РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
  • 07.12.2020 Съобщение 1 „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „Грийнбърн” ЕООД
  • 24.09.2019 Съобщение 2 „Реконструкция и модернизация на инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена)”, в УПИ III – „производствена дейност“ и УПИ V – „Производствена дейност“, кв. 58 по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Екобулхарт“ ЕООД
  • 23.07.2019 Съобщение 1 Обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД