РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС

/Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат за издаване на решение за преценка необходимостта извършване на ОВОС, издаване на Решение за ОВОС, издаване на Решение за преценка необходимост от ЕО, издаване на становище по ЕО и /или издаване на Комплексно разрешително/

чл.95 ал.1 от ЗООС -Уведомление по образец
-Уведомление до кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, а засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин
-Информацията от по ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /вкл.документ за собственост или договор за наем/. 
-Актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение(срок на валидност 6 месеца)
Информацията да бъде представена на хартиен и електронен носител
Няма 14 дни
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно чл.93, ал.4 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.), /вкл.заявление по образец/ 500 лв. по чл.1, ал.1 по ПМС №136/2011г. 30 дни
Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда  чл.99, ал.2 от ЗООС, (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно раздел ІІІ от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм. ) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003г.;/вкл.заявление по образец/; за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1500 лв. Приложение 2-700лв. по чл.1, ал.2 от ПМС №136/2011г. 45 дни след провеждане на общественото обсъждане
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми чл.81, ал.1 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) -Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
-Информация за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие съгласно приложения 1 и 2 към чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони.
-Документ за платена такса
-Информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение
400 лв. по чл.1, ал.4 по ПМС №136/2011г. 30 дни, чл.13, ал.1 от наредба ЕО
Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми глава 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми по чл.23. ал.1. по Наредба за ЕО -Задание за определяне на обхват и съдържание на ЕО
-Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв -
-Изготвен доклад за ЕО
-Протокол от обществено обсъждане -
-Искане за издаване на становище по ЕО
-Документ за платена такса
600 лв. по чл.1, ал.3 от ПМС №136/2011г. 30 дни, чл.85, ал.5 от ЗООС
Издаване на становище за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол  Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия при приватизация, ПМС №173 от 2004г; изм.доп.2011г. заявление Няма 14 дни  
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на Регистрационни карти

на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

-Заявление по образец, съгласно чл.91 от ЗБР  
-Документи, указващи законния произход на екземпляра
-Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката  

Няма до 5 дни от постъпване на заявлението или до 20 дни при нужда за уточняване на обстоятелстватаРегистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки  чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ 29/2000г), Наредба № 5/2004г на МОСВ (ДВ 85/2004г.) чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ 29/2000г.) чл.6 и чл.8 от Наредба №5/2004г. на МОСВ (ДВ 85/2004г.) 10 лв. по чл.26 от ПМС №136/2011г. до 14 дни от постъпване на уведомлението

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване  чл.10 от ЗЛР (ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88/16.02.2001г. на МОСВ (ДВ 18/2001г) т.2 от Заповед РД-88/16.02.2001г. на МОСВ (ДВ 18/2001г) Няма Не по-късно от 28 февруари на текущата година
Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения  чл.31 от ЗБР 1.Заявление по образец /Уведомление по чл.10 от Hаредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, ( ДВ 73/ 2007г.)/
2.Актуални скици на имотите, в които ще се реализират предвидените дейности
3.Карти или друг графичен материал
4.Координати на граничните точки на имотите и на съответните обекти и др.
5.Документ за платена такса
280 лв. по чл.22, ал.1 по ПМС №136/2011г. 30 дни
Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд   Закон за биологичното разнообразие – чл. 113, ал. 2 Заявление  Няма  14 дни    
Издаване на становища за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения 
ЗБР;
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  – чл. 2, ал. 2. 
уведомление по образец  Няма  В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им   
Съгласуване на дейности в защитени територии, извън националните планове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по гл.4 от ЗЗТ с възложители извън указаните в т.1 на Заповед РД-20/ 12.01.2012г. на Министъра на ОСВ  В съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-20/12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите 

-уведомление по образец
-Документ за платена такса
-Информация и документация съгласно приложение № 2 от Наредбата за ОС

 

Няма  до 30 работни дни   
Съгласуване на строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в ЗТ, не попадащи в границите на ЗЗ, за които на се изисква ОВОС и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР 
ЗБР;
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  – чл. 2, ал. 2. 
уведомление по образец  Няма  В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им   
           
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал чл.106, ал.2 от ЗООС (изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.) Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно приложение № 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 01.2016 г.) 200 лв. съгл. чл.3 ал. 2 от ПМС № 136/2011г., изм. изм., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г. 14 дни  
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)


Документи по чл.69 от ЗУО /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО/

200 лв. за всяка площадка съгл. чл.12 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 2 месеца
Изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.68 и чл.69 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.12 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 200 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.12 ал.3 от ПМС № 136/2011г. 1 месец
Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци          чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.72, ал.3 и т.2 от ЗУО    
Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 100 лв за всяка площадка съгл.чл.13 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 14 дни
Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци  чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)  Документи  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО / 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 100 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.13 ал 3 от ПМС № 136/2011г.  14 дни  
Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 180 лв. съгл. чл.13 ал.1 т.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни
  • Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи   /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни
  • Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.80, ал.1 от ЗУО    

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци:

  • по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код 
Няма 30 дни
  •  по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код 
Няма 30 дни
  • Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология и отстраняване на други нередовности в попълнения работен лист, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците   Няма 15 дни  
Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ – Пазарджик работен лист за отпадъка, чието образуване е преустановено Няма 30 дни
Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците   чл.35, ал.1 от Наредба № 6/27.08.2013г.  Документация от основно охарактеризиране  съгл. чл.35, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013г.,; копия на утвърдени работни листове за класификация; доклад за основно охарактеризиране Няма   1 месец  
Заверяване на отчетни книги по отпадъците съгл. чл.44 от ЗУО и чл.7 от Наредба № 1, ДВ бр.51/2014г чл.44 от ЗУО и чл.7 от Наредба № 1, ДВ бр.51/2014г. Отчетна книга по образец Няма 14 дни
Издаване на становище за унищожаване на лекарства  чл. 10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28/ 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата Заявление, свободен текст  Няма     
           
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт Наредба № 26/ 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – чл. 17 съгласно чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ  (ДВ 89/1996 г.): -Заявление,  -Проект за рекултивация на нарушени терени 95 лв. по чл.27 от ПМС № 136/ 13.05.2011, изм.и доп.,бр.59 от 29.07.2016г.   14 дни  
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Наредба 6
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на атмосферни емисии  чл.7, ал.2 на Наредба №6 на МОСВ Данни за методите и средствата за измерване: -Заявление за съгласуване на методите за и средствата за измерване Няма 14 дни  
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии  чл.7, ал.2 на Наредба № 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.) съгласно Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.) и Инструкция № 1/2003г.: -Заявление за съгласуване на методите за и средствата за измерване Няма 14 дни  
Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии  чл.11, ал.2 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.) съгласно чл.12, ал.1,2 и 3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.): -Заявление за утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух Няма 1 месец  
Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични измервания  чл.12, ал.3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

-Искане за съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични измервания 

-Технически характеристики на източника

Няма 1 месец  
Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания  чл.13, ал.1 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.)  съгласно чл.13, ал.2 и 3 Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.): -Заявление за утвърждаване на разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания  Няма  1 месец   
Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания  чл.50, ал.1 и 2 на Наредба 6 на МОСВ съгласно Инструкция №1/2003г. на МОСВ: -Заявление за утвърждаване на доклада Няма 30 дни  
 
           
Летливи органични съединения /ЛОС/
Издаване на Решение за утвърждаване схема за намаляване на емисиите  съгласно чл.6, ал.3 Наредба 7 на МОСВ СНЕ (схема за намаляване на емисиите) Няма 30 дни  
Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии съгласно чл.6, ал.4, Наредба 7 на МОСВ Технологична схема /схема за намаляване на емисиите (СНЕ)/ Няма 30 дни  
Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии съгласно чл.7, ал.1 от Наредба 7 на МОСВ Технологична схема /схема за намаляване на емисиите (СНЕ)/ Няма 30 дни  
Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители  съгласно чл.20, ал.7 от Наредба 7 на МОСВ ПУР /План за управление на разтворители/ в два екземпляра на хартиен носител и един – на електронен носител, като формата и съдържанието на плана са посочени в Приложение № 8 към Наредба № 7, както и в секторното ръководство за съответната категория дейност Няма съгл.чл.20, ал.7 от Наредба 7/2003 - до 31 май на текущата година  
           
           
           
 
       
     
           
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ЗООС, Правилник за устройството и дейността на ПУДОС Работен проект  Няма 14 дни  
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация чл.17 и 26 от ЗООС и чл.4 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Заявление по образец, съгласно чл.24 и 25 на ЗДОИ, (ДВ бр.45/2002г. с изм. и доп.)  Заповед на МФ №10, по чл.28 и 29 от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; - договор при нарочно обработена информация по чл.30 от ЗООС 14 дни
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на заверено копие на документ чл.25 от ПМС 253/2004г. Заявление 7 лв. по чл.29 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ДВ бр.86/2004г.), одобрена с ПМС № 136/2011г. 7 дни