РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ бр.74 от 13.09.2005г., посл. изм. и доп. ДВ бр.32 от 24.04.2012г.);

Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
Европейско законодателство

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха 

Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната 

Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие

Наредба № 16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ

Собствените периодични измервания на шум в околната среда, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения, се извършват с периодичност на измерванията съгл. чл. 27 от Наредба №54 от 13 декември 2010г.:

  1. при въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/ или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;
  2. за действащи промишлени източници- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;
  3. в съответствие с условията, определени в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения по чл. 99 ЗООС и издадените комплексни разрешителни по чл. 117 ЗООС.

Резултатите от собствени периодични измервания, на показателите за шум в околната среда се представят в РИОСВ- Пазарджик под формата на доклад, до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител  /образец/ (по реда на чл.30 от Наредба № 54, ДВ бр.3 от 11.01.2011г.).

Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания /СПИ/ -ШУМ