ. Септември, с възложител: „МЕТАЛ ЛЕНД” ООД
 • 12.04.2013 Съобщение № 34 Специализирана план-схема за газификация с природен газ на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 09.04.2013 Съобщение № 33 „Изграждане на каскадно застрояване на МВЕЦ „ЛЕСИЧОВО” с обща мощност 1,5 МW на напоителен канал „ЛЕСИЧОВО-СТРЯМА” в общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИЙН ЛАЙТ” ООД
 • 08.04.2013 Съобщение № 32 Предприятие за производство и преработка на водораслова биомаса” в поземлен имот №000306, землище на с. Варвара, общ. Септември,с възложител: „УНИМИЛК” ЕООД
 • 29.03.2013 Съобщение № 31 „Преустройство на съществуващи сгради в кравеферма”, м. „Градините”, землище с. Варвара, общ. Септември, с възложител: „ПЧЕЛА 09” ЕООД
 • 25.03.2013 Съобщение № 30 „Рибовъдно стопанство за угояване на шарани в съществуващ рибарник в поземлен имот №000020, местност „Адата”, землище гр. Септември, общ. Септември, с възложител: „СТРОЙКОМЕРС” ООД
 • 21.03.2013 Съобщение № 29 Добив на инертни материали от находище „Трънката” разположено в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО 90” ООД
 • 18.03.2013 Съобщение № 28 „Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и разкомплектоване ... района на ж.п. гара – Стрелкова кабина № 3, кв. 520, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,с възложител: "СТИЙЛ ИНТЕР ТРЕЙД" ООД
 • 18.03.2013 Съобщение № 27 „Изграждане на магазин за авточасти и автомивка”, в УПИ I-640, кв. 65, гр. Септември, общ. Септември, с възложител: с възложител: ЕТ „ХРИСИ 2112 – ВАСИЛ КОШЕВ”
 • 14.03.2013 Съобщение № 26 Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) ... в имот ... гр. Белово, общ. Белово, с възложител: „ВАЛ” ООД
 • 12.03.2013 Съобщение № 25 Изграждане на 8 вилни сгради на два етажа и да се промени предназначението на земеделска земя в поземлен имот ... м. „Печинова тумба” в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: Г* Л* Д*
 • 08.03.2013 Съобщение № 24 Изграждане на ферма за отглеждане и угояване на облагородена риба в затворена рециркулационна система” в имот с идентификатор 02837.502.468 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: "ПРИБОР ИНВЕСТ" ЕООД
 • 07.03.2013 Съобщение № 23 „Многофункционална спортна зала”, в УПИ II-спортен комплекс, кв. 6, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "СПОРТ ИНВЕСТ - ПАНАГЮРИЩЕ" ООД
 • 04.03.2013 Съобщение № 22 „Разширение на площадка за приеманне и временно съхранение на отпадъци и отломки от черни, цветни метали и сплавите им от битов и промишлен характер с дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/, ... на гр. Велинград, общ. Велинград,, с възложител: "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД
 • 04.03.2013 Съобщение № 21 „Разширение на площадка за приеманне и временно съхранение на отпадъци и отломки от черни, цветни метали и сплавите им от битов и промишлен характер с дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/, .... гр. Септември, общ. Септември, с възложител: "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД
 • 01.03.2013 Съобщение № 20 „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на природна забележителност Палеонтологично находище с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник Крепост Цепина” в землището на с. Дорково, общ. Ракитово, с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 28.02.2013 Съобщение № 19 "Автомивка с кафене” в УПИ ХХІV-4209, кв. 500 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ЯНКО ПЕТРОВ”
 • 28.02.2013 Съобщение № 18 „Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, опасни и неопасни отпадъци” ... с възложител: "СТИЙЛ ИНТЕР ТРЕЙД" ООД
 • 27.02.2013 Съобщение № 17 Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” ... с възложител: "ДИАМАНТ МЕТЪЛС-74" ЕООД
 • 27.02.2013 Съобщение № 16 „Разширяване дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с дейности по изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” ... с възложител: „МАКС ТРЕЙД - 9” ЕООД
 • 27.02.2013 Съобщение № 15 „Инсталация за производство на електроенергия от ВЕИ – биомаса и преработка на дървен материал”, ... с възложител: "ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД
 • 16.02.2013 Съобщение № 14 „Разширяване дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с дейности по предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), ... с възложител: „ПРОМ АГРО ТРЕЙД 68” ЕООД
 • 16.02.2013 Съобщение № 13 „Оптимизиране на технологичните параметри и разходните норми на суровини, материали и енергия и подмяна на съществуващо оборудване в инсталацията за екстракция и електролиза на мед /SX-EW/”, с възложител „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
 • 16.02.2013 Съобщение № 12 „Изграждане на оранжерии за отглеждане и преработка на водорасли”, имот с №020161, м. „Колибите”, с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: "АЛГАЕ ФАРМ" АД
 • 16.02.2013 Съобщение № 11 Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности, съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” ... с възложител: "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД
 • 16.02.2013 Съобщение № 10 Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности, съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” ... с възложител: "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД
 • 16.02.2013 Съобщение № 9 Разширение на дейността на площадката за търговия с отпадъци от черни и цветни метали с дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, м. „Градището”, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕТАЛ ТРЕЙД ЕКСПОРТ” ЕООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 8 Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване и сондаж в 014021”, м. „Влакьорниче”, землище с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Д. Г. П.
 • 01.01.2013 Съобщение № 7 "Хотел, ресторант, офис, плувен басейн и бензиностанция" .... в земл. с.Синитово, общ.Пазарджик с възложител: Н.С.М.
 • 01.01.2013 Съобщение № 6 "Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик", с възложител: "Рибеко" ООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 5 „Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности по събиране на неметални, неопасни отпадъци, разкомплектоване и съхранение на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/ ... с. Главиница ... с възложител: "ФЕН - 2013" ЕООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 4 „Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности по събиране на неметални, неопасни отпадъци, разкомплектоване и съхранение на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/ ... гр. Ракитово ... с възложител: "ФЕН - 2013" ЕООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 3 „Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности по събиране на неметални, неопасни отпадъци, разкомплектоване и съхранение на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/ .... гр. Пазарджик ... с възложител: "ФЕН - 2013" ЕООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 2 Процедура по екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) за Общ устройствен план (ОУП) на гр. Пещера, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 01.01.2013 Съобщение № 1 „Увеличаване на капацитета на площадка за разкомплектоване на МПС от 100 на 300 бр.” в УПИ ІІ- 308, кв. 26, по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "ФЕРОМЕТЪЛС" ЕООД
 • 09.12.2009 Съобщение № 4 "Вилно селище" в имот № 914061, м. "Горни казани" в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Г. Б. С.
 • 03.11.2009 Съобщение № 3 "Търговски комплекс" в имот № 139163, м. "Азмака" землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "Н.А.Я.Б.ПРОПЕРТИС" ООД
 • 27.10.2009 Съобщение № 2 "Основен ремонт на авторемонтно хале и преустройство за разкомплектоване на автобуси" в УПИ "ДАП", кв. 232 на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "НКБ СЕРВИЗ" ООД
 • 12.10.2009 Съобщение № 1 Събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба и бракувани от КАТ МПС и събиране, временно съхранение и предварително третирани на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, с възложител: „Кабакчиев” ЕООД