РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


 • 25.05.2021 Искане 8 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 78478.134.767, местност „Папратница“ и 78478.136.769, местност „Камика“ по одобрените КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИВЕКС“ ЕООД
 • 21.05.2021 Искане 7 План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027 г., с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 20.05.2021 Искане 6 План/програма за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди във връзка с изграждането на ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК на площ от 479.159 дка, представляваща 25 поземлени имота / с начин на трайно ползване "Изоставена орна земя, нива"/ в местностите "Чешмата", "Чуките", "Кошире" и "Равнището" по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПГ ЕКО“ ООД
 • 12.05.2021 Искане 5 „План за интегрирано развитие на община Велинград“ с период на действие за изпълнението на програмата е 2021-2027 г., с възложител: Община Велинград
 • 21.04.2021 Искане 4 План за интегрирано развитие на община Брацигово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Брацигово
 • 07.04.2021 Искане 3 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Велинград, с възложител: Община Велинград
 • 29.03.2021 Искане 2 Частично изменение на "Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им", с възложител: Община Велинград
 • 02.02.2021 Искане 1 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 37491.17.6, м. „Искилика“ по КК на землище с. Ковачево, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвиждане за устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина) и ПИ с идентификатор 66202.5.141, м. „Воеводски път“ по КККР на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 18.12.2020 Искане 6 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 06207.3.350, м. „Грамадите“ по КККР на землище гр. Брацигово и ПИ с идентификатори 07586.189.890 и 07586.191.843, м. „Брациговски път“ по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Брацигово
 • 01.12.2020 Искане 5 Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за обект „Хотел, СПА център, търговия и услуги“ за имот с идентификатор 10450.212.108, местност „Грамадски дол“ по одобрените КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител „АМБЪР 80“ ООД
 • 25.08.2020 Искане 4 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември с цел промяна предназначението на поземлени имоти от земеделска земя в урбанизирана територия в землищата на с. Ветрен дол, с. Славовица и гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик
 • 10.06.2020 Искане 3 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61220.18.439, м. „Криви ленища“ по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвиждане на Устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина)
 • 11.03.2020 Искане 2 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти в землищата на с. Лесичово, с. Церово и с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
 • 24.02.2020 Искане 1 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово, обхващащо поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“ по КККР на с. Церово и поземлен имот с идентификатор 21172.102.29, м. „Башлъка“ по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
 • 19.08.2019 Искане 4 Изменение на ОУП на община Септември с цел промяна предназначението на имот от земеделска земя в урбанизирана територия на землището в с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик за поземлен имот с идентификатор 10851.3.99 с предназначение „За жилищно строителство”, устройствена зона „Жилищна с малка височина” (Жм) и площ 2.251 дка, с възложител: Община Септември
 • 16.08.2019 Искане 3 Проект за Изменение на общ устройствен план на Община Панагюрище за поземлени имоти с №№ 53103.48.11, 53103.48.12, 53103.48.13, 53103.48.16, 53103.48.17, 53103.48.39, 53103.48.40, 53103.48.41, 53103.48.63 и 53103.48.64 (с начин на трайно ползване – обработваеми земи-ниви, VI и V категория на земята при неполивни условия) в местността „Шаварковец”, землище с. Оборище, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище с цел промяна предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия за производствени и складови дейности, и крайпътен комплекс, с предвиждане на Устройствена зона „Пп” (Предимно производствена), с възложител: Община Панагюрище
 • 14.06.2019 Искане 2 Предварителния проект на Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им, с възложител: Община Велинград
 • 23.04.2019 Искане 1 Изменение на ОУП на община Септември с цел промяна предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия на землищата в с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Карабунар, с. Ковачево и с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември