РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


 • 15.08.2019 Информация по приложение № 2 Разширение на съществуваща ПСОВ в УПИ I – 36, местност „Чамур Тарла“, землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 02.08.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в УПИ VII-43, м. „Тус тепе“ по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Р* И* И*
 • 01.08.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) “ в поземлени имоти (ПИ) № 000086 и №000087, м. „Вучата могила“ в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 29.07.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в цех „Галванични покрития“ в УПИ IX производствена дейност, кв. 30 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик възложител: „ММ ГАЛВАНИКС“ ООД
 • 16.07.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обекти за търговия и услуги и СПА център с басейн и свързаните с това ПУП за промяна на предназначение на земеделски земи, трасе на водопровод за минерална вода и разрешително за водовземане от КЕИ „К-19“ находище „Велинград-Лъджене“ в имоти с идентификатори 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4, м. „Голямо блато“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ“ ООД
 • 16.07.2019 Информация по приложение № 2 „Разширение на гробищен парк“ в м. „Кошуел 1“ по КВС на землище гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 16.07.2019 Информация по приложение № 2 „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО” в поземлени имоти с идентификатори 55155.52.63 и част от 55155.52.64 /образуващи проектен имот 55155.52.71/, м. „Атчаир” по КККР на гр.Пазарджик, с възложител: "Балкант" ЕООД
 • 27.06.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Обединяване на площта на площадки за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци и увеличаване на оборотните годишни количества на вече разрешени ОЧЦМ, ИУМПС и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в поземлен имот с идентификатор 15271.118.12 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ЕЛИНОРД-МЕТАЛС“ ЕООД
 • 21.06.2019 Информация по приложение № 2 „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Велинград и трасе за довеждащ колектор до ПСОВ – Велинград“ “ в поземлен имот №276006, м. „Мерата“, землището на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Община Велинград
 • 11.06.2019 Информация по приложение № 2 Изменение на инвестиционно предложение: „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идентификатор 56277.3.1313“, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, включващо „Монтиране на втори котел“ в имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „Биовет“ АД
 • 11.06.2019 Информация по приложение № 2 инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителен газопровод до варов завод „Огняново К“, землище с. Огняново, общ. Пазарджик; разпределителен газопровод до с. Синитово, общ. Пазарджик и два броя площадки за съоръжения“, с възложител „Овергаз Мрежи“ АД
 • 11.06.2019 Информация по приложение № 2 „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – управление и пречистване на води и мониторинг“ в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД
 • 05.06.2019 Информация по приложение № 2 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово“ в имот с идентификатор 06207.1.515, местност „Клисурата“, землище на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 27.05.2019 Информация по приложение № 2 Млекопреработвателно предприятие“ в УПИ V-общински, кв. 12, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител И* К* К*
 • 22.05.2019 Информация по приложение № 2 "Изграждане на тръбен кладенецза осигуряване на вода за противопожарни цели, измиване на площадки и напояване на зелени площи в цех за производство на пелети", м. "Каймака", земл. на с. Мало Конаре, община Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ "АГРО-АРАПОВ-Серафим Арапов"
 • 22.05.2019 Информация по приложение № 2 „Създаване на рибовъдно стопанство“ в поземлен имот (ПИ) №064033, местност „Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик Възложител: И. И. Р.
 • 07.05.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на рибарник за отглеждане на есетрови видове риба и шаран“ в имот с идентификатор 48444.18.116, местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАЛАН 89“ ЕООД
 • 07.05.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Автосервиз, автокъща и автоморга“ в имот с идентификатор 21556.112.30 в местност „Айдарица“, с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: К. Г. В.
 • 30.04.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Автоморга, търговия и услуги“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 46749.132.43 (стар № 132043), съставляващ УПИ IV-43, за автоморга, търговия и услуги, м. „Градището“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител Т* А* Н*
 • 23.04.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.0.58, м. „Якуба“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител Л* С* К*
 • 22.04.2019 Информация по приложение № 2 „Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Дорково“ в имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик , с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 18.04.2019 Информация по приложение № 2 "Изграждане на нов тръбен кладенец (ТК) за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили в ПИ 55155.507.66 по КККР на гр. Пазарджик, собственост на фирма „БРОКС 2003“ ООД", с възложител: „БРОКС 2003“ ООД
 • 16.04.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги” – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идентификатор 10450.150.82 към имот с идентификатор 10450.150.129, м. ''Вельовица'' по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИП 2005” ООД
 • 05.04.2019 Информация по приложение № 2 „Монтаж и пускане в експлоатация на водогреен котел на твърдо гориво - биомаса” в ПИ с идентификатор 10450.502.2392, кв. 84, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ КОЦЕВИ” ООД
 • 03.04.2019 Информация по приложение № 2 Сграда за свободно отглеждане на кокошки носачки, на мястото на две съществуващи халета - сграда № А2 и сграда № А3, с възложител: ЕТ “АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 27.03.2019 Информация по приложение № 2 Изменение на инвестиционно предложение (ИП)”Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата за отглеждане на аквакултури” в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „Аква-Екофиш” ЕООД
 • 26.03.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на вила, развлекателен център, навес със спортни съоръжения, пет бунгала и открити спортни площадки”– в поземлен имот с идентификатори (ПИ) 02837.9.619, 02837.9.620, 02837.9.621, 02837.9.622 и 02837.9.623, м. „Долни казани” по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „Маджестик 1“ ЕООД
 • 08.03.2019 Информация по приложение № 2 Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци" в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал", землище с. Синитово, Община Пазарджик, област Пазарджик с възложител: „Солар Парк Тракия“ ООД
 • 06.03.2019 Информация по приложение № 2 "Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик", с възложител: Община Пазарджик
 • 06.03.2019 Информация по приложение № 2 „Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик”, с възложител ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 20.02.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на мобилна мандра за производство на млечни продукти с капацитет 200 литра/ден“, в поземлен имот с идентификатор 53285.23.3, м. „Осена“, по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик Възложител „ЕКО ХИДРО 90” ООД
 • 20.02.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Вилно селище“ в имот с идентификатор 62004.12.367, м. „Ачмите”, землище на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложители: Я* В* Г*, гр. София, *, Т* Г* Т* , гр. Ракитово, *, Й* Г* Т*, гр. София, *
 • 15.02.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Изграждане на фотоволтаична система за захранване на собствени консуматори, инжектори и помпено съоръжение в съществуваща садкова инсталация на територията на Рибарник в имот № 000898“, в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, с възложител: „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД
 • 13.02.2019 Информация по приложение № 2 Разширение на съществуваща дейност - отглеждане на аквакултури и рибопреработка .... с възложител: „Биохерба Р“ ООД
 • 08.02.2019 Информация по приложение № 2 „Разширяване на гробищен парк УПИ I-24 „За гробищен парк“ с поземлен имот с идентификатори 48876.44.25, в местност „Енечето” в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: Община Пазарджик
 • 05.02.2019 Информация по приложение № 2 "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност „Реповица“, община Велинград", с възложител: Община Велинград
 • 30.01.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на ваканционно селище с хотелска част“ в ПИ 10450.137.51, местност „Делове“ по КК на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, Възложител:„БОЖУРЛЕНД“ ООД
 • 30.01.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Изграждане на хотел“ в поземлен имот с идентификатор 10450.137.48 (стар номер на ПИ 137023 по КВС), м. „Делове“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕЛИКА ТУРС ПРОПЪРТИЗ“ ЕАД
 • 25.01.2019 Информация по приложение № 2 „Преустройство на бивш стопански двор във ферма за отглеждане и угояване с асистирано хранене на мюлари с капацитет 39 000 места“, находящ се в местност „Стопански двор“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЕЗАРА ГРУП“ ООД
 • 16.01.2019 Информация по приложение № 2 „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 55155.508.417 (УПИ I-417), кв. 18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „Юнайтид Пластик“ ООД
 • 15.01.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки“ в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител „КЕМПФАЙЪР БГ“ ЕООД
 • 21.12.2018 Информация по приложение № 2 „Извършване на нова дейност R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация на съществуваща площадка“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.407, кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Пластрейд“ ЕООД
 • 21.12.2018 Информация по приложение № 2 "Tрасе на общински път започващ от но-вопроектираното разширение на Гробищен парк в местността „Кошуел 1” землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик до регулацията на гр. Септември", с възложител: община Септември
 • 30.11.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на „Автокомплекс“ в поземлен имот (ПИ) № 032523, м. „Влахов дол“, в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „Кротон Ауто“ ООД
 • 30.11.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане нa площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД
 • 16.11.2018 Информация по приложение № 2 „Преустройство на съществуваща производствена сграда с идентификатор 55155.508.432.2 и въвеждане в експлоатация на Инсталация за производство на полимерна тъкан от РЕТ гранулат и/или почистени и изпрани полимерни флейки“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.432, кв. 4 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ПЕТЕКОФЛЕКС-ПЕФ” ООД.
 • 05.11.2018 Информация по приложение № 2 Разширение площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци”, в УПИ Х – 314 , кв. 42а по плана на с . Ветрен дол , община Септември, област Пазарджик,с възложител: В. Г.
 • 01.11.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на хотели и вилни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.12.522, м. „Ачмите“, в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: А. Г. Г.
 • 01.11.2018 Информация по приложение № 2 инвестиционното предложение: „Къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 02837.13.79, местност. „Под мандра“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик Възложител: Л. К.
 • 26.10.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на МВЕЦ „Щастливеца“ на регулирани води в участък след долен изравнител на ВЕЦ „Алеко“ за добив и производство на ел. енергия от възобновяем енергиен източник“ в землищата на с. Главиница и с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „КОНСЕПТА“ ЕООД
 • 26.10.2018 Информация по приложение № 2 "Търговска, обществвено обслужваща и административна дейност", находящ се имот с идентификатор № 55155.22.243, м."Съзлъка" по Кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .... с възложител: Г. К. Н.
 • 22.10.2018 Информация по приложение № 2 Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води - тръбен кладенец, с цел питейно-битово водоснабдяване на съществуващ обект: ВЕЦ „Пещера", в ПИ Ne 56277.1.1909, местност „Баташки път" по КККР на гр. Пещера, Община Пещера, област Пазарджик ... с възложител: НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи", гр. Пловдив
 • 12.10.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на нова варова пещ за производство на негасена вар“, на площадка завод „Огняново“, местност „Срещу баира“, в землището на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, с възложител: "Огняново К" АД
 • 10.10.2018 Информация по приложение № 2 „Търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга“ в УПИ I-32 „За търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга“, местност „Айдарица“, с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: К. В.
 • 08.10.2018 Информация по приложение № 2 „Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, м. „Завоя на р. Марица“ в землището на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „АТ ФИШ“ ЕООД
 • 02.10.2018 Информация по приложение № 2 „Рекултивация на съществуващо сметище“ в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1289, м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик , с възложител: Община Пещера
 • 28.09.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идентификатор 56277.3.1313“, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител „Биовет“ АД
 • 20.09.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА услуги, басейн, търговия и обществени услуги“ в поземлен имот с идентификатор 10450.95.162, местност. „Осово бръдце“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик с възложител Ю. Ч.
 • 11.09.2018 Информация по приложение № 2 „Вилно застрояване и изграждане на сондаж“ в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394.320, м. „Фетенци“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик , с възложител: Л* Р* К*
 • 29.08.2018 Информация по приложение № 2 „Паркинг, търговия и услуги“, в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.14, 48876.6.15 и 48876.6.16, м. „Черни могили“ по КККР в с. Мокрище, обл. Пазарджик, с възложител: Л. Т.
 • 21.08.2018 Информация по приложение № 2 „Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили (ИУМПС)”, в ПИ с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложтел: А***
 • 20.08.2018 Информация по приложение № 2 "Пускане в действие на нов водогреен котел на твърдо гориво (дърва) за отопление на сградата на производствената площадка за производство на мебели в гр. Велинград”, УПИ IV-6405, кв. 831 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , с възложител „ПАМИ 2” ООД
 • 06.08.2018 Информация по приложение № 2 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември” в поземлени имоти (ПИ) №№ 000840 и 000839, м. „Горни башали“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 03.08.2018 Информация по приложение № 2 Рибовъдна ферма „Акватика Билд“ ЕООД ще осъществява рибопроизводството си в язовир „Цар Асен“, с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик с ЕКАТТЕ 78056, с възложител: обща водна площ 40,864 дка, с Акватика Билд ЕООД, гр. Костенец
 • 23.07.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на железопътен индустриален клон, който свързва гара Септември с индустриален поземлен имот (ПИ) № 000221“ в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител „МАРКЕТ СЪРВИС“ ООД
 • 18.06.2018 Информация по приложение № 2 “Изграждане на ваканционно селище” в ПИ с идентификатор 02837.5.552 по ККР на гр.Батак с площ 6.723 дка в местността “Селище” ЕКАТТЕ 02837 , общ.Батак , обл.Пазарджик, с възложител: „ДАТ 1” ЕООД
 • 14.06.2018 Информация по приложение № 2 Производствена база за компост в УПИ II – 222 в землището на с. Капитан Димитриево, Община Пещера, област Пазарджик, с възложител: “ ДОАН – 69 СУНАЙ КАРААСАН “ ЕТ
 • 13.06.2018 Информация по приложение № 2 Ремонт на улична инфраструктура на община Панагюрище въз основа на процедура BG16RFOP001-1.039BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Панагюрище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативно програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, с възложител: Община Панагюрище
 • 13.06.2018 Информация по приложение № 2 Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, каптиращ подземни води в поземлен имот (ПИ) № 007057, местност „Велчова черника” от землището с. Ветрен дол, обл. Пазарджик, с възложител: „Органик нътс България“ ЕООД
 • 12.06.2018 Информация по приложение № 2 „Разширение на съществуващ гробищен парк” и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за поземлени имоти (ПИ) №№ 007002, 007003, 007004, 007005, 007010,007011, 007014, 007033, 009003, 009004, 009005 и 009121, местност „Сивек“, в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 12.06.2018 Информация по приложение № 2 „Създаване на обект за преработка на мляко” в поземлен имот с идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м. „Студен дол“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител „ХИДРОЛЕС” ЕООД
 • 11.06.2018 Информация по приложение № 2 "Ферма за отглеждане на патици", Преустройство - в ПИ 72713.57.68 и ПИ 72713.57.70, местност "Зад корията", с. Тополи дол, общ. Пазарджик, с възложител: "Лулчев 55" ЕООД
 • 07.06.2018 Информация по приложение № 2 „Разполагане на мобилно съоръжение (пресевна инсталация - МСИ)” в част от ПИ с индетификатор 81089.10.380, местността „Горна авлия”, землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ET “Илия Кинов”
 • 17.05.2018 Информация по приложение № 2 Обект на ИП е съществуващ рибарник в имот №55155,14,69 в землището на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик. Рибарника е собственост на „ДИЧИ” ООД
 • 14.05.2018 Информация по приложение № 2 на инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“ в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „АКВА-ЕКОФИШ“ЕООД.
 • 03.05.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционното предложение: „Изграждане на кланичен цех“, в УПИ І - „За отглеждане на животни и кланичен цех“ /ПИ 047076/, м. „Еловата“, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик и „Изграждане на предприятие за преработка на краве и козе мляко“, в УПИ ІV - „За отглеждане на животни и мандра“ /ПИ 047064/, м. „Еловата“, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител „ЛАЗЕВ“ ЕООД.
 • 03.05.2018 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара от краве мляко“, в УПИ Х-„селскостопански двор“, кв.27 по регулационния план на с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител „АГРОБИОМЕД” ЕООД.
 • 24.04.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара и кисело мляко”, в УПИ I-47, м. „Калейца“ в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител „ЛАЗЕВ” ЕООД
 • 13.04.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.1.2239, м. „Крайчинец“ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител „АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 07.03.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение:Хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги” – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на ПИ № 150077, м. ''Вельовица'' към ПИ № 150127 м. ''Вельовица'' по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , с възложител:„ВИП 2005“ ООД
 • 23.02.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на трета площадка за третиране на неопасни отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.508.396, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Репак Груп” ЕООД
 • 12.02.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение:Предприятие за производство на картофено нишесте” в ПИ № 057029, местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител:„РЕИД КЪМПАНИ“ ООД
 • 08.02.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)” в УПИ ХХI, бивш стопански двор на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител ЕТ „Митко Алексиев“

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.), РИОСВ – Пазарджик осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 за период 14 дни от датата на публикуване за изразяване на становища от заинтересувани лица