РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 21.09.2023 Съобщение 28 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) 55155.15.188, м. Тузлите по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТОМОВ ТРЕЙД“ ЕООД
 • 14.09.2023 Съобщение 27 „Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Ракитово – Пазарджик“ на териториите на община Ракитово и община Пазарджик (без общинския център в строителните му граници), обл. Пазарджик, с възложител: Община Ракитово
 • 07.09.2023 Съобщение 26 Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 56277.3.430 в м. Дъбравата по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, общ. Пазарджик и ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 56277.3.362 в м. Дъбравата по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, общ. Пазарджик, с възложител: Александър Костов
 • 24.08.2023 Съобщение 25 Проект за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Пещера за имоти с идентификатори 56277.504.5, 56277.504.279, 56277.501.767, 56277.3.196, 56277.3.201, 56277.3.209 и 56277.3.1536, попадащи в регулационните граници на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 18.08.2023 Съобщение 24 „Актуализация за 2023 г. на План за интегрирано развитие на община Сърница 2021-2027 г. (ПИРО)“, с възложител Община Сърница
 • 07.08.2023 Съобщение 23 „План за интегрирано развитие на община Панагюрище 2021-2027 г. (ПИРО)“, с възложител: Община Панагюрище
 • 01.08.2023 Съобщение 22 1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от поземлен имот (ПИ) 10104.385.16 (проектен имот по КК 10104.385.19) за образуването на нов УПИ VIII-16 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 по КККР на местност „Бунара“, с. Варвара, община Септември; 2. ПУП – изменение на ПРЗ ПИ 10104.385.16 (УПИ IV-16 за производствена и складова дейност) и ПИ 10104.385.17 (УПИ IV-17 за петролна база) за образуването на нов УПИ V-18 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385 и изменение на УПИ III-008 за производство на асфалтови смеси, кв. 385 за осигуряване на пътен достъп до УПИ V-18 за ФЕЦ, кв. 385 по КККР на местност Бунара, с. Варвара, община Септември; 3. ПУП - изменение на ПРЗ - ПИ с идентификатор 10104.387.9 по КККР на м. „Бунара“ с. Варвара, община Септември за образуването на нов УПИ IV-9 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 387 по КККР на местност „Бунара“, с. Варвара, община Септември с пътен достъп от ПИ 10104.387.156 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път и новопроектиран пътен достъп през ПИ 10104.387.10 (УПИ II-3 за компостираща инсталация), с възложител: „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД
 • 28.07.2023 Съобщение 21 „План за устойчива градска мобилност /ПУГМ/ на община Пазарджик с хоризонт за планиране 2023-2030 г.“, с възложител: Община Пазарджик
 • 28.07.2023 Съобщение 20 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81089.5.6, м. Бозалъка по КККР на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители „АГРО ММ“ ООД и „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ММ“ ООД
 • 28.07.2023 Съобщение 19 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) 10820.27.339 в УПИ XXXIX – за паркинг, м. Каменлив път по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ИВЕЛА ТРАНС“ ЕООД
 • 28.07.2023 Съобщение 18 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) 10104.385.732 и образуването на УПИ VII-732 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385, м. Бунара по КККР на с. Варвара, общ. Септември и изменение на УПИ VI-10 за трафопост и производство, кв. 385 за осигуряване на пътен достъп до УПИ VII-732 за фотоелектрическа централа (ФЕЦ), кв. 385, м. Бунара по КККР на с. Варвара, общ. Септември, с възложител: „АКРА ЗЕМ“ ЕООД
 • 20.07.2023 Съобщение 17 Проект за частично изменение на план за регулация на УПИ I – За винарна (6172.7.68), м. Долна и Горна Мирчовица по КККР на Карабунар, с който се предвижда промяна на отреждането му в УПИ Iа – За производство на електроенергия, с възложител: КПН „ФОТОН“ ООД
 • 20.07.2023 Съобщение 16 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-56, за търговия и услуги, м. Пасището по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ФТТ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ “ ООД
 • 06.07.2023 Съобщение 15 Изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик относно имот с идентификатор 55155.8.257, м. Зайкови мандри по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 31.05.2023 Съобщение 14 Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово извън границите на урбанизираните територии в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21172.193.1 в местността Переметица и ПИ с идентификатор 21172.157.35 в местността Мешепара по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 29.05.2023 Съобщение 13 Проект за частично изменение на плана за регулация (ПУП ЧИ на ПР), целяща промяна на границата между УПИ II-86 „За компостиране на битови отпадъци“ (имот с идентификатор 24414.39.120) и УПИ IV „За рекултивация на сметище за битови и неопасни производствени отпадъци“ (имот с идентификатор 24414.39.123) и промяна на отреждането на УПИ IV в м. Вучата могила по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Белово
 • 23.05.2023 Съобщение 12 Изменение на Общ устройствен план на община Панагюрище за територията на: - Имот с идентификатор 55302.104.453, м. Белите камъни, по КККР на гр. Панагюрище; имоти с идентификатори: 55302.104.368, 55302.404.4, 55302.404.32, 55302.404.33, 55302.404.34, 55302.404.35 и 55302.404.36, м. Драгоев път по КККР на гр. Панагюрище с цел промяна на предназначението им с устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп); - Кадастрален район № 96 (целия масив), № 118 (целия масив), № 129 (целия масив), № 130 (целия масив) в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище и кадастрален район № 107 (целия масив), № 108 (целия масив) в землището на с. Левски, общ. Панагюрище, с обща площ 1404 дка, с цел промяна предназначението им с устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), с възложител: Община Панагюрище
 • 12.05.2023 Съобщение 11 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за ПИ с идентификатор 70648.173.42, м. Орлино, по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложители: Красимир Димитров, Ахмед Муса, Мехмед Мусов, Александър Земеделски, Фатме Кордова, Невена Чаушева, Исмаил Кьойбаши и Алил Кьойбеши
 • 26.04.2023 Съобщение 10 Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 37705.61.42, с обща площ 54 095 кв. м. в м. Батала по КККР на с. Козарско, общ. Брацигово, общ. Пазарджик, с възложител: „ХИЙТ ПРОПЪРТИ“ ООД
 • 20.04.2023 Съобщение 9 План-извлечение за технически сечи в гори, собственост на ТП ДГС „Пещера“, в подотдели 140-к, 140-м, 141-е, 142-а, 142-м, 142-н, 143-г и 143-е в землището на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ТП ДГС „ПЕЩЕРА“
 • 21.03.2023 Съобщение 8 Изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ с идентификатори 23234.279.5, 23234.279.6 и 23234.279.8, м. Сесловица, по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Община Велинград
 • 21.02.2023 Съобщение 7 Изготвяне на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 32010.34.10 и 32010.34.11 с обща площ 23 585 кв. м. в м. Азмъка по КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик, общ. Пазарджик с възложител: С. Н.
 • 08.02.2023 Съобщение 6 Изготвяне на Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ II – „За хотел, ЖС-апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ (ПИ с идентификатор 10450.146.43), м. Ходжова кория, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и ПУП-ПП за „трасе на кабелна линия“, с възложител: „Велинград Резорт“ ЕООД
 • 07.02.2023 Съобщение 5 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11154.254.776 (проектен 11154.254.778), м. Джамбазица по КККР на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕВВЕ СОРС“ ООД
 • 30.01.2023 Съобщение 4 Изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик относно имот с идентификатор 55155.54.17, м. Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 18.01.2023 Съобщение 3 Изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 55155.20.19, м. Якуба, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители: А* Чавдарова-Танкова, В* Маджунова и С* Генчина
 • 12.01.2023 Съобщение 2 Изготвяне на проекти за: - Подробен устройствен план–изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за имоти с идентификатори 03592.503.576 и 03592.503.564 с обща площ 40 461 кв. м. по КККР на кв. Малко Белово, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик; - ПУП-ИПРЗ за имоти с идентификатори 03592.503.551, 03592.503.543, 03592.503.555, 03592.503.1678 и 03592.503.1681 с обща площ 47 889 кв. м. по КККР на кв. Малко Белово, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕК СОЛАР“ ЕООД
 • 05.01.2023 Съобщение 1 Изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик за поземлени имоти в землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 30.12.2022 Съобщение 30 Подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 47812.505.2, 47812.505.4 и 47812.505.8 с обща площ 14 757 кв. м. в м. Орешака по КККР на с. Мененкьово, общ. Белово, общ. Пазарджик; - ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 47812.505.11, 47812.505.12 и 47812.505.15 с обща площ 14 088 кв. м. в м. Орешака по КККР на с. Мененкьово, общ. Белово, общ. Пазарджик; - ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 47812.505.7 с площ 653 кв. м. в м. Орешака по КККР на с. Мененкьово, общ. Белово, общ. Пазарджик; - ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в имоти с идентификатори 47812.505.2, 47812.505.4 и 47812.505.8 и ФЕЦ, разположена в имоти с идентификатори 47812.505.11, 47812.505.12 и 47812.505.15, в м. Орешака по КККР на с. Мененкьово, общ. Белово, с възложител: „ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ“ ООД
 • 23.12.2022 Съобщение 29 Проекти за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на ФЕЦ „Априлци“ 150 МВ, находяща се в землищата на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 24.11.2022 Съобщение 28 Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Септември, включващо имоти в землищата на с. Бошуля, гр. Ветрен, гр. Септември и с. Горно Вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 18.11.2022 Съобщение 27 Подробни устройствени планове – Планове за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на УПИ с предназначение за „ФЕЦ“ на поземлени имоти в землищата на гр. Септември и с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 18.10.2022 Съобщение 26 Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Сърница и неговото землище, с възложител: Община Сърница
 • 18.10.2022 Съобщение 25 Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00571.5.2, 00571.5.3, 00571.5.4, 00571.5.5 и 00571.5.6, м. Сакарджа по КККР на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 14.10.2022 Съобщение 24 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик относно поземлени имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 29.09.2022 Съобщение 23 Проект за частично изменение (ЧИ) на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за обединяване на УПИ I и УПИ II, кв. 78, УПИ I и УПИ III, кв. 122 и УПИ I и УПИ II, кв. 117, УПИ I и УПИ II, кв. 120, в новообразуван УПИ I-415,9578 – „Фотоволтаична централа и система за съхранение на електроенергия“ в кв. 78 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕК СОЛАР“ ЕООД
 • 13.09.2022 Съобщение 22 Изготвяне на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 86074.40.17 (стар ПИ № 000222), м. „Сайовете“ по КККР с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС ПАЗАРДЖИК“ ЕАД
 • 16.08.2022 Съобщение 21 „Регионална програма за управление на отпадъците на територията на Регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Пазарджик
 • 11.08.2022 Съобщение 20 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик, с обхват поземлен имот с идентификатор 81089.5.6, м. „Бозалъка“, по КККР на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 03.08.2022 Съобщение 19 Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00571.1.17 и 00571.1.18 и обособяване на УПИ „За производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтаични панели), м. „Сакарджа“ в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 29.07.2022 Съобщение 18 Проекти за Подробни устройствени планове – Планове за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80, м. „Коджа балък“ и 05459.44.14, м. „Дуванлийска махала“ по КККР на с. Боримечково, общ. Лесичово, с възложител: „ДЕЛЕКТРА СОЛАР“ ООД
 • 29.07.2022 Съобщение 17 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.2.745, м. „Курията“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с цел изграждане на фотоволтаичен парк, с възложител: „ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ“ ООД
 • 20.07.2022 Съобщение 16 „Програма за опазване на околната среда на община Сърница за периода 2021-2027 г.“ и „Програма за управление на отпадъците на община Сърница за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Сърница
 • 12.07.2022 Съобщение 15 „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 65437.95.40, м. „Пасището“, землище на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел обособяване на УПИ II-40 „фотоволтаична централа“, с възложител: „Солар парк Драгор“ АД
 • 16.06.2022 Съобщение 14 Проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37705.39.352, м. „Оранжерията“ и ПИ с идентификатор 37705.61.42, м. „Батала“ по КККР на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Брацигово
 • 13.04.2022 Съобщение 13 Проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21172.157.35, м. „Мешепара“ по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 05.04.2022 Съобщение 12 Проекти за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 61371.565.270, 61371.566.256, 61371.565.277, 61371.515.259, 61371.520.132, 61371.567.227 и 61371.520.148 по КККР на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с възложител: „ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ“ ООД
 • 01.04.2022 Съобщение 11 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 06207.2.814, 06207.2.821, 06207.2.824 и 06207.2.822, м. „Свети Спас“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „БАРИ КБК ГРУП“ ООД
 • 23.03.2022 Съобщение 10 „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 30572.48.65 /УПИ V-Производствена и складова дейност, улици и урбанизирана територия/ в м. „Поповица“, землище на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и ПИ с идентификатор 48876.79.21 /УПИ I-Производствена и складова дейност, улица и урбанизирана територия/ в м. „Тузлите“, землище на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, с възложител: „Оранжерии Гимел“ АД
 • 23.03.2022 Съобщение 9 „План за интегрирано развитие на община Пазарджик 2021-2027 г. (ПИРО)“, с възложител: Община Пазарджик
 • 18.03.2022 Съобщение 8 Изготвяне на проект за частично изменение на подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 10450.38.105, 10450.38.106 и 10450.38.107 с обща площ 20 140 кв. м. в м. „Босак“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, общ. Пазарджик, с възложител: Юлиана Матева
 • 17.03.2022 Съобщение 7 Проекти за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Септември, включващо имоти в землищата на гр. Ветрен, с. Славовица, с. Варвара, с. Симеоновец, с. Семчиново, с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 07.03.2022 Съобщение 6 „План за интегрирано развитие на община Сърница 2021-2027 г. (ПИРО)“, с възложител: Община Сърница
 • 25.02.2022 Съобщение 5 План за интегрирано развитие на община Лесичово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Лесичово
 • 22.02.2022 Съобщение 4 Проекти за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на ФЕЦ „Априлци“, находяща се в землищата на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 11.02.2022 Съобщение 3 „Програма за управление на отпадъците на община Велинград за периода 2021-2028 г.“ и „Програма за опазване на околната среда на община Велинград за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Велинград
 • 03.02.2022 Съобщение 2 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стрелча, с обхват поземлен имот с идентификатор 69835.29.416, м. „Динчов камък“, по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: Община Стрелча
 • 26.01.2022 Съобщение 1 Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на община Стрелча за периода 2021-2028 г., с възложител: Община Стрелча
 • 31.12.2021 Съобщение 16 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.62.87, м. „Радин дол“, по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: Община Стрелча
 • 16.12.2021 Съобщение 15 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик за поземлен имот с идентификатор 15028.123.6, м. „Каратопрак“, в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 14.12.2021 Съобщение 14 Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Стрелча 2021-2027 г., с възложител: Община Стрелча
 • 02.12.2021 Съобщение 13 "Изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 06207.2.820, местност „Свети Спас“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „БАРИ КБК ГРУП“ ООД
 • 29.11.2021 Съобщение 12 „Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Брацигово за периода 2021-2027 г.“ с Раздел „Лечебни растения“, с възложител Община Брацигово
 • 01.10.2021 Съобщение 11 Общ устройствен план (ОУП) на община Батак с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 20.09.2021 Съобщение 10 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Гелеменово, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево, с възложител: Община Пазарджик
 • 14.06.2021 Съобщение 9 Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.3.211, м. „Герчовица“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово от структурна единица „Тзсп“ в структурна единица „Жм“, с възложител: Община Брацигово
 • 31.05.2021 Съобщение 8 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05459.44.14, м. „Дунавлийска махала“ и 054.15.79, 05459.15.77, 05459.15.80, 05459.15.81, м. „Коджа балъка“ в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 28.04.2021 Съобщение 7 Изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 78478.134.767, местност „Папратница“ и 78478.136.769, местност „Камика“ по одобрените КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик с възложител: „ГРИВЕКС“ ЕООД
 • 28.04.2021 Съобщение 6 Изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди (за изграждане на фотоволтаичен парк) на имоти № 186058, м. „Чешмата“, № 186060, м. „Чуките“, № 186063, м. „Чешмата“, № 188026, м. „Чешмата“, № 191025, м. „Кошире“, № 191027, м. „Кошире“, № 192045, м. „Кошире“, № 192047, м. „Чешмата“, № 192048, м. „Чешмата“, № 192050, м. „Кошире“, № 291036, м. „Равнището“, № 291139, м. „Равнището“, № 291141, м. „Равнището“, № 291146, м. „Равнището“, № 291147, м. „Равнището“, №291148, м. „Равнището“, № 291149, м. „Равнището“, № 291150, м. „Равнището“, № 291151, м. „Равнището“, № 291152, м. „Равнището“, № 295070, м. „Равнището“, № 295075, м. „Равнището“, № 295080, м. „Равнището“, № 295082, м. „Равнището“, № 295083, м. „Равнището“, по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПГ ЕКО“ ООД
 • 27.04.2021 Съобщение 5 коригирано уведомление за изготвяне на план/програма за: Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, с възложител: Община Панагюрище
 • 16.04.2021 Съобщение 4 Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Брацигово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Брацигово
 • 26.03.2021 Съобщение 3 Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Пещера 2021-2027 г., с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 04.03.2021 Съобщение 2 Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Велинград 2021-2027 г., с възложител: Община Велинград
 • 23.02.2021 Съобщение 1 Изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори: 10450.152.47 и 10450.152.49, м. „Вескьовец“, по КК на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: К* Ф* Д*,
 • 22.12.2020 Съобщение № 10 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, с възложител: Община Панагюрище
 • 19.11.2020 Съобщение № 9 Проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 06207.3.350, м. „Грамадите“ по КККР на землище гр. Брацигово и ПИ с идентификатори 07586.189.890 и 07586.191.843, м. „Брациговски път“ по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Брацигово
 • 16.11.2020 Съобщение № 8 Проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 37491.17.6, м. „Искилика“ по КК на землище с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвождана за устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина) с възложител: Община Септември
 • 04.09.2020 Съобщение № 7 Задание за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) за обект „Хотел, СПА център, търговия и услуги за имот с идентификатор 10450.212.108, местност „Грамадски дол“ по одобрените КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „АМБЪР 80“ ООД
 • 04.08.2020 Съобщение 6 Частично изменение на Общ устройствен план на община Велинград, с възложител: Община Велинград
 • 17.07.2020 Съобщение 5 Частично изменение на Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им, с възложител: Община Велинград
 • 23.06.2020 Съобщение 4 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлени за поземлени имоти в землищата на с. Варвара, с. Виноградец, с. Злокучене, с. Лозен и с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 04.03.2020 Съобщение 3 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлени имоти с идентификатори (ПИ) 10851.8.66 и 108.8.67, м. „Алъ пара“ по КККР на с. Ветрен дол и поземлен имот с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката“ по КККР на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Септември в обхват на поземлен имот с идентификатор 66264.21.590, м. „Кадийца“ по КККР на с. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 05.02.2020 Съобщение 2 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти в землищата на с. Лесичово, с. Церово и с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 29.01.2020 Съобщение 1 Изготвено задание и опорен план към него за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Сърница, с възложител: Община Сърница
 • 28.11.2019 Съобщение 4 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово, обхващащо поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“ по КККР на с. Церово и поземлен имот с идентификатор 21172.102.29, м. „Башлъка“ по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 20.09.2019 Съобщение 3 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61220.18.439, м. „Криви ленища“ по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвиждане на Устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина), с възложител: Община Брацигово
 • 02.08.2019 Съобщение 2 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, обхващащо поземлени имоти с №№ 53103.48.11, 53103.48.12, 53103.48.13, 53103.48.16, 53103.48.17, 53103.48.39, 53103.48.40, 53103.48.41, 53103.48.63 и 53103.48.64 в землище на с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Община Панагюрище
 • 26.07.2019 Съобщение 1 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлен имот с идентификатор 10851.3.99, м. „Ели дере“ в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвиждане на Устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина), с възложител: Община Септември