РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 16.09.2022 Уведомление за ИП от Р. К. ИП „Вилно селище“ в имот с идентификатор 02837.6.443 в местност „Еньов камък“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-490/13.09.2022 г. и допълнителна информация от 15.09.2022 г., с възложител: Р. К.
 • 14.09.2022 Уведомление за ИП от „ГРИВЕКС“ ЕООД и „ПГ ЕКО“ ООД „Изграждане на две нови въздушни електропроводни линии (BЛ) 110 kV“ съответно от нова п/ст „ФвЕЦ Церово“ и от нова п/ст „ФвЕЦ Лесичово“ до нова възлова п/ст “Боримечково“ в землищата на с. Церово, с. Лесичово и с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложители „ГРИВЕКС“ ЕООД и „ПГ ЕКО“ ООД
 • 07.09.2022 Уведомление за ИП от "ДАТ 1" ЕООД "Изграждане на вилна сграда, фотоволтаична централа и трафопост" и свързаната с това процедура промяна предназначение на земеделска земя и ПУП - ПРЗ", с възложител: "ДАТ 1" ЕООД
 • 19.08.2022 Уведомление за ИП от „КРЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД „Нов търговски обект“ в имоти с идентификатори 55155.9.245, 55155.9.315 и 55155.9.313 в местност „Бахче пара“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КРЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 16.08.2022 Уведомление за ИП от "Биовет" АД „Складово стопанство на пропан-бутан с обем до 100 м3, II категория и промишлена газова инсталация в поземлен имот с идентификатор 56277.503.140, УПИ II ЗМП, кв. 132, по плана на гр. Пещера, с възложител: "Биовет" АД
 • 16.08.2022 Уведомление за ИП от А. Р. А. ИП „Фургон“ в имот с идентификатор 70648.174.59, м. „Орлино“, по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-292/19.05.2022 г. и доп. внесена информация от 01.06.2022 г. и 09.08.2022 г., възложител: А. Р. А.
 • 12.08.2022 Уведомление за ИП от "ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД „Изграждане на фотоелектрическа централа, търговия, услуги, системи за съхраняване на енергия и трафопост“ и свързаните с това ПУП – ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен ел.провод“, с възложител: "ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД
 • 05.08.2022 Уведомление за ИП от М. Ш. „Етапно изграждане на къщи за гости със съответните подобекти“ в поземлен имот с идентификатор 10450.152.39, м. „Вескьовец“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: М. Ш.
 • 04.08.2022 Уведомление за ИП от „ЮНИ КОН" ООД Изграждане на МВЕЦ на съоръжение на „Напоителни системи" ЕАД София — бент ,,Паша-арк", общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЮНИ КОН" ООД
 • 01.08.2022 Уведомление за ИП от "ФТ АГРОТУР" ЕООД Изграждане на нов обект за аквакултури - рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на язовир „Калаващица", с наименование:„Изграждане садкова инсталация за отглеждане на риба в яз. „Калаващица", разположен в землищата на гр. Стрелча, общ. Стрелча ИДЕНТИФИКАТОР 69835.64.605", с възложител: "ФТ АГРОТУР" ЕООД
 • 26.07.2022 Уведомление за ИП от ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Промяна на инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци от общините Панагюрище и Стрелча, в местност "Братаница", земл. на гр. Панагюрище, община Панагюрище, етап 2 - изграждане на клетка 2, с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 • 26.07.2022 Уведомление за ИП от „ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД „Обособяване на нова площадка (Площадка №3) за временно съхраняване на неопасни пластмасови отпадъци с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „ИСКРА" М 9, поземлен имот с идентификатор № 55155.508.261 по плана на гр. Пазарджик, площ 10056 кв.м." с възложител: „ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД
 • 22.07.2022 Уведомление за ИП от „АКВИЛА – СТОЯН НОЖДЕЛОВ“ ЕТ „Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Черешката“ в имот с идентификатор 69835.4.344 в местност „Марков камък“ по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „АКВИЛА – СТОЯН НОЖДЕЛОВ“ ЕТ
 • 20.07.2022 Уведомление за ИП от „ТОМОВИ 2020“ ЕООД „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води – 1 брой тръбен кладенец за водоснабдяване на „Преместваемо съоръжение – автомивка на самообслужване в УПИ XVI – 1431, кв. 124, по плана на град Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик“, с възложител: „ТОМОВИ 2020“ ЕООД
 • 11.07.2022 Уведомление за ИП от „ТРАНСМЕТАЛ М" ЕООД „Производство на бетонови смеси чрез рециклиране на отпадъци от стъкла и увлечена пепел в съществуващ бетонов възел, находящ се в УПИ I - 3415, кв.1013 по плана на гр.Велинград", с възложител: „ТРАНСМЕТАЛ М" ЕООД
 • 08.07.2022 Уведомление за ИП от "СИМБА ГРУП" ЕООД "Поставяне на преместваемо цирково шапито, цирково оборудване и увеселителни съоръжения, в землището на гр. Велинград, с възложител: "СИМБА ГРУП" ЕООД
 • 06.07.2022 Уведомление за ИП от Р. К. „Вилно селище“ в имот с идентификатор 02837.6.433 в местност „Еньов камък“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител Р. К.
 • 06.07.2022 Уведомление за ИП от Б. А. "Мини мандра за преработка на краве мляко до 300 литра на ден от собствена ферма, с местоположение: ПИ с идентификатор 38844.105.11 по КК и КР на гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик, с възложител: Б. А.
 • 05.07.2022 Уведомление за ИП от „КРЕЗ" ЕООД „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез един брой ново водовземно съоръжение ТК за друга цели (пълнене и опресняване на басейни, поливане на тревни и цветни насаждения и миене на асфалтови и бетонови настилки), намиращ се в ПИ с идентификатор 03592.502.1656 по КК и КР на гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ РА204, област Пазарджик с ЕКАТТЕ РАZ, с възложител: „КРЕЗ" ЕООД
 • 05.07.2022 Уведомление за ИП от „Бестия Пет" ЕООД "Изграждане на паркинг и открито сглобяемо метално хале е възможност за търговия с варовик, индийски гранит, мушелкалк и други дялани и декоративни камъни в ПИ с идентификатор 46749.138.146 по КК на с. Мало Конаре общ. Пазарджик", с възложител: „Бестия Пет" ЕООД
 • 22.06.2022 Уведомление за ИП от „МОНТЕС АУРИ" ЕООД „Ваканционно селище“ в имот с идентификатор 70648.131.88, м. „Бардуче“ по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „МОНТЕС АУРИ“ ЕООД
 • 17.06.2022 Уведомление за ИП от „БАЛКАНТ“ ЕООД „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” в поземлен имот с идентификатор 5515.52.72, м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързан него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 5515.52.72, с възложител: „БАЛКАНТ“ ЕООД
 • 01.06.2022 Уведомление за ИП от „Ракитово Резорт" ЕООД "Почистване на поземлен имот с идентификатор 02837.6.228,намиращ се в землището на гр. Батак, община Батак , м. „Еньов камък„ с обща площ 21.353 дка, с възложител: „Ракитово Резорт" ЕООД
 • 01.06.2022 Уведомление за ИП от Община Батак "Изграждане на Подпорна стена по уличната регулационна линия на поземлен имот 02837.501.133 по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик", с възложител: Община Батак
 • 27.05.2022 Уведомление за ИП от Ц. Г. и М. А. Изграждане на обект „Производство, търговия и услуги“ в поземлени имоти с индетификатори 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136; За съхранение на селскостопанска продукция поземлени имоти с идентификатори 55155.25.72, 55155.25.113, и поземлен имот с идентификатор 55155.25.71 „За местен път“, в местност „Мараша“ по КК на землището на гр. Пазарджик, с възложители: Ц. Г. и М. А.
 • 26.05.2022 Уведомление за ИП от "А и К" ЕООД "Производство на пелети от дървесни трици на съществуваща линия за производство на пелети собственост на МАКС ТРЕЙД 2014 ООД, гр. Велинград с ЕИК 202919698", с възложител: "А и К" ЕООД
 • 16.05.2022 Уведомление за ИП от И. П. „Паркинг за селскостопанска техника" в ПИ с идентификатор 55155.21.15 в местността „Малък Якуб" по кадастралната карта на гр. Пазарджик, с възложител: И. П.
 • 16.05.2022 Уведомление за ИП от Н. П. и Х. Ч. "Изграждане на девет броя УПИ за жилищно строителство, един УПИ за търговия и услуги и алея за осигуряване на транспортен достъп до вътрешните УПИ в ПИ 55155.10.242, находящ се в кв.631 и изграждане на един УПИ за търговия и услуги в ПИ и 55155.10.205, находящ се в кв.630 по кадастралната карта и плана на гр.Пазарджик, с възложители: Н. П. и Х. Ч.
 • 29.04.2022 Уведомление за ИП от „РОДОПИ ПЛАСТ” ЕООД „Обособяване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло и инсталиране на линия за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса и линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21556.41.119, м. „Синана“ по КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ ПЛАСТ” ЕООД
 • 29.04.2022 Уведомление за ИП от Р. А. С. „Изграждане на кравеферма", в ПИ с идентификатор 41136.9.1 по КККР на с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик с площ 4,731 дка, начин на трайно ползване — нива, девета категория на земята при неполивни условия, местността „Долна поляна", за което ще се проведе процедура по промяна предназначението на земеделски земи / ПИ № 009001 /по КВС/ на с.Кръстава/ в УПИ „I-1 -За кравеферма, търговия и услуги", с възложител: Р. А. С.
 • 15.04.2022 Уведомление за ИП от "ЛАЗЕВ" ЕООД "Реконструкция и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда 41136.47.60.2 със застроена площ 57 м2 в предприятие „Мандра" за производство на кашкавал от козе мляка и овче био сирене", с местоположение: с. Кръстава общ. Велииград м. ЕЛОВАТА ПИ 41136.47.60 сграда номер 2, с възложител: "ЛАЗЕВ" ЕООД
 • 13.04.2022 Уведомление за ИП от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПРИФАБ" ЕАД „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води-по разрешителен режим на БДИГР - за водоснабдяване за технологични нужди на цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафоиост в поземлен имот с идентификатор 65437.91.140, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сарая - за част от който е отреден новообразуван УПИ ХV14е с площ от 39 452 кв.м.", с възложител: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПРИФАБ" ЕАД
 • 13.04.2022 Уведомление за ИП от „ОРБИФОН“ ЕООД „Оползотворяване на формиран от производството отпадък в съществуващи парни котли“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.2.669 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРБИФОН“ ЕООД
 • 12.04.2022 Уведомление за ИП от "Карабунар ленд" ЕООД Разширяване на съществуваща система за капково напояване на съществуващи лозя на обща площ от 140 дка в землището на с. Карабунар, общ. Септември и землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "Карабунар ленд" ЕООД
 • 08.04.2022 Уведомление за ИП от „Крез България“ ЕООД "За жилищни сгради в т. ч. със смесено предназначение" в поземлени имоти 55155.9.245 с НТП урбанизирана територия и площ от 4.409дка. и 55155.9.315 (преходен идентификатор 55155.9.252) с НТП урабанизирана територия и площ от 5.104дка, в местнос "Бахче пара" по КК на землището на гр. Пазарджик., с възложител: „Крез България“ ЕООД
 • 05.04.2022 Уведомление за ИП от „ДЖЕЙ ДИ ИНВЕСТ“ ООД „Складов обект“ в имот с идентификатор 10851.2.28, м. „Енеча“, по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЖЕЙ ДИ ИНВЕСТ“ ООД
 • 05.04.2022 Уведомление за ИП от „ПОДЕМ ИНВЕСТ“ ООД „Складова дейност за промишлени стоки“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65437.58.40, 65437.58.5, 65437.58.41, 65437.58.42, 65437.58.43 и 65437.58.44, м. „Фондовете“ по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПОДЕМ ИНВЕСТ“ ООД
 • 31.03.2022 Уведомление за ИП от "БИЙФ МИЙТ ВЕЛИНГРАД" ЕООД “Технологична модернизация за нуждите на месодобивно и месопреработвателно предприятие в гр.Велинград, кв.84- „индустриална зона“- изграждане на подземна мини пречиствателна станция за отпадни води (МПСОВ)“ с възложител: "БИЙФ МИЙТ ВЕЛИНГРАД" ЕООД
 • 23.03.2022 Уведомление за ИП от „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД
 • 21.03.2022 Уведомление за ИП от „ЕКСПЕРИЯ ЛУКС“ ООД „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.151.11, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.152.22, м. „Вескьовец“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.151.12, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград и „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.151.1, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, с възложител: „ЕКСПЕРИЯ ЛУКС“ ООД
 • 21.03.2022 Уведомление за ИП от В. Н. „Хотел, СПА център, търговия и услуги” в имот с идентификатор 10450.145.49, м. „Дълбоки дол” по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: В. Н.
 • 21.03.2022 Уведомление за ИП от „РОДОПИ ПЛАСТ“ ЕООД "Обособяване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло и инсталиране на линия за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса – сортиране, смилане, сушене, до получаване на чисти пластмасови флейки“ на площ от 800 кв. м. в част от имот с идентификатор 55155.505.101 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „РОДОПИ ПЛАСТ“ ЕООД
 • 18.03.2022 Уведомление за ИП от „БЕСА ВАЛЕЙ“ ЕООД Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение на площ от близо 10 ха в землището на село Огняново, община Пазарджик, с възложител: „БЕСА ВАЛЕЙ“ ЕООД
 • 16.03.2022 Уведомление за ИП от В. И. „Изграждане на 7 (седем) жилищни сгради“ в УПИ I-199 „жил. строителство“, УПИ II-200 „жил. строителство“, УПИ III-201 „жил. строителство“, УПИ IV-202 „жил. строителство“, УПИ V-203 „жил. строителство“, VI-204 „жил. строителство“, УПИ VII-205 „жил. строителство“, образувани от ПИ с идентификатор 21556.41.109, м. „Синана“, по КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ, с възложител: В. И.
 • 16.03.2022 Уведомление за ИП от „АГРИКОН БГ“ ЕООД „Изграждане на оранжериен комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43369.374.014 по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРИКОН БГ“ ЕООД
 • 15.03.2022 Уведомление за ИП от „РЕЙЯ" ООД „Изграждане на разсадник за трайни насаждения (декоративни храсти и иглолистни дръвчета) увеличаване размера на разсадника с 2 дка до изтичане на третата година от изпълнението на бизнес плана и инвестиция в автоматизирана поливна система и 5 кВт фотоволтаична система“ в имоти с идентификатори 10450.33.67 и 10450.36.191 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕЙЯ" ООД
 • 10.03.2022 Уведомление за ИП от Община Стрелча Разширение на съществуващ Гробищен парк в гр. Стрелча, община Стрелча има за цел да се обособят 2 броя нови УПИ: УПИ І-42, 383, 384/за гробищен парк и УПИ ІІ-44, 45, 47, 48, 366, 367 /за гробищен парк/ за сметка на ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47,69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността „Голи Ръд“ по КККР на землището на гр. Стрелча, с възложител: Община Стрелча
 • 25.02.2022 Уведомление за ИП от Р. К. „Изграждане цех за преработка на охлюви и производство на месни, месорастителни и растителни консерви“ в УПИ X-528, кв. 32 по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, с възложител: Р. К.
 • 22.02.2022 Уведомление за ИП от "МВЧ Карабунар" ООД „Инсталиране на инсинераторно съоръжение за обезвреждане чрез изгаряне на животински отпадъци – СЖП (код 020102) от месопреработвателната дейност в съществуващо месопреработвателно предприятие“ в ПИ 0006031, м. „Гьола“, в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „МВЧ КАРАБУНАР“ ООД
 • 21.02.2022 Уведомление за ИП от „МЕТО МЕТАЛ 21” ЕООД „Извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), предварително третиране на ОЧЦМ, предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), предварително третиране на неопасни отпадъци и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.203.34, участващ в УПИ XI – 34, кв. 107 – Стопански двор по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕТО МЕТАЛ 21” ЕООД
 • 17.02.2022 Уведомление за ИП от „Калуфрукт Продакшън" ООД „Модернизация на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и изграждане на пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води с капацитет до 30 м3/ден“,“ в УПИ III – за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „КАЛУФРУКТ ПРОДАКШЪН“ ООД
 • 14.02.2022 Уведомление за ИП от „ВЛАСИЙ" ЕООД „Мандра - цех за съхранение и производство млечни продукти и доилна“ в сграда с идентификатор 02837.10.1458.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.10.1458 в м. „Стопански двор“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЛАСИЙ" ЕООД
 • 04.02.2022 Уведомление за ИП от „ЕКОВИТА" ООД „Цех за ябълково пюре, котелно, покрита стоянка за разтоварване на товарни автомобили, преустройство и пристройка в имот УПИ ХХVI, кв.2, индустриална зона по плана на гр. Пазарджик, с възложител: „ЕКОВИТА" ООД
 • 03.02.2022 Уведомление за ИП от „ХЕН ХАУС“ ЕООД "Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури" в ПИ с идентификатор 03592.503.1690 по КК и КР на град Белово, кв. Малко Белово, община Белово, област Пазарджик, с възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД
 • 28.01.2022 Уведомление за ИП от „ДЖЕСИКА ИНВЕСТ“ АД "Промяна предназначението и начина на трайно ползване на следните поземлени имоти: ПИ 55302.73.307, ПИ 55302.73.310, ПИ 55302.74.303, ПИ 55302.74.307, ПИ 55302.74.308, ПИ 55302.74.311, ПИ 55302.74.302 и процедиране на „ПРЗ “ с цел преотреждането им за „ПАРКИНГ“ , с възложител: „ДЖЕСИКА ИНВЕСТ“ АД
 • 26.01.2022 Уведомление за ИП от „АКВА-ЕКОФИШ“ ЕООД „Изграждане на хотелски комплекс „Язовир Ямата“. Използване на минерална вода от находище „Баня“ и използване на съществуващи сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване на комплекса“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 02717.78.709 и 02717.78.25, м. „Ямата“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „АКВА-ЕКОФИШ“ ЕООД
 • 19.01.2022 Уведомление за ИП от Г. М. „Жилищно строителство, търговия и услуги, транспортен достъп и трафопост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.27.201, м. „Татар Мезар“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързан него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 55155.27.201, с възложител: Г. М.
 • 17.01.2022 Уведомление за ИП от Община Белово "Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4“, с възложител ОБЩИНА БЕЛОВО