РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
  • 13.09.2019 Заповед № РД-09-145/13.09.2019 Да се спрат дейностите по третиране на отпадъци - събиране, временно съхраняване и разкомплектоваие на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУ МПС) на площадка, находяща се в гр. Велинград, кв. Индустиален, УПИ I — 7675, кв. 101 по регуладионния план на гр. Велинград, 4083кв.м. в северната част на парцела, експлоатирана от „Краш ауто" ЕООД,
  • 03.09.2019 Заповед № РД-09-139/03.09.2019 Спиране на депонирането на минни отпадъци извън границите на съоръжението за минни отпадъци за ичастьк „Банчовец", определени съгласно внесен в РИОСВ-Пазарджик (вх. Х2 КД-03-13/31.01.2019г.) от „Ватия Холдинг" АД „Актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на пегматити от находище „ Стрелча-Мерата" през периода на про дьлжение на кон цесионния договор" _ част „План за управление на минни отпадъци", до издаване на влязъл в сила административен акт, с който мази дейност е еъгласувана по реда на чл. 31 от ЗБР.
  • 22.07.2019 Заповед № РД-09-113/22.07.2019 Забрана за приемане, съхраняване и обезвреждане на отпадъци на площадката на общинското депо за неопасны отпадъци на община Стрелча, находящо се в местност „Черни ниви", землище гр. Стрелча.
  • 02.05.2018 Заповед № РД-09-01/02.05.2018 Спиране на деионирането на минни отладъци извън концесионната площ па участък „Мали Кладки дял" - част от концесия за находище „Стрелча-Мерата" в землищета на гр. Стрелча от титуляра на кондесията „Ватин Холдинг" АД до провеждане на процедура по чл. 31 от ЗБР н приключването на тази процедура с окончателен, влязъл в законна сила административен акт, с койта се съгласува/одобрява дейността но депониране на минни отпадъци извън концесионната площ.
  • 19.06.2015 Заповед № РД-09-01/19.06.2015 Временно да се спрат процедурите по промяна предназначението на имотите, попадаше в горски територии, на площ 2 338 дка, за които са подадени заявления с вх. № ИАГ 32193/19.09.2014г. и вх. № ИАГ 32188/19.09.2014г. в Изпълнителна агенция по горите до издаване на Решение по ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет" АД, гр. Панагюрище" от Директора на РИОСВ-Пазарджик.
  • 21.11.2012 Заповед № РД-08-118/21.11.2012 Спиране на дейността и експлоатацията на части от инсталация за интензивно отглеждане на птици ... с.Мало Конаре , обект на "Илма-Ил" ООД
  • 21.11.2012 Заповед № РД-08-117/21.11.2012 Спиране на дейността и експлоатацията на части от инсталация в производствено хале за отглеждане на птици ... с.Мало Конаре , обект на "Аргус-С" ООД
  • 11.04.2012 Заповед № РД-08-035/11.04.2012 Спиране на експлоатацията на инсталацията за третиране на отпадъци (инсталация за изгаряне на отпадъци) - обект на "Групова практика по първична дентална помощ - Пазарджик"