РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


  • 13.01.2021 Решение № 1-1/2021 г. по оценка на въздействието върху околната среда „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталации за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн" ЕООД, гр. Пещера", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица", по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „Грийнбърн" ЕООД
  • 01.01.2009 Решение № 4-2/2009 г. по оценка на въздействието върху околната среда „Рибно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – рибарник № 1 в имот № 000898 землище на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Инертни материали” ООД
  • 01.01.2009 Решение № 3-2/2009 г. по оценка на въздействието върху околната среда „Рибно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – рибарник № 2 в имот № 141055, м. „Завоя на р. Марица” землище на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: „Инертни материали” ООД
  • 01.01.2009 Решение № 2-2/2009 г. по оценка на въздействието върху околната среда „Рибно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – садково стопанство” в имот № 141023, м. „Завоя на р. Марица” в землището на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД
  • 01.01.2009 Решение № 1-3(1)/2009 г. по оценка на въздействието върху околната среда „Инсталация за превръщане на отпадъци в енергия за третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пазарджик” в имот № 000540, м. „Гечево дере” в землище на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Интерконтинентъл ютилитийз дивелопмънт енд констракшън- Пазарджик” ООД - Поправка на очевидна фактическа грешка
  • 01.01.2009 Решение № 1-3/2009 г. по оценка на въздействието върху околната среда „Инсталация за превръщане на отпадъци в енергия за третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пазарджик” в имот № 000540, м. „Гечево дере” в землище на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Интерконтинентъл ютилитийз дивелопмънт енд констракшън- Пазарджик” ООД