РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Оператори на инсталации с издадени комплексни разрешителни (КР) по чл.117, ал.1 от ЗООС на територията контролирана от РИОСВ-Пазарджик:

 • „Биовет”АД, гр. Пещера - КР № 28-Н0-И0-А6-ТГ2/2018г.;
 • „Биовет” АД, гр. Пещера за Когенерираща инсталация - КР № 419-Н0-И0-А1/2012 г.;
 • “Грийнбърн” ЕООД, гр. София, площадка гр. Пещера, № 558-Н0/2017г.;
 • „Елхим Искра”АД, гр. Пазарджик - № 137-Н1/2015г.;
 • „ДИ ЕС СМИТ” АД,гр. Пазарджик - КР № 114-Н1-И1-А1-ТГ1/2016г.;
 • ЗХ „Белово”, гр. Белово - КР№ 136/2006 г.;
 • „Панагюрска медна компания” ООД, с. Цар Асен - КР № 117/2006 г.;
 • „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД, гр. Панагюрище – „Инсталация за производство на електролитна мед” - КР № 404-Н0-И0-А3/2012г.;
 • „Илма – Ил” ООД, гр. Пазарджик - КР № 278-Н1/2014г.;
 • „Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера - КР № 388-Н0/2010 г.;
 • "Аргус-С" ООД, гр.Пазардвик - КР № 445-Н1/2013г.;
 • „Свиком” АД, гр. Пазарджик - КР № 374-Н1-И0-А1/2017 г.;
 • “ Регионално депо за битови отпадъци ”Панагюрище”, за общините Панагюрище и Стрелча – КР № 434-Н0-И0-А0/2012 г.;
 • „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1“, № 509-Н0/2015г.;
 • "Промишлени системи" ООД, гр.Пазарджик - КР № 464-НО/2013г.;
 • „ЛЮДОН ТРАНС" ЕООД, гр. София, площадка гр. Пазарджик, № 556-Н0/2017г.;

 

В съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) издаването на комплексни разрешителни е задължително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения в обхвата на Приложение 4 на Закона (съответстващо по обхват на Анекс I на Директивата за КПКЗ).