РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
  • 29.08.2022 Консултации с обществеността на Доклади по оценка степента на въздействие Доклад за оценка за степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение (ИП): „Възстановяване и ползване на воден обект с цел спортен риболов в поземлени имоти ПИ 05949.131.1 и ПИ 05949.131.2 в местността „Чолаков завой“ в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик” с възложител: „Еко хидро-90” ООД
  • 14.03.2022 Консултации с обществеността на Доклади по оценка степента на въздействие Доклад за оценка за степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична инсталация" в имот с идентификатор 53335.170.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесен с вх. № ПД-01-560-(6)/28.02.2022 г., с възложител: „ОГНЯНОВО СОЛАР" ЕООД
  • 04.02.2022 Консултации с обществеността на Доклади по оценка степента на въздействие Доклад за оценка за степента на въздейстние (ДОСВ) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на четири вилни сгради" и свързаният с него Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70648.172.122, м. „Орлино" по КККР на гр. Сърница общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: А. А. Ф.
  • 31.01.2022 Консултации с обществеността на Доклади по оценка степента на въздействие Доклад за Оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на три вилни сгради” и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в ПИ 70648.141.158 по КК на з-ще гр. Сърница, общ. Сърница, с възложител: И. Р. Б.