РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 13.09.2022 Съобщение 22 Изготвяне на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 86074.40.17 (стар ПИ № 000222), м. „Сайовете“ по КККР с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС ПАЗАРДЖИК“ ЕАД
 • 16.08.2022 Съобщение 21 „Регионална програма за управление на отпадъците на територията на Регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Пазарджик
 • 11.08.2022 Съобщение 20 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик, с обхват поземлен имот с идентификатор 81089.5.6, м. „Бозалъка“, по КККР на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 03.08.2022 Съобщение 19 Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00571.1.17 и 00571.1.18 и обособяване на УПИ „За производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтаични панели), м. „Сакарджа“ в землището на с. Априлци, общ. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 29.07.2022 Съобщение 18 Проекти за Подробни устройствени планове – Планове за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80, м. „Коджа балък“ и 05459.44.14, м. „Дуванлийска махала“ по КККР на с. Боримечково, общ. Лесичово, с възложител: „ДЕЛЕКТРА СОЛАР“ ООД
 • 29.07.2022 Съобщение 17 Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.2.745, м. „Курията“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с цел изграждане на фотоволтаичен парк, с възложител: „ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ“ ООД
 • 20.07.2022 Съобщение 16 „Програма за опазване на околната среда на община Сърница за периода 2021-2027 г.“ и „Програма за управление на отпадъците на община Сърница за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Сърница
 • 12.07.2022 Съобщение 15 „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 65437.95.40, м. „Пасището“, землище на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел обособяване на УПИ II-40 „фотоволтаична централа“, с възложител: „Солар парк Драгор“ АД
 • 16.06.2022 Съобщение 14 Проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37705.39.352, м. „Оранжерията“ и ПИ с идентификатор 37705.61.42, м. „Батала“ по КККР на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Брацигово
 • 13.04.2022 Съобщение 13 Проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21172.157.35, м. „Мешепара“ по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 05.04.2022 Съобщение 12 Проекти за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 61371.565.270, 61371.566.256, 61371.565.277, 61371.515.259, 61371.520.132, 61371.567.227 и 61371.520.148 по КККР на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с възложител: „ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ“ ООД
 • 01.04.2022 Съобщение 11 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 06207.2.814, 06207.2.821, 06207.2.824 и 06207.2.822, м. „Свети Спас“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „БАРИ КБК ГРУП“ ООД
 • 23.03.2022 Съобщение 10 „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 30572.48.65 /УПИ V-Производствена и складова дейност, улици и урбанизирана територия/ в м. „Поповица“, землище на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и ПИ с идентификатор 48876.79.21 /УПИ I-Производствена и складова дейност, улица и урбанизирана територия/ в м. „Тузлите“, землище на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, с възложител: „Оранжерии Гимел“ АД
 • 23.03.2022 Съобщение 9 „План за интегрирано развитие на община Пазарджик 2021-2027 г. (ПИРО)“, с възложител: Община Пазарджик
 • 18.03.2022 Съобщение 8 Изготвяне на проект за частично изменение на подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 10450.38.105, 10450.38.106 и 10450.38.107 с обща площ 20 140 кв. м. в м. „Босак“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, общ. Пазарджик, с възложител: Юлиана Матева
 • 17.03.2022 Съобщение 7 Проекти за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Септември, включващо имоти в землищата на гр. Ветрен, с. Славовица, с. Варвара, с. Симеоновец, с. Семчиново, с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 07.03.2022 Съобщение 6 „План за интегрирано развитие на община Сърница 2021-2027 г. (ПИРО)“, с възложител: Община Сърница
 • 25.02.2022 Съобщение 5 План за интегрирано развитие на община Лесичово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Лесичово
 • 22.02.2022 Съобщение 4 Проекти за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на ФЕЦ „Априлци“, находяща се в землищата на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 11.02.2022 Съобщение 3 „Програма за управление на отпадъците на община Велинград за периода 2021-2028 г.“ и „Програма за опазване на околната среда на община Велинград за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Велинград
 • 03.02.2022 Съобщение 2 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стрелча, с обхват поземлен имот с идентификатор 69835.29.416, м. „Динчов камък“, по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: Община Стрелча
 • 26.01.2022 Съобщение 1 Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на община Стрелча за периода 2021-2028 г., с възложител: Община Стрелча
 • 31.12.2021 Съобщение 16 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.62.87, м. „Радин дол“, по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: Община Стрелча
 • 16.12.2021 Съобщение 15 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик за поземлен имот с идентификатор 15028.123.6, м. „Каратопрак“, в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 14.12.2021 Съобщение 14 Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Стрелча 2021-2027 г., с възложител: Община Стрелча
 • 02.12.2021 Съобщение 13 "Изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 06207.2.820, местност „Свети Спас“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „БАРИ КБК ГРУП“ ООД
 • 29.11.2021 Съобщение 12 „Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Брацигово за периода 2021-2027 г.“ с Раздел „Лечебни растения“, с възложител Община Брацигово
 • 01.10.2021 Съобщение 11 Общ устройствен план (ОУП) на община Батак с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 20.09.2021 Съобщение 10 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Гелеменово, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево, с възложител: Община Пазарджик
 • 14.06.2021 Съобщение 9 Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.3.211, м. „Герчовица“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово от структурна единица „Тзсп“ в структурна единица „Жм“, с възложител: Община Брацигово
 • 31.05.2021 Съобщение 8 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05459.44.14, м. „Дунавлийска махала“ и 054.15.79, 05459.15.77, 05459.15.80, 05459.15.81, м. „Коджа балъка“ в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 28.04.2021 Съобщение 7 Изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 78478.134.767, местност „Папратница“ и 78478.136.769, местност „Камика“ по одобрените КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик с възложител: „ГРИВЕКС“ ЕООД
 • 28.04.2021 Съобщение 6 Изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди (за изграждане на фотоволтаичен парк) на имоти № 186058, м. „Чешмата“, № 186060, м. „Чуките“, № 186063, м. „Чешмата“, № 188026, м. „Чешмата“, № 191025, м. „Кошире“, № 191027, м. „Кошире“, № 192045, м. „Кошире“, № 192047, м. „Чешмата“, № 192048, м. „Чешмата“, № 192050, м. „Кошире“, № 291036, м. „Равнището“, № 291139, м. „Равнището“, № 291141, м. „Равнището“, № 291146, м. „Равнището“, № 291147, м. „Равнището“, №291148, м. „Равнището“, № 291149, м. „Равнището“, № 291150, м. „Равнището“, № 291151, м. „Равнището“, № 291152, м. „Равнището“, № 295070, м. „Равнището“, № 295075, м. „Равнището“, № 295080, м. „Равнището“, № 295082, м. „Равнището“, № 295083, м. „Равнището“, по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПГ ЕКО“ ООД
 • 27.04.2021 Съобщение 5 коригирано уведомление за изготвяне на план/програма за: Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, с възложител: Община Панагюрище
 • 16.04.2021 Съобщение 4 Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Брацигово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Брацигово
 • 26.03.2021 Съобщение 3 Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Пещера 2021-2027 г., с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 04.03.2021 Съобщение 2 Изготвяне на План за интегрирано развитие на община Велинград 2021-2027 г., с възложител: Община Велинград
 • 23.02.2021 Съобщение 1 Изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори: 10450.152.47 и 10450.152.49, м. „Вескьовец“, по КК на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: К* Ф* Д*,
 • 22.12.2020 Съобщение № 10 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, с възложител: Община Панагюрище
 • 19.11.2020 Съобщение № 9 Проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 06207.3.350, м. „Грамадите“ по КККР на землище гр. Брацигово и ПИ с идентификатори 07586.189.890 и 07586.191.843, м. „Брациговски път“ по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Брацигово
 • 16.11.2020 Съобщение № 8 Проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 37491.17.6, м. „Искилика“ по КК на землище с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвождана за устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина) с възложител: Община Септември
 • 04.09.2020 Съобщение № 7 Задание за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) за обект „Хотел, СПА център, търговия и услуги за имот с идентификатор 10450.212.108, местност „Грамадски дол“ по одобрените КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „АМБЪР 80“ ООД
 • 04.08.2020 Съобщение 6 Частично изменение на Общ устройствен план на община Велинград, с възложител: Община Велинград
 • 17.07.2020 Съобщение 5 Частично изменение на Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им, с възложител: Община Велинград
 • 23.06.2020 Съобщение 4 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлени за поземлени имоти в землищата на с. Варвара, с. Виноградец, с. Злокучене, с. Лозен и с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 04.03.2020 Съобщение 3 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлени имоти с идентификатори (ПИ) 10851.8.66 и 108.8.67, м. „Алъ пара“ по КККР на с. Ветрен дол и поземлен имот с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката“ по КККР на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Септември в обхват на поземлен имот с идентификатор 66264.21.590, м. „Кадийца“ по КККР на с. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 05.02.2020 Съобщение 2 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти в землищата на с. Лесичово, с. Церово и с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 29.01.2020 Съобщение 1 Изготвено задание и опорен план към него за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Сърница, с възложител: Община Сърница
 • 28.11.2019 Съобщение 4 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово, обхващащо поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“ по КККР на с. Церово и поземлен имот с идентификатор 21172.102.29, м. „Башлъка“ по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 20.09.2019 Съобщение 3 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61220.18.439, м. „Криви ленища“ по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвиждане на Устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина), с възложител: Община Брацигово
 • 02.08.2019 Съобщение 2 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, обхващащо поземлени имоти с №№ 53103.48.11, 53103.48.12, 53103.48.13, 53103.48.16, 53103.48.17, 53103.48.39, 53103.48.40, 53103.48.41, 53103.48.63 и 53103.48.64 в землище на с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Община Панагюрище
 • 26.07.2019 Съобщение 1 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлен имот с идентификатор 10851.3.99, м. „Ели дере“ в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство“ с предвиждане на Устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина), с възложител: Община Септември