РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 27.09.2023 Решение № 32-ОС/2023 г. „Производствени и складови дейности" и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и трасета на подземен водопровод и електропровод, поземлен имот (ПИ) в м. „Каменен Гичит", по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик:с възложител: „Солар Асетс" ООД
 • 19.09.2023 Решение № 31-ОС/2023 г. Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53335.913.20 по КККР на с. Огняново, м. Орешака (стопанеки двор), общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОЛИД ЕСТЕЙТС" ЕООД
 • 23.08.2023 Решение № 30-ОС/2023 г. „Сграда за производство и складова дейност за гъбарник", с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. „Калето" по КККР на с. Нова Махала. общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: „СЕЛИМ-БРАДЪРС" ООД
 • 17.08.2023 Решение № 29-ОС/2023 г. Инвестиционно предложение (ИП) "Жилищно строителство" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.72.20, м. Делджилери, по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик и свързания с него Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението за земеделска земя, с възложител: С. А.
 • 14.08.2023 Решение № 28-ОС/2023 г. Програма за почистване на речното корито на р. Марица (мост Атлантик, посока западно до вливането на р. Тополница в р. Марица), гр. Пазарджик, с възложител: Областна администрация-Пазарджик
 • 07.08.2023 Решение № 27-ОС/2023 г. Програма за почистване на речните корита на: р. Марица, р. Яворица, р. Калаващица, р. Луда Яна, с възложител: Областна администрация-Пазарджик
 • 24.07.2023 Решение № 26-ОС/2023 г. „Ремонт на съществуваща вилна сграда" и свързан с него Подробен устройствен план — План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на горски територии по реда на чл. 73, ал. 1, т. 4б от Закона за горите, с местоположение: поземлен имот (ПИ) 62004.15.46, в м. Тупавиците по КККР на rp. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Т. Ж. И.
 • 19.07.2023 Решение № 25-ОС/2023 г. Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на животни - кравеферма" върху защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове" за опазване на дивите птици, с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. Перето", на КККР на с. Исперихово, общ. Брацигова, обл. Пазарджик, с възложител: Н. И. М.
 • 19.07.2023 Решение № 24-ОС/2023 г. „Площадка за третиране на строителни отпадъци", с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. Айкъня по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕБЪР РЕСАЙКЛИНГ" ООД
 • 17.07.2023 Решение № 23-ОС/2023 г. „Промяна на трайното предназначение на имоти от „Земеделска територия" в „Горска територия", имоти собственост на община Стрелча, с възложител: Община Стрелча
 • 29.06.2023 Решение № 22-ОС/2023 г. План-извлечение за промяна вида и/или интензивносгга на сечта през 2023 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС "Батак", с местоположение: горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС "Батак", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Батак"
 • 21.06.2023 Решение № 21-ОС/2023 г. План-извлечение за промяна вида и интензивносгга на сечите през 2023 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово", с местоположение: горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС „Борово"
 • 19.06.2023 Решение № 20-ОС/2023 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2023 г., с местоположение: горски подотдели, попадащи в териториалиия обхват на ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Пещера", в землище на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Пещера"
 • 07.06.2023 Решение № 19-ОС/2023 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2024 г., с местоположение: горски подотдели в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Пазарджик", попадащи в границите на община Велинград, с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Чепино"
 • 07.06.2023 Решение № 18-ОС/2023 г. Инвестиционно предложение „Автопарк" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61371.437.446 (стар ПИ 000446), м. Арапеница, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложители: Г. Н. и Е. Н.
 • 17.05.2023 Решение № 17-ОС/2023 г. „Изграждане на вилна сграда" и свързаната с него процедура по промяна предназначението на земя от горски фонд, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.15.86 в м. „Джеиевра", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: А. Г. Н.
 • 15.05.2023 Решение № 16-ОС/2023 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2023 г., с местоположение: горски подотдели, попадащи в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Пазарджик", попадащи в границите на общините Пазарджик, Септември и Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Пазарджик"
 • 27.04.2023 Решение № 15-ОС/2023 г. „Индивидуално вилно строителство-изграждане на три вилни сгради и път" и свързаният с това Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделски земи, с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. „Голяма и малка крушици" по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, а възложител: И. Р. Б.
 • 19.04.2023 Решение № 14-ОС/2023 г. План-извлечение за технически сечи в гори, собственост на ТП ДГС „Пещера", в подотдели 140-к, 140-м, 141-е, 142-а, 142-м, 142-н, 143-г и 143-е в землището на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ЮЦДП-Смолян, ТП ДГС "Пещера"
 • 11.04.2023 Решение № 13-ОС/2023 г. „Промяна на трайното предназначение на имоти от „Земеделска територия" в „Горска територия", с местоположение: имоти собственост на община Сърница, с възложител: Община Сърница.
 • 06.04.2023 Решение № 12-ОС/2023 г. „Изграждане на две вилни сгради" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61220.36.737, м. Чечево, по кадастралиата карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик и свързания с пего Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, с възложители: Д. П. П., Ю. З. М., И. К. Б.
 • 15.03.2023 Решение № 11-ОС/2023 г. Инвестиционно предложение (ИП) и свързания с него подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) „Вилно строителство" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.172.123, м. „Орлино", по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: Н. Д. Т.
 • 14.03.2023 Решение № 10-ОС/2023 г. Технологични планове за почвоподготовка и залесяване през 2023-2024 r. в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера", с местоположение горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Пещера"
 • 09.03.2023 Решение № 09-ОС/2023 г. „Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и закупуване на оборудване за склад за биологични плодове и зеленчуци", с местоположение: Поземлени имоти в землищата на гр. Панагюрище и с. Поибрене, с възложител: „ТАРА БИО" ЕООД
 • 09.03.2023 Решение № 08-ОС/2023 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2023 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Батак", с местоположение: горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС „Батак", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Батак"
 • 27.02.2023 Решение № 07-ОС/2023 г. „Основен ремонт на горски автомобилен път „Вълча поляна — Кьошка", с местоположение: Горският автомобилен път „Вълча поляна — Кьошка" започва от общинския път „Нова махала-Фотиново" и завършва в местностга Кьошка, където се свързва с асфалтовия път „Кьошка-Лисичево-Девин", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС „Борово"
 • 27.02.2023 Решение № 06-ОС/2023 г. "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 950 kW", с местоположение: Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 32888.125.540, 32888.125.541 и 32888.125.548 в местност Перето по КККР на с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „СОЛАР-ИНВЕСТ СА" ЕООД
 • 16.02.2023 Решение № 05-ОС/2023 г. Бизнес план по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с местоположение: поземлени имоти по КККР на с. Козарско и с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: М. Х.
 • 13.02.2023 Решение № 04-ОС/2023 г. „Обособяване на три нови УПИ за учредяване на СОЗ към две съществуващи хидротехнически съоръжения" и свързания с него Подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земи от Държавен горски фонд (ДГФ), с местоположение: поземлени имоти в м. Орлино по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕРДЖАН" ООД
 • 10.02.2023 Решение № 03-ОС/2023 г. Бизнес план (БП) по подмярка б.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с местоположение: м. Гъбовци по КККР на гр. Панагторище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Р. С. М.
 • 23.01.2023 Решение № 02-ОС/2023 г. (ИП) „Фотоволтаична електроцентрала", с местоположение: поземлени имоти (ПИ) 53335.100.6, 53335.100.10, 53335.100.24 в м. Горна Ада" по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: А. Н. П.
 • 13.01.2023 Решение № 01-ОС/2023 г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 32888.138.20 в местност Кумбент по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Е. М. Г.
 • 23.12.2022 Решение № 40-ОС/2022 г. Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61220.121.131, м. Конарника, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Равногор,, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: М. Б. В.
 • 13.12.2022 Решение № 39-ОС/2022 г. Подробен устройствен план-План за регулгация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за придобиване право на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд (ДГФ), поземлен имот (ПИ) в м. Вълча поляна по КККР на с. Фотиново, общ Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „БУЛФАРМА" ООД
 • 12.12.2022 Решение № 38-ОС/2022 г. Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за придобиване право на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд (ДГФ), с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. Кръстопътя по КККР на с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: К. П. Д.
 • 12.12.2022 Решение № 37-ОС/2022 г. Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за придобиване право на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд (ДГФ), с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. Дженевра по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „УМБАЛ ПЪЛМЕД" ООД
 • 12.12.2022 Решение № 36-ОС/2022 г. Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за придобиване право на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд (ДГФ), поземлен имот (ПИ) в м. „Снежана" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „БУЛФАРМА" ООД
 • 12.12.2022 Решение № 35-ОС/2022 г. Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за придобиване право на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд (ДГФ), с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. „Снежана" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „БУЛФАРМА" ООД
 • 12.12.2022 Решение № 34-ОС/2022 г. „Промяна на трайното предназначение на имоти от „Земеделска територия" в „Горска територия", с местоположение: Имоти, собственост на наследниците на П. П. П., с възложител: наследниците на П. П. П.
 • 07.12.2022 Решение № 33-ОС/2022 г. „Промяна на предназначението на земеделски територии в горски територии", с местоположение: поземлени имоти (ПИ) в м. Баташка река по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: В. А. Д..
 • 22.11.2022 Решение № 32-ОС/2022 г. "Жилищно строителство", с местоположение: поземлен имот по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Ф. У.
 • 16.11.2022 Решение № 31-ОС/2022 г. „Промяна на предназначението на земеделски територии в горски територии", с местоположение: КККР на с. Горно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Г. Д. Ш.
 • 09.11.2022 Решение № 30-ОС/2022 г. Бизнес план (БП) по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с възложител: К. Н. Н.
 • 03.11.2022 Решение № 29-ОС/2022 г. „Възстановяване и ползване на воден обект с цел спортен риболов", с местоположение: поземлени имоти (ПИ) в м. Чолаков завой по КККР на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО-ХИДРО-90" ООД
 • 26.10.2022 Решение № 28-ОС/2022 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2023 г., с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Батак"
 • 21.10.2022 Решение № 27-ОС/2022 г. „Промяна на трайното предназначение на територии от „Земеделска територия" в „Горска територия", с местоположение: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 76162.1.444, 76162.1.681, 76162.1.435 и 76162.1.433, местност „Балъма" и местност „Светлите езера", по кадастралната карта и кадастраитите регистри (КККР) на с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Община Батак
 • 19.10.2022 Решение № 26-ОС/2022 г. „Промяна на трайното предназначение на имоти от "Земеделска територия" в "Горска територия" в защитени зони В00002054 „Средна гора", с местоположение: имоти, собственост на община Стрелча, с възложител: община Стрелча
 • 13.10.2022 Решение № 25-ОС/2022 г. „Три самостоятелни вилни сгради" в защитени зони ВG0001030 „Родопи- Западни" и ВG0002063 „Западни Родопи", с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.173.84, м. „Орлино", по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: И. Д. Л.
 • 12.10.2022 Решение № 24-ОС/2022 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово", с местоположение: горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 21.09.2022 Решение № 23-ОС/2022 г. „Производствени и складови дейности" и свързаната с него процедура по промяна предназначението на земеделска земя и трасета на подземен водопровод и електропровод върху защитена зона В00002054 „Средна гора", с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.63.516 в м. „Каменен гичит", по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „Солар Асетс" ООД
 • 14.09.2022 Решение № 22-ОС/2022 г. Бизнес план (БП) по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 r., с местоположение: ПИ по КККР на с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: И. Д. Г.
 • 22.08.2022 Решение № 21-ОС/2022 г. План-извлечение за промяна вида и иитензивността на сечта през 2022 г. и 2023 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище", с местоположение: горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Панагюрище"
 • 16.08.2022 Решение № 20-ОС/2022 г. „Изграждане на трафопост за приемно-предавателна станция № 3220", с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентнфикатор 23008.1.545 в м. „Калето" по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • 03.08.2022 Решение № 19-ОС/2022 г. „Фотоволтаична електроцентрала" върху защитени зони ВG0002057 „Бесапарски ридове" и ВG0000578 „Река Марица", с местоположение: поземлени имоти (ПИ) в м. „Горна Ада", по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: А. Н. П.
 • 20.07.2022 Решение № 18-ОС/2022 г. Проект за Подробен устройствен план — План за регулации (ПУП-ПР), с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32888.125.534, в м. „Перето" по КККР на с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложители: А. М. Г., А. Г. Г., С. В. К., К. Г
 • 08.07.2022 Решение № 17-ОС/2022 г. "Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с местоположение: поземлени имоти (НИ) в м. „Татар екин" по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЪТСТРОЙ" ООД
 • 10.06.2022 Решение № 16-ОС/2022 г. Подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с местоположение: поземлени имоти с идентификатори (ПИ) 32888.125.552 и 32888.125.542 по КККР на с. "Исперихово", общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ "Сюм - Стоян Младенов - Анастасия Младенова"
 • 10.06.2022 Решение № 15-ОС/2022 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г. в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС "Панагюрище", с местоположение: горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС "Панагюрище", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Панагюрище"
 • 08.06.2022 Решение № 14-ОС/2022 г. „Изграждане на вилна сграда" и свързаната с него процедура по промяна предназначението на земя от горски фонд върху защитени зони ВG0001030 „Родопи-Западни", с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.15.86 в м. Дженевра", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: А. Г. Н
 • 12.05.2022 Решение № 13-ОС/2022 г. „Изграждане на фотоволтаична инсталация", с местоположение: поземлен имот с идентификатор 53335.170.62 в м. „Срещу баира", по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Огняново солар" ЕООД
 • 11.05.2022 Решение № 12-ОС/2022 г. „Промяна предназначението на земеделски територии в горски територии", с местоположение: поземлени имоти в с. Дорково с идентификатори: 23008.1.363, 23008.3.74, 23008.3.337, с възложител: Г. Л. Г.
 • 21.04.2022 Решение № 11-ОС/2022 г. „Отглеждане на съществуващи трайни насаждения от маслодайна роза, череши и ябълки, отглеждане на пчелни семейства и разширяване на стопанството", с местоположение: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 07586.641.13, 07586.402.9, 07586.217.6, 07586.136.19 и 07586.641.12 по Кадастралната карта и кадастразните регистри (КККР) на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Н. П. И.
 • 19.04.2022 Решение № 10-ОС/2022 г. "Промяна на трайното предназначение на имоти от „Земеделска територия" в „Горска територия", с местоположение: имоти, собственост на община Сърница, с възложител: Община Сърница
 • 25.03.2022 Решение № 09-ОС/2022 г. „Изграждане на три къщи за гости" и свързаният с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имота, с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.172.70, местност „Орлино", по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: И. Й. Ш.
 • 25.03.2022 Решение № 08-ОС/2022 г. „Промяна на трайното предназначение на имоти от „Земеделска територия" в „Горска територия", с местоположение: Имоти, собственост на община Велинград: 00881.5.87, 00881.5.86, 00881.3.18, ....., с възложител: Община Велинград
 • 25.03.2022 Решение № 07-ОС/2022 г. „Индивидуално вилно строителство" и свързан с него Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с местоположение: поземлен имот (ПИ) 62004.15.36, в м. „Тупавиците" по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Г. А. Л.
 • 21.03.2022 Решение № 06-ОС/2022 г. „Изграждане на едноетажна жилищна сграда" и свързан с него Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. „Криви ленища" по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Б. А. Ж.
 • 18.03.2022 Решение № 05-ОС/2022 г. "Промяна на трайното предназначение на имоти от "Земеделска територия" в "Горска територия", с местоположение: Имоти собственост на община Стрелча, с възложител: Община Стрелча
 • 17.03.2022 Решение № 04-ОС/2022 г. „Изграждане на четири вилни сгради" и свързания с него Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 70648.172.122 в м. „Орлино", по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с въложител: А. А. Ф.
 • 17.03.2022 Решение № 03-ОС/2022 г. „Изграждане на три вилни сгради" и свързания с него Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 70648.141.158, в м. „Голяма и малка крушици", по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: И. Р. Б.
 • 07.03.2022 Решение № 02-ОС/2022 г. Подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) „Придобиване право на собственост върху земи от горски фонд за прилежащ терен към сграда със застроена площ 100 м2", с местоположение: Поземлен имот с идентификатор №02837.14.29, местност „Снежана", в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик,с възложител: „Заводски строежи-ПС-Пазарджик" АД
 • 07.02.2022 Решение № 01-ОС/2022 г. „Възстановяване и ползване на воден обект с цел спортен риболов" с местоположение: поземлени имоти (ПИ) 05949.131.1 и 05949.131.2 в м. „Чолаков завой" по КККР на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО-ХИДРО-90" ООД
 • 26.11.2021 Решение № 41-ОС/2021 г. „Изграждане на фотоволтаична инсталация" върку защитена зона ВG0002057 „Бесапарски ридове" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/28.10.2008 r. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), с възложител: "Огняново солар" ЕООД
 • 26.11.2021 Решение № 40-ОС/2021 г. „Монтиране на самостоятелна сглобяема едноетажна постройка за собствени нужди и свързаната с него промяна предназначението на имота от горска територия в урбанизирана територия" върху защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена сьс заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министьра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), с възложител: Р. Г. А.
 • 22.11.2021 Решение № 39-ОС/2021 г. „Създаване на овощна градина от сливи", с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37705.32.46, м. „Дърмата", по Кадастралната карат и кадастралните регистри (КККР) на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Н. В. Д.-П.
 • 22.11.2021 Решение № 38-ОС/2021 г. „Площадка за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.25.29, м. „Мараша" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТИКСИМ" ЕООД
 • 15.11.2021 Решение № 37-ОС/2021 г. „Реконструкция на спортен комплекс за тенис на корт „Писковец" и изграждане на нова зала", с местоположение: поземлени ммоти (ПИ) с идентификатори 55155.505.985 и 55155.289 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Сдружение тенис клуб „Фаворит" гр. Пазарджик
 • 11.11.2021 Решение № 36-ОС/2021 г. „Изграждане на производствено хале, офис и склад и свързаният с него Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя", с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. „Караасан", по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: А. Р. Т.
 • 26.10.2021 Решение № 35-ОС/2021 г. "Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 24726.105.10, м. „Турска кория" по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „Цетин България" ЕАД
 • 25.10.2021 Решение № 34-ОС/2021 г. „Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специапизирана земеделска техника и хладилен бус", с местоположение: поземлени имоти в землището на с. Бъта, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: М. Н. Р.
 • 22.10.2021 Решение № 33-ОС/2021 г. "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)", с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53335.906.1 в м. „Орешака" по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "Агродивелъпмънт" ЕООД
 • 18.10.2021 Решение № 32-ОС/2021 г. "План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Панагюрище",
 • 08.10.2021 Решение № 31-ОС/2021 г. „Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и закупуване на оборудване за склад за биологични плодове и зеленчуци", с местоположение: насажденията от лавандула ще се засадят в поземлени имоти в землищата на гр. Панагюрище, с. Бъта и с. Поибрене, с възложител: „ТАРА БИО" ЕООД, гр. Панагюрище
 • 06.10.2021 Решение № 30-ОС/2021 г. „Възстановяване на проектни параметри на корекццията на река Тополница и почистване на храстовидна и дървесна растителност", с възложител: „Напоителни системи" ЕАД Клон Тополница
 • 15.09.2021 Решение № 29-ОС/2021 г. „Промяна предназначението на земеделски територии в горски територии", с местоположение - гр. Сърница и с. Медени поляни, с възложител: Община Сърница
 • 13.09.2021 Решение № 28-ОС/2021 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г., в гори държавна собственост и от териториапния обхват на ТП ДГС „Панагюрище", с местоположение горски подотдели от териториапния обхват на ТП ДГС „Панагюрище", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Панагюрище".
 • 31.08.2021 Решение № 27-ОС/2021 г. „Промяна предназначението на земеделски територии в горски територии", с местоположение: описани в таблиците имоти, с възложител: Областна дирекция „Земеделие"
 • 27.08.2021 Решение № 26-ОС/2021 г. "Рибностопански мероприятия в река "Катранджи дере", местоположение: участък от река "Катранджи дере" на територията на ДЛС "Широка поляна", с възложител: Сдружение "Аяна"
 • 26.08.2021 Решение № 25-ОС/2021 г. „Жилищно строителство" и свързаният с него Подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), имот с идентификатор 61220.19.721, по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „СМАРТ КОРЕКТ" ЕООД
 • 05.08.2021 Решение № 24-ОС/2021 г. „Почистване на речното легло на река Стара река в земаищата на град Пещера, село Бяга, град Батак, с. Нова Махала и град Ракитово", с възложител: „Бабачев консулт" ЕООД
 • 02.08.2021 Решение № 23-ОС/2021 г. План-извлечение за промяна вида и интензивносгга на сечта през 2021 г., с местоположение: следните подотдели от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борова": 1 "ж", 1 "з", 4 "а", 5 "д" ..... с възложител: ЮЦДП-Смолян TП ДЛС „Борово"
 • 14.07.2021 Решение № 22-ОС/2021 г. „Изграждане на склад за съхранение на дърва за огрев и жилищна сграда за собствени нужди" и свързаният с него Подробен устройствеы план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Ю. Т. И. и Т. Д. И.
 • 09.07.2021 Решение № 21-ОС/2021 г. „Засаждане и отглеждане на етерично маслени култури" с местоположение: Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 36124.27.20; 36124.27.11; 36124.27.17; ......по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик и ПИ с идентификатори 00254.81.3; 00254.79.2; 00254.79.5, 00254.93.1 и 00254.79.16 по КККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , с възложител: земеделски производител Венцислав Гавраилов
 • 09.06.2021 Решение № 20-ОС/2021 г. „Временен открит паркинг", с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53335.100.8, м. ,Горна ада", по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Пазар на производителя - Пазарджик" АД,
 • 07.06.2021 Решение № 19-ОС/2021 г. „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с тьрговски обект на първия етаж" и свързаният с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Н. А. К.
 • 04.06.2021 Решение № 18-ОС/2021 г. „Извършване на основен ремонт на съществуващ горски автомобилен път „Синия залив - Балинов чарк", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Родопи"
 • 20.05.2021 Решение № 17-ОС/2021 г. „Промяна на трайното предназначение от „Земеделска територия" в „Горска територия" на имоти с идентификатори 66319.44.68 и 66319.44.100 в землището на с. Сестрино; 14163.45.31 и 14163.47.73 в землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик", с възложител: „БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО" ЕООД
 • 17.05.2021 Решение № 16-ОС/2021 г. „Промяна на трайното предназначение от „Земеделска територия" в „Горска територия" на имоти с идентификатори 66319.6.151 в землището на с. Сестримо и имоти с идентификатори 14163.34.68, 14163.36.9 и 14163.36.27 в землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО" ЕООД
 • 17.05.2021 Решение № 15-ОС/2021 г. „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" и свързаният с него Подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с местоположение: поземлен имот (ПИ) по КККР на с. Нова Махала, м. Чърлък", общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: К. И. К.
 • 20.04.2021 Решение № 14-ОС/2021 г. „Изграждане на производствено хале, офис и склад и свързаният с това Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя" върху защитени зони ВО0001030 „Родопи-Западни", с местоположение: поземлен имот (ПИ) в м. „Караасан", по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: А. Р. Т.
 • 19.04.2021 Решение № 13-ОС/2021 г. „Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)", с местоположение: поземлени имоти (ПИ) по КККР на с. Равногор, м. "Чечево", общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЪЧА ТРЕЙД" ЕООД
 • 02.04.2021 Решение № 12-ОС/2021 г. „Промяна на трайното предназначение от „Земеделска територия" в „Горска територия" на имот с идентификатор 02837.12.1433 в землището па гр. Батак", с местоположение: имот с идентификатор 02837.12.1433 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик; защитена зона BG00002063 „Западни Родопи", с възложител: М. М. К.
 • 30.03.2021 Решение № 11-ОС/2021 г. „Промяна на трайното предназначение на имоти „Земеделска територия" в „Горска територия" върху защитена зона В00001030 „Родопи-Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, 6р. 85/2007 r.), с местоположение: поземлени имоти по КККР на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: М. А. Д.
 • 25.03.2021 Решение № 10-ОС/2021 г. Почистване и оформяне на ОК "Звъничево от км 0+000 до км 6+745, местоположение: Имоти с идентификатори: 44053.8.133 и 44053.9.93 в землището на с. Лозен, общ. Септември; 30572.127.2, 30572.13.10 и 30572.3.12 в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик и 37491.16.264 и 37491.16.303 в землището на с. Ковачево, общ. Септември, възложител: "Напоителни ситеми" ЕАД клон "Тополница"
 • 25.03.2021 Решение № 09-ОС/2021 г. Почистване и оформяне на ОК "17 Злокучене" от км 0+000 до км 3+900, местоположение: Имоти с идентификатори 30572.1.23 в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик, 55155.1.115 в землището на гр. Пазарджик и 10505.168.648 в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, възложител: "Напоителни ситеми" ЕАД клон "Тополница"
 • 25.03.2021 Решение № 08-ОС/2021 г. Промяна на предназначението на горска територия за "СОЗ - пояс 1" и полагане на водопровод, местоположение: ПИ с идентификатор 70648.340.681 по КККР на гр. Сърница (стар № 000681), общ. Сърница, обл. Пазарджик, възложител: "ВАИ ГРУП" ООД
 • 19.03.2021 Решение № 07-ОС/2021 г. „Изграждане на четири вилни сгради" и свързания с него Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя върху зaщит. зони ВG0001030 „Родопи-Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, 6р. 85/2007 r.) и ВG0002063 „Западни Родопи" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 r. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013 г.), с възложител: А. А. Ф.
 • 16.03.2021 Решение № 06-ОС/2021 г. Технологични планове за залесяване, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Родопи", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Родопи"
 • 04.03.2021 Решение № 05-ОС/2021 г. „Изграждане на приемо-предавателна станция PAZ0204.A000_Синитово с честотен обхват 900-2100 МHz и външно ел. захранване с кабеп НН", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48444.18.51, м. „Чамур тарла", по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „А1 България" ЕАД
 • 19.02.2021 Решение № 04-ОС/2021 г. Подробен устройствен план — Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Симеонови ливади — Червени скали" на територията на ТП ДЛС „Чепино", с местоположение: Регистър на поземлените имоти засегнати от трасето на автомобилен път "Симеонови ливади — Червени скали", по КККР на гр. Велинград и с. Грашево, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Чепино"
 • 16.02.2021 Решение № 03-ОС/2021 г. „Помощна сграда - Дюлево" и свързания с него ПУП — ПРЗ, с местоположение: Поземпен имот (ПИ) с идентификатор 24726.188.295, местност „Студен гьол" по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: Д. А. А.
 • 04.02.2021 Решение № 002-ОС/2021 г. „Почистване на храстовидна и дървесна растителност на река Марица", с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30572.125.6 (стар № 000204), по КККР на с. Звъничево и ПИ с идентификатор 48876.18.34 (стар № 000004), по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Напоителни системи" ЕАД Клон Тополница
 • 18.01.2021 Решение № 001-ОС/2021 г. „Реконструкция и ремонт на съществуващ водоотвеждащ канал за рибарник", с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с ицентификатор 66264.11.403 (стар № 011403), м. „Адата", по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 14.12.2020 Решение № 029-ОС/2020 г. ,,Основен ремонт на горски автомобилен път „Мечкина река", с местоположение: Пътят преминава през имоти в землището на село Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС „Чепино"
 • 04.12.2020 Решение № 028-ОС/2020 г. „Основен ремонт на горски автомобилен път „Боров дол - Белите брегове", с местоположение: пътят преминава през имоти в землището на село Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС „Чепино"
 • 11.11.2020 Решение № 027-ОС/2020 г. „Индивидуално вилно строителство" и свързан с него Подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на гори и земи от ГФ, с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.15.11 (стар №238021), м. „Тупавиците", по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Б. С. Л.
 • 06.11.2020 Решение № 026-ОС/2020 г. Горскостопански план (ГСП) на Община Ракитово, с местоположение: горски територии собственост на Община Ракитово и от териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово", с възложител: Община Ракитово
 • 02.11.2020 Решение № 025-ОС/2020 г. Бизнес план (БП) „Отглеждане на черупкови и костилкови овощни видове, маслодайни рози и угари" с местоположение: поземлени имоти (ПИ) по ККР на гр. Панагюрище (ЕКАТТЕ 55302) общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Р. А. Б.
 • 29.10.2020 Решение № 024-ОС/2020 г. "Мероприятия по проект „Риболовни маршрути — развитие на условията за въдичарството и спортния риболов", с местоположение: Част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.15.43, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: Сдружение „Аяна", гр. Батак
 • 29.10.2020 Решение № 023-ОС/2020 г. „Отглеждане на зеленчукови култури" с местоположение: поземлени имоти (ПИ) по КККР на с. Оборище ЕКАТТЕ 53103, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик: имот с идентификатор 53103.62.5 и 53103.36.37 с възложител: Г. А. П.
 • 29.10.2020 Решение № 022-ОС/2020 г. „Изграждане на две вилни сгради", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.14.166, местност „Друма", по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: С. Ц. М.
 • 23.10.2020 Решение № 021-ОС/2020 г. Бизнес план (БП) „Оглеждане на земеделски култури и стопанисване на ливади", с местоположение: следните поземлени имоти (ПИ) по КВС на с. Оборище (ЕКАТТЕ 53103), общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: И. Д. Г.
 • 16.10.2020 Решение № 020-ОС/2020 г. „Изграждане на вилна сграда за индивидуално лично ползване”, Местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.13.184, м. „Под мандра", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Б. Д. Н.
 • 15.10.2020 Решение № 019-ОС/2020 г. „Изграждане на вилна сграда за индивидуално лично ползване", с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.13.179, м. „Под мандра", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: М. Н. Б.
 • 13.10.2020 Решение № 018-ОС/2020 г. „Изграждане на вилна сграда за индивидуално лично ползване", с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.13.182, м. „Под мандра", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Т. К. К.
 • 07.10.2020 Решение № 017-ОС/2020 г. Бизнес план (БП) „Отглеждане на овощни насаждения и едногодишни зеленчукови култури", с местоположение ПИ с идентификатор 37705.32.10, 37705.33.13, 37705.33.14, 37705.33.15, 37705.33.16 по ККР на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: П. К. Г.
 • 30.09.2020 Решение № 016-ОС/2020 г. „Промяна на трайното предназначение на имоти „Земеделска територия" в „Горска територия", с местоположение: поземлени имоти по КККР на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: М. М. С.
 • 25.09.2020 Решение № 015-ОС/2020 г. „Подробен устройствен план (ПУГI) за определяне на прилежащ терен към съществуваща страда и промяна предназначението на земя от горски фонд по реда на § 123 от ПРЗ на ЗИД на Закона за горите (ЗГ) (отм.)", с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.16.111, местност „Комитите", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик. Имотът попада в границите на защитени зови BG0001030 „Родапи-Западни" и В00002063 „Западни Родопи". Имогьт попада в подотдел 1223 „8" от териториалния обхват на ТП ДГС „Родопи" (съгласно данните на Службата по геодезия, картография и кадастър -Пазарджик), с възлажители: П. Д. К. и Е. Ц. К.
 • 25.09.2020 Решение № 014-ОС/2020 г. „Изграждане на посетителски информационен ценгьр - Сърница", с местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.181.23 (стар № 181023 по КВС), местност „Таш капия", по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик. Имотът попада в границите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни" и ВС0002063 „Западни Родопи". Имотът попада в подотдели 309 „в" и 309 „3" от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище" по действащия Горскостопански план на стопанството от 2016 г., с възложители: В. Л. С. и М. Л. С
 • 17.09.2020 Решение № 013-ОС/2020 г. Промяна на трайното предназначение на имоти от „Земеделска територия" в „Горска територия", с местоположение: Имоти, собственост на община Сърница, с идентификатори: 47559.35.23, 47559.33.63, 47559.33.65, 47559.14.66, 47559.35.37, 47559.35.33, 47559.35.35, 47559.35.38, 47559.35.48, 47559.35.32, 47559.35.22, 47559.28.39, 47559.35.20, 47559.35.49, 47559.35.206, 47559.35.105, 47559.35.51, 47559.30.69 и 7064$.350.357 в землищата на с. Медени поляни и гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик; защитени зови ВG30002063 „Западни Родопи" и ВG0001030 „Родопи-Западни" с възложител: Община Сърница
 • 14.08.2020 Решение № 012-ОС/2020 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2020 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово", с възложител: ЮЦДП-Смолян TII ДЛС „Борово"
 • 30.06.2020 Решение № 011-ОС/2020 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. от териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово" с възложител: ЮЦДП-Смопян ТП ДГС „Ракитово"
 • 23.06.2020 Решение № 010-ОС/2020 г. "План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2020 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Родопи", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Родопи"
 • 18.06.2020 Решение № 009-ОС/2020 г. „Основен ремонт на горски автомобилен път „Кривов чарк" — „Беглика", с местоположение: Регистър на засегнатите имоти попадащи в сервитута на пътя от местност „Кривов марк" до местност „Беглика", по КККР на гр. Батак (ЕКАТТЕ 02837), общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Родопи"
 • 29.05.2020 Решение № 008-ОС/2020 г. „Трасе на електропровод 20 kV, захранващ нов трафопост в УПИ VIII-6, кв. 2 и нов трафопост в УПИ VIII-9, кв. 7", по изработен ПУП-ПРЗ в местността „Милеви скали", землище с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПП за трасе на електропровод, с възложител: Община Септември
 • 06.04.2020 Решение № 007-ОС/2020 г. "Изграждане на една вилна сграда", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.12.522, местност „Ачмите", по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик и свързан с него подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ)'за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: А. Г. Г.
 • 13.02.2020 Решение № 006-ОС/2020 г. „Изграждане на праг за укрепване на ел. кабел 20 kV, преминаващ под река Луда Яна" в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Електроразпределение Юг" ЕАД КЕЦ Пазарджик
 • 11.02.2020 Решение № 005-ОС/2020 г. „Изграждане на четири вилни сгради", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.172.44, местност „Орлино", по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик и свързан с него подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: А А Ф
 • 31.01.2020 Решение № 004-ОС/2020 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2020 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 27.01.2020 Решение № 003-ОС/2020 г. „Промяна предназначението на поземлени имоти" осъществяването, на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитаниита и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000": защитена зона ВС0001030 „Родопи¬Западни„ за опазване на природните место обитанни и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, с възложител: И.А.И.
 • 22.01.2020 Решение № 002-ОС/2020 г. „Извършване на основен ремонт на съществуващ горски автомобилен път по трасе местност „Кьошка" - местност „Влашка поляна", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС „Борово"
 • 21.01.2020 Решение № 001-ОС/2020 г. „Засаждане на биологични трайни насаждения от маслодайна роза" в 28 поземлени имота в землището на село Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик, с възложител: „ИНА" ЕООД
 • 23.12.2019 Решение № 037-ОС/2019 г. "Строителство на сграда за хранително магазинче и навеси за инцидентни тържества" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32888.132.3, местност "Перето" по КККР на с. Исперихово, общ. Брацигово, с възложител: А.М.Г.
 • 19.12.2019 Решение № 036-ОС/2019 г. "Основен ремонт на горски автомобилен път местност "Пясъка" - местност "Балдарана"", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 16.12.2019 Решение № 035-ОС/2019 г. „Иидивидуално вилно строителство" и свързания с него ПУП-ПРЗ, с местоположение: Имот с идентификатор 02837.6.184, м. „Голака" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик; около 22 т от имота попадат в границите на защитена зона В 6000103 0 „Родопи-Западни", с възложител: „Писков" ЕООД
 • 10.12.2019 Решение № 034-ОС/2019 г. „Изграждане на четири вилни сгради" в поземлен имот (ПИ) № 172120, местност „Орлино", в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик и свързан с него Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя с възложител: Р. Ш. О.
 • 29.11.2019 Решение № 033-ОС/2019 г. Програма за почистване на речни учасгьци в регулационните граници на гр. Пазарджик и с. Априлци, община Пазарджик за периода 2019-2021 г., с възложител: Община Пазарджик
 • 26.11.2019 Решение № 032-ОС/2019 г. „Почистване на речното корито на река Мътница в землището на с. Дорково и на речното корито на река Стара река в землището на град Ракитово", с възложител: „Бабачев консулт" ЕООД
 • 12.11.2019 Решение № 031-ОС/2019 г. „Възстановяване на проектни параметри на корекцията на река Марица и почистване на храстовидна растителност и дървесна растителност" в землищата на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с. Бошyля и гр. Ветрен, общ. Септември и с. Мененкьово", общ. Белово, област Пазарджик, с възложител: „Напоителни системи" ЕАД
 • 04.10.2019 Решение № 030-ОС/2019 г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 61220.514.2., м."Атолука", по кадастралната карта на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик за обект "Съществуващ водоем 150 м3 в летовище "В.Петлешков Атолука" общ. Брацигово, с възложител: община Брацигово
 • 05.09.2019 Решение № 029-ОС/2019 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г., в гори държавна собственост и от териториялния обхват на ТП ДЛС "Борово", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 02.09.2019 Решение № 028-ОС/2019 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 28.08.2019 Решение № 027-ОС/2019 г. "Животновъдна ферма" в част от поземлен имот с идентификатор 55155.7.20, м. "Чанака" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: С. Г. А. и С. И. Г.
 • 22.08.2019 Решение № 026-ОС/2019 г. "Промяна начина на трайно ползване на земеделски имот № 187012 от "пасище, мера" в имот с начин на трайно ползване "нива", в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д.С.
 • 30.07.2019 Решение № 025-ОС/2019 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС "Ракитово", с възложител: ЮЦДП-Смоиян ТП ДГС "Ракитово"
 • 22.07.2019 Решение № 024-ОС/2019 г. Подробен устройствен план за придобиване на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд (ДГФ), с местоположение: ПИ с идентификатор 62004.13.33, м. Цигов чарк, по КККР на гр.Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възожител: Н. Р. Д.
 • 02.07.2019 Решение № 023-ОС/2019 г. "Съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника" в ПИ с идентификатор 55155.25.21 и ПИ с идентификатор 55155.25.135 и свързания с него ПУП-ПРЗ за обединяването им в един общ урегулиран поземлен имот XXXVI-21.135 с отреждане "За съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника", м. "Мараша", по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: "Тойота Тиксим" ЕООД
 • 24.06.2019 Решение № 022-ОС/2019 г. "Пълен достъп до ПИ № 170002" и свързания с него ПУП за промяна предназначениетъо на земя от горския фонд за част от ПИ № 000733 (проектен имот 000784), м. Орлино, в земл. на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик с възложител: "Стамболи Комерс" ООД
 • 13.06.2019 Решение № 021-ОС/2019 г. "Изграждане на площадка за масово разпространени отпадъци и претоварна станция за осигуряване нуждите на община Сърница" и свързания с него ПУП за промяна на предназначението, с местоположение: имот с № 073022, м. "Делджилери", в земл. на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: Община Сърница
 • 11.06.2019 Решение № 020-ОС/2019 г. "Изграждане на три вилни сгради" и свързания с него ПУП-ПРЗ в ПИ № 141158, м. "Голяма и малка крушици", по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: И. Р. Б.
 • 03.06.2019 Решение № 019-ОС/2019 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2020 г., в гори държавна собственост и от териотриялния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна"...., с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 31.05.2019 Решение № 018-ОС/2019 г. "Промяна предназначението на земи от горски фонд прилежащи към вилна сграда", в проектен имот с идентификатор 02837.13.220, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: Д. Й. З.
 • 14.05.2019 Решение № 017-ОС/2019 г. "Извършване на основен ремонт на съществуващ горски автомобилен път по трасе м. "Кьошка" - м. Балабанлий" ...... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 13.05.2019 Решение № 016-ОС/2019 г. "Индивидуално жилищно строителство", в ПИ № 121263, м."Хановете", в земл. на гр.Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ..... с възложител: "Сийтех 77" ЕООД
 • 13.05.2019 Решение № 015-ОС/2019 г. "Почистване на речното легло на река Луда Яна и дере приток на река Луда Яна" ..... с възложител: "ГЕО МАРК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • 10.05.2019 Решение № 014-ОС/2019 г. "Индивидуално жилищно строителство", в ПИ № 121274, м. "Хановете", в земл. на гр.Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик ...... с възложител: ЕТ "Еко Комплекс Хановете - Ренета Петкова""
 • 25.04.2019 Решение № 013-ОС/2019 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. .... с местоположение: подотдели от териториалния ообхват на ТП ДЛС "Борово" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 19.04.2019 Решение № 012-ОС/2019 г. "Изместване на хвостопровода в участък 3 на кота 880,00" в зенл. на с. Оборище, общ. Панагюрище, с местоположение: проект на имот № 000916 - образуван от имот № 000843, проект на имот № 000961 - образуван от имот № 000843 и проект на имот № 000959 - образуван от имот № 000931 .... с възложител: "Асарел-Медет" АД
 • 16.04.2019 Решение № 011-ОС/2019 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. с местоположение: подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС "Батак" с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Батак"
 • 04.04.2019 Решение № 010-ОС/2019 г. "Промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти от "пасища" на ПИ с идентификатори 55302.528.78, 55302.394.350 и 55302.28.18 и "полски път" на ПИ с идентификатор 55302.528.122 в имоти с начин на трайно ползване "Друг вид земедеслка земя", в земл. на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Община Панагюрище
 • 22.03.2019 Решение № 009-ОС/2019 г. Горскостопански план на Община Велинград с местоположение: поотдели от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак", ТП ДЛС "Чепино" и УОГС "Г.Аврамов" - с. Юндола на територията на община Велинград, с възложител: Община Велинград
 • 19.03.2019 Решение № 008-ОС/2019 г. "Изграждане на трасе за нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост "Ретранслатор Орлино" за електрозахранване на ПИ № 141153, м. "Голяма и Малка Крушици", в земл. на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с взъложител: К. К.
 • 19.03.2019 Решение № 007-ОС/2019 г. "Изграждане на вилна сграда" и свързания с него ПУП за промяна на предназначението, с местоположение: имот с № 172072, м."Орлино", земл. на гр. Сърница, общ. Сърница, ЗЗ BG0002063 "Западни Родопи" и BG0001030 "Родопи Западни" ..... с възложител: О. Б.
 • 20.02.2019 Решение № 006-ОС/2019 г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Батак" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян, ТП ДГС "Батак"
 • 04.02.2019 Решение № 005-ОС/2019 г. План извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. ..... с местоположение: Подотдел 128-с в териториалния обхват на ТП ДГС "Батак" .... с възложител: ТП ДГС "Батак"
 • 01.02.2019 Решение № 004-ОС/2019 г. "Изграждане на склад за селскостопанска продукция и техника", местонахождение: ПИ № 017069 /проектен/, образуван от ПИ с идентификатор 48444.17.2, м. "Мараша" по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, с възложител: Р.И.
 • 31.01.2019 Решение № 003-ОС/2019 г. "Отглеждане на зеленчуци и създаване на овощна градина" .... с местоположение: ПИ № 034001, в земл. на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик и урегулиран ПИ XXI-634, кв. 36 и УПИ VII-691, кв. 35 по плана на с. Мало КОнаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .... с възложител: А. Н.
 • 28.01.2019 Решение № 002-ОС/2019 г. "Създаване на овощна градина" с местоположение: ПИ с идентификатор 77061.251.2, м. "Извора", по КККР на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .... с възложител: Н. Б.
 • 28.01.2019 Решение № 001-ОС/2019 г. "Промяна предназначението на земеделски територии в горски територии" върху защитени зони от мрежата на "Натура 2000" BG0001030 "Родопи-Западни" за опзване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони .... с местоположение: ПИ в землищшата на с. Драгиново, с. Грашево, с. Кръстава, общ.Велинград, обл. Пазарджик .... с възложител: Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик
 • 21.12.2018 Решение № 043-ОС/2018г. "Изграждане на четири броя къщи за гости" и свързания с него ПУП-ПРЗ" .... с местоположение: ПИ № 103051 и ПИ 000766, м."Боруни валти", по КВС на гр. Сърница. обл. Пазарджик .... с възложител: "ЕВРОЛЕС-78" ЕООД
 • 06.12.2018 Решение № 042-ОС/2018г. Горскостопанска програма за имот с № 000146, м. "Паликомарец", земл. на с.Мененкьово, общ. Белово,, обл. Пазарджик, подотдел 379, "б1" в териториалния обхват на ТП ДГС "Белово", с възложител: "Българско земеделско производство" ЕООД, гр.София
 • 06.12.2018 Решение № 041-ОС/2018г. Горскостопанска програма (ГСП) за ПИ с идентификатор 48444.18.116, м. "Чимур тарла" по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "Галан-89" ООД, гр. Пазарджик
 • 13.11.2018 Решение № 040-ОС/2018г. Горскостопанска програма (ГСП) за ПИ с идентификатор 62004.12.822, м. "Тупавиците" и ПИ с идентификатор 62004.10.652, м. "Янева скала", по КККР на гр. Ракивото, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: "Айвин Груп" ЕООД, гр. Асеновград
 • 06.11.2018 Решение № 039-ОС/2018г. "Изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори (КИ) "Драгиново", за питейно-битово водоснабдяване на с. Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с местоположение: каптирани извори "Бялата вода 1", "Бялата вода 2" и "Бялата вода3" се намират в ПИ №000017, в земл. на с. Драгиново, общ.Велинград. обл. Пазарджик , КИ "Кутела 1", "Кутела 2", "Кутела 3" и "Копанка" се намират в ПИ № 000140, в земл. на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик .... с възложител: "ВКТВ" ЕООД
 • 02.11.2018 Решение № 038-ОС/2018г. Горскостопанска програма (ГСП) за ПИ №№ 034100, 034098, м."Вачевото" и № 027088, м."Слепата черешка", в земл. на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик .... с възложител: М. Д.
 • 29.10.2018 Решение № 037-ОС/2018г. Горскостопанска програма (ГСП) за ПИ № 041010, м."Гюл тепеЮ и ПИ № 042007, м."Равния борун", в земл. на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик .... с възложител: М. М.
 • 26.10.2018 Решение № 036-ОС/2018г. "Засаждане на биологични трайни насаждения от маслодайна роза и лавандула" .... с местоположение: Имоти в земл. на с. Бъта, общ. Панагюрище ... с възложител: "ТАРА БИО" ЕООД
 • 12.10.2018 Решение № 035-ОС/2018г. "Изграждане на вилна сграда" и свързан с него ПУП-ПРЗ, за промяна на предназначението на поземлен имот № 172004, в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с местоположение: ПИ № 172004, м."Орлино", в земл. на гр.Сърница ..... с възложител: Б. Я.
 • 12.10.2018 Решение № 034-ОС/2018г. "Изграждане на една вилна сграда - масивна конструкция и барбекю" и свързания с него ПУП-ПРЗ .... с местоположение: ПИ № 142073, м."Голяма и малка крушици" по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: А. Б.
 • 11.10.2018 Решение № 033-ОС/2018г. "Индивидуално вилно строителство" и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот № 141170, м."Голяма и Малка Крушици", в земл. на гр.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложители: Ф. Т. и С. Б.
 • 10.10.2018 Решение № 032-ОС/2018г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2019г. за района на ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Алабак" ..... с местоположение: горски подотдели в териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ..... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Алабак"
 • 08.10.2018 Решение № 031-ОС/2018г. "Изграждане пред пещера "Лепеница" на паркинг и дървен закрит заслон с помещения за багаж, предназначен за туристи" .... с местоположение: в землището на гр.Ракитово .... с възложител: сдружение "Суткя"
 • 11.09.2018 Решение № 030-ОС/2018г. "Изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори "Самоводица", за питейно-битово водоснабдяване на високата част на кв."Каменица", гр.Велинград ..... с местоположение: каптиращите извори, попадат в пределите на ПИ № 000037, по КВС на с.Света Петка, общ.Велинград, обл.Пазарджик, СОЗ зони I, II и III, попадат в ПИ № 000037, по КВС на с.Света Петка, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: "ВКТВ" ЕООД
 • 10.09.2018 Решение № 029-ОС/2018г. "Изграждане на сгради и съоръжения за съхраняване , поддържа и ремонт на автомобили" и свързания с него ПУП-ПРЗ ....... с местоположение: ПИ с идентификатор 55155.25.1, м."Мараша", по КККР на гр,.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ТОЙОТА ТИКСИМ" ЕООД
 • 10.09.2018 Решение № 028-ОС/2018г. "Изграждане на сгради и съоръжения за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника" и свързания с него ПУП-ПРЗ ..... с местоположение: ПИ с идентификатор 55155.25.4, м."Мараша", по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ТИКСИМ" ЕООД
 • 25.07.2018 Решение № 027-ОС/2018г. "Почистване на реки и др. от дървесна и храстова растителност" .... с местоположение: имоти в земл. на с.Цар Асен, земл. на с.Мало Конаре, земл. на с.Тополи дол .... с възложител: Община Пазарджик
 • 19.07.2018 Решение № 026-ОС/2018г. Трасе на подземна кабелна линия (КЛ) 20 kV и оптичен кабел от килия 6 от ЗРУ 20 kV на подстанция "Велинград" в поземлен имот (ПИ) № 004047 по КВС на гр. Велинград до разпределителна касета (КС) в ПИ № 222003 по КВС на с. Драгиново и до ...... с местоположение: трасето на подземна КЛ 20 kV и оптичния кабел водят началото си от килия 6 от ЗРУ 20 kV на подстанция "Велинград" ...... с възложител: "Долене" ООД, с. Панчарево, общ. Столична, обл. София, ул. "Беликата" № 55
 • 17.07.2018 Решение № 025-ОС/2018г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г. за района на ТП ДЛС "Борово" ..... с местоположение: горски подотдели в териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" ..... с възложител: ТП ДЛС "Борово"
 • 09.07.2018 Решение № 024-ОС/2018г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян, ТП ДГС "Алабак"
 • 28.06.2018 Решение № 023-ОС/2018г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г. за района на ТП ДГС "Родопи" ..... с възложител: ТП ДГС "Родопи"
 • 25.06.2018 Решение № 022-ОС/2018г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г. - извеждане на възобновителни и отгледни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна" .... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Широка поляна" гр.Батак
 • 11.06.2018 Решение № 021-ОС/2018г. Изграждане на вилна сграда и свързания с него ПУП-ПРЗ, Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.2.143, м. "Манзул", по КККР на гр. Панагюрище, с И. Р.
 • 06.06.2018 Решение № 020-ОС/2018г. Подробен устройствен план за промяна предназначение на земеделски земи и придобиване право на собственост по чл.53 от ППЗОЗЗ на прилежащ терен към сграда в ПИ № 001656, м."Голяма и Малка Крушици", в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ........ с възложител: "ФИНАС ТУРС" ООД
 • 04.06.2018 Решение № 019-ОС/2018г. Горскостопански план и план за дейностите по опазване на гроските територии от пожари на горите собственост на община Брацигово ..... с местоположение: в земл. на гр.Брацигово, с.Равногор, с.Жребичко, с.Козарско, с.Бяга и с.Розово ... .. възложител: Община Брацигово
 • 17.05.2018 Решение № 018-ОС/2018г. Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с № 000710, м."Черновръх", земл. на с.Кръстава, общ.Велинград .... с местоположение: имот с № 000710, м."Черновръх", земл. на с.Кръстава, общ.Велинград ...... с възложители: Х. Б.
 • 17.05.2018 Решение № 017-ОС/2018г. Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с № 000711, м."Черновръх", земл. на с.Кръстава, общ.Велинград .... с местоположение: имот с № 000711, м."Черновръх", земл. на с.Кръстава, общ.Велинград .... с възложители: И. Б. и М. Б.
 • 14.05.2018 Решение № 016-ОС/2018г. "Изграждане и експлоатация на Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извориу "Скарата 1" и "Скарата 2" от групата "Сърница-север", част от водоснабдяването на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ..... с местоположение: Глава (майка) № 1 на "Скарата 1" попада ш ПИ № 000097, по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: "ВКТВ" ЕООД
 • 30.04.2018 Решение № 015-ОС/2018г. "Цех за дървопреработка и склад за дървен материал и изделия" и свързания с него ПУП за промяна предназначението на замеделска земя .... с местоположение: ПИ № 035133, м."Гюмюш дере-1", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ... с възложител: "Стамболи Комерс" ООД
 • 30.04.2018 Решение № 014-ОС/2018г. "Жилищно строителство" в имот с № 141055 по КВС на гр.Сърница" ... с местоположение: имот с № 141055 по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ....... с възложител: Н. П. Н. и Г. Н. А.
 • 25.04.2018 Решение № 013-ОС/2018г. Горскостопанска програма за ПИ №000774, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ... с възложител: Е. М.
 • 25.04.2018 Решение № 012-ОС/2018г. "Изграждане на три броя вилни сгради - масивна конструкция, барбекю и едноетажна сграда за търговия и услуги" .... с местоположение: ПИ № 172064 с № 172050, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: Е. К.
 • 23.04.2018 Решение № 011-ОС/2018г. Горскостопанска програма за поземлен имот /ПИ/ №000775, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, обш.Сърница, обл.Пазарджик ..... с възложител: Н.Р.И.
 • 20.04.2018 Решение № 010-ОС/2018г. "Засаждане на сливова градина" .... с местоложение: ПИ 55302.425.9, 55302.30.323 и 55302.70.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Панагюрище .... с възложител: А. Я. Г.
 • 13.04.2018 Решение № 009-ОС/2018г. "Построяване на три броя къщи за гости" .... с местоположение: ПИ №172045, м."Орлино", в земл. на гр.Сърница, община Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: "Радани-88" ЕООД
 • 22.03.2018 Решение № 008-ОС/2018г. "Построяване на два броя къщи за гости" .... с местоположение: ПИ № 141094 и ПИ 141159, м."Гол. и малка крушици", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: Р. И. О.
 • 14.03.2018 Решение № 007-ОС/2018г. "Индивидуално вилно застрояване" и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя .... с местоположение: ПИ №015203, м."Ненова могила и др.", по КВС на с.Баня, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: Йонко Иванов Петров - управител на "Глобал Рент Трейд Сервис" ЕООД
 • 12.03.2018 Решение № 006-ОС/2018г. "Индивидуално вилно строителство" и свързания с него ПУП ..... с местоположение: Имот с № 173022, м."Орлино", земл. на гр.Сърница, общ.Сърница ..... с възложител: * * *
 • 09.03.2018 Решение № 005-ОС/2018г. "Изграждане на пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 02837.16.40.1 по КККР на гр. Батак с промяна предназначението й за ситуационен център за обучение при действия и кризи от военен и невоенен характер", с възложител: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - ТД "Държавен резерв" - Пловдив
 • 01.03.2018 Решение № 004-ОС/2018г. "Индивидуално вилно строителство" и свързаните с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02837.13.277, м."Под мандрата", по КККР на град Батак и отреждането му в УПИ I-277 "ИВС" и схема за електрозахранване ..... с местоположение: ПИ с идентификатор 02837.13.277, м."Под мандрата" по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ...... с възложител: Л. Б. К.
 • 01.03.2018 Решение № 003-ОС/2018г. "Индивидуално вилно строителство“ и свързания с него ПУП, ....с местоположение: имот с № 142127, м."Голяма и малка Крушици", земл. на гр. Сърница, общ.Сърница, с възложител: Р. К. Б.
 • 23.01.2018 Решение № 002-ОС/2018г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2018 г. за района на ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Алабак" ..... с местоположение: горски подотдели в териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" .... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Алабак"
 • 19.01.2018 Решение № 001-ОС/2018г. "Производствена, административна и складова дейност и изграждане на нови трасета на водопровод и подземна кабелна линия средно напрежение" и свързания с него ПУП-ПРЗ и трасета на нови ел.провод и водопровод .... с местоположение: ПИ № 070128, м."Назрица", по КВС на с.Нова махала, общ.Батак, обл.Пазарджик ..... с възложител: Ахмед Мехмед Хаджийски, Управител на "ХАСС-СТРОЙ" ЕООД
 • 21.12.2017 Решение № 049-ОС/2017г. "Изграждане на жилищна сграда - вила" .... с местоположение: ПИ № 018441, м."Криви ленища", по КВС на с.Равногор, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: С.Н.С.
 • 19.12.2017 Решение № 048-ОС/2017г. "Изграждане на жилищна сграда" и свързания с него ПУП-ПРЗ ... с местоположение: ПИ № 174014, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: А. А. И.
 • 18.12.2017 Решение № 047-ОС/2017г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2017г., в гори от териториалния обхват на УОГС "Георги Ст. Аврамов" .... с възложител: УОГС "Георги Ст. Аврамов"
 • 13.12.2017 Решение № 046-ОС/2017г. "Изграждане на пет броя бунгала за отдих и обслужваща сграда за гаражи и складово помещение" .... с местоположение: ПИ № 054004, м."Черновръх", в земл. на с.Кръстава, общ.Велинград. обл.Пазарджик ... с възложител: г-жа Ивета Балиева, управител на "Франчайзинг-България" ЕООД
 • 11.12.2017 Решение № 045-ОС/2017г. "Изграждане на подземен ел.провод захранващ мобилна приемо-предавателна станция в ПИ № 200002, в земл. на с.Овчеполци, общ.Пазарджик" и свързания с него ПУП-ПРЗ .... с местоположение: Координатен регистър на трасе на ел.провод, захранващ мобилна приемо-предавателна станция в ПИ № 200002, м. "Кольовав чешма", в земл. на с.Овчеполци в координатна система 1970г. .... с възложител: "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД
 • 07.12.2017 Решение № 044-ОС/2017г. "Засаждане на биологични трайни насаждения от маслодайна роза" .... с местоложение: поземлени имоти в с.Бъта, община Панагюрище, ЕКАТТЕ 075572 ... , гр.Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302 .... с възложител: Веселина Зумналова-Ралчева, управител на "ИНА" ЕООД, гр.Панагюрище
 • 01.12.2017 Решение № 043-ОС/2017г. Подробен устройствен план за придобиване на собственост върху гори и земи от ДГФ за обект: две сгради, попадащи в ПИ с идентификатор 62004.13.28, м."Цигов чарк", по КККР на град Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик ...... с възложител: В.Г.Г. и Д.Г.Г.
 • 22.11.2017 Решение № 042-ОС/2017г. "Създаване на трайни насаждения от малини и арония" ..... с местоположение: ПИ в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик, както следва: 1. Имот с № 043018, м."Гюмюш дере-2", с площ 3,108 дка, с начин на трайно ползване "Нива". 2.Имот с № 041015, м."Гюмюш дере-2", с площ 2,130 дка, с начин на трайно ползване "Ливада" ..... с възложител: А. Б. М.
 • 22.11.2017 Решение № 041-ОС/2017г. "Индивидуално вилно строителство" и свързаните с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02837.13.164, по КККР на град Батак и отреждането му в УПИ I-164 "ИВС" и схеми за електрозахранване и за трасе на нов водопровод ..... с местоположение: ПИ с идентификатор 02837.13.164, м."Станков чарк" по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ...... с възложители: К.С.Г и Ф.С.И.
 • 13.11.2017 Решение № 040-ОС/2017г. "Православен храм - параклис", с местоположение: имот с №001701, м."Кютюклюка", земл. на с.Фотиново, общ.Батак, защитени зони BG0002063 "Западни Родопи" и BG0001030 "Родопи-Западни" .... с възложител: Х. К. К.
 • 03.11.2017 Решение № 039-ОС/2017г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018 г. - за района на ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Алабак" ..... с местоположение: горски подотдели в териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ...... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Алабак"
 • 29.09.2017 Решение № 038-ОС/2017г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак", ..... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС " Алабак"
 • 15.09.2017 Решение № 037-ОС/2017г. "Изграждане на изложбена зала за ретро автомобили и други предмети" и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя .... с местоположение: ПИ с идентификатор 56277.4.35. м."Баташки път", по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: А.И.К.
 • 25.08.2017 Решение № 036-ОС/2017г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г., в гори от териториалния обхват ТП ДГС "Алабак" .... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Алабак"
 • 15.08.2017 Решение № 035-ОС/2017г. "Производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция" и свързания с него ПУП-ПРЗ ...... с местоложение: ПИ № 010005, м."Грохорлива дъмга", в земл. на с.Мирянци, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ...... с възложител: Д. И. управител на "Аквафиш Пазарджик" ООД
 • 14.08.2017 Решение № 034-ОС/2017г. "Изграждане на площадка за продажба и автосервизно обслужване на моторни превозни средства и селскостопанска техника" и свързания с него ПУП-ПРЗ. с местоположение: ПИ с идентификатор 55155.25.3., м."Мараша", по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: г-н Т.И.К. - управител на "ТИКСИМ" ЕООД
 • 07.08.2017 Решение № 033-ОС/2017г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017г. в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово", с местоположение: подотделите, обекти на план-извлечението попадат в границите на защитени зони BG0001030 "Родопи-Западни" и BG0002063 "Западни Родопи" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 25.07.2017 Решение № 032-ОС/2017г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г. за района на ТП ДГС "Пещера" ... с възложител: ТП ДГС "Пещера"
 • 14.07.2017 Решение № 031-ОС/2017г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017г., в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово", с. Фотиново, общ. Батак, м. "Вълча поляна"
 • 12.07.2017 Решение № 030-ОС/2017г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Родопи", Местоположение: ТП ДГС "Родопи", с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Родопи", гр. Батак, общ. Батак, местност "Беглика"
 • 12.07.2017 Решение № 029-ОС/2017г. "Изграждане на две вилни сгради - масивна конструкция и барбекю" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, Местонахождение: част от поземлен имот (ПИ) № 171031, местност "Орлино", по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница, с възлжители: ***
 • 03.07.2017 Решение № 028-ОС/2017г. "Къща за гости, търговия и услуги и ведомствен път" и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ..... с местоположение: ПИ № 172056 и ПИ № 173001, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ... с възложител: * * *
 • 26.06.2017 Решение № 027-ОС/2017г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2017г., в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" .... с местоположение: горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 26.06.2017 Решение № 026-ОС/2017г. "Построяване на три броя къщи за вилен отдих" и свързания с него ПУП-ПРЗ "за промяна предназначението на земеделска земя за "къщи за вилен отдих" .... с местоположение: поземлен имот № 132075, м."Бардуче", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: * * *
 • 21.06.2017 Решение № 025-ОС/2017г. "Екстензивно отглеждане на свободно плаващи риби" ...... с местоположение: Имот № 000269, м."завоя на р.Марица" по картата на възстановената собственост /КВС/ на с.Бошуля, общ.Септември .... с възложител: "Рибовъдство Пазарджик" ООД
 • 19.06.2017 Решение № 024-ОС/2017г. "Овцеферма и склад" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване .... с местоположение: ПИ №000530, м."Перето", по КВС на с.Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: И.Г.Д.
 • 19.06.2017 Решение № 023-ОС/2017г. "Ремонт на покривни конструкции и подобряване на енергийната ефективност" .... с местоположение: имот с идентификатор 02837.15.147, м."Кавал Тепе" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Батак в границите на защитените зони BG0001030 "Родопи-Западни" и BG0002063 "Западни Родопи" .... с възложител: "РОМАНТИКА ФОРЕСТ" АД
 • 09.06.2017 Решение № 022-ОС/2017г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2017г. за района на ТП ДЛС "Широка поляна" .... с местоположение: горски подотдели в териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" .... с възложител: ТП ДЛС "Борово"
 • 05.06.2017 Решение № 021-ОС/2017г. "Горскостопанска програма за имоти с №№ 00686 и 000728 в земл. на гр.Сърница, ЕКАТТЕ 70648, общ.Сърница .... с местоположение: имоти с №№ 00686 и 000728 в земл. на гр.Сърница, ЕКАТТЕ 70648, общ.Сърница.Пототдели 303 "ш" и "ю" от териториалния обхват на ТП ДГС "Селище" ........ с възложител: * * * , гр.Сърница
 • 23.05.2017 Решение № 020-ОС/2017г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017г. за района на ТП ДЛС "Широка поляна" ..... с местоположение: горски подотдели в териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна" ...... с възложител: ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 23.05.2017 Решение № 019-ОС/2017г. "Изграждане на една вилна сграда - масивна конструкция и барбекю" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) "За промяна предназначението на земеделска земя "за индивидуално вилно строителство" ... с местоположение: ПИ №174115, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: * * *
 • 24.04.2017 Решение № 018-ОС/2017г. Горскостопанска програма за имот № 123028 в земл. на с.Бошуля, ЕКАТТЕ 05949, общ.Септември ...... с възложител: "Инертни материали" ООД
 • 12.04.2017 Решение № 017-ОС/2017г. "Жилищно строителство" ..... с местоположение: имот с идентификатор 55302.1.501, земл. на гр.Панагюрище, защитена зона BG0002054 "Средна гора" .... с възложител: * * * гр.Панагюрище
 • 24.03.2017 Решение № 016-ОС/2017г. "Изграждане на работилница за производство на мебели от дърво" и свързания с него ПУП-ПРЗ "За промяна предназначението на наследствена земя "за производство, търговия и услуги" ... с местоположение: ПИ № 046001 /проектен №046022/, м."Каратопрак", в земл. на с.Алеко Константиново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: * * * , с.Алеко Константиново, общ.Пазарджик
 • 24.03.2017 Решение № 015-ОС/2017г. "Къща за гости" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване "За промяна предназначението на земеделска земя "За къща за гости, риболовен туризъм, търговия и услуги" .... с местоположение: ПИ м."Хановете", в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: * * * - управител на "Родопски ханове" ООД
 • 22.03.2017 Решение № 014-ОС/2017г. "Създаване на трайни насаждения - лавандула", с местоположение: ПИ №№ 034181, 034194, 034163, 039012,039009, 039010, 039020, 039011, 039078 в землището на гр. Стрелча и ПИ №№ 55302.100.361, 55302.104.328, 55302.104.329, 55302.104.331, 55302.317.3, 55302.98.442 в землището на гр. Панагюрище с възложител:***
 • 10.03.2017 Решение № 013-ОС/2017г. "Помпена станция за технически води и площадка за кантар" и свързания с него ПУП-ПРЗ "За промяна предназначението на земеделска земя "за помпена станция за технически води и площадка за кантар" ..... с местоположение: ПИ № 053064, м."Растето", в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "БИОЕН 2015" ЕООД
 • 09.03.2017 Решение № 012-ОС/2017г. "Изграждане на две вилни сгради и барбекю" и свързания с него ПУП-ПРЗ "За промяна предназначението на земеделска земя "за индивидуално вилно строителство" .... с местоположение: ПИ № 172051 и ПИ № 172071, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик, с възложители: *** и ***
 • 01.03.2017 Решение № 011-ОС/2017г. Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за "Застрояване на ПИ с № 085020, м."Петелци", по КВС на град Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик" ... с възложител: "Теленор България" ЕАД
 • 16.02.2017 Решение № 010-ОС/2017г. Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване "Придобиване на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд за вилни сгради" .... с местоположение: Пототдели 59 "3" и 59 "14" по ЛУП от 1998г. и 2008г. на ТП ДГС "Беглика", м."Беглика-Пощата". в земл. на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложители: *.*.*
 • 14.02.2017 Решение № 009-ОС/2017г. "Изграждане на една вилна сграда - масивна конструкция и барбекю" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване "За промяна предназначението на земеделска земя "за индивидуално вилно строителство" ... с местоположение: ПИ №174012, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: Р.А.А.
 • 13.02.2017 Решение № 008-ОС/2017г. "Изграждане на три броя вилни сгради - масивна конструкция и барбекю" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) "За промяна предназначението на земеделска земя "за индивидуално вилно строителство" .... с местополжение: ПИ № 174145, м."Орлино", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложители: "ФЕМИЛИ ДИЗАЙН" ЕООД
 • 09.02.2017 Решение № 007-ОС/2017г. "Изграждане на два броя вилни сгради - масивна конструкция и барбекю" и свързания с него ПУП-ПРЗ "За промяна предназначението на земеделска земя "за индивидуално вилно строителство" ... с местоположение: ПИ № 141160, м."Голяма и малка крушици", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ... с възложител: "ТРИУМФ-91" ЕООД
 • 06.02.2017 Решение № 006-ОС/2017г. "Преустройство, реконструкция и основен ремонт на съществуващи селскостопански сгради в маслодайна кравеферма и ограда" ... с местоположение: ПИ № 002919, м."Селище", в земл. на с.Фотиново, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: "Булагро инвест" ООД
 • 01.02.2017 Решение № 005-ОС/2017г. "Придобиване на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд (ДГФ) за прилежаща площ към сграда със застроена площ 47 м2" ... с местоположение: ПИ с идентификатор № 56277.1.1508, м."Дъното", в земл. на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "НЕК" ЕАД
 • 01.02.2017 Решение № 004-ОС/2017г. "Придобиване на собственост върху гори и земи от Държавен горски фонд (ДГФ) за прилежаща площ към сграда със застроена площ 77 м2" ... с местоположение: ПИ с идентификатор № 56277.1.1508, м."Дъното", в земл. на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "НЕК" ЕАД
 • 31.01.2017 Решение № 003-ОС/2017г. "Създаване на нови 62,871 дка насаждения от боровинка в земл. на гр.Батак, изграждане на система за запита от измръзване и закупуване на земеделска техника необходима за целите на стопанството" ... с местоположение: ПИ с идентификатор № 02837.13..101 (по преходен план ПИ № 082043). м."Над мандра", в земл. на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: "ПЕТКОВ ГРУП 2009" ЕООД
 • 27.01.2017 Решение № 002-ОС/2017г. "Изграждане на пречиствателно съоръжение за битово-отпадъчни води за нуждите на "Орика Мед България" и заустване на пречистените води в дере" .... с местоположение: ПИ с идентификатор №55302.2.234, м."Чаташки гьол", в земл. на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик .... с възложител: "Орика Мед България" АД
 • 19.01.2017 Решение № 001-ОС/2017г. "Засаждане на биологични трайни насаждения, изграждане на телени огради на трайните насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на склад за земеделска продукция и инвентар" .... с местоположение: 36 поземлени имота /ПИ/ в земл. на гр.Панагюрище, 16 ПИ в земл. на с.Бъта, общ.Панагюрище, 1 ПИ в земл. на с.Левски, общ.Панагюрище и 2 ПИ в земл. на с.Сбор, общ.Пазарджик .... с възложител: "ИНА" ЕООД
 • 29.12.2016 Решение № 045-ОС/2016г. "Засаждане на биологични трайни насаждения, изграждане на телени огради на трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и реконструкция на склад за земеделска продукция и инвентар" .... с местоположение: имоти в земл. на с.Поибрене и гр.Панагюрище, общ.Панагюрище .... с възложител: "ТАРА БИО" ЕООД
 • 28.12.2016 Решение № 044-ОС/2016г. "Създаване на трайни насаждения от сини сливи" в ПИ №057225 и ПИ № 057104, м."Ейля", в земл. на с.Нова махала, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: Г-жа Ф.Е.Х.
 • 16.12.2016 Решение № 043-ОС/2016г. "Създаване на градини с трайни насаждения - овощни видове", с местоположение: имоти с №№ 087001 и 089010, м."Лозята" на картата на възстановената собственост на с.Исперихово, общ.Брацигово .... с възложител: М.С.Г.
 • 14.12.2016 Решение № 042-ОС/2016г. "Производство на изделия от дърво" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя "За производство на изделия от дърво" .... с местоположение: ПИ № 177020 и ПИ № 177021, м."Герена", в земл. на с.Бяга, общ.Брацигово, обл.Пазарджик,с възложител: "И ЕНД ДЖИ БГ" ЕООД
 • 30.11.2016 Решение № 041-ОС/2016г. "Изграждане на два броя складове за съхранение на земеделски култури, засаждане на 50 дка маслодайна роза и закупуване на трактор" .... с местоположение: ПИ №№438018, 043007, 043006, 043035 ... 056112, в земл. на с.Радилово, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: А.Н.Р. - управител на "НАР-Рядков" ЕООД
 • 28.11.2016 Решение № 040-ОС/2016г. "Изграждане на ново водовземно съоръжение с проектна дълбочина до 10м и изграждане на помещение за един работник и санитарен възел" .... с местоположение: ПИ №011524, м."Адата", в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик ...... с възложител: "МЕГА ОЙЛ 2000" ЕООД
 • 25.11.2016 Решение № 039-ОС/2016г. "Инсталиране на линия за производство на пелети от стърготини" в ПИ с №051074, м."Караасан", в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ..... с възложител: "АиР Консулт" ЕООД
 • 21.11.2016 Решение № 038-ОС/2016г. "Индивидуално вилно строителство" и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 174140, в земл. на гр.Сърница, от "ливада" в "за Индивидуално вилно строителство" ... с местоположение: ПИ с № 174140, м."Орлино", по карта на възстановената собственост (КВС) на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: Р.К.Т.
 • 17.11.2016 Решение № 037-ОС/2016г. "Създаване на трайно насаждение от лавандула на площ от 226,381 дка и закупуване на на земеделска техника" с местоположение: ПИ №№ 017052, 012012, 012021, 017016, 017015, 017013, 017009 .... 025032, в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик, с възложител: ЗП Н.М.Х.
 • 14.11.2016 Решение № 036-ОС/2016г. "Създаване на градини с трайни насаждения" .... с местоположение: ПИ №№104016, 117022, 028001, 106013, 107007 ....040015, 062007, в земл. на с.Исперихово и ПИ № 028019, в земл. на с.Козарско, общ.Брацигово, обл.Пазарджик
 • 08.11.2016 Решение № 035-ОС/2016г. "Изграждане на четири малки дървени вили за бетонен фундамент" и свързания с него за ПУП - ПРЗ ..... на ПИ № 141039, в земл. на гр.Сърница от "ливада" в "За комплекс за отдих и туризъм" ... с местоположение: ПИ № 141039, м."Голяма и Малка крушици", в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: Ф.И.С.
 • 14.10.2016 Решение № 034-ОС/2016г. Горскостопански план и План за защита от пожари на горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на община Пазарджик .... с местоположение: гори собственост на Община Пазарджик, на териториите на общини Пазарджик .... с възложител: Община Пазарджик
 • 11.10.2016 Решение № 033-ОС/2016г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016г. за района на ТП ДЛС "Борово" ..... с местоположение: горски пототдели в земл. на с.Фотиново, общ.Батак. обл.Пазарджик .... с възложител: ТП ДЛС "Борово"
 • 11.10.2016 Решение № 032-ОС/2016г. Горскостопански план на горите и горските земи собственост на община Сърница .... с местоположение: в земл. на гр.Сърница, с.Побит камък и с.Медени поляни ... с възложител: Община Сърница
 • 27.09.2016 Решение № 031-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016г. - извеждане на санитарни и принудителни сечи, вследствие на започнали процеси на съхнене и настъпили повреди от абиотичен фактор, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Селище" .... с възложител: ТП ДГС "Селище"
 • 27.09.2016 Решение № 030-ОС/2016г. "Изграждане на три жилищни сгради" и свързаното с него идейно предложение за ПУП-ПРЗ за прмяна предназначението на земеделска земя "За жилищно строителство, търговия, услуги и автосервиз" .... местополжение: ПИ № 068289, м."Назрица", в земл. на с.Нова махала .... с възложители: Р.Р.Д., Е.Ф.С., А.Ю.К
 • 15.09.2016 Решение № 029-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Пещера" ... местоложение: горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС "Пещера" ..... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Пещера"
 • 09.09.2016 Решение № 028-ОС/2016г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2017г. за района на ТП ДГС "Пещера" ... с местоположение: горски подотдели в териториалния обхват на ДГС "Пещера" .... с възложител: ТП ДГС "Пещера"
 • 09.09.2016 Решение № 027-ОС/2016г. "Изграждане на оранжерия" и свързания с него Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя .... ПИ № 000218, м."Растето", в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик с възложител: ЕТ "ДОАН-69 Сунай Караасан"
 • 31.08.2016 Решение № 026-ОС/2016г. ПУП за "Автопарк" .... с местоположение: имот с № 000446, м."Арапеница", по картата на възстановената собственост на с.Радилово, общ.Пещера .... с възложител: Г.И.Н. и Е.Н.Н.
 • 26.08.2016 Решение № 025-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - извеждане на санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" .... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 25.08.2016 Решение № 024-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - извеждане на принудителни и санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна" .... с възложител: ЮЦДП-Смолян, ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 25.08.2016 Решение № 023-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - извеждане на санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна" .... с възложител: ЮЦДП-Смолян, ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 25.08.2016 Решение № 022-ОС/2016г. "Къща за гости" и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделски земи върху ЗЗ BG0001030 .... с местоположение: ПИ № 121176, м."Хановете", в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: Р.Л.А. - управител на "Родопски ханове" ООД
 • 24.08.2016 Решение № 021-ОС/2016г. "Жилищна сграда" с местоположение: имот с № 173064, м."Орлино", земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, защитени зони BG0002063 "Западни Родопи" и BG0001030 "Родопи Западни" ... с възложител: *.*.*
 • 10.08.2016 Решение № 020-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016г. - извеждане на принудителна сеч, вследствие на повреди от абиотичен фактор (снеголом и снеговал), в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна" .... с възложител: ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 09.08.2016 Решение № 019-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - извеждане на принудителни, санитарни,технически, пробирки, селекционни и групово-постепенни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 05.08.2016 Решение № 018-ОС/2016г. "Животновъдна ферма" ... с местоположение: имот с № 002082, м."Крегня", земл. с.Фотиново, общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: Х.К.К.
 • 03.08.2016 Решение № 017-ОС/2016г. Бизнес план за поземлени имоти с №№ 015086, 0150003, 022040 и 041097, в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница ... с възложител: Ш.К.М.
 • 27.06.2016 Решение № 016-ОС/2016г. ИП и свързаия с него ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55302.308.391, м.Гледя, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище ... с възложител: М.В.И.
 • 23.06.2016 Решение № 015-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Селище" .... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Селище"
 • 14.06.2016 Решение № 014-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - извеждане на технически, санитарни сечи и принудителни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" .... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Борово"
 • 19.05.2016 Решение № 013-ОС/2016г. "Индивидуално вилно строителство" .... местоположение: поземлен имот с идентификатор 62004.15.48, м."Тупавиците", по КК на гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик ....... с възложител: "Теракс" ЕООД
 • 18.05.2016 Решение № 012-ОС/2016г. "Изграждане на оградена ловностопанска площ (карантинен двор) в границите на дивечовъден участък "Побит камък" в района на дейност на ТП ДГС "Селище", попадащ в ПИ № 000099, по КВС на земл. гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: "ТИКА" ЕООД
 • 25.04.2016 Решение № 011-ОС/2016г. Инвестиционно предложение /ИП/ и ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55302.413.4, 55302.427.7., м.Неготта в ПИ с идентификатори 55302.64.9, 55302.64.316, 55302.64.318, м.Бунайски път, в земл. на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище .... с възложител: "Оптикс" АД
 • 15.04.2016 Решение № 010-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - извеждане на принудителни, пробирка, групово-изборна, групово-постепенна и технически сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 04.04.2016 Решение № 009-ОС/2016г. "Изграждане на административно-битова и складова сграда" .... с местоположение: УПИ XI-567 - "Цех за мебелни детайли", м.Орешака, земл. с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ...... с възложител: "МЕТМА" ЕООД
 • 04.04.2016 Решение № 008-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - извеждане на пробирка, групово-постепенна, групово-изборна, единично-изборна, санитарна сечи и прочистка без материален добив, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Родопи" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Родопи"
 • 29.03.2016 Решение № 007-ОС/2016г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016г. - извеждане на санитарни сечи, принудителни и технически сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ... с възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС "Алабак"
 • 28.03.2016 Решение № 006-ОС/2016г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2016г., в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" ..... с възложител: ТП ДЛС "Борово", с.Фотиново, м."Вълча поляна"
 • 02.03.2016 Решение № 005-ОС/2016г. "За складова дейност, търговия и услуги" ... местоположение: ПИ №032147, м.Гюмюш дере-1", в земл. на гр.Сърниця, общ.Сърница, обл.Пазарджик ... с възложител: "САР-ГРУП" ООД
 • 02.03.2016 Решение № 004-ОС/2016г. "За складова дейност, търговия и услуги" ... местоположение: ПИ №032146, м.Гюмюш дере-1", в земл. на гр.Сърниця, общ.Сърница, обл.Пазарджик ... с възложител: "САР-ГРУП" ООД
 • 24.02.2016 Решение № 003-ОС/2016г. "За индивидуално вилно строителство" .... ПИ №173084, м."Орлино", в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ... с възложител: Б.К.К.
 • 03.02.2016 Решение № 002-ОС/2016г. "Шоурум за нови автомобили и автосервиз" ... местоположение: ПИ с идентификатор №55155.25.118, м.Мараша, в земл. на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Г.Х.Р.
 • 18.01.2016 Решение № 001-ОС/2016г. "Изграждане на животновъдна ферма" .... с местоположение: Проектен поземлен имот (ПИ) № 011524, м.Адата, в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "Ръжанков" ЕООД
 • 18.12.2015 Решение № 059-ОС/2015г. "Индивидуално вилно строителство" .... местоположение: ПИ с идентификатор 62004.15.76, м."Тупавиците" по КК на гр.Ракитово, общ.Ракитово; защ.зона BG0001030 "Родопи-Западни".... с възложител: П.И.Н.
 • 09.12.2015 Решение № 058-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарна, групово-изборна и групово-постепенна сечи в следствие на абиотични фактори, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" ... с възложител: ТП ДЛС "Борово"
 • 10.11.2015 Решение № 057-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино" ... с възложител: ТП ДЛС "Чепино"
 • 23.10.2015 Решение № 056-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - провеждане на принудителни и технически сечи, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ... с възложител: ТП ДГС "Алабак"
 • 23.10.2015 Решение № 055-ОС/2015г. "Производство на пелети от дървесна биомаса" .... с местоположение: имот №018015, м."Чамур тарла", земл. на с.Мирянци, общ.Пазарджик .... с възложител: "ГАЛАН 89" ООД
 • 21.10.2015 Решение № 054-ОС/2015г. Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна предназначението на земи и гори от ДГФ за обект: сграда, попадаща в ПИ № 000308, м."Широка поляна", земл. на гр.Батак, общ.Батак .... с възложител: К.В.К.
 • 13.10.2015 Решение № 053-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ... с възложител: ТП ДГС "Алабак"
 • 13.10.2015 Решение № 052-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Белово" ... с възложител: ТП ДГС "Белово"
 • 12.10.2015 Решение № 051-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Белово" ... с възложител: ТП ДГС "Белово"
 • 12.10.2015 Решение № 050-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на УОГС "Георги Ст.Аврамов" ... с възложител: УОГС "Георги Ст.Аврамов"
 • 12.10.2015 Решение № 049-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на техническа сеч за почистване на ел.проводи 20kV, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна" ... с възложител: ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 09.10.2015 Решение № 048-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на техническа /просветление/ и принудителна сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка поляна" ... с възложител: ТП ДЛС "Широка поляна"
 • 07.10.2015 Решение № 047-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарни сечи, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ... с възложител: ТП ДГС "Алабак"
 • 07.10.2015 Решение № 046-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Панагюрище" .... с възложител: ТП ДГС "Панагюрище"
 • 06.10.2015 Решение № 045-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на технически сечи и отгледни сечи /осветление/, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Панагюрище" ... с възложител: ТП ДГС "Панагюрище"
 • 02.10.2015 Решение № 044-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г. за района на ТП ДЛС "Широка поляна" .... горски подотдели в земл. на гр.Батак ... с възложител: ТП ДГС "Широка поляна"
 • 30.09.2015 Решение № 043-ОС/2015г. "Смяна предназначението на поземлен имот № 457004 в земл. на с.Исперихово за силози и складове за зърно" ... местоположение: ПИ №457004, м."Чешмето", земл. с.Исперихово ... с възложител: "Фанагория - СВ" ЕООД
 • 29.09.2015 Решение № 042-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино" ... с възложител: ТП ДЛС "Чепино"
 • 18.09.2015 Решение № 041-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г. за района на ТП ДГС "Родопи" .... горски подотдели в земл. на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ..... с възложител: ТП ДГС "Родопи"
 • 16.09.2015 Решение № 040-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г. за района на ТП ДЛС "Широка поляна" .... горски подотдели в земл. на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: ТП ДГС "Широка поляна"
 • 16.09.2015 Решение № 039-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г. за района на ТП ДЛС "Широка поляна", с възложител: ТП ДГС "Широка поляна"
 • 15.09.2015 Решение № 038-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2015г. за района на ТП ДГС "Батак" .... Местоположение: горски подотдели в земл. с.Нова махала и гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: ТП ДГС "Батак"
 • 11.09.2015 Решение № 037-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г. за района на ТП ДГС "Борово", с възложител: ТП ДГС "Борово"
 • 10.09.2015 Решение № 036-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г., в гори от териториалният обхват на ТП ДГС "Родопи"... с възложител: ТП ДГС "Родопи"
 • 10.09.2015 Решение № 035-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г., в гори от териториалният обхват на ТП ДГС "Панагюрище"... с възложител: ТП ДГС "Панагюрище"
 • 08.09.2015 Решение № 034-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Панагюрище" ... с възложител: ТП ДГС "Панагюрище"
 • 03.09.2015 Решение № 033-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Родопи" ... с възложител: ТП ДГС "Родопи"
 • 03.09.2015 Решение № 032-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС Селище" .... с възложител: ТП ДГС "Селище"
 • 30.07.2015 Решение № 031-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарни сечи в следствие на снеголом и снеговал, ... териториалния обхват на ТП ДГС "Пещера", с възложител: ТП ДГС "Пещера"
 • 29.07.2015 Решение № 030-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г. - извеждане на санитарни сечи в следствие на абиотични фактори, извеждане на технически сечи ..... местоположение: в териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" .... с възложител: ТП ДЛС "Борово"
 • 14.07.2015 Решение № 029-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2015 г., гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Родопи", с възложител: ТП ДГС "Родопи"
 • 03.07.2015 Решение № 028-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино" ... с възложител: ТП ДЛС "Чепино"
 • 02.07.2015 Решение № 027-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" ... с възложител: ТП ДЛС "Борово"
 • 19.06.2015 Решение № 026-ОС/2015г. План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" ... с възложител: ТП ДЛС "Борово", общ.Батак, м."Вълча поляна"
 • 08.06.2015 Решение № 025-ОС/2015г. "Създаване на трайни насаждения - орехи" .... с местонахождение: В земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЕИМ1" ЕООД
 • 05.06.2015 Решение № 024-ОС/2015г. Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: "Трасе за подземен напорен тръбопровод - хидротехническо съоръжение, захранващ МВЕЦ "Пещерата" ... местоположение: Трасе за тръбопровода:Шахта за дюкер в м."Чучура" .... с възложител: "Делектра" ЕООД
 • 02.06.2015 Решение № 023-ОС/2015г. Инвестиционно предложение "Рибовъдство", с местоположение: поземлен имот №000205, м."Каратепе", земл. на с.Смилец, общ.Стрелча, с възложител: Б.Т.Ш.
 • 15.05.2015 Решение № 022-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2015г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" ... с възложител: ТП ДЛС "Борово"
 • 29.04.2015 Решение № 021-ОС/2015г. "Жилищно строителство" ... местоположение: ПИ с идентификатор № 55302.18.403, м."Гърбовци", земл. на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: Н.Н.П.
 • 03.04.2015 Решение № 020-ОС/2015г. "Промяна предназначението на земя от горския фонд - "за СОЗ - пояс 1" и прокопаване и полагане на нов водопровод до поземлен имот 174107" ... с възложител: "ВАИ ГРУП" ООД, гр.Сърница
 • 31.03.2015 Решение № 019-ОС/2015г. "Реконструкция на път от края на регулацията на гр.Батак - местност "Света Богородица" - кантон "Карлъшка" ... с възложител: Община Батак
 • 31.03.2015 Решение № 018-ОС/2015г. Създаване на насаждение от череши на площ 20 996 дка и сондажен кладенец с дълбочина до 9 метра" ..... с възложител: "Булплод 11" ЕООД, гр.Пазарджик
 • 27.03.2015 Решение № 017-ОС/2015г. Технологичен план за залесяване на подотдели 514-а, 514-б, 514-в 535-з, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ... с възложител: ТП ДГС "Алабак"
 • 25.03.2015 Решение № 016-ОС/2015г. "Изграждане на нов мост над река Луда Яна при км 195+230 на път I-8 София-Пловдив" .... с възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"
 • 24.03.2015 Решение № 015-ОС/2015г. "Вилни сгради" в поземлен имот №141101, м."Голяма и малка крушици", в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител "Акса инвест" ООД
 • 21.03.2015 Решение № 014-ОС/2015г. Технологичен план за залесяване на подотдели 304-13, 304-15, 400-а, 552-4, 627-1, 541-8, 548-5, 548-6, 464-2, 495-9 и 522-2, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Панагюрище" ... с възложител: ТП ДГС "Панагюрище"
 • 13.03.2015 Решение № 013-ОС/2015г. Базова станция GSM/UMTS №3108 .... Местоположение: ПИ №000532, м."Тепето", в земл. на с.Росен, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Теленор България" ЕАД
 • 11.03.2015 Решение № 012-ОС/2015г. Технологичен план за почвоподготовка през 2015г. и залесяване, в подотдел 293-з, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Ракитово" .... с възложител: ТП ДГС "Ракитово"
 • 11.03.2015 Решение № 011-ОС/2015г. Технологичен план за почвоподготовка през 2015г., в подотдел 164-a, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Пещера" .... с възложител: ТП ДГС "Пещера"
 • 10.03.2015 Решение № 010-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Ракитово" .... с възложител: ТП ДГС "Ракитово"
 • 06.03.2015 Решение № 009-ОС/2015г. Горскостопанска програма за поземлени имоти (ПИ) № 116010, № 117003 и № 55302.93.4, гори частна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС "Панагюрище" ... с възложител: Х.В.Ц.
 • 06.03.2015 Решение № 008-ОС/2015г. Технологичен план за почвоподготовка през 2015г., в подотдел 142-a, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Батак" .... с възложител: ТП ДГС "Батак"
 • 27.02.2015 Решение № 007-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2015г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино" .... с възложител: ТП ДЛС "Чепино"
 • 16.02.2015 Решение № 006-ОС/2015г. "План-извлечение за промяна на вида на сечта (извеждане на техническа сеч) през 2015г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Панагюрище" ... с възложител ТП ДГС "Панагюрище"
 • 10.02.2015 Решение № 005-ОС/2015г. Трасета на захранващи електропровод и водопровод към ПУП-ПРЗ, за поземлени имоти (ПИ) №№412001, 412002 .... с местоположение: землището на с.Росен, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: ЕТ "Илия Стефанов Кинов"
 • 06.02.2015 Решение № 004-ОС/2015г. Технологичен план за залесяване на подотдел 411-а и 535-1, в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС "Алабак" ... с възложител: ТП ДГС "Алабак", гр.Велинград, ТП ЮЦДП - Смолян
 • 05.02.2015 Решение № 003-ОС/2015г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2015г., гори собственост на държаввта и териториалния обхват на ТП ДГС "Родопи", ... с възложител: ТП ДГС "Родопи", гр.Батак, м."Беглика"
 • 23.01.2015 Решение № 002-ОС/2015г. "Проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4 броя метеорологични станции в района за "Асарел-Медет" АД ... с местоположение: МТС 1-Люляковица, МТС 2 - Диспечерна, МТС 3 - Ловна хижа, МТС 4 - Малък южен табан, рудник "Медет" ... възложител: "Асарел-медет" АД
 • 16.01.2015 Решение № 001-ОС/2015г. Горскостопанска програма за поземлени имоти (ПИ) № 206001 и № 000127, гори частна собственост ... с местоположение (ПИ) № 206001 и № 000127, м."Узунене", в земл. на с.Дюлево, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: С.Ц.С.
 • 31.10.2014 Решение № 025-ОС/2014г. "План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2014г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Родопи" ... с възложител ТП ДГС "Родопи", гр.Батак
 • 29.10.2014 Решение № 024-ОС/2014г. "Оризище в иомт с идентификатор 55155.25.27, м."мараша", земл. на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик" ... с възложител: "Аквафиш Пазарджик" ООД
 • 29.10.2014 Решение № 023-ОС/2014г. "Индивидуално вилно строителство" .... местоположение: поземлен имот №62004.15.96, ... м."Тупавиците" по КК на гр.Ракитово, общ.Ракитово ..., с възложител: И.М.С.
 • 29.10.2014 Решение № 022-ОС/2014г. "Индивидуално вилно строителство" .... местоположение: поземлен имот 62004.15.95, ...м."Тупавиците" по КК на гр.Ракитово, общ.Ракитово ....с възложител: К.Д.Д.
 • 28.10.2014 Решение № 021-ОС/2014г. "Производство, съхранение, преработка на селскостопанска продукция и други подобни дейности" ... местоложение: имот №100008, м."Горна ада", в земл. на с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Пазар на производителя - Пазарджик" АД
 • 27.10.2014 Решение № 020-ОС/2014г. "Горскостопанска програма за имот № 141008, в земл. на с.Бошуля, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Кр.Сл.Л.
 • 22.10.2014 Решение № 019-ОС/2014г. "Ремонт на ВЛ 20 kV "Сърница" от П/Ст "Широка лъка" до стълб 229" в земл. на гр.Батак, общ.Батак и на гр.Сърница, общ.Велинград ... с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, гр.Пловдив
 • 22.10.2014 Решение № 018-ОС/2014г. "Индивидуално вилно строителство .... върху защитени зони BG0001030 "Родопи-Западни" ..." местотоположение: имот №143006, м."Голяма и Малка Крушици", в земл. на гр.Сърница, общ.Велинград, обл.Пазарджик, с възложител: Х.Р.Б.
 • 13.10.2014 Решение № 017-ОС/2014г. "Индивидуално вилно строителство, прокопаване и полагане на нов водопровод -109 м и нова подземна кабелна линия ниско напрежение - 412 м" ... местоположение: имот №62004.12.373, м."Ачмите", по кадастралната карта на гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик, ... с възложител: П.Н.Ш.
 • 06.10.2014 Решение № 016-ОС/2014г. "Горскостопанска програма за имоти с № 206013 и 206014, в земл. на с.Говедаре, общ.Пазарджик .... с възложител: И.Т.З.
 • 01.10.2014 Решение № 015-ОС/2014г. "План-извлечение за промяна на сечта през 2014г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Родопи" ... с възложител ТП ДГС "Родопи", гр.Батак, м.Беглика
 • 05.09.2014 Решение № 014-ОС/2014г. 'Производство, търговия и услуги" ... имот №091103, местност "Лочките", земл. на гр.Сърница, общ.Велинград, защитена зона BG0001030 Западни Родопи" ... с възложител: С.Р.Х.
 • 01.09.2014 Решение № 013-ОС/2014г. "Рибарник за екстензивно отглеждане на риба" ... имоти с №№ 000263, 141028 и 141029, местност "Завоя ма река Марица" ... с.Бошуля, общ.Септември ... с възложител: "Инертни материали" ООД
 • 25.06.2014 Решение № 012-ОС/2014г. "Строителство на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 62004.15.87, м."Тупавиците" в земл. на гр.Ракитово ... с възложител: Г.Р.М.
 • 25.06.2014 Решение № 011-ОС/2014г. "Засаждане и отглеждане на био метод на трайни насаждения" ... земл.с.Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик ... с възложител; "Фанагория-СВ" ЕООД
 • 17.06.2014 Решение № 010-ОС/2014г. "Каране на АТВ машини в имот №030250, земл. на гр.Стрелча" ... местоположение: имот №030250, м."Юрта", земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, защитена зона BG0001389 "Средна гора" ... с възложител: "Д2-2012" ЕООД
 • 14.05.2014 Решение № 009-ОС/2014г. "Вилно строителство, полагане на нов водопровод - 9м и нова подземна кабелна линия ниско напрежение - 82 м2" .. местоположение: имот №142125, м."Голяма и малка крушици" по КВС на гр.Сърница, общ.Велинград ... с възложител: А.Ш.М.
 • 15.04.2014 Решение № 008-ОС/2014г. "Изграждане на дърводелска работилница" ... местоложение: имот № 069033, м.Назрица по КВС с.Нова Махала, общ.Батак ... с възложител: ЕТ "Мурад-9-Исмаил Мурат"
 • 04.03.2014 Решение № 007-ОС/2014г. "Индивидуално вилно строителство" .... местоположение: имот №100019, м.:Арнаутска поляна", земл.с.Кръстава, общ.Велинград, .... с възложител: "Филм Комерс" ЕООД
 • 28.02.2014 Решение № 006-ОС/2014г. "Добив на подземни богатства - пясъци и чакъли от находище "Кайряка" ... землище на село Росен, общ. Пазарджик", обл.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Илия Кинов", гр.Пазарджик
 • 25.02.2014 Решение № 005-ОС/2014г. "Вилно строителство, прекопаване и полагане на нов водопровод - 264м и нова подземна кабелна линия ниско напрежение - 388м" .... местоположение: имот №103046, м."Боруни Валти", по КВС на гр.Сърница, общ.Велинград ... с възложител: Ф.Х.А.
 • 24.02.2014 Решение № 004-ОС/2014г. "Вилно строителство, полагане на нов водопровод - 7м и нова подземна кабелна линия ниско напрежение - 442м" .... местоположение: имот №092041, м."Лочките", по КВС на гр.Сърница, общ.Велинград ... с възложител: Х.Р.Б.
 • 29.01.2014 Решение № 03-ОС/2014г. "Изграждане на жилищни сгради" ... имот с идентификатор 02837.17.10, м."Язовир Батак", по кадастралната карта на земл. на гр.Батак .... с възложител: "ЕКО-ХИДРО-90" ООД
 • 06.01.2014 Решение № 002-ОС/2014г. "Промяна на предназначението на проектен имот № 240014 по КВС на с.Радилово, общ.Пещера за изграждане на фундамент и монтаж на ЖР стълб и оста на ВЛ 20kV "Кътевица" ... с възложител: Община Пещера
 • 02.01.2014 Решение № 001-ОС/2014г. "Закупуване на транспортни средства за развитие на интегриран селски туризъм в трудно проходима планинска местност" ... с.Розово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик, м."Чорбаново" ... с възложител: ЕТ "Ива Сиракова"
 • 18.12.2013 Решение № 042-ОС/2013г. "Горскостопанска програма за имот с № 190002, в земл. на с.Говедаре, общ.Пазарджик .... с възложител: "Тракия Табако Къмпани" ЕООД, с.Величково, общ.Пазарджик
 • 06.12.2013 Решение № 041-ОС/2013г. "Индивидуално вилно строителство" .... местоположение: имот №100002, м.:Тели дере" ... земл.с.Кръстава, общ.Велинград, с възложител: "Филм Комерс" ЕООД
 • 04.12.2013 Решение № 040-ОС/2013г. "Едноетажна обслужваща сграда, едноетажна вилна сграда и реконструкция на вилна сграда", с възложител: "Бари Транс" ЕООД
 • 02.12.2013 Решение № 039-ОС/2013г. Първоначално залесяване на 47 имота в землищата на гр.Стрелча и с.Дюлево, с възложител: Община Стрелча
 • 02.12.2013 Решение № 038-ОС/2013г. "Преотреждане на имот №000219 от КВС на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера .... с възложител: ЕТ "Доан-69-Сунай Караасан"
 • 18.11.2013 Решение № 037-ОС/2013г. Горскостопански план ... с местоположение: горски подотдели в границите на общ.Стрелча, с възложител: Община Стрелча
 • 06.11.2013 Решение № 036-ОС/2013г. "Изграждане на сграда за развойна дейност" ... имот с идентификатор ... гр.Панагюрище, защ.зона BG0002054 "Средна гора", с възложител: Оптикс" АД
 • 01.11.2013 Решение № 035-ОС/2013г. Горскостопанска програма за имоти с №244003 и №244006, в земл. на с.Левски, общ.Панагюрище ... с възложител: В. П. Д.
 • 02.10.2013 Решение № 34-ОС/2013г. Изграждане на ловна хижа в проект на имот № 011509, образуван от имот № 0111415 в земл. на гр.Септември ... с възложител: "Ръжанков" ЕООД
 • 26.09.2013 Решение № 33-ОС/2013г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2014г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Пазарджик" .... земл. на гр.Пазарджик, с.Варвара, с.Семчиново .... с възложител: ТП ДГС "Пазарджик"
 • 19.09.2013 Решение № 32-ОС/2013г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2014г. за района на ТП ДГС "Селище" .... подотдели на териториалния обхват на ТП ДГС "Селище".. с възложител: ТП ДГС "Селище"
 • 11.09.2013 Решение № 31-ОС/2013г. Горскостопански план на горските територии, собственост на община Велинград, разработен за периода 2012г.-2021г., с възложител: Община Велинград
 • 02.09.2013 Решение № 30-ОС/2013г. "Почистване на пасища, кандидатстване за средства пред Държавен Фонд "Земеделие"
 • 27.08.2013 Решение № 029-ОС/2013г. План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2014г. за района на ТП ДЛС "Чепино", с възложител: ТП ДЛС "Чепино"
 • 31.07.2013 Решение № 028-ОС/2013г. "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014г., за района на ТП ДГС "Батак" ... земл.гр.Батак, общ.Батак ... с възложител ТП ДГС "Батак"
 • 29.07.2013 Решение № 027-ОС/2013г. "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013г., за района на ТП ДЛС "Селище" ... земл.с.Фотиново, общ.Батак ... с възложител ТП ДЛС "Борово"
 • 11.07.2013 Решение № 026-ОС/2013г. "Изграждане на ново индустриално хале за производство на метални изделия чрез механични обработки на метали (студена обработка) до получаване на детайли, в УПИ IV-18 и УПИ II-008, в землището на с. Сестримо, общ. Белово
 • 05.07.2013 Решение № 025-ОС/2013г. "Гъбарник с водопровод и подземна линия, местност "Калето" по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Нова Махала, общ. Батак, с възложител Й.И.С. и И.И.С
 • 04.07.2013 Решение № 024-ОС/2013г. "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013г., за района на ТП ДГС "Батак" ... земл.гр.Батак, общ.Батак ... с възложител ТП ДГС "Батак"
 • 03.07.2013 Решение № 023-ОС/2013г. "План-извлечение за промяна на сечта през 2013г., за района на ТП ДГС "Родопи" ... земл.гр.Батак, общ.Батак ... с възложител ТП ДГС "Родопи"
 • 01.07.2013 Решение № 022-ОС/2013г. "Гъбарник; ПУП - ПРЗ за УПИ V - 246 "За общинска баня", кв.23 с.Нова Махала", общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: И.И.С.
 • 19.06.2013 Решение № 021-ОС/2013г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014г. за района на ТП ДГС "Батак", с възложител: ТП ДГС "Батак"
 • 17.06.2013 Решение № 020-ОС/2013г. "Дърводелска работилница" ... м."Стопански двор, с.Нова махала ... с възложител: С.С.Ч. и С.И.Ч.
 • 13.06.2013 Решение № 019-ОС/2013г. "Изграждане на едноетажна стопанска сграда ...." м."Адата", земл. на гр.Септември, общ.Септември, ... с възложител: "Ръжанков" ЕООД
 • 10.06.2013 Решение № 018-ОС/2013г. "Засаждане и отглеждане по био метод на трайни насаждения" ... м."Бабата", м."Голям Валог" ... земл. с.Исперихово ... с възложител: "Фанагория-СВ" ЕООД
 • 06.06.2013 Решение № 017-ОС/2013г. "План-извлечение за промяна на сечта през 2013г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС "Пазарджик" ... с възложител ТП ДГС "Пазарджик'"
 • 31.05.2013 Решение № 016-ОС/2013г. "Добив на подземни богатства - пясъци и чакъли от находище "Кайряка", землище на село Росен, община Пазарджик", с възложител: ***
 • 29.05.2013 Решение № 015-ОС/2013г. "Рибарник за екстензивно отглеждане на риба" ... с.Бошуля, общ.Септември ... с възложител: "Инертни материали" ООД
 • 14.05.2013 Решение № 014-ОС/2013г. "Изграждане на лятна кухня, ажурна ограда и подпорна стена .... м."Беглика", земл. на гр.Батак, общ.Батак... с възложител: Е.С.Т.
 • 10.05.2013 Решение № 013-ОС/2013г. Горскостопанска програма за имот а №132100 в местността "Бардуче", земл. на гр.Сърница, общ.Велинград, с възложител: "Интерсервиз Узунови" АД
 • 09.05.2013 Решение № 012-ОС/2013г. "Краварник за отглеждане на 50 крави за производство на мляко" ... с.Огняново, общ.Пазарджик ... с възложител: В.Г.Д.
 • 09.05.2013 Решение № 011-ОС/2013г. "Вилна сграда в УПИ III-139, местност "Беглика", землище на гр.Батак, общ.Батак", с възложител: Д.С.П.
 • 15.04.2013 Решение № 010-ОС/2013г. "Къща за гости, търговия и услуги; прокарване и полагане на нов водопровод - 3м и нова кабелна линия ... с.Нова Махала, общ.Батак ... с възложител: А.О.М.
 • 15.04.2013 Решение № 009-ОС/2013г. "Индивидуално вилно строителство; Прокопаване и полагане на нов водопровод ... м.Станков чарк по КК на гр.Батак, общ.Батак", с възложител: А.Д.Н.
 • 02.04.2013 Решение № 008-ОС/2013г. План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013г. за района на ТП ДГС "Селище" .... земл. на гр.Сърница и с.Побит камък, общ.Велинград ... с възложител: ТП ДГС "Селище"
 • 28.03.2013 Решение № 007-ОС/2013г. "Пристройка със застроена площ 50 м2 в имот .... гр.Панагюрище" с възложител: Н.Г.К.
 • 11.03.2013 Решение № 006-ОС/2013г. "Ново жилищно строителство със съответните комуникации и строителство на складови площи" .... с възложител: Е.С.Р.; В.С.Л.
 • 13.02.2013 Решение № 005-ОС/2013г. Горскостопанска програма за имот с № 333062 в земл. на с.Виноградец, възлож. "Инертни материали"- гр.Пазарджик
 • 04.02.2013 Решение № 004-ОС/2013г. "Първоначално залесяване на 47 имота в землищата на гр.Стрелча и с.Дюлево", възложител - Община Стрелча
 • 16.01.2013 Решение № 003-ОС/2013г. "Изграждане на едноетажна стопанска постройка ...." м."Орлино", земл. на гр.Сърница, ... възлож.Р.С.А.
 • 08.01.2013 Решение № 002-ОС/2013г. "Основен ремонт ВЛ 20 kV "Дъбовик" ....." в земл. на гр.Пещера, възлож."ЕВН България Електроразпределение" АД
 • 04.01.2013 Решение № 001-ОС/2013г. "Цех за производство на еко пелети (преустройство)", ... м.Мулей, земл. на гр.Панагюрище