РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 25.09.2023 Искане 23 Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик за поземлен имот с идентификатор 55155.8.257 на КККР, НТП: Друг вид нива в местност „Зайкови мандри", землище гр. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 30.08.2023 Искане 22 Актуализация за 2023 г. на План за интегрирано развитие на община Сърница 2021-2027 г. (ПИРО), с възложител Община Сърница
 • 28.08.2023 Искане 21 Проекти на: • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 10104.385.16 (проектен имот по КК 10104.385.19) за образуването на нов УПИ VIII-16 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 по КККР на местност „Бунара“, с. Варвара, община Септември; • ПУП – изменение на ПРЗ ПИ 10104.385.16 (УПИ IV-16 за производствена и складова дейност) и ПИ 10104.385.17 (УПИ IV-17 за петролна база) за образуването на нов УПИ V-18 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 и изменение на УПИ III-008 за производство на асфалтови смеси, кв. 385 за осигуряване на пътен достъп до УПИ V-18 за ФЕЦ, кв. 385 по КККР на местност Бунара, с. Варвара, община Септември; • ПУП - изменение на ПРЗ - ПИ с идентификатор 10104.387.9 по КККР на м. „Бунара“ с. Варвара, община Септември за образуването на нов УПИ IV-9 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 387 по КККР на местност „Бунара“, с. Варвара, община Септември с пътен достъп от ПИ 10104.387.156 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път и новопроектиран пътен достъп през ПИ 10104.387.10 (УПИ II-3 за компостираща инсталация), с възложител: „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД
 • 23.08.2023 Искане 20 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) 10104.385.732 и образуването на УПИ VII-732 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385, м. Бунара по КККР на с. Варвара, общ. Септември и изменение на УПИ VI-10 за трафопост и производство, кв. 385 за осигуряване на пътен достъп до УПИ VII-732 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385, м. Бунара по КККР на с. Варвара, общ. Септември, с възложител: „АКРА ЗЕМ“ ЕООД
 • 22.08.2023 Искане 19 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) 10820.27.339 в УПИ XXXIX – за паркинг, м. Каменлив път по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ИВЕЛА ТРАНС“ ЕООД
 • 08.08.2023 Искане 18 Подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ-XIII-56 „Търговия и услуги“ (65437.92.65) в местност „Пасището” по КККР на землището на с. Сарая, община Пазарджик с оглед промяна в отреждането на УПИ, като то става УПИ-XIII-65 „Търговия услуги и ФЕЦ“, с възложител: "ФТТ Интернешънъл" ООД
 • 07.08.2023 Искане 17 План за интегрирано развитие на община Панагюрище 2021 -2027, с възложител: община Панагюрище
 • 02.08.2023 Искане 16 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81089.5.6, м. Бозалъка по КККР на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители „Агро ММ“ ООД и „Зелена Енергия ММ“ ООД
 • 01.08.2023 Искане 15 Проект за частично изменение на план за регулация на УПИ I – За винарна (6172.7.68), м. Долна и Горна Мирчовица по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с който се предвижда промяна на отреждането му в УПИ Iа – За производство на електроенергия, с възложител: КПН „ФОТОН“ ООД
 • 01.08.2023 Искане 14 „План за устойчива градска мобилност /ПУГМ/ на община Пазарджик с хоризонт за планиране 2023-2030 г.“, с възложител Община Пазарджик
 • 24.07.2023 Искане 13 ИП "План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна преназначението на земеделски земи за ПИ с идентификатор 23234.279.5, 23234.279.6, 23234.279.8, м. „Сесловица ; по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград", с възложител: Община Велинград
 • 02.06.2023 Искане 12 ИП „Изграждане на вилно селище“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.1.104, м. Лазена къшла по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, Възложител: ГЕОРГИ СТОЯНОВ
 • 23.05.2023 Искане 11 Изготвяне на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 37705.61.42, с обща площ 54 095 кв. м. в м. Батала по КККР на с. Козарско, общ. Брацигово, общ. Пазарджик, с възложител: „ХИЙТ ПРОПЪРТИ“ ООД
 • 24.02.2023 Искане 10 Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 32010.34.10 и 32010.34.11 с обща площ 23 585 кв. м. в м. Азмъка по КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик, общ. Пазарджик с цел изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 1 800 MWр, с възложител: С. Н.
 • 24.02.2023 Искане 9 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80, м. „Коджа балък“ и 05459.44.441, м. „Дуванлийска махала“ по КККР на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕЛЕКТРА СОЛАР“ ООД
 • 20.02.2023 Искане 8 Изменение на действащия Общ устройствен план на Община Пазарджик относно имот с идентификатор 55155.54.17, местност „Татар Мезар" в земеделската територия на землището на град Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 15.02.2023 Искане 7 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на част от земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на УПИ с предназначение за „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия – фотоволтаична централа“ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11154.254.776 (проектен 11154.254.778), м. Джамбазица по КККР на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕВВЕ СОРС“ ООД
 • 10.02.2023 Искане 6 Частично изменение на ПУП – ПРЗ за „Жилищно строителство, Фотоволтаична централа и трафопост“ и ПУП – ПП за „Трасе на кабелна линия“, /поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.146.43/ в местност „Ходжова кория“ по КК на гр. Велинград, общ. Велинград, с възложител: „ВЕЛИНГРАД РЕЗОРТ“ ЕООД
 • 31.01.2023 Искане 5 проекти за: ∙ Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за имоти с идентификатори 03592.503.576 и 03592.503.564 с обща площ 40 461 кв. м. по КККР на кв. Малко Белово, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик ∙ ПУП-ИПРЗ за имоти с идентификатори 03592.503.551, 03592.503.543, 03592.503.555, 03592.503.1678 и 03592.503.1681 с обща площ 47 889 кв. м. по КККР на кв. Малко Белово, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕК СОЛАР“ ЕООД
 • 18.01.2023 Искане 4 Проект на ПУП-ПРЗ за смяна на статута на земеделска земя на ПИ с идентификатор 55155.20.19, м. Якуба, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители: А* Чавдарова-Танкова, В* Маджунова и С* Генчина
 • 06.01.2023 Искане 3 „Изменение на действащ Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик за поземлени имоти в землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик", с възложител Община Пазарджик
 • 05.01.2023 Искане 2 Проекти за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ V-за производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ (фотоволтаични панели) и имоти с идентификатори 65468.102.1, 65468.102.2, 65468.102.3, 65468.102.42, 65468.103.12, 65468.103.14, 65468.103.16, 65468.103.17, 65468.103.18, 65468.103.21 и 65468.103.22, м. Капанищата и УПИ IV-за производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ (фотоволтаични панели) – нов имот с идентификатор 65468.60.31, и имоти с идентификатори 65468.60.18 и 65468.60.27, м. Кел тепе по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 05.01.2023 Искане 1 Проекти за: - Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 47812.505.2, 47812.505.4 и 47812.505.8 с обща площ 14 757 кв. м. в м. Орешака по КККР на с. Мененкьово, общ. Белово, общ. Пазарджик; - ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 47812.505.11, 47812.505.12 и 47812.505.15 с обща площ 14 088 кв. м. в м. Орешака по КККР на с. Мененкьово, общ. Белово, общ. Пазарджик; - ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 47812.505.7 с площ 653 кв. м. в м. Орешака по КККР на с. Мененкьово, общ. Белово, общ. Пазарджик; - ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в имоти с идентификатори 47812.505.2, 47812.505.4 и 47812.505.8 и ФЕЦ, разположена в имоти с идентификатори 47812.505.11, 47812.505.12 и 47812.505.15, в м. Орешака по КККР на с. Мененкьово, общ. Белово, с възложител: „ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ“ ООД
 • 19.12.2022 Искане 28 Подробни устройствени планове – Планове за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на УПИ с предназначение за „ФЕЦ“ на поземлени имоти в землищата на гр. Септември и с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител Община Септември
 • 19.12.2022 Искане 27 Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Септември, включващо имоти в землищата на с. Бошуля, гр. Ветрен, гр. Септември и с. Горно Вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител Община Септември
 • 29.11.2022 Искане 26 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.2.745, м. Курията по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с цел изграждане на фотоволтаичен парк, с възложител: ЕТ „ГРИМИ – ХЮСЕИН ХЮСЕИН“
 • 23.11.2022 Искане 25 Общ устройствен план (ОУП) на град Сърница и неговото землище, с възложител: Община Сърница
 • 27.10.2022 Искане 24 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 26.10.2022 Искане 23 "Програма за управление на отпадъците на община Велинград за периода 2021-2028 г." и "Програма за опазване на околната среда на община Велинград за периода 2021-2028 г.", с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 21.10.2022 Искане 22 Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00571.5.2, 00571.5.3, 00571.5.4, 00571.5.5 и 00571.5.6, м. Сакарджа по КККР на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 10.10.2022 Искане 21 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 86074.40.17, м. Сайовете по КККР с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел обособяване на един нов УПИ I-17 – „за фотоволтаична електрическа централа“, с възложител: „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС ПАЗАРДЖИК“ ЕАД
 • 06.10.2022 Искане 20 Проект за частично изменение (ЧИ) на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за обединяване на УПИ I и УПИ II, кв. 78, УПИ I и УПИ III, кв. 122 и УПИ I и УПИ II, кв. 117, УПИ I и УПИ II, кв. 120, в новообразуван УПИ I-415,9578 – „Фотоволтаична централа и система за съхранение на електроенергия“ в кв. 78 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик., с възложител: „ХЕК СОЛАР“ ЕООД
 • 04.10.2022 Искане 19 "Изменение на действащ ОУП на Община Пазарджик одобрен с Решение ОС № 222/27.11.2020г. в обхвата на ПИ 81089.5.6.", с.Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 13.09.2022 Искане 18 "Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021 - 2028 г., с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 22.08.2022 Искане 17 „Програма за опазване на околната среда на община Сърница за периода 2021-2027 г. с раздел „Лечебни растения“ и „Програма за управление на отпадъците на община Сърница за периода 2021-2028 г.“, с възложител: ОБЩИНА СЪРНИЦА
 • 05.08.2022 Искане 16 Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00571.1.17 и 00571.1.18 и обособяване на УПИ IV-1.23 „За производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтаични панели), м. „Сакарджа“ в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 20.07.2022 Искане 15 Проекти на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за обособяване на УПИ I-132, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в ПИ с идентификатор 61371.520.132; УПИ I-227, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в ПИ с идентификатор 61371.567.227; УПИ II-148, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в ПИ с идентификатор 61371.520.148; УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в ПИ с идентификатор 61371.566.256; УПИ II-277, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия ПИ с идентификатор 61371.565.277; УПИ I-259, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в ПИ с идентификатор 61371.515.259 УПИ I-270, пр в ПИ с идентификатор 61371.565.270 по КККР на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик., с възложител: „ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ“ ООД
 • 20.07.2022 Искане 14 „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 65437.95.40 в м. „Пасището“, землище на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел обособяване на УПИ II-40 „фотоволтаична централа“, с възложител: "СОЛАР ПАРК ДРАГОР“ АД
 • 13.07.2022 Искане 13 "Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37705.39.352, м. „Оранжерията" и поземлен имот (ПИ) с ндентификатор 37705.61.42, м. „Батала" по КККР на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 23.05.2022 Искане 12 Изменение на Общия устройствен план на Община Стрелча с цел промяна предназначението на поземлен имот от земеделска земя в урбанизирана територия за поземлен имот с идентификатор 69835.29.416 в местност „Динчов камък” по КККР на земл. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с предвиждане на Устройствена зона „Ов”, предназначена „За вилен отдих”, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 10.05.2022 Искане 11 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 06207.2.814, 06207.2.821, 06207.2.824 и 06207.2.822, м. „Свети Спас“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „БАРИ КБК ГРУП“ ООД
 • 04.05.2022 Искане 10 "План за интегрирано развитие на Община Пазарджик 2021-2027" с възложител: Община Пазарджик
 • 29.04.2022 Искане 9 Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Септември, включващо имоти в землищата на гр. Ветрен, с. Славовица, с. Варвара, с. Симеоновец, с. Семчиново, с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител Община Септември
 • 04.04.2022 Искане 8 "Проект за частично изменение на подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 10450.38.105, 10450.38.106 и 10450.38.107 с обща площ 20 140 кв. м. в м. „Босак“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, общ. Пазарджик, с възложител: Ю. М.
 • 01.04.2022 Искане 7 „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 30572.48.65 /УПИ V-Производствена и складова дейност, улици и урбанизирана територия/ в м. „Поповица“, землище на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и ПИ с идентификатор 48876.79.21 /УПИ I-Производствена и складова дейност, улица и урбанизирана територия/ в м. „Тузлите“, землище на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ“ АД
 • 25.03.2022 Искане 6 Изменение на ОУП на общ.Пазарджик за територията на землище с. Главиница, общ. Пазарджик, поземлен имот 15028.123.6, находящ се в местност „Каратопрак", с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 24.03.2022 Искане 5 План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Сърница
 • 02.03.2022 Искане 4 План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Лесичово за периода 2021-2027 г., с възложител Община Лесичово
 • 01.03.2022 Искане 3 Проекти за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на ФЕЦ „Априлци“ 150 МВ, находяща се в землищата на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 07.02.2022 Искане 2 Програма за управление на отпадъците на Община Стрелча за периода 2021-2028г., с възложител: Община Стрелча
 • 31.01.2022 Искане 1 Изменение на ОУП на общ.Стрелча за територията на землище гр.Стрелча, общ.Стрелча,поземлен имот 69835.62.87, находящ се в местност „Радин дол“, с възложител: община Стрелча
 • 23.12.2021 Искане 15 „Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Брацигово за периода 2021-2027 г.“ с Раздел „Лечебни растения“, с възложител: Община Брацигово
 • 16.12.2021 Искане 14 План за интегрирано развитие на Община Стрелча за периода 2021-2027г. (ПИРО), с възложител: Община Стрелча
 • 13.12.2021 Искане 13 Изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 06207.2.820, местност „Свети Спас“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с който се предвижда предназначението на земеделска земя с цел монтиране на фотоволтаични системи за производство на ел. енергия, с възложител: „БАРИ КБК ГРУП“ ООД
 • 28.10.2021 Искане 12 Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Пазарджик-обхваща поземлени имоти в землищата на селата: Априлци, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево, с възложител: Община Пазарджик
 • 15.10.2021 Искане 11 Измемение на Общия устройствен план на община Панагюрище - засяга общо 17 имота с обща площ 80,414 дка, с възложител: Община Панагюрище
 • 22.07.2021 Искане 10 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.3.211, м. „Герчовица“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово от структурна единица „Тзсп“ в структурна единица „Жм“, с възложител: Община Брацигово
 • 30.06.2021 Искане 9 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05459.44.14, м. „Дунавлийска махала“ и 054.15.79, 05459.15.77, 05459.15.80, 05459.15.81, м. „Коджа балъка“ в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, за които да се предвиди устройствена зона – Пп (Предимно производствена), с възложител: Община Лесичово
 • 25.05.2021 Искане 8 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 78478.134.767, местност „Папратница“ и 78478.136.769, местност „Камика“ по одобрените КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИВЕКС“ ЕООД
 • 21.05.2021 Искане 7 План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027 г., с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 20.05.2021 Искане 6 План/програма за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди във връзка с изграждането на ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК на площ от 479.159 дка, представляваща 25 поземлени имота / с начин на трайно ползване "Изоставена орна земя, нива"/ в местностите "Чешмата", "Чуките", "Кошире" и "Равнището" по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПГ ЕКО“ ООД
 • 12.05.2021 Искане 5 „План за интегрирано развитие на община Велинград“ с период на действие за изпълнението на програмата е 2021-2027 г., с възложител: Община Велинград
 • 21.04.2021 Искане 4 План за интегрирано развитие на община Брацигово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Брацигово
 • 07.04.2021 Искане 3 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Велинград, с възложител: Община Велинград
 • 29.03.2021 Искане 2 Частично изменение на "Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им", с възложител: Община Велинград
 • 02.02.2021 Искане 1 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 37491.17.6, м. „Искилика“ по КК на землище с. Ковачево, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвиждане за устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина) и ПИ с идентификатор 66202.5.141, м. „Воеводски път“ по КККР на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 18.12.2020 Искане 6 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 06207.3.350, м. „Грамадите“ по КККР на землище гр. Брацигово и ПИ с идентификатори 07586.189.890 и 07586.191.843, м. „Брациговски път“ по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Брацигово
 • 01.12.2020 Искане 5 Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за обект „Хотел, СПА център, търговия и услуги“ за имот с идентификатор 10450.212.108, местност „Грамадски дол“ по одобрените КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител „АМБЪР 80“ ООД
 • 25.08.2020 Искане 4 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември с цел промяна предназначението на поземлени имоти от земеделска земя в урбанизирана територия в землищата на с. Ветрен дол, с. Славовица и гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик
 • 10.06.2020 Искане 3 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61220.18.439, м. „Криви ленища“ по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвиждане на Устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина)
 • 11.03.2020 Искане 2 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти в землищата на с. Лесичово, с. Церово и с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
 • 24.02.2020 Искане 1 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово, обхващащо поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“ по КККР на с. Церово и поземлен имот с идентификатор 21172.102.29, м. „Башлъка“ по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
 • 19.08.2019 Искане 4 Изменение на ОУП на община Септември с цел промяна предназначението на имот от земеделска земя в урбанизирана територия на землището в с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик за поземлен имот с идентификатор 10851.3.99 с предназначение „За жилищно строителство”, устройствена зона „Жилищна с малка височина” (Жм) и площ 2.251 дка, с възложител: Община Септември
 • 16.08.2019 Искане 3 Проект за Изменение на общ устройствен план на Община Панагюрище за поземлени имоти с №№ 53103.48.11, 53103.48.12, 53103.48.13, 53103.48.16, 53103.48.17, 53103.48.39, 53103.48.40, 53103.48.41, 53103.48.63 и 53103.48.64 (с начин на трайно ползване – обработваеми земи-ниви, VI и V категория на земята при неполивни условия) в местността „Шаварковец”, землище с. Оборище, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище с цел промяна предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия за производствени и складови дейности, и крайпътен комплекс, с предвиждане на Устройствена зона „Пп” (Предимно производствена), с възложител: Община Панагюрище
 • 14.06.2019 Искане 2 Предварителния проект на Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им, с възложител: Община Велинград
 • 23.04.2019 Искане 1 Изменение на ОУП на община Септември с цел промяна предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия на землищата в с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Карабунар, с. Ковачево и с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември