РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 21.09.2022 Информация по Приложение № 2 „Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраняване на неопасни пластмасови отпадъци“, в ПИ с идентификатор № 55155.508.261 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ПМБ ИНДЪСТРИС ООД
 • 19.09.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на фотоелектрическа централа, търговия, услуги, системи за съхраняване на енергия и трафопост“ и свързаните с това ПУП – ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен ел. провод“, с възложител: „ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД
 • 09.09.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник за подземни води – 1 тръбен кладенец за водоснабдяване на преместваемо съоръжение – автомивка на самообслужване“ в УПИ XVI – 1431, кв. 124, по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител с възложител „ТОМОВИ 2020“ ЕООД
 • 09.09.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” в поземлен имот с идентификатор 5515.52.72, м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „БАЛКАНТ“ ЕООД
 • 02.09.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Етапно изграждане на къщи за гости със съответните подобекти“ в поземлен имот с идентификатор 10450.152.39, м. „Вескьовец“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител М* А* Ш*
 • 01.09.2022 Информация по Приложение № 2 Изграждане и експлоатация на обекти в местността „Мараша“ по КК на землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик: - За „Производство, търговия и услуги“ в поземлени имоти (ПИ) с индетификатори 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136 с обща площ от 37.529 дка; - „За съхранение на селскостопанска продукция” в ПИ с иденти-фикатори 55155.25.72 и 55155.25.113 на площ 16.002 дка, - „За местен път“ в ПИ с идентификатор 55155.25.71 с площ от 2.875 дка. с възложители: Ц. Г. и М. А
 • 19.08.2022 Информация по Приложение № 2 „Мини мандра за преработка на краве мляко до 300 л на ден“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38844.105.11, м. „Стопански двор“, по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Б. Б. А.
 • 15.08.2022 Информация по Приложение № 2 Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица", разположен в ПИ с идентификатоЛ 69835.64.605, м. „Калаващица" землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, (код на водно тяло ВСЗМА5ООЮ2О), с възложител: „ФТ АГРОТУР" ЕООД, гр.Стрелча.
 • 15.08.2022 Информация по Приложение № 2 „Производство на бетонови смеси чрез рециклиране на отпадъци от стъкло и увлечена пепел в съществуващ бетонов възел, находящ се в УПИ І - 3418, кв.1013 по плана на гр.Велинград”, с възложител: „ТРАНСМЕТАЛ М” ЕООД
 • 05.08.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за капково напояване на насаждения сливи и вишни на площ от 150 дка и закупуване на земеделска техника и машини за прибиране на плодове“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛЕС АГРА“ ЕООД
 • 02.08.2022 Информация по Приложение № 2 „Реконструкдия и производство на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 41136.47.60.2 в предприятие „ Мандра" за производство на кашкавал и козе мляко и овче бно сирене" в поземлен имот Ns 41136.47.60 по КККР на с. Кръстава , общ. Велипград, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛАЗЕВ" ЕООД
 • 01.08.2022 Информация по Приложение № 2 „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1500 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4“, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 21.07.2022 Информация по Приложение № 2 ИП „Вилно селище“ в имот с идентификатор 02837.6.433 в местност „Еньов камък“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Р. К.
 • 12.07.2022 Информация по Приложение № 2 „Извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), предварително третиране на ОЧЦМ, предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), предварително третиране на неопасни отпадъци и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.203.34, участващ в УПИ XI – 34, кв. 107 – Стопански двор по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕТО МЕТАЛ 21“ ЕООД
 • 06.07.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на девет броя жилищни сгради, една сграда за търговия и една транспортна алея в ПИ с идентификатор 55155.10.242, и изграждане на една сграда за търговия в ПИ с идентификатор 55155.10.205 по КК на гр.Пазарджик“ в ПИ с идентификатори 55155.10.242 с площ 17108 кв.м и 55155.10.205 с площ 1869 кв.м, и транспортен достъп, предвиден за сметка на част от имотите, по ККР на гр.Пазарджик в местността “Татар Екин”, с възложители: Н. П. и Х. Ч.
 • 06.07.2022 Информация по Приложение № 2 "Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземна води-по разрешителен режим на БДИБР-за водоснабдяване за технологични нужди на цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещении, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафопост в ПИ с идентификатор 65437.91.140, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Сарая- за част от който е отреден новообразуван УПИ XV140 с площ от 39 452 кв.м., с възложител: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПРИФАБ" ЕАД
 • 22.06.2022 Информация по Приложение № 2 „Събиране и третиране на отработени катализатори“ в част от сграда с идентификатор 55155.12.156.3, находяща се в ПИ с идентификатор 55155.12.156 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „АУС-Р“ ЕООД
 • 21.06.2022 Информация по Приложение № 2 "Изграждане на обект „Паркинг за селскостопанска техника“ в собствен поземлен имот с идентификатор 55155.21.15 по КК на гр. Пазарджик, в местност „Малък Якуб“, с възложител: И. П.
 • 14.06.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) "Производство на пелети от дървесни трици и дървесен чипс в съществуваща линия за производство на пелети, намираща се в поземлени имот с идентификатор 10450.502.2396 (УПИ V–6518 „За производство и услуги“, кв. 84) по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „А и К“ ООД, гр. Велинград
 • 14.06.2022 Информация по Приложение № 2 "Разширение на съществуващ Гробищен парк в гр. Стрелча, община Стрелча" с възложител: община Стрелча
 • 13.06.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оранжериен комплекс“ в поземлен имот (ПИ) № 374014, м. „Линовете“ по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРИКОН БГ“ ЕООД
 • 26.05.2022 Информация по Приложение № 2 "Изграждане на кравеферма в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 41136.9.1, м.” Долна поляна” по КККР на с.Кръстава, общ.Велинград, обл. Пазарджик", с възложител: Р. С.
 • 17.05.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и изграждане на пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води с капацитет до 30 м3/ден“ в УПИ III – за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „Калуфрукт Продакшън“ ООД
 • 04.05.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.151.11, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.152.22, м. „Вескьовец“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.151.12, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград и „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.151.1, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, както и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: „ЕКСПЕРИЯ ЛУКС“ ООД
 • 04.05.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на вилно селище” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.5.613 (номер от предходен план 012027), м. „Камбуров път“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: К. К.
 • 29.04.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на седем броя жилищни сгради в УПИ I-199,жилищно стр, II-200,жилищно стр., III-201,жилищно стр., IV-202,жилищно стр., V-203,жил.стр, VI-204, жилищно стр., VII-205, жил.строителство и две транспортни алеи за обслужването им.“, с възложител: В. И.
 • 28.04.2022 Информация по Приложение № 2 „Хотел, СПА център, търговия и услуги” в имот с идентификатор 10450.145.49, м. „Дълбоки дол” по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ВЕЛИЧКО НЕДЕЛЧЕВ
 • 19.04.2022 Информация по Приложение № 2 „Складова дейност за промишлени стоки“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65437.58.40, 65437.58.5, 65437.58.41, 65437.58.42, 65437.58.43 и 65437.58.44, м. „Фондовете“ по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Подем Инвест“ ООД
 • 14.04.2022 Информация по Приложение № 2 „Създаване на насаждения с ябълки, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“, на площ от 160 дка в имоти, находящи се в местностите „Горна и Долна Мирчовица“ и „Сульовица“ по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОФРУТА“ ЕООД
 • 13.04.2022 Информация по Приложение № 2 „Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мрамори, от находище „Гергьовица“, м. „Айкъня“ в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик с 15 години, считано от 28.12.2021 год.“, с възложител: „Пътища“ АД
 • 08.04.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на 27 (двадесет и седем) жилищни сгради“ в имот с идентификатор 21172.22.197, м. „Главория“ по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 05.04.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури в ПИ с идентификатор 03592.503.1690 по КК и КР на град Белово, кв. Малко Белово, община Белово, област Пазарджик“, с възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД
 • 05.04.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс – гр. Велинград“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.503.1129 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Община Велинград.
 • 15.03.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на оранжерия за отглеждане на разсад в ПИ с идент. 10820.11.36, в землището на гр. Ветрен, м. „Долна ада“, общ. Септември, обл. Пазарджик“ и изграждане на напоителна система на съществуваща оранжерия в ПИ с идент.10820.11.451 от землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, местност „Долна ада“, с възложител: „ВИП 2012“ ЕООД
 • 11.03.2022 Информация по Приложение № 2 „Цех за ябълково пюре, котелно, покрита стоянка за разтоварване на товарни автомобили”, с местоположение: имот УПИ ХХV1, кв.2, индустриална зона по плана на гр. Пазарджик, с възложител: „ЕКОВИТА" ООД
 • 10.03.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение, изграждане на автоматизирана система за капково напояване на ново лозово насаждение, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване в лозовото насаждение на площ близо 400 дка“ в имоти, находящи се в землищата на с. Лесичово и на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „КАИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
 • 01.03.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство, търговия и услуги, транспортен достъп и трафопост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.27.201, м. „Татар Мезар“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г. М.
 • 01.03.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Доставка и монтаж на система за капково напояване на площ от 25 000 ха насаждения от лук и 30 000 ха насаждения от моркови, доставка и монтаж на дъждувална система за напояване на 30 000 ха насаждения с картофи в землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик и закупуване на специализирана земеделска техника“, с възложител: „ГАЯ АГРО“ ООД.
 • 23.02.2022 Информация по Приложение № 2 „Създаване на 130 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми“ в имот с идентификатор 10450.4.109, местност „Устето/Манд. кория“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител „БИО ПРОДУКТИ БГ“ ЕООД
 • 21.02.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Разширяване обхвата на дейността на инсталация за предварително третиране на отпадъци, находяща се на площадка за извършване на дейности с отпадъци“ в УПИ I-344,305 – за производствена и складова дейност, м. „Каменлив път“ по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „НИМ БАТ“ ЕООД.
 • 26.01.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на 117 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.64.1 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
 • 18.01.2022 Информация по Приложение № 2 „Изграждане и пускане в действие на нови многофункционални сгради - търговски център за търговия и услуги, паркинг и сух трафопост“ в имот с идентификатор 55155.507.368 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
 • 07.01.2022 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на насаждения от десертни лозя, изграждане на система за капково напояване, изграждане на конструкция за защита от градушки и закупуване на земеделска техника“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 11154.317.53 и 11154.317.54 по КККР на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ ЕООД.
 • 20.12.2021 Информация по Приложение № 2 ИП „Изграждане на три тръбни кладенеца и система за микронапояване, изпълнена като капково напояване на трайни насаждения от синя слива“ в имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, „Изграждане на три наземни, автономни фотоволтаични електроцентрали всяка с мощност 17 kWp с акумулаторан блок за производство на ел. енергия за собствена консумация за напоителна система за капково напояване“, разположени в имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик „Изграждане на триредова телена ограда с дървени/бетонов колове с бодлива тел“ на имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик и „Закупуване на самоходна земеделска техника с прикачен инвентар и земеделско оборудване за земеделското стопанство на „Ченчев 2021“ ЕООД,
 • 16.12.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Прокарване на тръбни сондажни кладенци за водоснабдяване на земеделски площи“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 67009.5.43, м. „Градището“ и 67009.18.75, м. „Завоя“ по КККР на с. Славовица и ПИ с идентификатор 16732.98.20, м. „Бильовица“ по КККР на с. Горно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЕХНОБИОМЕД“ ООД.
 • 07.12.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на осем жилищни сгради в имот с идентификатор 55155.12.123 в м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и на десет жилищни сгради в имот с идентификатор 55155.12.124 в м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и осигуряване на транспортен достъп до тях, с възложители: К. Ц. и П. Ц.
 • 06.12.2021 Информация по Приложение № 2 „Фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 55302.63.516, местност „Каменен гичит“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „СОЛАР АСЕТС“ ООД
 • 02.12.2021 Информация по Приложение № 2 „Модернизация в земеделско стопанство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.42.32 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БУЛЛАНД ТРЕЙД“ ООД.
 • 25.11.2021 Информация по Приложение № 2 "Изграждане на склад с работилница за метални конструкции“, в имоти с идентификатори 46749.153.69 и 46749.153.27, м. „Хаджийски ливади“, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИАНА ХЪНТ“ ЕООД
 • 15.11.2021 Информация по Приложение № 2 „Укрепване на коритото на р. Стара река, чрез изграждане на подпорни стеки в град Батак ", с местоположение: ПИ с идентификатор 02837.502.3010 на КККР на гр. Батак - в регулация на гр.Батак, с възложител: Община Батак
 • 12.11.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци в ПИ е индент. 43369.193.014 от землището на с. Лесичово общ. Лесичово, обл. Пазарджик, местност „Чуките", с възложител: „АГРИКОН БГ" ЕООД
 • 04.11.2021 Информация по Приложение № 2 „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на Оранжерия в 1111 05949.10.605 по КККР на с. Бошуля, местност „Туповица, с възложител: „ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН" ЕООД
 • 18.10.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на пет вилни сгради за отдих и рекреация и път за транспортен достъп до тях“ в имоти с идентификатори 02837.9.459, 02837.9.460, 02837.9.461, 02837.9.462, 02837.9.463 и 02837.9.464 (всички образувани от имот с идентификатор 02837.9.376) в м. „Керелова тумба“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложители: С. Д, Х. С. и „ДЖИ ВИ 2020“ ООД
 • 11.10.2021 Информация по Приложение № 2 „Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, находяща се в УПИ I-123007, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.4.182 с нова територия – ПИ с идентификатор 52277.4.183 с площ 1 320 м2“, м. „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „СТАЙКОВ-1“ ЕООД.
 • 07.10.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, ръчно сепариране и отделяне за последващо оползотворяване на рециклируеми отпадъци от системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, генерирани от територията на Община Стрелча” в УПИ ІІІ – Складова база на БКС в кв. 5а по плана на гр. Стрелча, целият с площ от 2 472,00 кв.м, с възложител: Община Стрелча
 • 06.10.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци, състоящ се от три блока с обща площ 4 800 м2“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43369.310.72, 43369.310.73, 43369.310.74, 43369.310.22, 43369.310.20, 43369.310.49, 43369.310.50 и 43369.310.51, м. „Криви дол“ по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД.
 • 01.10.2021 Информация по Приложение № 2 „Жилищно строителство“ в поземлени имот (ПИ) с идентификатори 20362.8.648, 20362.8.649, 20362.8.21 и 20362.9.42, м. „Възстановими граници“ и „Башов дол“ по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д. М.
 • 28.09.2021 Информация по Приложение № 2 „Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване проводимостта на Кольово дере от заустването му в р. Стрелчанска Луда Яна до ул. Стара планина и мостово съоръжение на ул. Д. Благоев в регулацията на гр. Стрелча ” в землището на гр. Стрелча с ЕКАТТЕ 69835, с възложител: Община Стрелча
 • 28.09.2021 Информация по Приложение № 2 ИП „Изграждане на три тенис кортове и съблекални със санитарни възли към тях“ в имот с идентификатор 48444.18.134, местност „Чамур тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Б. С.
 • 24.09.2021 Информация по Приложение № 2 "Закупуване и монтаж на водогреен котел, гориво биомаса (дървесен чипс или слънчогледови люспи и други) в ПИ с идентификатор 06149.45.21 (част от имот с предходен номер 045008), м. „Млечока“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП П. Н.
 • 20.09.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури“ в имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „БЕГЛИКА“ ЕООД
 • 15.09.2021 Информация по Приложение № 2 „Две вилни сгради и къмпинг“ в имот с идентификатор 02837.6.304 в м. „Еньов камък“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител „ДАРОТРАНС“ ЕООД
 • 15.09.2021 Информация по Приложение № 2 ИП „Преустройство на съществуващ навес за разширение на съществуваща мандра“ в имот с идентификатор 86074.501.423 по КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик,с възложител: „МИЛК ГРУП“ ЕООД
 • 31.08.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети“ в производствена сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по КККР на гр. Пазарджик, находящо се в поземлен имот № 55155.508.537 по плана на гр. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
 • 30.08.2021 Информация по Приложение № 2 Изграждане на два нови тръбни кладенеца (ТК 1/10/ и Ж 2/11/) за допълнително промишлено водоснабдяване в ПИ с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките” по КККР на с. Синитово, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител" ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД
 • 20.08.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Център за възстановяване и рехабилитация” в поземлен имот с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката“ по КККР на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: С. Ч.
 • 17.08.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на обслужващ път – транспортен достъп” в местностите „Джестов въбел“, „Голяма мътница“ и „Стража“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Община Велинград
 • 16.08.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.112.2, 65468.112.3, 65468.112.5 и 65468.112.7, м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Риал Стейтс“ ЕООД
 • 03.08.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение „Изграждане на седем жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66202.3.108, м. „Каменна поляна“ по КККР на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Па-зарджик на площ 4801 м2., с възложител: Г. М.
 • 29.07.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт“ в имот с идентификатор 06149.72.5, м. „Герметата“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АНИМАЛ-1“ ЕООД
 • 26.07.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.107.11 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Валентин Стоянов
 • 14.07.2021 Информация по Приложение № 2 „Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци“ в поземлен имот с идентификатор 10104.294.5, м. „Бузевици“ по КККР на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕСПИНА 17“ ООД
 • 28.06.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на фотоелектрическа централа с мощност до 3000 kW“ в ПИ с идентификатор 00165.11.117, местност „Дорачко келеме“, землище на с. Аканджиево, община Белово, с възложител: „К-ПИЕС“ ЕООД, гр. Сливен
 • 24.06.2021 Информация по Приложение № 2 „Сграда за отглеждане на кокошки-носачки и съоръжения за отглеждане на кокошки-носачки – два броя“ в имот с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 24.06.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище“ в ПИ с идентификатор 55302.105.4 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
 • 21.06.2021 Информация по Приложение № 2 изграждане на „Фотоволтаична централа с мощност до 4 MW и БКТП“ в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1779, местност „Луковица“, с възложител: Биовет АД, гр. Пещера
 • 21.06.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на фотоволтаична система във „ВП Брандс Интернешънъл“ АД-гр. Пещера за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление и ще отдава излишната енергия в електроразпределителната система.“ с възложител: ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШАНЪЛ АД
 • 14.06.2021 Информация по Приложение № 2 „Екологично производство на обувни изделия и устойчива мода – реконструкция и преустройство на съществуващи производствени, складови и битово-административни сгради на фирма „Ингилиз Груп“ ЕООД в ПИ с идентификатор 56277.501.551, УПИ I-безвредна промишленост, кв. 84 по действащ регулационен план на гр. Пещера, общ. Пещера и „Паркинг за служители и работници“ в ПИ с идентификатор 56277.501.122, УПИ IX, кв. 76 по действащ регулационен план на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ИНГИЛИЗ ГРУП“ ЕООД
 • 07.06.2021 Информация по Приложение № 2 „Цех за консервиране на риба пъстърва в ПИ №10505.501.269, кв.51 по КККР на с.Величково, община Пазарджик", с възложител: „Ийст Лайън" ЕООД
 • 01.06.2021 Информация по Приложение № 2 "Изграждане на 4 бр. фотоволтаични централи с обща мощност до 16 MW в местност „Луковица“ по КККР на гр. Пещера", с възложител: „Биовет" АД
 • 31.05.2021 Информация по Приложение № 2 „Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС и продажба на авточасти и автомобили втора употреба в УПИ ІІ – 308, кв.26 по плана на с.Варвара с присъединяване на УПИ І – 308 и УПИ ІІІ – 308, кв.26 по плана на с.Варвара, община Септември с обща площ – 0,768 дка”, с възложител: „ФЕРОМЕТЪЛС“ ЕООД
 • 31.05.2021 Информация по Приложение № 2 „Извършване на нови дейности по третиране на отпадъци на съществуваща ллощадка за дейности с отпадъци в ПИ № 000028, УПИ ІІ-28, местност „Горни лозя”, землище на с. Говедаре, община Пазарджик, област Пазарджик, с възложител: „ДИАМАНТ МЕТЪЛС – 74” ЕООД”
 • 26.05.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на магазин за рибарски принадлежности със складови помещения и опресняване на водата в изкуствен водоем“ в имот с идентификатор 81089.9.164 по КККР на с. Черногорово, община Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СТИЛИСТ ПЕТЯ ТОТКОВА“ ЕООД
 • 14.05.2021 Информация по Приложение № 2 „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.36, (проектен 55302.338.81), м. „Фетенци 1“ по КККР на гр. Панагюрище общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: С. П.
 • 13.05.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.49, м. „Фетенци 1“ по КККР на гр. Панагюрище общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: В. Ч.
 • 11.05.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕДИСИС“ ООД
 • 23.04.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на дестилерия и производство на екстракти в поземлен имот с идентификатор 36124.684.28 по кадастрална карта и кадастралните регистри, с адрес с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, местност „Стопански двор“, с възложител: ЕТ „РАДОСЛАВ ГАВРАИЛОВ"
 • 13.04.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект “Кариера за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЪТИЩА“ АД
 • 12.04.2021 Информация по Приложение № 2 „Индивидуално вилно застрояване" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.6.17, м. „Еньов камък", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: И. И.
 • 07.04.2021 Информация по Приложение № 2 „Цех за преработка на дървесина и производство на палети, и производство на дървесни пелети”, с възложител: „Кос Хол-1” ЕООД, град Костандово
 • 18.03.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Газификация, производство на рибни консерви в автоклав и производство на рибно брашно“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48444.10.15 (номер по предходен план 010015), м. „Грахорлива дъмга“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК“ ООД
 • 23.02.2021 Информация по Приложение № 2 1. „Трасе на общински път с начало път „PAZ1206 Септември-Ветрен“ до общински път (покрай „РЬОФИКС“) и трасе на канал, успореден на пътя до напоителен канал (поземлен имот с идентификатор 66264.11.390) в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик. 2. „Трасе на обслужващ път, свързващ улици с о.т. 93-85 и 378а-3786-99 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик. 3. Трасе на общински път от регулацията на с. Ковачево до ПИ с идентификатор 37491.23.7 по КККР на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ.
 • 15.02.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Свинеферма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10505.1.9, м. „Възстановими граници“ по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Е* Т* Н*
 • 09.02.2021 Информация по Приложение № 2 „Индивидуално вилно застрояване“ в имот с идентификатор 02837.4.249, местност „Мангърова къшла“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЕЛЕНА КУЦЕВА
 • 08.02.2021 Информация по Приложение № 2 „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител "ЕКО ХИДРО -90" ООД
 • 05.02.2021 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, кв. 18 с административен адрес: ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЛАСТTРЕЙД“ ЕООД
 • 04.02.2021 Информация по Приложение № 2 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Батак” в имот с идентификатор 02837.5.580, м. „Ралева къшла“ в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 19.01.2021 Информация по Приложение № 2 „Съоръжение за физико-химично третиране – циментация на неопасен отпадък с код 01 05 04“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 77061.166.8, м. „Гърбеша“ по КККР на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ“ ООД
 • 18.01.2021 Информация по Приложение № 2 „Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала“ и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложите: Община Белово
 • 06.01.2021 Информация по Приложение № 2 „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци“ в УПИ I 87, 88, м. „Вучата могила“ по КККР на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 04.01.2021 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV“ за захранване на имот с идентификатор 66559.62.01, местност „Кичук чал“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД
 • 04.01.2021 Информация по Приложение № 2 ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча“ и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ“ в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 04.01.2021 Информация по Приложение № 2 „Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий“ в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, Възложител „ТОТ-8“ ЕООД
 • 22.12.2020 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на Ритейл парк Панагюрище – търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка“, в УПИ VIII-3876 – за комплексно обслужване, кв. 232, по регулационния план на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „Скайфор“ АД
 • 22.12.2020 Информация по Приложение № 2 „Разширяване на съществуващия гробищен парк с поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 38844.17.52, 38844.17.36, 38844.17.37, 38844.17.38, 38844.17.40, 38844.17.41, м. „Страната“, по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Ракитово
 • 15.12.2020 Информация по Приложение № 2 „Разширяване на съществуващият гробищен парк" е предвидено обособяване на нов такъв терен, като най-подходящата възможност се явява площта (от общо 10 045 кв.м.) на поземлени имоти с идентификатори 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от имот с идентификатор 55155.12.91, м. „Атчаир“, по КК, землището на гр.Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 26.11.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Третиране на отработени катализатори“ в парцел I – завод Търговско обзавеждане, кв. 39, ул. „Александър Стамболийски“ № 119 по плана на гр. Пазарджик, с възложител: „КАРСКАТ“ ЕООД
 • 24.11.2020 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец“ в ПИ с идентификатор 02717.15.313, м. „Нова могила“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик за допълнително водоснабдяване зелени площи в ПИ с идентификатор 02717.15.312, м. „Нова могила“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „Глобал Рент Трейд Сервис“ ЕООД, гр. София
 • 23.11.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Добив на скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище „Конаговски чал“, разположено в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД
 • 22.10.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водоем за допълнително водоснабдяване на подстанция 110/33 kV“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕАЛ СТЕЙТС” ЕООД
 • 19.10.2020 Информация по Приложение № 2 „Изграждане и експлоатация на складове за съхранение на селскостопанска продукция“ в имот с идентификатор 56561.280.133, местност „Потока“, по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик Възложител: „ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС“ ЕООД
 • 19.10.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Инсталация за производство на компост” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.501.9669 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕКОМ ИМПЕКС” ООД
 • 15.10.2020 Информация по Приложение № 2 „Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен УПИ Х-471 (ПИ с идентификатор 55302.108.471, с площ 941 м2)“ към площадка с местонахождение: УПИ IX-405 (ПИ с идентификатор 55302.108.405, с площ от 531 м2), в м. „Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „Немезис“ ЕООД
 • 01.10.2020 Информация по Приложение № 2 Изграждане на: „Гранулираща инсталация № 14“, в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител „Биовет“ АД
 • 24.09.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване на системи за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на питейна вода за животни и мобилен инсинератор за обезвреждане на странични животински продукти – животински трупове“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.8.74, м. „Зайкови мандри“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и ПИ с идентификатор 56277.1.135 (стар 202082), м. „Курията“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ГРИМИ – ХЮСЕИН ХЮСЕИН“
 • 24.09.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), в съществуваща ферма за аквакултури, в акваторията на яз. Доспат”, м. „Орлино“ в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „БИЛДЕНБЕРГ” ЕООД – ПЛОВДИВ
 • 11.09.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Промяна предназначението на земеделска земя с цел образуване на нова улица от о.т. 1- о.т. 8 в местност „Топлишка река“ по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 10.09.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Ваканционно селище, търговия и услуги“ в поземлен имот № 142062, м. „Гол. и малка крушици“, землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРОТРЕЙД ПРОДАКШЪН“ ЕООД
 • 11.08.2020 Информация по Приложение № 2 „Разширяване на съществуваща система за капково напояване“ в поземлени имоти (ПИ) от масив 20 в м. „Шаровица“ и масив 10 и 13 в м. „Рида“, в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "Карабунар ленд" ООД
 • 11.08.2020 Информация по Приложение № 2 „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, м. „Червеница“, землище с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „Ормус” ГмбХ
 • 03.08.2020 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на сондажен кладенец за промишлено и противопожарно водоснабдяване на Строителна база в поземлен имот ПИ 21556.111.26 по КККР на с. Добровница, м-ст „Айдарица“, област Пазарджик, с възложител: “ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
 • 02.07.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трасе за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 30.06.2020 Информация по Приложение № 2 „Площадка за разглобяване на елементи от подкормилната уредба и за събиране, съхранение, сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса и дейности с ОЧЦМ“ на площ 950 кв. м. в сграда с идентификатор 55155.508.486.1 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, с възложител: „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 23.06.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Бяга“ в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7, м. „Перето“ по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Брацигово
 • 05.06.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Преструктуриране и Конверсия на лозови насаждения – изкореняване на стари, засаждане на нови лозови насаждения, изграждане на подпорна конструкция и капково напояване“ в поземлени имоти, находящи се м. „Македонски мери“, м. „Гаджовица“ и м. „Страджата“ по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КРАСИ СТРОЙ-09“ ЕООД
 • 18.05.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на паркинг за коли втора употреба към обект „За автоморга, търговия и услуги” в ПИ с идентификатори 46749.132.62 и 46749.132.42, обединени в проектен ПИ с идентификатор 46749.132.64, м. „Градището“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Т* А* Н*
 • 04.05.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за извършване на дейности с отпадъци в УПИ I-344, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 10820.27.305“ по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложители: „НИМ БАТ“ ЕООД
 • 10.04.2020 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз и магазин за авточасти в УПИ XIV-108.527, местност „Дойчева чешма“, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище” с площ от 2 553 м2, с възложител: „СГ ПАРТС“ ЕООД
 • 01.04.2020 Информация по Приложение № 2 „1. „Изграждане на хотел с басейн“ в новобразуващ се УПИ LXXIV-74 “За хотел, басейн, търговия и услуги“, с площ от 5861 кв.м.(образуван от ПИ с идентификатори :10450.69.2, 10450.69.3, 10450.69.4, 10450.69.5 , част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) , местност “Джестов въбел ” по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик; 2. „Изграждане на 10 жилищни сгради “ в новобразу-ващ се УПИ LXXV-75 “За жилищно строителство, търговия и ус-луги“, с площ от 7203 кв.м.(образуван от ПИ с идентификатори :10450.69.8, 10450.69.7, част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) , местност “Джестов въбел ” по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Г. К.
 • 28.02.2020 Информация по Приложение № 2 „Изграждане на вилно селище – четири броя вилни сгради“ и потвърждаване на решение № РД-10-1/03.02.2009 г. на КЗЗ за промяна предназначение на земеделска земя по §30 от ПРЗ към ЗИД на ЗППМ, с възложител: И* Х* Г*
 • 28.02.2020 Информация по Приложение № 2 „Обособяване на шест броя УПИ за имота с предназначение за жилищно строителство и изграждане на шест жилищни сгради“ в имот с идентификатор 55155.10.293, местност „Татар Екин“, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: Г. Г.
 • 07.02.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на шест вилни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.1.156, м. „Дъното“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: И* И* В*, И* И* В*, М* И* Д*, А* И* С*, Н* И* С* и А* И* В
 • 04.02.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Разширяване на гробищен парк на с. Мало Конаре“ в част от поземлен имот с идентификатор 46749.131.114 (46749.131.123 – проектен), м. „Баталите“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители: Община Пазарджик
 • 23.01.2020 Информация по Приложение № 2 „Приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт, чрез закупуване на оборудване“ в поземлен имот № 176007 (УПИ V-за производствена дейност), м. „Дервишките“ в землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик Възл. ЗП КРИСТИНА ДЪВКОВА
 • 06.01.2020 Информация по Приложение № 2 „Създаване и изграждане на аквапоник стопанство“ в УПИ I-392, 393 Комплекс за приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик възложител: „ТЪРКАЛАНИ“ ООД
 • 06.01.2020 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Надграждане на съществуваща инсталация за рециклиране на пластмаси с допълнителни модули и актуализиране на капацитета на действаща инсталация за сепариране и балиране на отпадъци“ в ПИ с идентификатори 55155.508.404 и 55155.508.784 в кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители: „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД
 • 31.12.2019 Информация по Приложение № 2 „Изграждане площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) и метални опаковки в ПИ с идентификатор 15271.79.16, местност „Звъневица“ , с. Говедаре, община Пазарджик, област Пазарджик с площ 2,873 м2, с възложител: Г. Н.
 • 16.12.2019 Информация по Приложение № 2 ИП "Реконструкция и въвеждане в експлоатация на 1 бр. топилна пещ намираща се на производствената площадка на дружеството в УПИ I-204 в землището на с. Варвара с ЕКАТТЕ 10104, общ. Септември. с възложител: „Пресо фондал България“ ЕООД, с. Варвара
 • 12.12.2019 Информация по Приложение № 2 ИП "Г!ЛОЩАДКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ", представлява изменение и разширение на действаща асфалтова база находяща се в ПИ № 77061.166.8 с площ 22 188 кв.м. в землгището на село Хаджиево, гг.к.4441. местиост ГЪРБЕША, на която съществува действаща аафалтова база, с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ" ООД
 • 10.12.2019 Информация по Приложение № 2 ИП „Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство но млечни продукти – мини мандра с капацитет до 500 литра/ден“ в имот с идентификатор 02837.17.67, местност „Беглика“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик Възложител: ЗП ЗЛАТКА ПЕКАНОВА
 • 28.11.2019 Информация по Приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Търговия, услуги и обслужващи дейности“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“ по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложители: О* Б* Ф* и М* Г* Ф*
 • 28.11.2019 Информация по Приложение № 2 „Склад за авточасти“ в имот с идентификатор 48876.23.39, който ще бъде присъединен към УПИ V-38, Търговия и услуги (имот с идентификатор 48876.23.38), м. „Меселим пере“ по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „АВТОДЕН“ ЕООД
 • 11.11.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на оранжерия с площ 5,44 дка за отглеждане на зеленчуци“ в поземлени имоти №310072, №310073 и №310074, м. „Криви дол“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД
 • 28.10.2019 Информация по приложение № 2 „Отглеждане на 10 000 пътпъдъци“ в поземлен имот (ПИ) № 000130, м. „Войводска“, в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „Хрис“ ООД
 • 28.10.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на нов ваканционен комплекс“ и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот (ПИ) № 019603, № 019668, № 019605 (от които се образува УПИ XLVIII-обществено обслужване, ваканционен комплекс, хотел) по плана на стопански двор ОССС с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „Апостолови МА“ ООД
 • 18.10.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане и експлоатация на търговска сграда – магазин „Практикер“, паркинг и трафопост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.281 (УПИ ХVII-67, 68, 69, 72), Пи с идентификатор 55155.507.196 (УПИ ХIV-196) и ПИ с идентификатор 55155.507.71 (УПИ ХVI-71), от които ще се образува УПИ ХIV-71, 196, 281 „за търговия и услуги“, кв. 416, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „Практикер Ритейл“ ЕООД.
 • 14.10.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автомивка с осем клетки и изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на автомивката“ в поземлен имот с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители: „КОБРА 4Д РОБОТ“ ООД
 • 09.10.2019 Информация по приложение № 2 Отглеждане на до 850 свине за угояване“ в поземлен имот №000466, землище с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АНИМАЛ-1“ ЕООД
 • 26.09.2019 Информация по приложение № 2 „Цех за леене на метали и металообработка /преустройство/” на сграда с идентификатор 55302.121.51.1, находяща се в имот с идентификатор 55302.121.51, м. „Стопански двор – ТКЗС“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ПРЕСФОРМ" ООД
 • 26.09.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево“, в имот с идентификатор 36124.52.114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 11.09.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1328, м. „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложители: Т* Н* С* и Д* Н* С*
 • 29.08.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение „Ферма за патици – мюлари“ в ПИ № 400010, м. „Попински път“ в землище на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ПЕГРИМА" ЕООД
 • 15.08.2019 Информация по приложение № 2 Разширение на съществуваща ПСОВ в УПИ I – 36, местност „Чамур Тарла“, землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 02.08.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в УПИ VII-43, м. „Тус тепе“ по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Р* И* И*
 • 01.08.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) “ в поземлени имоти (ПИ) № 000086 и №000087, м. „Вучата могила“ в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 29.07.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в цех „Галванични покрития“ в УПИ IX производствена дейност, кв. 30 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик възложител: „ММ ГАЛВАНИКС“ ООД
 • 16.07.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обекти за търговия и услуги и СПА център с басейн и свързаните с това ПУП за промяна на предназначение на земеделски земи, трасе на водопровод за минерална вода и разрешително за водовземане от КЕИ „К-19“ находище „Велинград-Лъджене“ в имоти с идентификатори 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4, м. „Голямо блато“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ“ ООД
 • 16.07.2019 Информация по приложение № 2 „Разширение на гробищен парк“ в м. „Кошуел 1“ по КВС на землище гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 16.07.2019 Информация по приложение № 2 „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО” в поземлени имоти с идентификатори 55155.52.63 и част от 55155.52.64 /образуващи проектен имот 55155.52.71/, м. „Атчаир” по КККР на гр.Пазарджик, с възложител: "Балкант" ЕООД
 • 27.06.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Обединяване на площта на площадки за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци и увеличаване на оборотните годишни количества на вече разрешени ОЧЦМ, ИУМПС и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в поземлен имот с идентификатор 15271.118.12 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ЕЛИНОРД-МЕТАЛС“ ЕООД
 • 21.06.2019 Информация по приложение № 2 „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Велинград и трасе за довеждащ колектор до ПСОВ – Велинград“ “ в поземлен имот №276006, м. „Мерата“, землището на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Община Велинград
 • 11.06.2019 Информация по приложение № 2 Изменение на инвестиционно предложение: „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идентификатор 56277.3.1313“, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, включващо „Монтиране на втори котел“ в имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „Биовет“ АД
 • 11.06.2019 Информация по приложение № 2 инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителен газопровод до варов завод „Огняново К“, землище с. Огняново, общ. Пазарджик; разпределителен газопровод до с. Синитово, общ. Пазарджик и два броя площадки за съоръжения“, с възложител „Овергаз Мрежи“ АД
 • 11.06.2019 Информация по приложение № 2 „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – управление и пречистване на води и мониторинг“ в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД
 • 05.06.2019 Информация по приложение № 2 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово“ в имот с идентификатор 06207.1.515, местност „Клисурата“, землище на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 27.05.2019 Информация по приложение № 2 Млекопреработвателно предприятие“ в УПИ V-общински, кв. 12, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител И* К* К*
 • 22.05.2019 Информация по приложение № 2 "Изграждане на тръбен кладенецза осигуряване на вода за противопожарни цели, измиване на площадки и напояване на зелени площи в цех за производство на пелети", м. "Каймака", земл. на с. Мало Конаре, община Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ "АГРО-АРАПОВ-Серафим Арапов"
 • 22.05.2019 Информация по приложение № 2 „Създаване на рибовъдно стопанство“ в поземлен имот (ПИ) №064033, местност „Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик Възложител: И. И. Р.
 • 07.05.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на рибарник за отглеждане на есетрови видове риба и шаран“ в имот с идентификатор 48444.18.116, местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАЛАН 89“ ЕООД
 • 07.05.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Автосервиз, автокъща и автоморга“ в имот с идентификатор 21556.112.30 в местност „Айдарица“, с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: К. Г. В.
 • 30.04.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Автоморга, търговия и услуги“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 46749.132.43 (стар № 132043), съставляващ УПИ IV-43, за автоморга, търговия и услуги, м. „Градището“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител Т* А* Н*
 • 23.04.2019 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.0.58, м. „Якуба“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител Л* С* К*
 • 22.04.2019 Информация по приложение № 2 „Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Дорково“ в имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик , с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 18.04.2019 Информация по приложение № 2 "Изграждане на нов тръбен кладенец (ТК) за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили в ПИ 55155.507.66 по КККР на гр. Пазарджик, собственост на фирма „БРОКС 2003“ ООД", с възложител: „БРОКС 2003“ ООД
 • 16.04.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги” – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идентификатор 10450.150.82 към имот с идентификатор 10450.150.129, м. ''Вельовица'' по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИП 2005” ООД
 • 05.04.2019 Информация по приложение № 2 „Монтаж и пускане в експлоатация на водогреен котел на твърдо гориво - биомаса” в ПИ с идентификатор 10450.502.2392, кв. 84, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ КОЦЕВИ” ООД
 • 03.04.2019 Информация по приложение № 2 Сграда за свободно отглеждане на кокошки носачки, на мястото на две съществуващи халета - сграда № А2 и сграда № А3, с възложител: ЕТ “АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 27.03.2019 Информация по приложение № 2 Изменение на инвестиционно предложение (ИП)”Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата за отглеждане на аквакултури” в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „Аква-Екофиш” ЕООД
 • 26.03.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на вила, развлекателен център, навес със спортни съоръжения, пет бунгала и открити спортни площадки”– в поземлен имот с идентификатори (ПИ) 02837.9.619, 02837.9.620, 02837.9.621, 02837.9.622 и 02837.9.623, м. „Долни казани” по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „Маджестик 1“ ЕООД
 • 08.03.2019 Информация по приложение № 2 Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци" в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал", землище с. Синитово, Община Пазарджик, област Пазарджик с възложител: „Солар Парк Тракия“ ООД
 • 06.03.2019 Информация по приложение № 2 "Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик", с възложител: Община Пазарджик
 • 06.03.2019 Информация по приложение № 2 „Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик”, с възложител ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 20.02.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на мобилна мандра за производство на млечни продукти с капацитет 200 литра/ден“, в поземлен имот с идентификатор 53285.23.3, м. „Осена“, по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик Възложител „ЕКО ХИДРО 90” ООД
 • 20.02.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Вилно селище“ в имот с идентификатор 62004.12.367, м. „Ачмите”, землище на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложители: Я* В* Г*, гр. София, *, Т* Г* Т* , гр. Ракитово, *, Й* Г* Т*, гр. София, *
 • 15.02.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Изграждане на фотоволтаична система за захранване на собствени консуматори, инжектори и помпено съоръжение в съществуваща садкова инсталация на територията на Рибарник в имот № 000898“, в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, с възложител: „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД
 • 13.02.2019 Информация по приложение № 2 Разширение на съществуваща дейност - отглеждане на аквакултури и рибопреработка .... с възложител: „Биохерба Р“ ООД
 • 08.02.2019 Информация по приложение № 2 „Разширяване на гробищен парк УПИ I-24 „За гробищен парк“ с поземлен имот с идентификатори 48876.44.25, в местност „Енечето” в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: Община Пазарджик
 • 05.02.2019 Информация по приложение № 2 "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност „Реповица“, община Велинград", с възложител: Община Велинград
 • 30.01.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на ваканционно селище с хотелска част“ в ПИ 10450.137.51, местност „Делове“ по КК на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, Възложител:„БОЖУРЛЕНД“ ООД
 • 30.01.2019 Информация по приложение № 2 ИП „Изграждане на хотел“ в поземлен имот с идентификатор 10450.137.48 (стар номер на ПИ 137023 по КВС), м. „Делове“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕЛИКА ТУРС ПРОПЪРТИЗ“ ЕАД
 • 25.01.2019 Информация по приложение № 2 „Преустройство на бивш стопански двор във ферма за отглеждане и угояване с асистирано хранене на мюлари с капацитет 39 000 места“, находящ се в местност „Стопански двор“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЕЗАРА ГРУП“ ООД
 • 16.01.2019 Информация по приложение № 2 „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 55155.508.417 (УПИ I-417), кв. 18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „Юнайтид Пластик“ ООД
 • 15.01.2019 Информация по приложение № 2 „Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки“ в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител „КЕМПФАЙЪР БГ“ ЕООД
 • 21.12.2018 Информация по приложение № 2 „Извършване на нова дейност R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация на съществуваща площадка“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.407, кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Пластрейд“ ЕООД
 • 21.12.2018 Информация по приложение № 2 "Tрасе на общински път започващ от но-вопроектираното разширение на Гробищен парк в местността „Кошуел 1” землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик до регулацията на гр. Септември", с възложител: община Септември
 • 30.11.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на „Автокомплекс“ в поземлен имот (ПИ) № 032523, м. „Влахов дол“, в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „Кротон Ауто“ ООД
 • 30.11.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане нa площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД
 • 16.11.2018 Информация по приложение № 2 „Преустройство на съществуваща производствена сграда с идентификатор 55155.508.432.2 и въвеждане в експлоатация на Инсталация за производство на полимерна тъкан от РЕТ гранулат и/или почистени и изпрани полимерни флейки“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.432, кв. 4 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ПЕТЕКОФЛЕКС-ПЕФ” ООД.
 • 05.11.2018 Информация по приложение № 2 Разширение площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци”, в УПИ Х – 314 , кв. 42а по плана на с . Ветрен дол , община Септември, област Пазарджик,с възложител: В. Г.
 • 01.11.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на хотели и вилни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.12.522, м. „Ачмите“, в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: А. Г. Г.
 • 01.11.2018 Информация по приложение № 2 инвестиционното предложение: „Къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 02837.13.79, местност. „Под мандра“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик Възложител: Л. К.
 • 26.10.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на МВЕЦ „Щастливеца“ на регулирани води в участък след долен изравнител на ВЕЦ „Алеко“ за добив и производство на ел. енергия от възобновяем енергиен източник“ в землищата на с. Главиница и с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „КОНСЕПТА“ ЕООД
 • 26.10.2018 Информация по приложение № 2 "Търговска, обществвено обслужваща и административна дейност", находящ се имот с идентификатор № 55155.22.243, м."Съзлъка" по Кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .... с възложител: Г. К. Н.
 • 22.10.2018 Информация по приложение № 2 Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води - тръбен кладенец, с цел питейно-битово водоснабдяване на съществуващ обект: ВЕЦ „Пещера", в ПИ Ne 56277.1.1909, местност „Баташки път" по КККР на гр. Пещера, Община Пещера, област Пазарджик ... с възложител: НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи", гр. Пловдив
 • 12.10.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на нова варова пещ за производство на негасена вар“, на площадка завод „Огняново“, местност „Срещу баира“, в землището на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, с възложител: "Огняново К" АД
 • 10.10.2018 Информация по приложение № 2 „Търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга“ в УПИ I-32 „За търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга“, местност „Айдарица“, с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: К. В.
 • 08.10.2018 Информация по приложение № 2 „Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, м. „Завоя на р. Марица“ в землището на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „АТ ФИШ“ ЕООД
 • 02.10.2018 Информация по приложение № 2 „Рекултивация на съществуващо сметище“ в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1289, м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик , с възложител: Община Пещера
 • 28.09.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идентификатор 56277.3.1313“, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител „Биовет“ АД
 • 20.09.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА услуги, басейн, търговия и обществени услуги“ в поземлен имот с идентификатор 10450.95.162, местност. „Осово бръдце“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик с възложител Ю. Ч.
 • 11.09.2018 Информация по приложение № 2 „Вилно застрояване и изграждане на сондаж“ в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394.320, м. „Фетенци“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик , с възложител: Л* Р* К*
 • 29.08.2018 Информация по приложение № 2 „Паркинг, търговия и услуги“, в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.14, 48876.6.15 и 48876.6.16, м. „Черни могили“ по КККР в с. Мокрище, обл. Пазарджик, с възложител: Л. Т.
 • 21.08.2018 Информация по приложение № 2 „Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили (ИУМПС)”, в ПИ с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложтел: А***
 • 20.08.2018 Информация по приложение № 2 "Пускане в действие на нов водогреен котел на твърдо гориво (дърва) за отопление на сградата на производствената площадка за производство на мебели в гр. Велинград”, УПИ IV-6405, кв. 831 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , с възложител „ПАМИ 2” ООД
 • 06.08.2018 Информация по приложение № 2 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември” в поземлени имоти (ПИ) №№ 000840 и 000839, м. „Горни башали“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 03.08.2018 Информация по приложение № 2 Рибовъдна ферма „Акватика Билд“ ЕООД ще осъществява рибопроизводството си в язовир „Цар Асен“, с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик с ЕКАТТЕ 78056, с възложител: обща водна площ 40,864 дка, с Акватика Билд ЕООД, гр. Костенец
 • 23.07.2018 Информация по приложение № 2 „Изграждане на железопътен индустриален клон, който свързва гара Септември с индустриален поземлен имот (ПИ) № 000221“ в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител „МАРКЕТ СЪРВИС“ ООД
 • 18.06.2018 Информация по приложение № 2 “Изграждане на ваканционно селище” в ПИ с идентификатор 02837.5.552 по ККР на гр.Батак с площ 6.723 дка в местността “Селище” ЕКАТТЕ 02837 , общ.Батак , обл.Пазарджик, с възложител: „ДАТ 1” ЕООД
 • 14.06.2018 Информация по приложение № 2 Производствена база за компост в УПИ II – 222 в землището на с. Капитан Димитриево, Община Пещера, област Пазарджик, с възложител: “ ДОАН – 69 СУНАЙ КАРААСАН “ ЕТ
 • 13.06.2018 Информация по приложение № 2 Ремонт на улична инфраструктура на община Панагюрище въз основа на процедура BG16RFOP001-1.039BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Панагюрище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативно програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, с възложител: Община Панагюрище
 • 13.06.2018 Информация по приложение № 2 Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, каптиращ подземни води в поземлен имот (ПИ) № 007057, местност „Велчова черника” от землището с. Ветрен дол, обл. Пазарджик, с възложител: „Органик нътс България“ ЕООД
 • 12.06.2018 Информация по приложение № 2 „Разширение на съществуващ гробищен парк” и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за поземлени имоти (ПИ) №№ 007002, 007003, 007004, 007005, 007010,007011, 007014, 007033, 009003, 009004, 009005 и 009121, местност „Сивек“, в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 12.06.2018 Информация по приложение № 2 „Създаване на обект за преработка на мляко” в поземлен имот с идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м. „Студен дол“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител „ХИДРОЛЕС” ЕООД
 • 11.06.2018 Информация по приложение № 2 "Ферма за отглеждане на патици", Преустройство - в ПИ 72713.57.68 и ПИ 72713.57.70, местност "Зад корията", с. Тополи дол, общ. Пазарджик, с възложител: "Лулчев 55" ЕООД
 • 07.06.2018 Информация по приложение № 2 „Разполагане на мобилно съоръжение (пресевна инсталация - МСИ)” в част от ПИ с индетификатор 81089.10.380, местността „Горна авлия”, землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ET “Илия Кинов”
 • 17.05.2018 Информация по приложение № 2 Обект на ИП е съществуващ рибарник в имот №55155,14,69 в землището на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик. Рибарника е собственост на „ДИЧИ” ООД
 • 14.05.2018 Информация по приложение № 2 на инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“ в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „АКВА-ЕКОФИШ“ЕООД.
 • 03.05.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционното предложение: „Изграждане на кланичен цех“, в УПИ І - „За отглеждане на животни и кланичен цех“ /ПИ 047076/, м. „Еловата“, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик и „Изграждане на предприятие за преработка на краве и козе мляко“, в УПИ ІV - „За отглеждане на животни и мандра“ /ПИ 047064/, м. „Еловата“, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител „ЛАЗЕВ“ ЕООД.
 • 03.05.2018 Информация по приложение № 2 Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара от краве мляко“, в УПИ Х-„селскостопански двор“, кв.27 по регулационния план на с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител „АГРОБИОМЕД” ЕООД.
 • 24.04.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара и кисело мляко”, в УПИ I-47, м. „Калейца“ в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител „ЛАЗЕВ” ЕООД
 • 13.04.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.1.2239, м. „Крайчинец“ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител „АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 07.03.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение:Хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги” – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на ПИ № 150077, м. ''Вельовица'' към ПИ № 150127 м. ''Вельовица'' по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , с възложител:„ВИП 2005“ ООД
 • 23.02.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на трета площадка за третиране на неопасни отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.508.396, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Репак Груп” ЕООД
 • 12.02.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение:Предприятие за производство на картофено нишесте” в ПИ № 057029, местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител:„РЕИД КЪМПАНИ“ ООД
 • 08.02.2018 Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)” в УПИ ХХI, бивш стопански двор на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител ЕТ „Митко Алексиев“

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.), РИОСВ – Пазарджик осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 за период 14 дни от датата на публикуване за изразяване на становища от заинтересувани лица