РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


 • 10.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-013-П/10.06.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.10.69, м. „Татар екин" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: С. А. П.
 • 10.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-012-П/10.06.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Обособяване на площадка за временно съхранение, сортиране и балиране на отпадъци от опаковки и временно съхранение на отпадъци от автомобили — гуми, брони, резервоари" в имот с идентификатор 10450.502.2431 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ ПЛАСТ" ЕООД
 • 02.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-011-П/02.06.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Автосервиз, шоурум - склад за катализатори" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.10.486, м. Татар екин" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: А. В. К.
 • 01.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-010-П/01.06.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на пътен достъп до обект „Жилищно строителство" в част от поземлен имот с идентификатор 37491.14.95 (проектни 37491.14.341, 14.342, 14.343, 14.344), м. „Алишик" по КК на землище с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: К* Г* Р*
 • 01.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-009-П/01.06.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на пътен достъп до обект „Жилищно строителство" в част от поземлен имот с идентификатор 37491.14.141 (проектен 37491.14.270), м. „Алишик" по КК на землище с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: М. К. М.
 • 26.05.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-008-П/26.05.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 02837.17.382, 02837.17.383, 02837.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „Беглика" ЕООД
 • 26.05.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-007-П/26.05.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Автосервиз, шоурум - склад за катализатори" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.10.486, м. „Татар екин" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: А. В. К.
 • 27.04.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-006-П/27.04.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Цех за екстракция на маслодайни семена, хексаново стопанство и водоохладителни кули", в поземлени имотти с идентификатори 46749.135.264 и 45749.135.272, в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТИТИ ОЙЛ" ЕООД
 • 15.04.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-005-П/15.04.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на площадка за претоварване и първично третиране /пресоване/ на битов отпадък от територията на община Белово", с възложител: Община Белово
 • 24.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-004-П/24.02.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Депо за строителни отпадъци" в имот с идентификатор 00254.121.8, м. „Конаговски чал" в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО-ХИДРО-90" ООД
 • 17.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-003-П/17.02.2021 за прекратяване на административно производство за ИП: „Отглеждане на до две говеда, 15 овце, 1 кон и 20 кози" в поземлен вот с идентификатор 55302.425.1, м. „Локвите", в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: М. Н. К.
 • 05.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-002-П/05.02.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: Изграждане на: „Автомивка" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.501.4514 (УПИ V-4512, кв. 214) по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: П* И* П.
 • 05.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-ОВОС-001-П/05.02.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Ферма за овце" в имот 68, извън регулация, с. Крали Марко, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: В* С* Т*.
 • 30.12.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-030-ОВОС/30.12.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Плаващи кейове Острова", язовир Батак, в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Сдружение „Водни спортове - Западни Родопи".
 • 27.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-029-ОВОС/27.10.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 55155.12.123, м. „Атчаир" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: К* П* Ц*.
 • 27.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-028-ОВОС/27.10.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 55155.12.124, м. „Атчаир" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: П* Д* Ц*.
 • 09.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-027-ОВОС/09.10.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Отглеждане на 22 броя коне" в 1/З идеална част от парцел I по парцеларен план на обект „Горен стопански двор", в с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КББ Вал" ЕООД.
 • 04.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-026-ОВОС/04.09.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Автодиагностичен пункт" в УПИ IХ - 155, кв. 17, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30572.501.398 по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Димитър Велков 83" ЕООД.
 • 02.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-025-ОВОС/01.09.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на подстанция 33/110 kV", находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа" по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС" ЕООД.
 • 20.08.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-024-ОВОС/20.08.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Хотел, СПА център, търговия и услуги" в имот с идентификатор 10450.212.108, местност „Грамадски дол" по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител „АМБЪР 80" ООД.
 • 20.08.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-023-ОВОС/20.08.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Раздробяване (смилане, трошене) на люспи (флейки) от пластмасите РЕТЕ или РЕТ (Polyethylene Terephta1ate) — полиетилен терефталат" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35571.2.5 по КККР на с. Капугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВРТ 5" ООД.
 • 20.08.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-022-ОВОС/20.08.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Експериментална база за култивиране на пъстървови риби към пъстървово стопанство гр. Пещера модулен павилион рециркулационна система" в имот с идентификатор 56277.4.62, местност „Баташки път", по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЖУРКОВ 76" ЕООД.
 • 18.08.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-021-ОВОС/18.08.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Експлоатацията на пъстървово стопанство „Тошков чарк" и отглеждане на аквакултури", м. „Тошков чарк", в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „Авис Холд Груп" ЕООД.
 • 22.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-020-ОВОС/22.07.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО)" в поземлени имоти (ПИ) №000086 и №000087 (УПИ I-87,88 „За рекултивация на сметище за битови отпадъци"), м. „Вучата могила" в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик и свързан с него проект на ПУП за разширение на площадката на обект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на с. Дъбравите", м. „Вучата могила" в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО.
 • 15.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-019-ОВОС/15.07.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Склад за съхраняване и предварително третиране на отпадъци" в УПИ ХХХV-260,262, м. „Сайовете" в землището с. Юнаците, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ИНВЕСТМЪНТ СД" ЕООД.
 • 14.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-018-ОВОС/14.07.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Узаконяване на съществуващ обект", в землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Е* Р* А*.
 • 14.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-017-ОВОС/14.07.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Отглеждане на 200 свине за угояване" в УПИ XVI, кв. 9, Стопански двор по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЪНДИ 2017" ЕООД.
 • 24.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-016-ОВОС/24.06.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Отглеждане на 20 крави", в поземлен имот с идентификатор 48876.4.18, м. „Караман Тепе" по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: А* И* Т.
 • 24.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-015-ОВОС/24.06.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Площадка за производство на индустриална строителна добавка с оползотворяване на отпадъци" в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша", землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „София Асфалт" ООД.
 • 15.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-014-ОВОС/15.06.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Производствена дейност — изграждане на цех за производство на ж.п. вагони и колооси" в поземлен имот с идентификатор 66264.21.590, м. „Кадийца" по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „КОЛОВАГ" АД.
 • 08.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-013-ОВОС/08.06.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Рибовъдна дейност" в рамките на язовир, попадащ в поземлени имоти (ПИ) № 000146, м. „Голуша" в землището на с. Дюлево и № 000085, м. „Копанини" в землището на с. Смилец, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ФРЕШ ФИШ 87" ООД.
 • 05.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-012-ОВОС/05.06.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Производствена и търговска дейност" в ПИ с идентификатори 10851.8.66 и 10851.8.67 и присъединяването им към ПИ с идентификатор 10851.8.477, м. „Алъ пара" по КК на землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Н. Г. С.
 • 27.05.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-011-ОВОС/26.05.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на инсталация за извличане на метали от излезли от употреба автомобилни части в съществуваща сграда №3 (сграда за друго предназначение)" в имот №039314, местност ,,ГЛ. БЪРДО/ПАПРАТТА" в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „ЕКОНОТЕХ" ООД
 • 14.05.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-010-ОВОС/14.05.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на „Родопи" АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: „РОДОПИ" АД.
 • 05.05.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-009-ОВОС/04.05.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Събиране и третиране на отработени катализатори" в парцел I - завод Търговско обзавеждане, кв. 39 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски" № 119, с възложител „КАРСКАТ" ЕООД.
 • 23.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-008-ОВОС/23.04.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 06207.502.36 и 06207.2.725 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕВРОПЕЙСКА РЕЦИКЛИРАЩА ГРУПА" ООД.
 • 28.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-007-ОВОС/28.02.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Извличане на скално-земни маси, добити и депонирани на насипище при експлоатацията на открит рудник „Влайков Връх", с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и приложения към него (включително и План за управление на минните отпадъци, одобрен с писмо, изх. №Е-26-П-573/13.12.2016 г. на заместник-министьра на енергетиката), с възложител: „Панагюрски мини" ЕАД /Л/.
 • 25.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-006-ОВОС/25.02.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на хотели и вилни сгради" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.12.522, м. „Ачмите", в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: А. Г. Г.
 • 21.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-005-ОВОС/20.02.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Изграждане на четири вилни сгради" и свързан с него подробен устройствен план (ПУП) за смяна предназначението на имоти с идентификатори 02837.5.704, 02837.5.705, 02837.5.706 и 02837.5.707, местност „Камбуров път", по КККР на град Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: С. К. В., С. К. и Г. К.
 • 21.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-004-ОВОС/20.02.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: ,,Изграждане на три вилни сгради" и свързан с него подробен устройствен план (ПУП) за смяна предназначението на имоти с идентификатори 02837.11.798, 02837.11.797 и 02837.11.859, местност „Полетен чарк", по КККР на град Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: С. К. В., М. Г. и наследници на П. В.
 • 19.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-003-ОВОС/19.02.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Рибарник, производство и обслужващи дейности" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15028.123.6, м. „Каратопрак" по КК на землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВВС" ООД.
 • 17.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-002-ОВОС/17.02.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Добив и първична обработка на метални полезни изкопаеми — медни руди от участьк „Лиса Могила", находище „Асарел", землище на гр. Панагюрище, „Асарел-Медет" АД, гр. Панагюрище, с възложител: „Асарел-Медет" АД.
 • 21.01.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-001-ОВОС/21.01.2020 за прекратяване на административно производство за ИП: „Закриване на общинско депо за неопасни отпадъци на община Батак", с местонахождение: м. „Ралева къшла", землище на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Община Батак.