РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 21.09.2023 Съобщение № 44 „Цех за екстракция на маслодайни семена и проектиране на хексаново стопанство и водоохладителни кули“ в ПИ с идентификатори: 46749.135.264 и 46749.135.272, м. Корията, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, входирано с уведомление, вх. № ПД-01-162/16.03.2023 г., с възложители: „ТИТИ ОЙЛ“ ЕООД
 • 07.09.2023 Съобщение № 43 ИП „Жилищно строителство“ в имот с идентификатор 21556.61.131 в м. Мерата по КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ВАСИЛ КРАВАЕВ
 • 05.09.2023 Съобщение № 42 „Изграждане на вилно селище, нискоетажно застрояване на 6 (шест) еднофамилни къщички“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 02837.4.910, 02837.4.1655, 02837.4.1656, 02837.4.1657 и 028.4.1658, м. Мефтеря по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: ВЕСЕЛИН МИНЧЕВ, ИВАЙЛО БАРЗЕКОВ, СТОЯН МАНЕВ, АНГЕЛ ВЕЛЕВ, СОФИЯ ХУГАСЯН, МИЛЕН СПАСОВ
 • 29.08.2023 Съобщение № 41 ИП „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на река Тополница в с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 02.08.2023 Съобщение № 40 „Индивидуално вилно строителство и ведомствен път“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.6.128, м. Куилето по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: ИСКРА КОСТАДИНОВА И ДИАН ВИШЕВ
 • 01.08.2023 Съобщение № 39 „Технологична модернизация на съществуваща оранжерия“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65437.69.127, 65437.69.72, 65437.69.73, 65437.69.74 и 65437.69.91, м. Кърски ливади по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП БЛАГО ИЛИЕВ
 • 01.08.2023 Съобщение № 38 „Изграждане на площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), НУБА, метални опаковки в ПИ с идентификатор 55155.19.446, м. Азмъка по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и изменение на ПУП-ПР за обособяване на УПИ III-446, За производствена и складова дейност, фотоволтаична централа“ с възложители: „Метал Комерс“ ООД и „Иван Гълъбинов“ ЕООД
 • 31.07.2023 Съобщение № 37 ИП „Ваканционно селище“ в имот с идентификатор 70648.131.88, местност Бардуче, по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „МОНТЕС АУРИ“ ЕООД
 • 25.07.2023 Съобщение № 36 „Изменение квадратурата на използваемата площ на Площадка № 1, одобрена с Решение № 07-ДО-359-05/18.11.2022 г. и разширение на производствената дейност чрез увеличаване на капацитета за извършване на дейности сортиране и рециклиране чрез въвеждане на нова „Инсталация за рециклиране на пластмаси“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55155.508.428 и 55155.508.428 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, с възложител: „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД
 • 24.07.2023 Съобщение № 35 „Обособяване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци от пластмаса и инсталиране на линия за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса – сортиране, смилане, пране, сушене, гранулиране на площ от 800 м2, включваща 700 м2 закрито помещение част от сграда с идентификатор 55155.505.101.15 и 100 м2 открита част от ПИ с идентификатор 55155.505.101 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“ с възложител: „РОДОПИ ПЛАСТ“ ЕООД
 • 12.07.2023 Съобщение № 34 „Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43369.374.014 и ПИ с идентификатор 43369.374.74.1 по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРИКОН БГ“ ЕООД
 • 26.06.2023 Съобщение № 33 ,,Проектиране и изграждане на тръбен кладенец (ТК)“ в УПИ XVII-бензиностанция, кв. 125 по гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ИДЕЛ ГРУП 2023“ ЕООД
 • 16.06.2023 Съобщение № 32 „Увеличаване на площта и добавяне на нови кодове отпадъци на действаща площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31214.13.180 (стар № 000065), представляващ УПИ I – 180, м. Сагера по КККР на с. Злокученe, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕЛЧЕВ“ ЕООД
 • 14.06.2023 Съобщение № 31 „Монтиране и пускане в действие на нова линия за производство на пелети от дървесни трици и дървесен чипс“ в част от сграда с идентификатор 10450.502.2596.1, разположена в имот с идентификатор ПИ 10450.502.2596 (УПИ ХII-8876, за производствена дейност), кв. 99 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „МАКС ТРЕЙД 2023“ ЕООД
 • 13.06.2023 Съобщение № 30 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена площадка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.501.4914, кв. 220, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „ОПТИКС“ АД
 • 08.06.2023 Съобщение № 29 ИП „Закупуване, доставка и монтаж на водогреен котел за изгаряне на биомаса (дървесен чипс, дървесни пелети, слънчогледови пелети) с включена доставка и монтаж на отоплителна инсталация на оранжерия към него“ в имот с идентификатор 06149.51.20 в м. Млечока по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ЗП ПЕТЯ НАНОВСКА
 • 08.06.2023 Съобщение № 28 ИП „Вилно селище“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.1.104, м. Лазена къшла по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ГЕОРГИ СТОЯНОВ
 • 07.06.2023 Съобщение № 27 „Вилно селище“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 02837.1.100, м. Лазена къшла по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: АНАТОЛИ АНТОВ
 • 05.06.2023 Съобщение № 26 „Добив и преработка на инертни материали от находище „Орешака“ в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО-ХИДРО - 90“ ООД
 • 31.05.2023 Съобщение № 25 „Вилно селище“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 02837.1.105, м. Лазена къшла по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЯКОВ ДЖАРОВ
 • 26.05.2023 Съобщение № 24 „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 55302.101.356, м. Балабанова кория и пътен достъп, част от ПИ с идентификатор 55302.101.357, м. Мочин шавар по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: ПЕТЪР ГЕВЕЧАНОВ
 • 22.05.2023 Съобщение № 23 „Изграждане на система за генериране на суха наситена пара за технологични нужди в производство на опаковки“ в имот с идентификатор 15028.77.506 в м. Гечево дере по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД
 • 15.05.2023 Съобщение № 22 „Подмяна на оборудване и реконструкция на съществуващи сгради – А1, А2, В1 и В3 за отглеждане на кокошки-носачки и преустановяване на работа на сграда В2 и предаване на образувания отпадък с код 020106 в размер на 3600 тона годишно за оползотворяване и наторяване“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1135, м. Войника по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 12.05.2023 Съобщение № 21 „Отдаване за краткосрочен наем на част от горски територии за разполагане на мобилни кемпери за къмпингуване“, в имот с идентификатор 70648.131.228, м. Хановете, по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: ТП ДГС „СЕЛИЩЕ“
 • 04.05.2023 Съобщение № 20 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала 176 MW, повишаващи подстанции и батерии за съхранение на електрическа енергия”, разположена в землищата на с. Радилово, гр. Пещера и с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, с. Алеко Константиново и с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕУРОСОЛАР ИНВЕСТ“ ООД
 • 02.05.2023 Съобщение № 19 Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилно селище“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 02837.1.101, м. Лазена къшла по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: МИЛЕНА ВИТАНОВА
 • 02.05.2023 Съобщение № 18 „Изграждане на вилно селище“ в ПИ с идентификатор: 02837.1.102, м. Лазена къшла по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: РАДОСЛАВ КЕХАЙОВ
 • 18.04.2023 Съобщение № 17 „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз, магазин за авточасти“ в ПИ с идентификатор 10450.65.62, м. Стопански двор 2, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ШОШЕВ АУТО“ ЕООД
 • 18.04.2023 Съобщение № 16 „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от хартия, пластмаса и опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.528.49 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-667/08.12.2022 г. и доп. внесена информация от 13.01.2023 г. и 28.03.2023 г., с възложител: „БОНЕТС ГРУП“ ЕООД
 • 10.04.2023 Съобщение № 15 „Изграждане на директен присъединителен газопровод от АГРС „Панагюрище“ до площадка на „Асарел-Медет“ АД, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-183/22.03.2023 г., с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД
 • 23.03.2023 Съобщение № 14 ИП „Оползотворяване на собствен отпадък с код 19 10 04-лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03, генериран от работата на инсталация за оползотворяване но отпадъчни тонер касети, разположена в сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по КККР на гр. Пазарджик“ в имот с идентификатор 55155.508.537 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
 • 17.03.2023 Съобщение № 13 „Изграждане на масивна стоманобетонова стена по левия бряг на река Чепинска в района на Варварски минерални бани, с. Варвара, община Септември”, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 16.03.2023 Съобщение № 12 „Изграждане на хотел и сондажен кладенец“ в имот с идентификатор ПИ 10450.152.59, м. Вескьовец, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „МАУНТИН РИЗОРТС“ ЕООД
 • 23.02.2023 Съобщение № 11 ИП „Изграждане на два местни пътя“ в ПИ с идентификатор 02837.17.241, м. яз. Беглика по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързания ПУП-ПР за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 20.02.2023 Съобщение № 10 „Съхранение и продажба на авточасти от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66439.9.94, м. Баривиците по КККР на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-6/05.01.2023 г. и доп. внесена информация от 17.01.2023 г., с възложител: „ФАЛКЪН 0077“ ЕООД
 • 13.02.2023 Съобщение № 9 „Преустройство на съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 10450.502.2530.4 в цех за производство на пелети“ в имот с идентификатор ПИ 10450.502.2530 (УПИ I-8804), кв. 84, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ КОЦЕВИ“ ЕООД
 • 30.01.2023 Съобщение № 8 „Изграждане на десет индивидуални жилищни сгради – двуетажни“ в имоти с идентификатори 10450.150.208, 10450.150.78 и 10450.150.99, м. Вельовица по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИП 2005“ ООД
 • 25.01.2023 Съобщение № 7 „Обособяване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло и инсталиране на линия за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса в сгради с идентификатори: 31214.13.183.1 и 31214.13.183.2“, и в имот с идентификатор ПИ 31214.13.183 м. Сагера, по КККР на с. Злокучене, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: „РОДОПИ ПЛАСТ“ ЕООД
 • 25.01.2023 Съобщение № 6 „Обособяване на пункт за изкупуване и временно съхранение на неопасни отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло“ в част от имот с идентификатор ПИ 55155.502.660 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ ПЛАСТ“ ЕООД
 • 25.01.2023 Съобщение № 5 ИП „Изграждане на път с. Абланица - с. Магерово“ започващ от регулацията на с. Магерово и продължаващ в ПИ с идентификатор 00881.5.119, по КККР на с. Абланица, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 19.01.2023 Съобщение № 4 ИП „Изграждане на две вилни сгради“ в имот с идентификатор 61220.36.737 в местност Чечево по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, и свързания ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложители: Иван Бахчевански, Дончо Петров и Юлия Марогло
 • 16.01.2023 Съобщение № 3 „Възстановяване на мостово съоръжение над р. Луда, чрез изграждане на плочен водосток в кв. 26 по ЗРП на с. Козарско“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 12.01.2023 Съобщение № 2 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена база“ в имот с идентификатор 55302.64.310 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОПТИКС“ АД
 • 10.01.2023 Съобщение № 1 „Бензиностанция, газстанция, автомивка, търговия и услуги, производствена дейност“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53103.48.303, м. Шаварковец по КККР на с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и свързан него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: „ФАИЪР“ ООД
 • 30.12.2022 Съобщение № 64 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на почивна база“ в имот с идентификатор 57128.227.15 в м. Поленето по КККР на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОПТИКС ИНВЕСТ“ ЕООД
 • 19.12.2022 Съобщение № 63 „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД
 • 13.12.2022 Съобщение № 62 „Проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаичен парк“ в имот с идентификатор ПИ 48444.18.114 и част от ПИ 48444.18.138 м. Чамур тарла, по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ГАЛАН 89“ ЕООД
 • 07.12.2022 Съобщение № 61 „Изграждане на осем къщи, паркинг и вътрешен път“ в имоти с идентификатори 02837.9.132, 02837.9.133, 02837.9.134, 02837.9.135, 02837.9.136, 02837.9.137, 02837.9.138, 02837.9.139, 02837.9.130, 02837.9.152, 02837.9.151 и 02837.9.140 (образувани от стар номер 022055) в м. Радецки по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: А. Б., „ЕКО ПРО ТУР“ ООД, А. Х. К., Н. М. В. И Г. С. В.
 • 30.11.2022 Съобщение № 60 „Спортен атракционен комплекс“ в имоти с идентификатори 69825.113.19, 69835.113.20 и 69835.113.21, м. Света Петка по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик и ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земята, с възложител: И. Ч.
 • 23.11.2022 Съобщение № 59 ИП „Аварийно почистване коритото на р. Стара река, укрепване на съществуващи подпорни стени, изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения в регулационните граници на гр. Батак“ в имоти с идентификатори 02837.501.4024, 02837.502.3010 и 02837.501.4021 по КККР на гр. Батак, общ. Батак с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 15.11.2022 Съобщение № 58 „Паркинг-администрация“ в имот с идентификатор 30572.47.63 в м. Черни могили по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАМА“ ООД
 • 10.11.2022 Съобщение № 57 „Складово стопанство на пропан-бутан с обем до 100 м3, II категория и промишлена газова инсталация“ в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП, кв. 132) по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: "БИОВЕТ" АД
 • 04.11.2022 Съобщение № 56 „Изграждане на общински път за сметка на ПИ с идентификатори: 55155.22.281, 55155.22.282, 55155.22.284 и 55155.22.283, в местност Съзлъка по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“ с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 19.10.2022 Съобщение № 55 ИП „Изграждане на две нови въздушни електропроводни линии (BЛ) 110 kV“ съответно от нова п/ст „ФвЕЦ Церово“ и от нова п/ст „ФвЕЦ Лесичово“ до нова възлова п/ст “Боримечково“ в землищата на с. Церово, с. Лесичово и с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложители: "ГРИВЕКС“ ЕООД и „ПГ ЕКО“ ООД
 • 17.10.2022 Съобщение № 54 ИП: 1.Закриване на дейността на площадка № 1, съгласно регистрационен документ № 07-РД-179-02 от 23 януари 2020 г., намираща се в гр. Ракитово, ул. „Индустриална зона“ № 1, УПИ XLIV-4, с площ 1471 кв. м.; 2.Преместване на дейността, от гореупоменатата площадка № 1, с изменения и допълнения на площадка в имот с идентификатор 62004.5.1306 по КККР на гр. Ракитово (стар идентификатор: 62004.5.89, номер по предходен план: 89, кв.1, парцел VII); 3.Изменение и допълнение на дейността за рециклиране на отпадък с код 15 01 03-опаковки от дървесни материали /палети/ на площадка № 2, разположена в имот с идентификатор 62004.5.1307 по КККР на гр. Ракитово, съгласно регистрационен документ № 07-РД-179-02 от 23 януари 2020 г.; 4. Промяна на използваното гориво в котела за загряване на въздуха в сушилнята за изсушаване на триците за производство на пелети, с възложител: „БУЛ-ЛЕС“ ЕООД
 • 14.10.2022 Съобщение № 53 „Изграждане на 9 (девет) жилищни сгради“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55155.10.35, 55155.10.53, 55155.10.69, 55155.10.71, 55155.10.148, 55155.10.150, 55155.10.179, 55155.10.181 и 55155.10.219, м. Татар Екин по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-516/30.09.2022 г. и коригирано уведомление с вх. № ПД-01-516-(1)/05.10.2022 г. с възложители: С* П* К*, И* П* Ч*, М* И* З*, Е* В* М*, Е* В* Т*, И* Г* П*, В* Г* П*, Д* Н* Б*, Е* Н* Б* – М*, М* Г* М* и С* А* П*
 • 07.10.2022 Съобщение № 52 „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци от общините Панагюрище и Стрелча“, в м. „Братаница“ землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик – етап II – изграждане на Клетка 2“, с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 • 27.09.2022 Съобщение № 51 „Вилно селище“ в имот с идентификатор 02837.6.443 в местност „Еньов камък“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: РАДКА КАЛКАНДЖИЕВА
 • 23.09.2022 Съобщение № 50 „Изграждане на вилна сграда, фотоволтаична централа и трафопост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.5.468, м. „Селище“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: „ДАТ 1“ ЕООД
 • 14.09.2022 Съобщение № 49 „Изграждане на фотоелектрическа централа, търговия, услуги, системи за съхраняване на енергия и трафопост“ в ПИ с идентификатор: 10450.65.45, м. „Голяма Мътница“ по КККР на гр. Велинград и свързаните с това ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за трасе на подземен ел. провод с възложител: „ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД
 • 12.09.2022 Съобщение № 48 „Садкова инсталация за отглеждане на риба“ в язовир „Черешката“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69835.4.344, м. „Марков камък“ по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АКВИЛА – СТОЯН НОЖДЕЛОВ“
 • 07.09.2022 Съобщение № 47 „Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраняване на неопасни пластмасови отпадъци“, в ПИ с идентификатор 55155.508.261 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПМБ ИНДЪСТРИС“ ООД
 • 26.08.2022 Съобщение № 46 „Нов търговски обект“ в имоти с идентификатори 55155.9.245, 55155.9.315 и 55155.9.313 в местност „Бахче пара“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, както и свързан с него ПУП-ПРЗ, с възложител "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 18.08.2022 Съобщение № 45 „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” в поземлен имот с идентификатор 5515.52.72, м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързан него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 5515.52.72, с възложител: "БАЛКАНТ" ЕООД
 • 16.08.2022 Съобщение № 44 „Етапно изграждане на къщи за гости със съответните подобекти“ в поземлен имот с идентификатор 10450.152.39, м. „Вескьовец“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-381/04.07.2022 г. и доп. внесена информация от 04.08.2022 г. с възложител: М* А* Ш*
 • 16.08.2022 Съобщение № 43 „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК за други цели“, находящ се в имот с идентификатор 03592.502.1656 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: „КРЕЗ“ ЕООД
 • 15.08.2022 Съобщение № 42 „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник за подземни води – 1 тръбен кладенец за водоснабдяване на преместваемо съоръжение – автомивка на самообслужване“ в УПИ XVI – 1431, кв. 124, по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-404/15.07.2022 г., с възложител: „ТОМОВИ 2020“ ЕООД
 • 11.08.2022 Съобщение № 41 „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица“, разположен в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“ землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: „ФТ АГРОТУР“ ЕООД
 • 25.07.2022 Съобщение № 40 „Изграждане на паркинг и открито метално хале“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 46749.138.146, в м. „Капаница“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „БЕСТИЯ ПЕТ“ ЕООД
 • 20.07.2022 Съобщение № 39 „Производство на бетонови смеси чрез рециклиране на отпадъци от стъкло и увлечена пепел в съществуващ бетонов възел, находящ се в ПИ с идентификатор 10450.502.3418 (УПИ I-3418 „Произв. дейност, услуги, бетонов и варов възел, произв. на бетонови изделия, търговия с цветни и черни метали“, кв. 1013) по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ТРАНСМЕТАЛ М“ ЕООД
 • 14.07.2022 Съобщение № 38 „Мини мандра за преработка на краве мляко до 300 л на ден“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38844.105.11, м. „Стопански двор“, по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с въложител Б. Б. А.
 • 14.07.2022 Съобщение № 37 „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1500 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4“, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 11.07.2022 Съобщение № 36 ИП „Вилно селище“ в имот с идентификатор 02837.6.433 в местност „Еньов камък“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: Р. К.
 • 01.07.2022 Съобщение № 35 „Обособяване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло и инсталиране на линия за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса и линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21556.41.119, м., „Синана“ по КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ ПЛАСТ” ЕООД
 • 21.06.2022 Съобщение № 34 „Реконструкция и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 41136.47.60.2 в предприятие „Мандра“ за производство на кашкавал от козе мляко и овче био сирене“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41136.47.60, по КККР на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛАЗЕВ“ ЕООД
 • 15.06.2022 Съобщение № 33 „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение“ в масиви с номера 131, 132 и 134 в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „БЕСА ВАЛЕЙ“ ЕООД
 • 14.06.2022 Съобщение № 32 Изграждане на обекти за „Производство, търговия и услуги“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136 и обекти за „Съхранение на селскостопанска продукция“ в ПИ с идентификатори 55155.25.72, 55155.25.113 и ПИ с идентификатор 55155.25.71 за местен път, в м. „Мараша“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложители: Ц. Г. И М. А.
 • 10.06.2022 Съобщение № 31 „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за технологични нужди на цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафопост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65437.91.140 (за част, от който е отреден новообразуван УПИ ХV-140, с площ от 39 452 м2) по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПРИФАБ“ ЕАД
 • 09.06.2022 Съобщение № 30 „Разширение на съществуващ гробищен парк в гр. Стрелча“ в нови УПИ I-42,383,384 „За гробищен парк“ и УПИ II-44,45,47,48,366,367 „За гробищен парк“ за сметка на ПИ с идентификатори: 69835.32.384, 69835.32.44, 69835.32.45, 69835.32.366, 69835.32.367, 69835.32.47, 69835.32.48 и части от 69835.32.42 и 69835.32.383, м. „Голи Ръд“ по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 07.06.2022 Съобщение № 29 „Събиране и третиране на отработени катализатори“ на площадка в ПИ с идентификатор 551.55.12.156 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АУС-Р“ ЕООД
 • 02.06.2022 Съобщение № 28 „Производство на пелети от дървесни трици и дървесен чипс на съществуваща линия за производство на пелети“ в ПИ с идентификатор 10450.502.2396 (УПИ V–6518 „За производство и услуги“, кв. 84) по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „АиК“ ООД
 • 01.06.2022 Съобщение № 27 „Извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), предварително третиране на ОЧЦМ, предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), предварително третиране на неопасни отпадъци и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.203.34, участващ в УПИ XI – 34, кв. 107 – Стопански двор по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕТО МЕТАЛ 21” ЕООД
 • 30.05.2022 Съобщение № 26 „Паркинг за селскостопанска техника“ в ПИ с идентификатор 55155.21.15 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: И. П.
 • 25.05.2022 Съобщение № 25 „Изграждане на подземна мини пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ), част от технологична модернизация на месодобивно и месопреработвателно предприятие“ в УПИ ХI-6404, кв. 84, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БИЙФ МИЙТ ВЕЛИНГРАД“ ЕООД
 • 23.05.2022 Съобщение № 24 „Изграждане на девет жилищни сгради, една сграда за търговия и една транспортна алея в ПИ с идентификатор 55155.10.242 и изграждане на една сграда за търговия в ПИ с идентификатор 55155.10.205, в м. „Татар екин“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: Н. П. И Х. Ч.
 • 23.05.2022 Съобщение № 23 „Складов обект“ в имот с идентификатор 10851.2.28, м. „Енеча“, по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЖЕЙ ДИ ИНВЕСТ“ ООД
 • 19.05.2022 Съобщение № 22 „Изграждане на разсадник за трайни насаждения (декоративни храсти и иглолистни дръвчета) увеличаване размера на разсадника с 2 дка до изтичане на третата година от изпълнението на бизнес плана и инвестиция в автоматизирана поливна система и 5 кВт фотоволтаична система“ в имоти с идентификатори 10450.33.67, м. „Благовото“ и 10450.36.191, м. „Печковец“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕЙЯ“ ООД
 • 12.05.2022 Съобщение № 21 „Изграждане на кравеферма“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41136.9.1, по КККР на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имота с възложител: Р. С.
 • 10.05.2022 Съобщение № 20 „Модернизация на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и изграждане на пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води с капацитет до 30 м3/ден“,“ в УПИ III – за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „КАЛУФРУКТ ПРОДАКШЪН“ ООД
 • 03.05.2022 Съобщение № 19 „Разширяване на съществуваща система за капково напояване“ в ПИ с идентификатори: 36172.13.11, 36172.23.6, 36172.23.7, 36172.23.8, 36172.23.9, 36172.23.10, 36172.23.14, 36172.23.15, 36172.23.16, 36172.23.23, 36172.23.24, 36172.23.25, 36172.23.26, 36172.23.30, 36172.23.32, 36172.23.33, 36172.23.34 по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД“ ЕООД
 • 18.04.2022 Съобщение № 18 „Оползотворяване на формиран от производството отпадък в съществуващи парни котли“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.2.669 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРБИФОН“ ЕООД
 • 13.04.2022 Съобщение № 17 „Складова дейност за промишлени стоки“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65437.58.40, 65437.58.5, 65437.58.41, 65437.58.42, 65437.58.43 и 65437.58.44, м. „Фондовете“ по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-207/01.04.2022 г. и доп. внесена информация от 04.04.2022 г., с възложител: „ПОДЕМ ИНВЕСТ“ ООД
 • 08.04.2022 Съобщение № 16 „Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори от находище „Гергьовица“, м. „Айкъня“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик с 15 години, считано от 28.12.2021 г.“, с възложител: „ПЪТИЩА“ АД
 • 05.04.2022 Съобщение № 15 „Изграждане на оранжериен комплекс“ в поземлен имот (ПИ) № 374014, м. Линовете по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРИКОН БГ“ ЕООД
 • 23.03.2022 Съобщение № 14 „Изграждане на 7 (седем) жилищни сгради“ в УПИ I-199 „жил. строителство“, УПИ II-200 „жил. строителство“, УПИ III-201 „жил. строителство“, УПИ IV-202 „жил. строителство“, УПИ V-203 „жил. строителство“, УПИ VI-204 „жил. строителство“, УПИ VII-205 „жил. строителство“, образувани от ПИ с идентификатор 21556.41.109, м. „Синана“, по КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ, с възложител: В. И.
 • 23.03.2022 Съобщение № 13 „Хотел, СПА център, търговия и услуги” в имот с идентификатор 10450.145.49, м. „Дълбоки дол” по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: В. Н.
 • 21.03.2022 Съобщение № 12 „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.151.11, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.152.22, м. „Вескьовец“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.151.12, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград и „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10450.151.1, м. „Санаториума“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, както и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: „ЕКСПЕРИЯ ЛУКС“ ООД
 • 21.03.2022 Съобщение № 11 „Изграждане на хотелски комплекс „Язовир Ямата“. Използване на минерална вода от находище „Баня“ и използване на съществуващи сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване на комплекса“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 02717.78.709 и 02717.78.25, м. „Ямата“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-9/14.01.2022 г. и доп. внесена информация от 25.01.2022 г. и 04.03.2022 г., с възложител: „АКВА-ЕКОФИШ“ ЕООД
 • 16.03.2022 Съобщение № 10 „Изграждане на паркинг“ в ПИ с идентификатор 55302.73.307, 55302.73.310, 55302.74.303, 55302.74.307, 55302.74.308, 55302.74.310, 55302.74.311, 55302.74.302 в местности „Полето“, „Нова кория“, „Под нова кория“ и „Припора“, землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и процедиране на ПУП-ПР за промяна предназначението на имотите, с възложител: „ДЖЕСИКА ИНВЕСТ“ АД
 • 14.03.2022 Съобщение № 9 „Инсталиране на инсинераторно съоръжение за обезвреждане чрез изгаряне на животински отпадъци – СЖП (код 020102) от месопреработвателната дейност в съществуващо месопреработвателно предприятие“ в ПИ 0006031, м. „Гьола“, в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-85/18.02.2022 г., с възложител: „МВЧ КАРАБУНАР“ ООД
 • 10.03.2022 Съобщение № 8 „Изграждане цех за преработка на охлюви и производство на месни, месо-растителни и растителни консерви“ в УПИ X-528, кв. 32 по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-89/21.01.2022 г. и доп. внесен информация от 22.02.2022 г., с възложител: Р. К.
 • 02.03.2022 Съобщение № 7 ИП „Създаване на необходимата среда за обитаване и изграждане на 27 жилищни сгради“ в имот с идентификатор 21172.22.197, м. „Главория“ по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 28.02.2022 Съобщение № 6 „Мандра - цех за съхранение и производство на млечни продукти и доилна зала“ в сграда с идентификатор 02837.10.1458.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.10.1458 в м. „Стопански двор“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЛАСИЙ“ ЕООД
 • 18.02.2022 Съобщение № 5 „Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури“ в ПИ с идентификатор 03592.503.1690, кв. Малко Белово, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД
 • 16.02.2022 Съобщение № 4 „Преустройство и пристройка за цех за ябълково пюре, котелно, покрита стоянка за разтоварване на товарни автомобили“ в УПИ ХХVI-производство и преработка на плодове и зеленчуци, кв. 2 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Ековита“ ООД
 • 02.02.2022 Съобщение № 3 Жилищно строителство, търговия и услуги, транспортен достъп и трафопост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.27.201, м. „Татар Мезар“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързан него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 55155.27.201, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-10/14.01.2022 г. и доп. внесена информация от 19.01.2022 г., с възложител: Г. М.
 • 31.01.2022 Съобщение № 2 „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение, изграждане на автоматизирана система за капково напояване на ново лозово насаждение, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване в лозовото насаждение на площ от 418,867 дка“, находящи се в землищата на с. Лесичово и на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „КАИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
 • 27.01.2022 Съобщение № 1 „Изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение, изграждане на автоматизирана система за капково напояване на ново лозово насаждение, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване в лозовото насаждение на площ от близо 350 дка” в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-617/22.12.2021 г., с възложител: „БЪЛГАРСКИ ЛОЗОВИ ПРОДУКТИ“ ООД
 • 20.12.2021 Съобщение № 75 „Изграждане и пускане в действие на нови многофункционални сгради - търговски център за търговия и услуги, паркинг и сух трафопост“ в имот с идентификатор 55155.507.368 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
 • 07.12.2021 Съобщение № 74 „Отглеждане на ягоди на открито“ в имот с идентификатор 15271.110.207, м. „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: А. А.
 • 06.12.2021 Съобщение № 73 „Изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 40 MW“, в имот с идентификатор 56277.2.745, местност „Курията“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН“
 • 26.11.2021 Съобщение № 72 „Изграждане на система за капково напояване на насаждения сливи и вишни на площ от 150 дка и закупуване на земеделска техника и машини за прибиране на плодове“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-474/27.09.2021 г. и доп. внесено уведомление от 06.10.2021 г., с възложител: „ЛЕС АГРА“ ЕООД
 • 25.11.2021 Съобщение № 71 „Изграждане на три тръбни кладенеца и система за микронапояване, изпълнена като капково напояване на трайни насаждения от синя слива“ в имоти с идентификатори 24726.105.33, м. „Турска кория“, 24726.116.1, м. „Дъбравата“ и 24726.117.9, м. „Крушака“ по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ЧЕНЧЕВ 2021“ ООД
 • 23.11.2021 Съобщение № 70 „Доставка и монтаж на система за капково напояване на площ от 25 000 ха насаждения от лук и 30 000 ха насаждения от моркови, доставка и монтаж на дъждувална система за напояване на 30 000 ха насаждения с картофи в землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик и закупуване на специализирана земеделска техника“, внесено с уведомление вх. № ПД-01-497/30.09.2021 г. и доп. внесено уведомление от 07.10.2021 г., с възложител: „ГАЯ АГРО“ ООД
 • 18.11.2021 Съобщение № 69 „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс – гр. Велинград“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.503.1129 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик , внесено с уведомление с вх. № ПД-01-546/21.10.2021 г., с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 17.11.2021 Съобщение № 68 „Създаване на насаждения с ябълки, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“, на площ от 160 дка в имоти, находящи се в местностите „Горна и Долна Мирчовица“ и „Сульовица“ по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОФРУТА“ ЕООД
 • 16.11.2021 Съобщение № 67 „Изграждане на склад с работилница за метални конструкции“, в имоти с идентификатори 46749.153.69 и 46749.153.27, м. „Хаджийски ливади“, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИАНА ХЪНТ“ ЕООД
 • 10.11.2021 Съобщение № 66 „Изграждане на преработвателно предприятие за топени мазнини от СЖП (странични животински продукти) кат. 3“ в поземлен имот с идентификатор 86074.52.63, м. „Сайовете“ по КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-544/21.10.2021 г. и доп. внесена информация от 25.10.2021 г., с възложител: „БИО ЕНЕРДЖИ ЕЙДЖИ“ ЕООД
 • 10.11.2021 Съобщение № 65 „Изграждане на осем жилищни сгради в имот с идентификатор 55155.12.123 в м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и на десет жилищни сгради в имот с идентификатор 55155.12.124 в м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и осигуряване на транспортен достъп до тях и свързаните с тях ПУП-ПРЗ в м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложители: Г-ЖА К. Ц. И Г-Н П. Ц.
 • 09.11.2021 Съобщение № 64 напояване, изграждане на конструкция за защита от градушки и закупуване на земеделска техника“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 11154.317.53 и 11154.317.54 по КККР на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ ЕООД
 • 09.11.2021 Съобщение № 63 „Изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения и закупуване на необходимата механизация за обработка на насажденията (био-овощна градина)“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 46749.146.84, 46749.146.2, 46749.145.6, м. „Широкия път“, 46749.130.35, м. „Пътеката“ и 46749.102.93, м. „Коруджа“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КАП КОНСУЛТ“ ООД
 • 05.11.2021 Съобщение № 62 „Разширяване обхвата на дейността на инсталация за предварително третиране на отпадъци, находяща се на площадка за извършване на дейности с отпадъци“ в УПИ I-344,305 – за производствена и складова дейност, м. „Каменлив път“ по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-384/12.08.2021 г., внесено с уведомление вх. № ПД-01-384/12.08.2021 г. и доп. внесена информация от 20.09.2021 г.; 13.10.2021 г. и 15.10.2021 г., с възложител: „НИМ БАТ“ ЕООД
 • 03.11.2021 Съобщение № 61 „Създаване на 130 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми“ в имот с идентификатор 10450.4.109, местност „Устето/Манд. кория“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик с възложител: „БИО ПРОДУКТИ БГ“ ЕООД
 • 01.11.2021 Съобщение № 60 „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи орехови насаждения в 40 имота с обща площ от 26,0285 ха, в землището на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик и изграждане на автономни соларни системи с мощност 9.0 кW за генериране на електричество за собствени нужди върху съществуващи сондажни кладенци в ПИ с идентификатори 10851.100.80, 10851.9.52, 10851.11.51 и 10851.6.57, в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик“, с възложител: „ОГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 26.10.2021 Съобщение № 59 „Изграждане на оранжерия за отглеждане на разсад“, в ПИ с идентификатор 10820.11.36, м. „Долна ада“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и „Изграждане на напоителна система на съществуваща оранжерия“ в ПИ с идентификатор 108.20.11.451, м. „Долна ада“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-407/26.08.2021 г. и допълнителна информация от 19.10.2021 г., с възложител: „Вип 2012“ ЕООД
 • 25.10.2021 Съобщение № 58 „Нова система за капково напояване“ в имоти с идентификатори 06149.101.4, 06149.100.2, 06149.101.1, 06149.102.4, 06149.102.2 и 10149.103.7 в м. „Песо поле“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП ГЕОРГИ ЗАХЪНОВ
 • 25.10.2021 Съобщение № 57 „Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на съществуващи овощни култури и създаване на нови насаждения“ в ПИ 11154.302.84, м. „Младата могила“ по КККР на с. Виноградец, община Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СОУХАМ“ ЕООД
 • 22.10.2021 Съобщение № 56 „Създаване на 117 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.64.1 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-475/27.09.2021 г., с възложител: „БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 04.10.2021 Съобщение № 55 „Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци” в поземлен имот (ПИ) № 193014, м. „Чуките“, в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-447/17.09.2021 г. и № ПД-01-451/20.09.2021 г. и допълнителна информация от 30.09.2021 г., с възложител: „Агрикон БГ“ ЕООД
 • 29.09.2021 Съобщение № 54 „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ“ в ПИ 67009.5.43, м. „Градището“ по КККР на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-440/15.09.2021 г., с възложител: „ТЕХНОБИОМЕД“ ЕООД
 • 28.09.2021 Съобщение № 53 „Модернизация в земеделско стопанство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.42.32 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-424/09.09.2021 г., с възложител: „БУЛЛАНД ТРЕЙД“ ООД
 • 27.09.2021 Съобщение № 52 „Изграждане на пет вилни сгради за отдих и рекреация и път“ в имоти с идентификатори 02837.9.463, 02837.9.62, 02837.9.461, 02837.9.460, 02837.9.459 и 02837.9.464 (всички образувани от имот с идентификатор 02837.9.376) в м. „Керелова тумба“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: ХРИСТИНА СТОЯНОВА, СЛАВЕЙКА ДОБРЕВА И „ДЖИ ВИ 2020“ ООД
 • 24.09.2021 Съобщение № 51 „Укрепване на коритото на р. „Стара река“, чрез изграждане на подпорни стени в град Батак“ в поземлен имот с идентификатор 02837.502.3010, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Община Батак
 • 24.09.2021 Съобщение № 50 1. „Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Стрелча“, в УПИ III-Складова база на БКС, кв. 5а по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, входирано с уведомление, вх. № ПД-01-154/08.03.2021 г. и допълнителна информация от 02.04.2021 г. и от 28.04.2021 г. 2. „Обособяване на площадка за ръчно сепариране и отделяне за последващо оползотворяване на рециклируеми отпадъци от системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, генерирани от територията на община Стрелча“, в УПИ III-Складова база на БКС, кв. 5а по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, входирано с уведомление, вх. № ПД-01-160/11.03.2021 г. и допълнителна информация от 02.04.2021 г. и от 28.04.2021 г. 3. „Обособяване на площадка за претоварване на смесени битови отпадъци, генерирани от територията на община Стрелча“, в УПИ III-Складова база на БКС, кв. 5а по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, входирано с уведомление, вх. № ПД-01-186/25.03.2021 г. и допълнителна информация от 20.04.2021 г., с възложител: Община Стрелча
 • 17.09.2021 Съобщение № 49 „Жилищно строителство“ в поземлени имот (ПИ) с идентификатори 20362.8.648, 20362.8.649, 20362.8.21 и 20362.9.42, м. „Възстановими граници“ и „Башов дол“ по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д. М.
 • 17.09.2021 Съобщение № 48 „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на оранжерия“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05949.10.605, м. „Туповица“, по КККР на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „Фотоволтаичен парк Ихтиман“ ЕООД
 • 16.09.2021 Съобщение № 47 „Изграждане на тенис кортове и съблекални със санитарни възли към тях“ в имот с идентификатор 48444.18.134, местност „Чамур тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ
 • 15.09.2021 Съобщение № 46 „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури“ в имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „БЕГЛИКА“ ЕООД
 • 15.09.2021 Съобщение № 45 „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци, състоящ се от три блока с обща площ 4 800 м2“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43369.310.72, 43369.310.73, 43369.310.74, 43369.310.22, 43369.310.20, 43369.310.49, 43369.310.50 и 43369.310.51, м. „Криви дол“ по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-399/23.08.2021 г., с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД
 • 14.09.2021 Съобщение № 44 „Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване на проводимостта на „Кольово дере“ от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара планина“ и мостово съоръжение на ул. „Д. Благоев“ в регулацията на гр. Стрелча“, с възложител: Община Стрелча
 • 09.09.2021 Съобщение № 43 „Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, находяща се в УПИ I-123007, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.4.182 с нова територия – ПИ с идентификатор 52277.4.183 с площ 1 320 м2“, м. „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-360/21.07.2021 г. и доп. внесена информация 18.08.2021 г., с възложител: „СТАЙКОВ-1“ ЕООД
 • 24.08.2021 Съобщение № 42 „Изграждане на два нови тръбни кладенеца за допълнително промишлено водоснабдяване на производствената площадка“ в имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД
 • 24.08.2021 Съобщение № 41 „Преустройство на съществуващ навес за разширение на съществуваща мандра“ в имот с идентификатор 86074.501.423 по КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МИЛК ГРУП“ ЕООД
 • 19.08.2021 Съобщение № 40 „Изгребване и сортиране на депонирани скални материали – инертни скални маси от подобекти № 1 и № 2 на Източни отвали на рудник „Влайков връх“, с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, вх. № ПД-01-224/20.04.2021 г. и допълнителна информация от 27.07.2021 г., с възложител: „КАРИЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 13.08.2021 Съобщение № 39 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети“ в сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по КККР на гр. Пазарджик, находяща се в имот с идентификатор 55155.508.537 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД
 • 10.08.2021 Съобщение № 38 „Изграждане на ФЕЦ“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.112.2, 65468.112.3, 65468.112.5 и 65468.112.7, м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързан него Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 112009 – за производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели), внесено с уведомление, вх. № ПД-01-352/19.07.2021 г. и доп. внесена информация от 23.07.2021 г. и 06.08.2021 г., с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 04.08.2021 Съобщение № 37 „Две вилни сгради и къмпинг“ в имот с идентификатор 02837.6.304 в м. „Еньов камък“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „ДАРОТРАНС“ ЕООД
 • 30.07.2021 Съобщение № 36 „Център за възстановяване и рехабилитация” в поземлен имот с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката“ по КККР на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-342/12.07.2021 г., с възложител: С* Ч*
 • 27.07.2021 Съобщение № 35 „Възстановяване на свинеферма“ в поземлен имот (ПИ) № 007061, Стопански двор с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-123/23.02.2021 г. и доп. внесена информация от 25.06.2021 г. и 21.07.2021 г., с възложител: Г. Б.
 • 20.07.2021 Съобщение № 34 „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.107.11 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-239/28.04.2021 г., допълнено уведомление с вх. № ПД-01-239-(1)/13.05.2021 г. и доп. внесена информация от 30.06.2021 г., 14.07.2021 г. и 15.07.2021 г. с възложител: ЗП ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ
 • 15.07.2021 Съобщение № 33 „Парков комплекс за отмора и релакс” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53103.64.3, м. „Елов дол/Ушовица“ по КККР на с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-285/03.06.2021 г. и доп. внесена информация от 04.06.2021 г., с възложител: „ДУРАКОВИ И СИЕ” ООД
 • 30.06.2021 Съобщение № 32 „Изграждане на 7 жилищни сгради“ в ПИ с идентификатор 66202.3.108, м. „Каменна поляна“, по КККР на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Г. М.
 • 21.06.2021 Съобщение № 31 „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци“ в УПИ I-61 (ПИ № 000061), м. „Сагера“, в землището на с. Злокучене, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕЛЧЕВ“ ЕООД
 • 18.06.2021 Съобщение № 30 „Западен обход на град Пазарджик от км 123+000 до км 128+900“, в землищата на с. Драгор, с. Главиница, с. Мокрище и гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
 • 15.06.2021 Съобщение № 29 ИП „Фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 55302.63.516, местност „Каменен гичит“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „СОЛАР АСЕТС“ ООД
 • 09.06.2021 Съобщение № 28 „Закупуване и монтаж на водогреен котел за изгаряне на биомаса (дървесен чипс, пелети от дървесина или слънчогледови люспи и други)“, в ПИ с идентификатор 06149.45.21 (част от имот с предходен номер 045008), м. „Млечока“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ЗП ПЕТЯ НАНОВСКА
 • 09.06.2021 Съобщение № 27 „Изграждане на фотоволтаична система за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление и отдаване излишната енергия в електроразпределителната система“, в УПИ II-1357 (ПИ с идентификатор 56277.504.4), УПИ IV-1617 (ПИ с идентификатор 56277.504.243) и УПИ ХII-1377 (ПИ с идентификатор 56277.504.7), кв. 83 и кв. 81 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД
 • 07.06.2021 Съобщение № 26 „Фотоволтаична централа с мощност до 4 MW и БКТП“, в ПИ с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ“ АД
 • 02.06.2021 Съобщение № 25 „Сграда за отглеждане на кокошки-носачки и съоръжения за отглеждане на кокошки-носачки – два броя“ в имот с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 21.05.2021 Съобщение № 24 „Изграждане на кланичен пункт“ в имот с идентификатор 06149.72.5, м. „Герметата“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АНИМАЛ-1“ ЕООД
 • 13.05.2021 Съобщение № 23 „Обслужващи дейности – Център за възстановяване и рехабилитация в имот с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката“ по КК на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: С. Ч.
 • 11.05.2021 Съобщение № 22 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на магазин за рибарски принадлежности със складови помещения и опресняване на водата в изкуствен водоем“ в имот с идентификатор 81089.9.164 по КККР на с. Черногорово, община Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СТИЛИСТ ПЕТЯ ТОТКОВА“ ЕООД
 • 28.04.2021 Съобщение № 21 „Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци“ в поземлен имот с идентификатор 10104.294.5, м. „Бузевици“ по КККР на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-215/14.04.2021 г., с възложител: „ДЕСПИНА 17“ ООД
 • 21.04.2021 Съобщение № 20 „Извършване на нови дейности по третиране на отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен УПИ II-28, ПИ № 000028, м. „Горни лозя“ в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-201/05.04.2021 г., с възложител: „ДИАМАНТ МЕТЪЛС-74“ ЕООД
 • 21.04.2021 Съобщение № 19 „Изграждане на обслужващ път – транспортен достъп” в местностите „Джестов въбел“, „Голяма мътница“ и „Стража“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 16.04.2021 Съобщение № 18 „Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-169/17.03.2021 г. и допълнено уведомление от 31.03.2021 г., с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
 • 16.04.2021 Съобщение № 17 „Екологично производство на обувни изделия и устойчива мода – реконструкция и преустройство на съществуващи производствени, складови и битово-административни сгради на фирма „Ингилиз Груп“ ЕООД в ПИ с идентификатор 56277.501.551, УПИ I-безвредна промишленост, кв. 84 по действащ регулационен план на гр. Пещера, общ. Пещера и „Паркинг за служители и работници“ в ПИ с идентификатор 56277.501.122, УПИ IX, кв. 76 по действащ регулационен план на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-86/04.02.2021 г. и доп. внесена информация от 12.03.2021 г. и 31.03.2021 г., с възложител: „ИНГИЛИЗ ГРУП“ ЕООД
 • 15.04.2021 Съобщение № 16 „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“, в УПИ ХХI-28 (ПИ с идентификатор 36124.684.28), м. „Стопански двор“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „РАДОСЛАВ ГАВРАИЛОВ“
 • 13.04.2021 Съобщение № 15 „Изграждане на фотоволтаични централи“, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 56277.3.1590, 56277.3.1306, 56277.3.1778, 56277.3.1777, 56277.3.1314, м. „Луковица“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „БИОВЕТ“ АД
 • 08.04.2021 Съобщение № 14 Изграждане на фотоволтаична централа“ в имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин“ по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕДИСИС“ ООД
 • 07.04.2021 Съобщение № 13 „Изграждане на фотоелектрическа централа с мощност до 3000 кW“ в ПИ с идентификатор 00165.11.117, м. „Дорачко келеме“, по КККР на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: „К-ПИЕС“ ЕООД
 • 30.03.2021 Съобщение № 12 „Цех за консервиране на риба пъстърва“, в поземлен имот с идентификатор 10505.501.269, кв. 51, по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПРЗ, с възложител: „ИЙСТ ЛАЙЪН“ ЕООД
 • 26.03.2021 Съобщение № 11 „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект “Кариера за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „ПЪТИЩА“ АД
 • 11.03.2021 Съобщение № 10 „Индивидуално вилно застрояване” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.6.17, м. „Еньов камък“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: И. И.
 • 05.03.2021 Съобщение № 9 „Газификация, производство на рибни консерви в автоклав и производство на рибно брашно“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48444.10.15 (номер по предходен план 010015), м. „Грахорлива дъмга“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-579/20.10.2020 г. и доп. внесена информация от 22.02.2021 г. и 24.02.2021 г., с възложител: „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК“ ООД
 • 23.02.2021 Съобщение № 8 „Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС и продажба на авточасти и автомобили втора употреба в УПИ ІІ – 308, кв. 26 по плана на с. Варвара с присъединяване на УПИ І – 308 и УПИ ІІІ – 308 с обща площ – 0,768 дка“ в кв. 26 по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-459/12.08.2020 г. и доп. внесена информация от 17.09.2020 г., 15.10.2020 г. и 13.01.2021 г. с възложител: „ФЕРОМЕТЪЛС“ ЕООД
 • 08.02.2021 Съобщение № 7 1. „Трасе на общински път с начало път „PAZ1206 Септември-Ветрен“ до общински път (покрай „РЬОФИКС“) и трасе на канал, успореден на пътя до напоителен канал (поземлен имот с идентификатор 66264.11.390) в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПП за трасе на общински местен път и канал 2. „Трасе на обслужващ път, свързващ улици с о.т. 93-85 и 378а-3786-99 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПП за трасе на общински обслужващ път. 3. Трасе на общински път от регулацията на с. Ковачево до ПИ с идентификатор 37491.23.7 по КККР на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПП за трасе на общински местен път, внесени с уведомления с вх. № ПД-01-31, № ПД-01-33 и № ПД-01-34/25.01.2021 г.. с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 04.02.2021 Съобщение № 6 „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.36, (проектен 55302.338.81), м. „Фетенци 1“ по КККР на гр. Панагюрище общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: СТОЯН ПАЛИЙСКИ
 • 14.01.2021 Съобщение № 5 „Цех за преработка на дървесина, производство на палети и производство на дървесни пелети“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38844.105.83, м. „Стопански двор“, по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик и в ПИ с идентификатор 62004.5.1388, по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик с възложител: „КОС ХОЛ -1“ ЕООД
 • 14.01.2021 Съобщение № 4 РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на: „Автомивка” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.501.4514 (УПИ V-4512, кв. 214) по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: ПЕТКО ПЕЛТЕКОВ
 • 13.01.2021 Съобщение № 3 „Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.405, УПИ № XIX-405, кв. 18 с административен адрес: ул. „Мильо войвода“ № 18, Индустриална зона по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-629/01.12.2020 г. и доп. внесена информация от 21.12.2020 г., с възложител: „ПЛАСТTРЕЙД“ ЕООД
 • 12.01.2021 Съобщение № 2 „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД
 • 07.01.2021 Съобщение № 1 „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.49, м. „Фетенци 1“ по КККР на гр. Панагюрище общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-647/16.12.2020 г., с възложител: В* И* Ч*
 • 31.12.2020 Съобщение № 44 „Съоръжение за физикохимично третиране-циментация на неопасен отпадък с код 01 05 04“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша“ по КККР на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-640/10.12.2020 г. и доп. внесена информация от 21.12.2020 г., с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ” ООД
 • 29.12.2020 Съобщение № 43 „Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий“ в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, с възложител: „ТОТ-8“ ЕООД
 • 22.12.2020 Съобщение № 42 „Изграждане на вилно селище” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.5.613 (номер от предходен план 012027), м. „Камбуров път“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: КАТЯ КОРАЛИЕВА
 • 22.12.2020 Съобщение № 41 „Изграждане на Ритейл парк Панагюрище – търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка“, в УПИ VIII-3876 – за комплексно обслужване, кв. 232, по регулационния план на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „СКАЙФОР“ АД
 • 21.12.2020 Съобщение № 40 „Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала“ и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 08.12.2020 Съобщение № 39 „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци“ в УПИ I 87, 88, м. „Вучата могила“ по КККР на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 03.12.2020 Съобщение № 38 „Разширение на съществуващ гробищен парк на гр. Костандово“ с поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 38844.17.52, 38844.17.36, 38844.17.37, 38844.17.38, 38844.17.40, 38844.17.41, м. „Страната“, по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 26.11.2020 Съобщение № 37 „Изграждане на трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV“ за захранване на имот с идентификатор 66559.62.01, местност „Кичук чал“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД
 • 27.10.2020 Съобщение № 36 „Залесяване на земеделски земи“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 78478.95.1, 78478.92.10, 78478.92.24, 78478.93.10, 78478.98.61, 78478.101.14, 78478.94.51, 78478.96.1 по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-571/14.10.2020 г. с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 27.10.2020 Съобщение № 35 „Свинеферма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10505.1.9, м. „Възстановими граници“ по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-241/13.05.2020 г. и допълнителна информация от 07.08.2020 г. и доп. внесена информация от 09.10.2020 г. с възложител: Е* Т* Н*
 • 26.10.2020 Съобщение № 34 „Първично залесяване с цел промяна на предназначението на земеделска земя от ниви в горски масив“ в имоти с идентификатори 46749.148.9.32, местност „Дечев гьол“ по КККР на с. Мало Конаре и 53335.201.12 и 53335.201.13, местност „Голям Инир“ по КККР на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРОДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД
 • 13.10.2020 Съобщение № 33 „Разширяване на съществуващия гробищен парк с поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от имот с идентификатор 55155.12.91, м. „Атчаир“, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-401/14.07.2020 г. и допълнителна информация от 25.09.2020 г. с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 08.10.2020 Съобщение № 32 „Изграждане на водоем за допълнително водоснабдяване на подстанция 33/110 kV“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-524/21.09.2020 г. и доп. внесена информация от 24.09.2020 г. с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 08.10.2020 Съобщение № 31 „Събиране и третиране на отработени катализатори“ в парцел I – завод Търговско обзавеждане, кв. 39, ул. „Александър Стамболийски“ № 119 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-515/16.09.2020 г. с възложител: „КАРСКАТ“ ЕООД
 • 24.09.2020 Съобщение № 30 „Складове за съхранение на селскостопанска продукция“ в имот с идентификатор 56561.280.133, местност „Потока“, по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС“ ЕООД
 • 24.09.2020 Съобщение № 29 Индивидуално вилно застрояване“ в имот с идентификатор 02837.4.249, местност „Мангърова къшла“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: Е. К.
 • 16.09.2020 Съобщение № 28 „Изграждане на инсталация за компост” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.501.9669 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „РЕКОМ ИМПЕКС” ООД
 • 14.09.2020 Съобщение № 27 „Гранулираща инсталация № 14“, в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „БИОВЕТ“ АД
 • 27.08.2020 Съобщение № 26 „Отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), в съществуваща ферма за аквакултури, в акваторията на яз. Доспат”, м. „Орлино“ в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик с възложител: „БИЛДЕНБЕРГ” ЕООД – ПЛОВДИВ
 • 19.08.2020 Съобщение № 25 „Учебна база, административни сгради, мотел“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 65437.55.63 и 65437.56.24, м. „Далъка“, по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 • 27.07.2020 Съобщение № 24 „Ваканционно селище, търговия и услуги“ в поземлен имот № 142062, м. „Гол. и малка крушици“, землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-409/17.07.2020 г. с възложител: „АГРОТРЕЙД ПРОДАКШЪН“ ЕООД
 • 24.07.2020 Съобщение № 23 „Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен УПИ Х-471 (ПИ с идентификатор 55302.108.471, с площ 941 м2)“ към площадка с местонахождение: УПИ IX-405 (ПИ с идентификатор 55302.108.405, с площ от 531 м2), в м. „Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „НЕМЕЗИС“ ЕООД
 • 23.07.2020 Съобщение № 22 „Закупуване на системи за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на питейна вода за животни и мобилен инсинератор за обезвреждане на странични животински продукти – животински трупове“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.8.74, м. „Зайкови мандри“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и ПИ с идентификатор 56277.1.135 (стар 202082), м. „Курията“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „ГРИМИ – ХЮСЕИН ХЮСЕИН“
 • 15.07.2020 Съобщение № 21 „Експлоатацията на пъстървово стопанство „Тошков чарк“ и отглеждане на аквакултури“, м. „Тошков чарк“, в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: „АВИС ХОЛД ГРУП“ ЕООД
 • 07.07.2020 Съобщение № 20 „Разширяване на съществуваща система за капково напояване“ в поземлени имоти (ПИ) от масив 20 в м. „Шаровица“ и масив 10 и 13 в м. „Рида“, в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД“ ООД
 • 03.07.2020 Съобщение № 19 ИП „Промяна предназначението на земеделска земя с цел образуване на нова улица от о.т. 1- о.т. 8 в местност „Топлишка река“ по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 30.06.2020 Съобщение № 18 „Закриване на общинско депо за неопасни отпадъци на община Батак” в имот с идентификатор 02837.5.580, м. „Ралева къшла“ в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 30.06.2020 Съобщение № 17 „Изграждане на трасе за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД
 • 29.06.2020 Съобщение № 16 ИП „Разработване на находище за строителни материали – гранити в площ „Старата кариера“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: „ПРОМАТ СТРОЙ“ ЕООД
 • 26.06.2020 Съобщение № 15 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02717.15.313, м. „Нова могила“, по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик за допълнително водоснабдяване на зелени площи в ПИ с идентификатор 02717.15.312, м. „Нова могила“, по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС“ ЕООД
 • 24.06.2020 Съобщение № 14 „Площадка за разглобяване на елементи от подкормилната уредба и за събиране, съхранение, сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса и дейности с ОЧЦМ“ на площ 950 кв. м. в сграда с идентификатор 55155.508.486.1 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 18.06.2020 Съобщение № 13 „Изграждане на сондажен кладенец за промишлено и противопожарно водоснабдяване на Строителна база“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21556.111.26, м. „Айдарица“, по КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
 • 18.06.2020 Съобщение № 12 „Добив на скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище „Конаговски чал“, разположено в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД
 • 03.06.2020 Съобщение № 11 „Засаждане на нови лозови насаждения, изграждане на конструкция и изграждане на капково напояване“ в поземлени имоти, находящи се м. „Македонски мери“, м. „Гаджовица“ и м. „Страджата“ по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „КРАСИ СТРОЙ 09“ ЕООД
 • 29.05.2020 Съобщение № 10 „Изграждане на дестилерия за преработка на селскостопански растителни продукти“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69835.62.687, м. „Радин дол“, по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „ИВАН ЧЕНЧЕВ“
 • 22.04.2020 Съобщение № 9 „Изграждане на паркинг за коли втора употреба към обект „Автоморга, търговия и услуги” в ПИ с идентификатор 46749.132.42 по КККР на с. Мало Конаре, участващ в УПИ IV-64, автоморга, търговия и услуги и свързан с него ПУП-ПРЗ, с възложител: Т.Н.
 • 22.04.2020 Съобщение № 8 „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за извършване на дейности с отпадъци в УПИ I-344, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 10820.27.305“ по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ, с възложител: "НИМ БАТ" ЕООД
 • 11.03.2020 Съобщение № 7 „Площадка за производство на индустриална строителна добавка с оползотворяване на отпадъци“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша“, землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ“ ООД
 • 11.03.2020 Съобщение № 6 1."Изграждане на хотел с басейн“ в новобразуващ се УПИ LXXIV-74 „За хотел, басейн, търговия и услуги“, с площ от 5861 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.2, 10450.69.3, 10450.69.4, 10450.69.5 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11), местност „Джестов въбел“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Г. Н. К. ; 2.„Изграждане на 10 жилищни сгради“, в новобразуващ се УПИ LXXV-75 „За жилищно строителство, търговия и услуги“, с площ от 7203 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.8, 10450.69.7 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11), местност „Джестов въбел“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Г* Н* К*
 • 28.02.2020 Съобщение № 5 „Обслужващи дейности – Център за възстановяване и рехабилитация“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката“, по КК на землището на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: С* С* Ч*
 • 13.02.2020 Съобщение № 4 „Разширение на съществуващ гробище парк на с. Бяга“ в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7, м. „Перето“ по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 12.02.2020 Съобщение № 3 „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз и магазин за авточасти“, в УПИ ХIV-108.527, м. „Дойчева чешма“, землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: С* В* Б*
 • 13.01.2020 Съобщение № 2 „Изграждане на Вилно селище – четири броя вилни сгради, помещение за персонала, паркинг и барбекю“ в ПИ с идентификатор 02837.11.1078, местност „Дълбок дол“ по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: И. Г.
 • 06.01.2020 Съобщение № 1 „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, м. „Червеница“, землище с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „Ормус” ГмбХ, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г., за което са издадени: Решение за спиране на административно производство № СП-01-ОВОС/18.02.2019 г., Решение за възобновяване на административно производство № ВЗ-02-ОВОС/29.05.2019 г. и Решение за спиране на административно производство № СП-03-ОВОС/12.08.2019 г. от директора на РИОСВ-Пазарджик и Определение № 15464 София, 14.11.2019 г. на Върховния административен съд на Република България – Шесто отделение с възложител: „ОРМУС“ ГМБХ (ORMUS GMBH)
 • 06.12.2019 Съобщение № 58 „Жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1328, м. „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-360/17.07.2019 г. и доп. внесена информация от 19.07.2019 г., с възложител: Т* Н* С* и Д* Н* С*
 • 04.12.2019 Съобщение № 57 „Площадка за производство на компост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша“, землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ“ ООД
 • 04.12.2019 Съобщение № 56 „Надграждане на съществуваща инсталация за рециклиране на пластмаси с допълнителни модули и актуализиране на капацитета на действаща инсталация за сепариране и балиране на отпадъци“ в ПИ с идентификатор 55155.508.404 и 55155.508.784 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД
 • 29.11.2019 Съобщение № 55 „Изграждане на обект: „Търговия и услуги“ – площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства и метални опаковки“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.79.16, м. „Звъневица“, землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: Г* А* Н*
 • 28.11.2019 Съобщение № 54 „Изграждане на депо за опасни отпадъци към Инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: Грийнбърн ЕООД
 • 28.11.2019 Съобщение № 53 „Поставяне на съд за пастьоризиране на прясно мляко и сиренарска вана за кашкавал и сирене, и подкваса“ в УПИ XXXII-32, с Пашови, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: М* Ю* К*
 • 15.11.2019 Съобщение № 52 „Рибовъдна дейност“ в рамките на язовир, попадащ в поземлени имоти (ПИ) № 000146, м. „Голуша“ в землището на с. Дюлево и № 000085, м. „Копанини“ в землището на с. Смилец, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: „ФРЕШ ФИШ 87“ ООД
 • 11.11.2019 Съобщение № 51 „Търговия, услуги и обслужващи дейности“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма“ по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик с възложители: О* Б* Ф* и М* Г* Ф*
 • 05.11.2019 Съобщение № 50 „Изграждане на оранжерия с площ 5,44 дка за отглеждане на зеленчуци“ в поземлени имоти №310072, №310073 и №310074, м. „Криви дол“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД
 • 04.11.2019 Съобщение № 49 „Приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт, чрез закупуване на оборудване“ в сграда с площ 51 кв.м. находяща се в имот № 176007, (УПИ V с предназначение за производствена дейност) стопански двор, в землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ЗП К. Д.
 • 25.10.2019 Съобщение № 48 „Складиране на авточасти в имот с идентификатор 48876.23.39, който ще бъде присъединен към УПИ V-38, Търговия и услуги (имот с идентификатор 48876.23.38), м. „Меселим пере“ по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АВТОДЕН“ ЕООД
 • 23.10.2019 Съобщение № 47 „Разширение на гробищен парк на с. Мало Конаре“ в част от поземлен имот с идентификатор 46749.131.114 (46749.131.123 – проектен), м. „Баталите“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 18.10.2019 Съобщение № 46 „Изграждане на 6 вилни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.1.156, м. „Дъното“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложители: И* И* В*, И* И* В*, М* И* Д*, А* И* С*, Н* И* С*, А* И* В*
 • 17.10.2019 Съобщение № 45 „Обособяване на шест броя УПИ за имота с предназначение за жилищно строителство и изграждане на шест жилищни сгради“ в имот с идентификатор 55155.10.293, местност „Татар Екин“, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г.Г.
 • 10.10.2019 Съобщение № 44 „Изграждане и експлоатация на търговска сграда – магазин „Практикер“, паркинг и трафопост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.281 (УПИ ХVII-67, 68, 69, 72), ПИ с идентификатор 55155.507.196 (УПИ ХIV-196) и ПИ с идентификатор 55155.507.71 (УПИ ХVI-71), от които ще се образува УПИ ХIV-71, 196, 281 „за търговия и услуги“, кв. 416, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД
 • 26.09.2019 Съобщение № 43 „Реконструкция и пускане в експлоатация на 1 топилна тиглова пещ“ в УПИ I-204, производство на метални изделия, кв. 378, землище на с. Варвара, община Септември, обл. Пазарджик с възложител: „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 19.09.2019 Съобщение № 42 „Изграждане на автомивка с осем клетки и изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на автомивката“ в поземлен имот с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „КОБРА 4Д РОБОТ“ ООД
 • 30.08.2019 Съобщение № 41 „Отглеждане на 850 свине“ в поземлен имот №000466, землище с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „АНИМАЛ-1“ ЕООД
 • 09.08.2019 Съобщение № 40 „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор на град Пазарджик“ в УПИ I-36, м. „Чамур тарла“, землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 02.08.2019 Съобщение № 39 „Ферма за патици - мюлари“ в поземлен имот №400010, м. „Попински път“, землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЕГРИМА“ ЕООД
 • 17.07.2019 Съобщение № 38 „Цех за леене на метали и металообработка /преустройство/” на сграда с идентификатор 55302.121.51.1, находяща се в имот с идентификатор 55302.121.51, м. „Стопански двор – ТКЗС“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложтел: „ПРЕСФОРМ” ООД
 • 26.06.2019 Съобщение № 37 „Експериментална база за култивиране на пъстървови риби към пъстървово стопанство гр. Пещера модулен павилион рециркулационна система“ в имот с идентификатор 56277.4.62, местност „Баташки път“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЖУРКОВ 76“ ЕООД
 • 24.06.2019 Съобщение № 36 „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево“, в имот с идентификатор 36124.52.114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 19.06.2019 Съобщение № 35 „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обекти за търговия и услуги и СПА център с басейн и свързаните с това ПУП за промяна на предназначение на земеделски земи, трасе на водопровод за минерална вода и разрешително за водовземане от КЕИ „К-19“ находище „Велинград-Лъджене“ в имоти с идентификатори 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4, м. „Голямо блато“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ“ ООД
 • 07.06.2019 Съобщение № 34 „Обединяване на площта на площадки за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци и увеличаване на оборотните годишни количества на вече разрешени ОЧЦМ, ИУМПС и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в поземлен имот с идентификатор 15271.118.12 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ЕЛИНОРД-МЕТАЛС“ ЕООД
 • 27.05.2019 Съобщение № 33 „Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в УПИ VII-43, м. „Тус тепе“ по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: Р* И* И*
 • 27.05.2019 Съобщение № 32 „Монтиране на втори котел“ в имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „Биовет“ АД
 • 22.05.2019 Съобщение № 31 „Отглеждане на 200 свине за угояване“ в УПИ XVI, кв. 9 Стопански двор по пана на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЪНДИ 2017“ ЕООД
 • 22.05.2019 Съобщение № 30 „Разширение на гробищен парк“ в м. „Кошуел 1“ по КВС на землище гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 15.05.2019 Съобщение № 29 Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – управление и пречистване на води и мониторинг“ в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД
 • 10.05.2019 Съобщение № 28 „Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство но млечни продукти – мини мандра с капацитет до 500 литра/ден“ в имот с идентификатор 02837.17.67, местност „Беглика“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП З* А* П*
 • 08.05.2019 Съобщение № 27 „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Велинград и трасе за довеждащ колектор до ПСОВ – Велинград“ в поземлен имот № 276006, м. „Мерата“, землището на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик с възложител: Община Велинград
 • 25.04.2019 Съобщение № 26 „Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.52.63 (УПИ XII-63) и част от ПИ с идентификатор 55155.52.64, м. „Атчаир“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ с възложител: „БАЛКАНТ“ ЕООД
 • 24.04.2019 Съобщение № 25 „Автосервиз, автокъща и автоморга“ в имот с идентификатор 21556.112.30 в местност „Айдарица“, с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: К* Г* В*
 • 24.04.2019 Съобщение № 24 „Млекопреработвателно предприятие“ в УПИ V-общински, кв. 12, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: И* К* К*
 • 24.04.2019 Съобщение № 23 „Изграждане на нов ваканционен комплекс“ и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот (ПИ) № 019603, № 019668, № 019605 (от които се образува УПИ XLVIII-обществено обслужване, ваканционен комплекс, хотел) по плана на стопански двор ОССС с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „АПОСТОЛОВИ МА“ ООД
 • 15.04.2019 Съобщение № 22 Автоморга, търговия и услуги“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 46749.132.43 (стар № 132043), съставляващ УПИ IV-43, за автоморга, търговия и услуги, м. „Градището“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Т. А. Н.
 • 09.04.2019 Съобщение № 21 „Изграждане на рибарник“ в имот с идентификатор 48444.18.116, местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАЛАН 89“ ЕООД
 • 08.04.2019 Съобщение № 20 „Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство на млечни продукти (мобилна мандра) с капацитет до 500 л/ден“ в ПИ с идентификатор 02837.13.197, м. „Беглика“, в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: ЗП „ЗЛАТКА ПЕКАНОВА“
 • 28.03.2019 Съобщение № 19 Инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Дорково“ в имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и ½ ид. част от 23008.9.101, м. „Кеневица“ по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 25.03.2019 Съобщение № 18 „Жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.0.58, м. „Якуба“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Л.С.К.
 • 22.03.2019 Съобщение № 17 „Изграждане на тръбен кладенец за осигуряване на вода за противопожарни цели, измиване на площадки и напояване на зелени площи“ в поземлен имот (ПИ) № 002550, м. „Каймака“, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ“
 • 20.03.2019 Съобщение № 16 „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“ в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „АКВА-ЕКОФИШ” ЕООД
 • 15.03.2019 Съобщение № 15 Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги” – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идентификатор 10450.150.82, м. ''Вельовица'' към УПИ CXXIX 129-За хотел-апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги (имот с идентификатор 10450.150.129), м. ''Вельовица'' по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с възложител: „ВИП 2005” ООД
 • 14.03.2019 Съобщение № 14 „Изграждане на инсталация за извличане на метали от излезли от употреба автомобилни части в съществуваща сграда №3 (сграда за друго предназначение)“ в имот №039314, местност „ГЛ. БЪРДО/ПАПРАТТА“ в землището на е. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител: „ЕКОНОТЕХ“ ООД
 • 13.03.2019 Съобщение № 13 „Изграждане на сграда за отглеждане на кокошки носачки“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 12.03.2019 Съобщение № 12 „Изграждане на вила, развлекателен център, навес със спортни съоръжения, пет бунгала и открити спортни площадки“ в поземлен имот с идентификатори (ПИ) 02837.9.619, 02837.9.620, 02837.9.621,02837.9.622 и 02837.9.623, м. „Долни казани“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-110/25.02.2019 г., с възложител: „МАДЖЕСТИК 1“ ЕООД
 • 07.03.2019 Съобщение № 11 „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.66, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „БРОКС – 2003“ ООД
 • 27.02.2019 Съобщение № 10 Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на „Родопи“ АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: „РОДОПИ“ АД
 • 27.02.2019 Съобщение № 9 „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик“ на площадка „Алеко Константиново“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 22.02.2019 Съобщение № 8 „Отглеждане на 10 000 пътпъдъци“ в поземлен имот (ПИ) № 000130, м. „Войводска“, в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ХРИС” ООД
 • 18.02.2019 Съобщение № 7 „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД
 • 13.02.2019 Съобщение № 6 „Разпределителен газопровод до варов завод „Огняново К“, землище с. Огняново, общ. Пазарджик, разпределителен газопровод до с. Синитово, общ. Пазарджик и два броя площадки за съоръжения“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД
 • 07.02.2019 Съобщение № 5 „Разработване и прилагане на екологосъобразни технико-технологични параметри за устойчива експлоатация на рибовъдна ферма за деликатесни видове риби при прилагане на нанотехнология“ в поземлен имот с идентификатор 65468.135.54, м. „Баталите“ по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „БИОХЕРБА Р” ООД
 • 30.01.2019 Съобщение № 4 „Изграждане на фотоволтаична система за захранване на собствени консуматори“ в имот № 000898, в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД
 • 25.01.2019 Съобщение № 3 „Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик”, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2558/21.12.2018 г. и доп. внесена информация от 14.01.2019 г., с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 10.01.2019 Съобщение № 2 „Създаване на рибовъдно стопанство“ в поземлен имот (ПИ) №064033, местност „Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: И* И* Р*
 • 09.01.2019 Съобщение № 1 „Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 06207.502.36 и 06207.2.725 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2459/13.11.2018 г., с възложител: „ЕВРОПЕЙСКА РЕЦИКЛИРАЩА ГРУПА“ ООД
 • 28.12.2018 Съобщение № 72 „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 55155.508.417 (УПИ I-417), кв. 18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЮНАЙТИД ПЛАСТИК” ООД
 • 28.12.2018 Съобщение № 71 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Реповица“, землището на гр. Велинград“, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 21.12.2018 Съобщение № 70 „Вилно селище“ в поземлен имот 051067 в м. „Ачмите”, землище на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Я* В* Г*, Т* Г* Т* И Й* Г* Т*
 • 18.12.2018 Съобщение № 69 „Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки“ в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: „КЕМПФАЙЪР БГ“ ЕООД
 • 17.12.2018 Съобщение № 68 „Изграждане на хотел“ в поземлен имот с идентификатор 10450.137.48 (стар номер на ПИ 137023 по КВС), м. „Делове“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕЛИКА ТУРС ПРОПЪРТИЗ“ ЕАД
 • 17.12.2018 Съобщение № 67 „Изграждане на ваканционно селище с хотелска част“ в поземлен имот №137051, местност „Деловете“, землище на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БОЖУРЛЕНД“ ООД
 • 10.12.2018 Съобщение № 66 „Монтиране и пускане в експлоатация нов водогреен котел на твърдо гориво“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.2392 (от който е образуван УПИ ХI-6404), кв. 84 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ КОЦЕВИ” ООД
 • 04.12.2018 Съобщение № 65 „Извършване на нова дейност R3 – рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация на съществуваща площадка“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.407, кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЛАСТТРЕЙД” ЕООД
 • 04.12.2018 Съобщение № 64 „Разширение на гробищен парк УПИ I-24 „За гробищен парк“ с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48876.44.25, м. „Енечето“, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 23.11.2018 Съобщение № 63 „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча“ и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ“ в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 20.11.2018 Съобщение № 62 „Създаване и изграждане на аквапоник стопанство“ в УПИ I-392, 393 Комплекс за приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЪРКАЛАНИ“ ООД
 • 19.11.2018 Съобщение № 61 „Жилищно строителство, търговия и услуги“ в поземлен имот с идентификатор 55155.27.160, м. „Татар Мезар“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: И* Д * К *
 • 13.11.2018 Съобщение № 60 „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) “ в поземлени имоти (ПИ) № 000086 и №000087, м. „Вучата могила“ в землището на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Белово
 • 08.11.2018 Съобщение № 59 „Изграждане нa площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД
 • 06.11.2018 Съобщение № 58 „Изграждане на мобилна мандра за производство на млечни продукти с капацитет 500 литра/ден“, в поземлен имот с идентификатор 53285.23.3, м. „Осена“, по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО 90” ООД
 • 06.11.2018 Съобщение № 57 „Преустройство на бивш стопански двор във ферма за отглеждане и угояване с асистирано хранене на мюлари с капацитет 39 000 места“, находящ се в местност „Стопански двор“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЕЗАРА ГРУП“ ООД
 • 05.11.2018 Съобщение № 56 Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в цех „Галванични покрития“ в УПИ IX производствена дейност, кв. 30 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ММ ГАЛВАНИКС“ ООД
 • 30.10.2018 Съобщение № 55 „Изграждане на четири вилни сгради“ и свързан с него с Подробен устройствен план (ПУП) за смяна предназначението на имоти с идентификатори 02837.5.704, 02837.5.705, 02837.5.706 и 02837.5.707, местност „Камбуров път“, по КККР на град Батак, община Батак, област Пазарджик, с възложител: С* К*-В*
 • 30.10.2018 Съобщение № 54 „Изграждане на три вилни сгради“ и свързан с него с Подробен устройствен план (ПУП) за смяна предназначението на имоти с идентификатори 02837.11.798, 02837.11.797 и 02837.11.859, местност „Полетен чарк“, по КККР на град Батак, община Батак, област Пазарджик, с възложител : С* К*-В*
 • 12.10.2018 Съобщение № 53 „Трасе на общински път от гробищен парк до регулацията на гр. Септември“, преминаващ през землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 08.10.2018 Съобщение № 52 „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци” в УПИ Х -314, кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик с възложител: В* Г* Г*
 • 05.10.2018 Съобщение № 51 „Хотел, жилищно строителство – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги“ разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идент. № 10450.136.7, м. ''Башкова чука/Разса'' по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик с възложител: „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 28.09.2018 Съобщение № 50 „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.1.1909, м. „Баташки път“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“
 • 28.09.2018 Съобщение № 49 „Къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 02837.13.79, местност. „Под мандра“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Л* Б* К*
 • 26.09.2018 Съобщение № 48 Изграждане на хотели и вилни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62004.12.522, м. „Ачмите“, в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: А* Г* Г*
 • 26.09.2018 Съобщение № 47 „Търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга“ в УПИ I-32 „За търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга“, местност „Айдарица“, с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с Възложител: К. Г. В.
 • 20.09.2018 Съобщение № 46 „Рекултивация на съществуващо сметище“ в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1289, м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 17.09.2018 Съобщение № 45 „Изграждане на „Автокомплекс“ в поземлен имот (ПИ) № 032523, м. „Влахов дол“, в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „КРОТОН АУТО” ООД
 • 13.09.2018 Съобщение № 44 „Преустройство на съществуваща производствена сграда с идентификатор 55155.508.432.2 и въвеждане в експлоатация на Инсталация за производство на полимерна тъкан от РЕТ гранулат и/или почистени и изпрани полимерни флейки“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.432, кв. 16 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЕТЕКОФЛЕКС-ПЕФ” ООД
 • 12.09.2018 Съобщение № 43 „Изграждане на складове за строителни материали“ в поземлен имот с идентификатор 55155.22.243, м. „Съзлъка“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г* К* Н*
 • 27.08.2018 Съобщение № 42 „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идентификатор 56277.3.1313“, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 24.08.2018 Съобщение № 41 „Изграждане на хотел – апартаментен тип, СПА услуги, басейн, търговия и обществени услуги“ в поземлен имот с идентификатор 10450.95.162, местност. „Осово бръдце“, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Ю ***
 • 24.08.2018 Съобщение № 40 „Рибарник за отглеждане на развъден материал (пъстърва)“ в поземлен имот № 132007, м. „Спирка Острец“ в землището гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: "И Р Н" ЕООД
 • 15.08.2018 Съобщение № 39 „Изграждане на МВЕЦ „Щастливеца“ на регулирани води в участък след долен изравнител на ВЕЦ „Алеко“ за добив и производство на ел. енергия от възобновяем енергиен източник“ в землищата на с. Главиница и с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КОНСЕПТА“ ЕООД
 • 01.08.2018 Съобщение № 38 Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брагогово” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.1.515, м. „Клисурата“ в землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 31.07.2018 Съобщение № 37 „Реконструкция и модернизация на инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена)”, в УПИ III – „производствена дейност“ и УПИ V – „Производствена дейност“, кв. 58 по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛХАРТ” ЕООД
 • 26.07.2018 Съобщение № 36 „Вилно застрояване“ в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394.320, м. „Фетенци“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и свързан с него проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: Л* Р* К*
 • 25.07.2018 Съобщение № 35 „Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили (ИУМПС)“ в ПИ с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: А* Г* Г*
 • 13.07.2018 Съобщение № 34 „Изграждане на садково стопанство за отглеждане на есетрови риби за производство на черен хайвер“ в поземлени имоти № 141055 и № 141059, в землището на с. Бошуля, м. „Завоя на р. Марица“, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „АТ ФИШ“ ЕООД
 • 11.07.2018 Съобщение № 33 „Паркинг, търговия и услуги“ в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.14; 48876.6.15 и 48876.6.16, м. „Черни могили“ по КККР в с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Л* Д* Т*
 • 02.07.2018 Съобщение № 32 „Ферма за патици“ в поземлени имоти (ПИ) № 010010 и № 010011, м. „Колибите“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ЮЖЕН 1“ ООД
 • 28.06.2018 Съобщение № 31 „Изграждане на рибовъдна ферма“ в язовир „Цар Асен – 1“, м. „Азмака“, в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АКВАТИКА БИЛД” ЕООД
 • 25.06.2018 Съобщение № 30 „Производство на пегматити“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 031005, 031006 и 031011, м. „Орела“ в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД
 • 25.06.2018 Съобщение № 29 „Изграждане на нова варова пещ за производство на негасена вар“, на площадка завод „Огняново“, м. „Срещу баира“, в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ОГНЯНОВО К“ АД
 • 20.06.2018 Съобщение № 28 „Изграждане на железопътен индустриален клон, който свързва гара Септември с индустриален поземлен имот (ПИ) № 000221“ в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързания с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на железопътна линия, с възложител: „МАРКЕТ СЪРВИЗ“ ООД
 • 14.06.2018 Съобщение № 27 „Ремонт и подмяна на оборудване в съществуващи сгради“ в ПИ №014072, м. „Войника“ по КВС на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ АНГЕЛОВИ“ ООД
 • 13.06.2018 Съобщение № 26 „Производствена база за компост“ в поземлен имот (ПИ) № 222001, съставляващ УПИ II-222 „цех за производство на дървени пелети“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН – 69 СУНАЙ КАРААСАН“
 • 11.06.2018 Съобщение № 25 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември” в поземлен имот (ПИ) № 000840, м. „Горни башали“ в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 08.06.2018 Съобщение № 24 „Създаване на обект за преработка на мляко” в поземлен имот с идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м. „Студен дол“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ХИДРОЛЕС“ ЕООД
 • 06.06.2018 Съобщение № 23 „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 • 05.06.2018 Съобщение № 22 „Изграждане на малък цех за производство и бутилиране на нискоалкохолна напитка - бира“ в УПИ XII-5, кв. 14, по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: И* Б* Е*
 • 31.05.2018 Съобщение № 21 „Ваканционно селище“ в поземлен имот с идентификатор 02837.5.552 (стар номер на ПИ 009076 по КВС), м. „Селище“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „ДАТ 1“ ЕООД
 • 28.05.2018 Съобщение № 20 „Разширение на съществуващ гробищен парк” и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за поземлени имоти (ПИ) №№ 007002, 007003, 007004, 007005, 007010,007011, 007014, 007033, 009003, 009004, 009005 и 009121, местност „Сивек“, в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 28.05.2018 Съобщение № 19 „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ №007057, м. „Велчова черника“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 25.05.2018 Съобщение № 18 „Оборудване на цех за производство на сирене в УПИ ХI - Стопански двор“, в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БОШНАКОВ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД
 • 08.05.2018 Съобщение № 17 „Отглеждане на риба в собствен рибарник“ в имот с идентификатор 55155.14.69, м. „Ахмедов гьол“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИЧИ” ООД
 • 04.05.2018 Съобщение № 16 „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“ в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“, с възложител: „АКВА-ЕКОФИШ“ЕООД
 • 03.05.2018 Съобщение № 15 1. „Изграждане на кланичен цех“, в УПИ І - „За отглеждане на животни и кланичен цех“ /ПИ 047076/, м. „Еловата“, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-1330/03.04.2018 г. и допълнителна информация от 25.04.2018 г. 2. „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватачна извара и кисело мляко от краве и козе мляко“, в УПИ ІV - „За отглеждане на животни и мандра“ /ПИ 047064/, м. „Еловата“, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-1329/03.04.2018 г. и допълнителна информация от 13.04.2018 г. и 25.04.2018 г.
 • 03.05.2018 Съобщение № 14 „Изграждане на предприятие за преработка на етерично – маслени култури“ в имот № 020179, м. „Колибите“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ИВА СТЕФ“ ЕООД
 • 27.04.2018 Съобщение № 13 „Изграждане на предприятие за производство на етерични масла от лечебно ароматни култури“ в ПИ № 010036, м. „Туповица“, в землището на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „САРИСА ЕТЕРИКА“ ООД
 • 18.04.2018 Съобщение № 12 „Изграждане на мандра за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара от краве мляко“, в УПИ Х-„селскостопански двор“, кв.27 по регулационния план на с. Фотиново, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРОБИОМЕД” ЕООД
 • 13.04.2018 Съобщение № 11 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци” в ПИ № 000176, в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-1251/30.03.2018 г., възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 12.04.2018 Съобщение № 10 „Разполагане на мобилно съоръжение (пресевна инсталация)“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81089.10.380, м. „Горна авлия“, в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-356/29.01.2018 г. и допълнителна информация от 26.03.2018 г., с възложител: ЕТ „ИЛИЯ КИНОВ”
 • 12.04.2018 Съобщение № 9 „Изграждане на предприятие за месопреработка“ в УПИ ХХVII – 2.720, м. „Долна Бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОНАС“ ЕООД
 • 10.04.2018 Съобщение № 8 „Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.1.2239, м. „Крайчинец“ по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 05.04.2018 Съобщение № 7 „Ферма за отглеждане на патици“ в ПИ с идентификатор 72713.57.68 и ПИ с идентификатор 72713.57.70, местност „Зад корията“, по КККР на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛУЛЧЕВ 55“ ЕООД
 • 14.02.2018 Съобщение № 6 „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара и кисело мляко”, в УПИ I-47, м. „Калейца“ в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛАЗЕВ” ЕООД
 • 14.02.2018 Съобщение № 5 „Пускане в действие на нов водогреен котел на твърдо гориво (дърва) за отопление на сградата на производствената площадка за производство на мебели в гр. Велинград”, УПИ IV-6405, кв. 831 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ПАМИ 2” ООД
 • 07.02.2018 Съобщение № 4 „Хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги” – разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на ПИ № 150077, м. ''Вельовица'' към ПИ № 150127 м. ''Вельовица'' по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: „ВИП 2005” ЕООД
 • 31.01.2018 Съобщение № 3 „Изграждане на трета площадка за третиране на неопасни отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.508.396, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-4314/04.12.2017 г. и допълнителна информация от 17.01.2018 г.,с възложител: „РЕПАК ГРУП” ЕООД
 • 26.01.2018 Съобщение № 2 „Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)” в УПИ ХХI , бивш стопански двор на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „МИТКО АЛЕКСИЕВ“
 • 11.01.2018 Съобщение № 1 „Предприятие за производство на картофено нишесте” в ПИ № 057029, местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕИД КЪМПАНИ“ ООД
 • 30.11.2017 Съобщение № 69 Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изграждане на автосервиз и магазин за авточасти и продажба на моторни превозни средства втора употреба в УПИ V-9 „за промишлени и складови дейности“ (съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15271.203.9) в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БОБИКАР 2“ ЕООД
 • 23.11.2017 Съобщение № 68 Създаване на трайни насаждения от пауловния и смяна начина на трайно ползване на земеделска земя от „ливада“ в „трайни насаждения”, за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.4.718, местност „Друма 2“, по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл.Пазарджик, с възложител: И. И. И.
 • 22.11.2017 Съобщение № 67 „Създаване на насаждения от ягоди, малини, кайсии и касис и изграждане на система за капково напояване и тръбен кладенец“ в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОФРУТА“ ЕООД
 • 13.11.2017 Съобщение № 66 „Изграждане на система за капково напояване на малинови насаждения и изграждане на водопровод за захранване на поливната система“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 55302.524.5, 55302.524.6, 55302.29.386 и 55302.29.363, м. „Гнилча/Богородич“, в землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ТАРА БИО“ ЕООД
 • 06.11.2017 Съобщение № 65 „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 2 (два) нови тръбни кладенеца (ТК) за питейно-битово водоснабдяване на селата Ивайло, Драгор, Сарая и Добровница, както и на град Пазарджик (северна част)” в имот № 60, УПИ-Помпена станция, по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИК В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД – ПАЗАРДЖИК
 • 03.11.2017 Съобщение № 64 „Вилно селище“ в ПИ с идентификатор 02837.1.103, м. „Лазена къшла“ землище на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: А. П. А.
 • 03.11.2017 Съобщение № 63 „Вилно селище“ в ПИ с идентификатор 02837.1.105, м. „Лазена къшла“ землище на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Я. С. Д.
 • 25.10.2017 Съобщение № 62 Изграждане на топилня и преработка на животински мазнини в УПИ VI – 222 (съставляващ ПИ № 000222) и изграждане на цех за производство на дървени пелети в УПИ II-222 (съставляващ ПИ № 000222) “, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”
 • 24.10.2017 Съобщение № 61 Възстановяване и модернизиране на риболюпилня за студенолюбиви риби (пъстървови) „Клептуза“, в УПИ VII-5841 „За рибарник“, кв. 393, по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕЛИНФИШ“ ООД
 • 17.10.2017 Съобщение № 60 „Преустройство и разширение на кланица в предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 7 тона трупно месо на ден” в ПИ № 000518, землище на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕКОН“ ЕООД
 • 12.10.2017 Съобщение № 59 „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла /розоварна/“ в поземлен имот (ПИ) № 438018, м. „Кътево кладенче“, в землище на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „НАР-РЯДКОВ“ ЕООД
 • 28.09.2017 Съобщение № 58 Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше” в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД
 • 28.08.2017 Съобщение № 57 Закупуване и монтиране на котел на твърдо гориво за нуждите на съществуваща оранжерия, изградена в поземлен имот (ПИ) № 000119, м. „Бостаните“, в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „999-ЕКОФРУТ“ ЕООД
 • 28.08.2017 Съобщение № 56 „Цех за производство на плодови сокове“ в УПИ I – 016028, търговия и услуги по плана на с. Мокрище, м. „До р. Марица“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* Й* Г*
 • 15.08.2017 Съобщение № 55 „Разширение на площадка за производство на мебели, монтиране на котел на твърдо гориво за сушилня за дървен материал и за производствени и битови нужди“, в поземлен имот с идентификатор 55155.505.118, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „НИКОЛЕТТИ“ АД
 • 24.07.2017 Съобщение № 54 „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор № 06207.3.576, м. „Шавариеви Ливади“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАДА КОНСУЛТ“ ЕООД
 • 17.07.2017 Съобщение № 53 „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на селата Черногорово, Крали Марко и Пищигово” в поземлен имот № 035233, м. „Лаката“, в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИК В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД – ПАЗАРДЖИК
 • 12.07.2017 Съобщение № 52 „Изграждане на два броя тръбни кладенци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.4.255, м. „Сас пара“ и ПИ с идентификатор 55155.2.18, м. „Кара гьол“, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "Марица-2007" ООД
 • 12.07.2017 Съобщение № 51 Преустройство и ремонт на съществуваща многофункционална сграда в люпилня и реконструкция на съществуващи рибарници в УПИ I-172, м. „Яденица“ в землището на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ "Антоний Фандъков"
 • 07.07.2017 Съобщение № 50 „Работен проект за рекултивация на депо „Черни ниви”/„Окопана” в поземлени имоти (ПИ) №№ 000171, 000175 и 000174, м. „Черни ниви“, в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 04.07.2017 Съобщение № 49 Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с млечни продукти”, в поземлен имот (ПИ) № 022070, местност „Транишица“, в землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „МАРКОВ 88“ ООД
 • 29.06.2017 Съобщение № 48 „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, м. „Просовето“, по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“, с вх. № ПД-01-1961/30.05.2017 г., с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 29.06.2017 Съобщение № 47 „Въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на пластмаси“ в поземлен имот с идентификатор 55155.508.763 (номер по предходен план 10740, кв.4) по плана на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД
 • 28.06.2017 Съобщение № 46 „Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси” в ПИ № 000352, землище на с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ИМПРЕГНАЦИЯ“ ООД
 • 23.06.2017 Съобщение № 45 „Създаване на насаждения с храстовидни боровинки“ в ПИ № 131004, 002002, 002001, в землище на с. Левски, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Х* Д* М*
 • 15.06.2017 Съобщение № 44 обект: „Газоснабдяване на община Септември” с подобект: „Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090“, землище с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 09.06.2017 Съобщение № 43 Нови улици, детски площадки и паркинг в местност „Черновръх“ по КВС на гр. Сърница и с. Побит Камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЪРНИЦА
 • 06.06.2017 Съобщение № 42 Изграждане на рибарник в ПИ № 122001, м. „Елшика“, землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: Г.Н.Ш.
 • 26.05.2017 Съобщение № 41 „Вилна сграда“ в УПИ II-522, м. „Требище“ по регулационния план на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Д* Д* Д*
 • 23.05.2017 Съобщение № 40 Индивидуално вилно строителство“ в ПИ с идентификатор 02837.11.293, местност „Корията” по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: П.Т.Т.
 • 23.05.2017 Съобщение № 39 Индивидуално вилно строителство“ в ПИ с идентификатор 02837.11.186, местност „Корията” по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: Р.П.Т.
 • 15.05.2017 Съобщение № 38 „Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти, площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ ІІІ – 162 (поземлен имот (ПИ) № 003162), местност „Каменна поляна” по КВС на землище с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЖОРО БОНЖОЛОВ“ ЕООД
 • 04.05.2017 Съобщение № 37 „Монтиране на отопляеми оранжерии, изработени от метална основа и покрити с полиетилен, за отглеждане на оранжерийни ягоди и др. култури“, в поземлен имот № 020184 в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ИВА СТЕФ“ ЕООД
 • 04.05.2017 Съобщение № 36 „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в УПИ I – 40, 41, 43, 44, 656 – предприятие за преработка на селскостопанска продукция, кв. 16 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и свързан с него проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: „ИНА“ ЕООД
 • 28.04.2017 Съобщение № 35 Създаване на насаждения с лешници, проектиране и изпълнение на система за капково напояване и изграждане на един тръбен кладенец за напояването им“ в землище на с. Юнаците, общ. Пазарджик, с възложител: „ЙОР ФРУТС” ЕООД
 • 28.04.2017 Съобщение № 34 Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал“ в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОХЕБРА-Р” ООД
 • 29.03.2017 Съобщение № 33 „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2 000 т/г.“ в ПИ № 000086, м. „Вучата могила“, землище на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 10.03.2017 Съобщение № 32 „Изграждане на гараж и помещение за отглеждане на пъдпъдъци“ в УПИ ХІІІ- 805, кв. 78 по плана на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: И* И* Т*
 • 08.03.2017 Съобщение № 31 „Производство на млечни продукти, търговия и услуги” в поземлен имот № 091108, м. „Лочките” в землището на гр.Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя и отреждане на УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги”, с възложител: ЕТ „ФИК-ФАТМЕ КАРАДЖОВА”
 • 06.03.2017 Съобщение № 30 Площадка за третиране на отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.508.279 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕНЕРБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСТРАКШЪН“ ООД
 • 28.02.2017 Съобщение № 29 Отклонение от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава/ III-843 за с. Кандьови, общ. Велинград, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 28.02.2017 Съобщение № 28 „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на изцяло нови участъци на път PAZ 2063/84306/ III-843, Велинград – п.к. Грашево /Абланица – Цветино – връзка с път PAZ 1062 /BGL1350, п.к. II-84-Аврамово/ - Рохлева – Биркова – Кръстава - /III-843/” (проект за нов околовръстен път на Община Велинград – от разклона за с. Абланица от третокласния път Велинград – Сърница до връзката с път II-84 Велинград – Разлог при с. Аврамово), с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 27.02.2017 Съобщение № 27 „Преустройство на съществуващи помещения в зайцеферма етапно: 1-ви етап-център за угояване и размножаване; 2-ри етап- помещение за фураж“ в поземлен имот (ПИ) № 006036, м. „Гьола“, в землище с. Карабунар, общ. Септември, с възложител: ЗК „КАРАБУНАР“
 • 27.02.2017 Съобщение № 26 „Замяна на физически амортизирано и остаряло оборудване на парното стопанство и инсталацията за приготвяне/съхраняване на разтвор на амониев нитрат в завод Фортис, с цел по-ниска енергоемкост на производството и повишаване на безопасността и надеждността на производствените процеси“ в УПИ I 002223, м. „Конска поляна - Ламашко дере“ в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД
 • 22.02.2017 Съобщение № 25 Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ в ПИ № 001681 в землището на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД
 • 17.02.2017 Съобщение № 24 „Изграждане на стопанство за отглеждане на кокошки носачки по алтернативни системи в УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 – „За животновъдна и производствена дейност“ (образуван от ПИ №№ 178006 (УПИ VIII1), 178007 (УПИ VII1), 178008 (УПИ VI1), 178009 (УПИ V1), 178010 (УПИ IV1), 178011(УПИ III1), 178012 (УПИ II1) и 178013 (УПИ I1), м. „Асмалъка“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план (ПУП) за изменение на План за регулация (ПР), с възложител: „АГРОДАЙМЕР“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 23 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности /птицеферма/ за отглеждане на бройлери“ в УПИ ІІ- производствени и складови дейности, кв. 122 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „БГ КАПРА“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 22 „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на бройлери“ в УПИ І- производствени и складови дейности, УПИ ІІ- производствени и складови дейности, УПИ ІІІ- производствени и складови дейности и УПИ ІV- производствени и складови дейности, кв. 74 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАЛЛИНЕРО“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 21 Изграждане на ферма за кокошки-носачки в УПИ III- производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1866) кв. 120 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕПИ ЧИК“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 20 Изграждане на производствени и обслужващи сгради – сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди в УПИ I – производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1698) кв. 78, по плана на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с възложител: „ФАРМ ИМПЕКС“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 19 Изграждане на птицеферма за бройлери в ПИ с идентификатор 03592.503.1679 и в ПИ с идентификатор 03592.503.1680, по плана на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с възложител: „ЛУКА ИНДУСТРИ“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 18 „Изграждане на ферма за кокошки – носачки“ в УПИ V- производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1690), кв. 74 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 17 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.543), кв. 116A по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГОЛД БАРН“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 16 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1678), кв. 75 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПРОФАРМ 2000“ ЕООД
 • 13.02.2017 Съобщение № 15 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности, кв. 121 (ПИ с идентификатор 03592.503.1692) и УПИ II-производствени и складови дейности, кв. 121 (ПИ с идентификатор 03592.503.1691) по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛА ФАТТОРИЯ“ ЕООД
 • 08.02.2017 Съобщение № 14 „Подобряване на условията на язовир „Малка Мътница“ за извършване на ефективна рибопроизводствена дейност“ в акваторията на язовир „Малка Мътница“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАЛ КОНСТРУКТОРС-78” ЕООД
 • 07.02.2017 Съобщение № 13 „Трасе на обслужващ път от полски път ПИ № 001020 до ПИ № 001032“ в м. „Дунела“ по КВС на землище с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 02.02.2017 Съобщение № 12 Инвестиционно предложение (ИП) и свързания с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земя от горския фонд „За водоем“ и „За път“, в ПИ № 099072, в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 31.01.2017 Съобщение № 11 „Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като допълнение към гориво на съществуваща инсталация за производство на електрическа и топлоенергия“ в ПИ с идентификатор № 03592.501.1564 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ“ АД
 • 31.01.2017 Съобщение № 10 „Спортна площадка” в поземлен имот № 143041 по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД
 • 27.01.2017 Съобщение № 9 „Рехабилитация и реконструкция на път PAZ 1062/BGL 1350, п.к. II-84-Аврамово/ - Рохлева – Биркова – Кръстава - /III-843/, в участъка Кръстава - /III-843, м. Грънчарица/” (пътя от с. Кръстава, през местност Грънчарица до връзката с пътя Велинград – Сърница) и свързан с него ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на ново пътно платно, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 27.01.2017 Съобщение № 8 „Жилищно строителство“ в ПИ № 013027 и ПИ № 013669, местност „Гермето” в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: В* С* М*
 • 24.01.2017 Съобщение № 7 Изграждане на стопански сгради с доилно помещение за отглеждане на овце и стопанска сграда за отглеждане на пуйки“, в поземлен имот (ПИ) № 016047, местност „Калейца“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АГРО АТРАКТ – КАТЯ ДИЛОВА”
 • 24.01.2017 Съобщение № 6 Инвестиционно предложение (ИП) и свързания с него Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) „Нови улици, детски площадки и паркинг в местност „Черновръх“ по КВС на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 23.01.2017 Съобщение № 5 „Изграждане на оранжерия“ в имот № 051001, м. „Водниците“, в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП М* Н* Ш*
 • 19.01.2017 Съобщение № 4 Създаване на насаждения с ябълки, изграждане на система за капково напояване и един тръбен кладенец за напояването им“ в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОФРУТА” ЕООД
 • 17.01.2017 Съобщение № 3 Изграждане на административно-битова сграда, навес за земеделско стопанство в УПИ XI-349, кв. 19 и система за капково напояване в оранжерии в УПИ XI-349, кв. 19, и УПИ XIV-351, кв. 19“ в землището на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАЛДИ МК“ ЕООД
 • 13.01.2017 Съобщение № 2 „Изграждане на пристройка към съществуваща кравеферма за производство на млечни продукти” в УПИ ІV-32, за краварник, образуван от поземлен имот (ПИ) №912032, м. „Орешака“, в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, възложител: ЗП В* Д*
 • 06.01.2017 Съобщение № 1 „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“, с възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 • 30.12.2016 Съобщение № 114 Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондаж за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в поземлен имот (ПИ) № 084011“ в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРАНЖЕРИЯ 7“ ЕООД
 • 30.12.2016 Съобщение № 113 Изграждане на оранжериен комплекс за домати и краставици, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондажи за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в поземлени имоти (ПИ) №№ 131115, 133086 и закупуване на земеделска техника“ в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕИВ-2007“ ЕООД
 • 30.12.2016 Съобщение № 112 „Трасе на общински път от път до ВРЗ - гр. Септември до път ІV клас гр. Септември – гр. Ветрен”, преминаващ през землищата на гр. Септември и гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 22.12.2016 Съобщение № 111 „Изграждане на седем жилищни сгради и обособяване на седем урегулирани поземлени имота от ПИ №021003 и ПИ №021025, м. „Пенева нива“, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: К*К* и Ж*К*
 • 21.12.2016 Съобщение № 110 „Разширяване на съществуващ гробищен парк“ в ПИ с идентификатори 55155.13.56, 55155.13.57, 55155.13.58, 55155.13.59, 55155.13.60, 55155.13.61 в м. „Чукур Савак“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 16.12.2016 Съобщение № 109 Презасаждане на черешови насаждения и изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти №№ 106138, 106139, 106043 землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „КАСЕЛМАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 12.12.2016 Съобщение № 108 „Разширение на съществуващ данъчен склад“ в поземлен имот с идентификатор 55150.13.177, м. „Чукур савак“, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТСТ ОЙЛ” ЕООД
 • 08.12.2016 Съобщение № 107 „Модернизиране на стопанството с черешови градини и създаване на нови насаждения с храстови боровинки“ в поземлени имоти №№ 212065, 212066, 212067, 007403, 2120083, 212084, 245070 в землището на с. Виноградец, изграждане на капково напояване, оранжерии за плодове без вътрешно отопление, ограда на имотите, и изграждане на ремонт нови селскостопански постройки в УПИ I-522, кв. 64 от регулационния план на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: П* И* Ц* – ЗП
 • 07.12.2016 Съобщение № 106 „Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ с идентификатор 62004.4.284, землище на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик”, с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 06.12.2016 Съобщение № 105 „Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения“ в ПИ №№ 009052, 009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Х*Е*Г*
 • 06.12.2016 Съобщение № 104 „Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения“ в ПИ №006057, м. „Хаджийски ливади“, № 011050, 011051, 011052, м. „Прекия път“, № 009018, 009031, 009034, м. „Песо поле“, № 007015, 007016, 007063, 007064, 007047, 007048, м. „Велчова черника“, № 010024, 010080, м. „Славкова черника“, № 008039, 008052, 008060, м. „Алъ пара“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 06.12.2016 Съобщение № 103 „Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване“ в ПИ №№ 103007, 104001, 102004, 102002 м. „Песо поле“, землище на с. Братаница, общ. Пазарджик и ПИ №№ 009095, 009096, м. Песо Поле“ и № 007059, м. „Велчова черника“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Г*С*З*
 • 06.12.2016 Съобщение № 102 „Изграждане на нова инсталация за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки”, в поземлен имот с идентификатор 56277.503.283, по кадастралната карта на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 05.12.2016 Съобщение № 101 Създаване на трайни насаждения от сливи на площ от 26 дка в поземлени имоти №№ 119140, 119142, 000783, м. „Ливадски ливади“, десертно лозе на площ от 31 дка в имоти с №№ 144171, 137144, м. „Кьорава кория“ и изграждане на система за капково напояване на площ от 116,50 дка в имоти с №№ 119140, 119142, 000783, 119141, 119009, 119001, м. „Ливадски ливади“, №№ 144171, 144137, м. „Кьорава кория“ и № 116063“, м. „ВЛЛОГЛ“, в землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Г*Н*Н*
 • 05.12.2016 Съобщение № 100 „Изграждане на животновъдно стопанство за угояване на телета“ в УПИ ХХХ-724 „за производствена, складова и животновъдна дейност“ (образуван от УПИ XXVI-121, „за производствена, складова и животновъдна дейност“ – поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), м. „Долна бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРО ГРИЙН СИТИ“ ЕООД
 • 05.12.2016 Съобщение № 99 „Изграждане на нова кравеферма” в УПИ XXIX-723, „за производствена, складова и животновъдна дейност“ (образуван от УПИ XXVI-121, „за производствена, складова и животновъдна дейност“ – поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), м. „Долна Бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОГРИЙН ПЕЩЕРА“ EOOД
 • 01.12.2016 Съобщение № 98 „Реконструкция и основен ремонт на оранжерии и обслужващи сгради“ в ПИ №55302.68.408, местност „Чукарите“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ВОДОПАД КОНСУЛТ“ ЕООД“
 • 30.11.2016 Съобщение № 97 „Изграждане на система за капково напояване на пипер“ в землище на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ФЛОРА ЮРЪП” ООД
 • 30.11.2016 Съобщение № 96 „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.175, м. „Просовето“, землище на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 24.11.2016 Съобщение № 95 „Изграждане на система за капково напояване“ в ПИ №№021002, 021003, 021036, 021037, 021038, 021043, м. „Шаровица“, землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД“ ООД
 • 24.11.2016 Съобщение № 94 „Разширение и модернизация на свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване”, в ПИ № 000128 (съставляващ УПИ І-27), м. „Ламбурките“, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Н* Х* Х*
 • 24.11.2016 Съобщение № 93 „Изграждане на рибарник, сондаж и ново трасе на ел. кабел СН 20 KV“ в ПИ № 021049, м. „Главория“ по КВС на с. Памидово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик и свързаните с него ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП, с възложител: „ДИМ-КАРС“ ЕООД
 • 17.11.2016 Съобщение № 92 „Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 55155.10.356, м. „Татар Екин“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: Ц* Т* Б*
 • 14.11.2016 Съобщение № 91 „Птицевъдна ферма, складови и производствени дейности“ в ПИ № 011048, м. „Адата“ в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕГА ОЙЛ 2000“ ЕООД
 • 14.11.2016 Съобщение № 90 „Разширение на съществуващо предприятие за преработка на сурово краве мляко и производство на кисело мляко и сирене, чрез изграждане на ново котелно помещение и въвеждане в експлоатация на нов котел“ в парцел VIII-175, кв. 19 по регулационния план на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ИНТЕР-Д“ ООД
 • 10.11.2016 Съобщение № 89 „Оборудване на лаборатория за разработване на готови лекарствени средства за ветеринарната практика“, в УПИ І-3480, кв 164 по плана на гр. Пещера (на съществуваща площадка ГЛС), общ. Пещера, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-3918/17.10.2016 г. и „Изграждане на филтрационно отделение и монтиране на силози на производствената площадка на Биовет АД“, в УПИ ІІ-ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с вх. № ПД-01-3919/17.10.2016 г. с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 08.11.2016 Съобщение № 88 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад с котел на пелети“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТЕВА
 • 08.11.2016 Съобщение № 87 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад с котел на пелети“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП СПАСКА СТОЯНОВА ТИНКОВА
 • 08.11.2016 Съобщение № 86 „Изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване“ в ПИ №146084, м. „Широкия път“, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КАП КОНСУЛТ” ЕООД
 • 08.11.2016 Съобщение № 85 „Създаване на черешова градина и изграждане на система за капково напояване“ в ПИ № 040084, м. „Димов кладенец“, землище на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „САН“ ООД
 • 07.11.2016 Съобщение № 84 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад по патентован полезен модел с водогреен котел“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
 • 07.11.2016 Съобщение № 83 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад с котел на пелети“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП КАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 • 07.11.2016 Съобщение № 82 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад по нова технология с водогреен котел“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП МАРИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
 • 07.11.2016 Съобщение № 81 „Оранжерия за производство на зеленчуков разсад по съвременна технология с котел на пелети“ в поземлен имот № 510001, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП ИСКРА ВАЛЕРИЕВА ПОПОВА
 • 04.11.2016 Съобщение № 80 „Изграждане на обор за угояване” в имот № 032014, в землището на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АХАТ АГРО-1“ EOOД
 • 27.10.2016 Съобщение № 79 „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника, офис и ограда, създаване на кайсиеви насаждения по биологичен способ със система за капково напояване и закупуване на селскостопанска техника с прикачен инвентар“ в ПИ №№ 906001, 906002, 906003, м. „Орешака“, землище на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОНЪТ“ ЕООД
 • 27.10.2016 Съобщение № 78 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис“ в поземлен имот (ПИ) № 064006, м. „Гьола“ в землището на с. Карабунар,общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЛАШШ“ ЕООД
 • 27.10.2016 Съобщение № 77 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис“ в поземлен имот (ПИ) № 063040, м. „Гьола“ в землището на с. Карабунар,общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЛАШШ“ ЕООД
 • 27.10.2016 Съобщение № 76 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с лешникови насаждения“ в поземлен имот (ПИ) № 064013, м. „Гьола“ в землището на с. Карабунар,общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СЛАШШ“ ЕООД
 • 19.10.2016 Съобщение № 75 „Преработка на скрап – чугун (отпадъци от черни метали) за производствени нужди” в УПИ ІІ-108, кв. 81 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЕРКАНД“ ООД
 • 14.10.2016 Съобщение № 74 „Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот № 000115 и имот № 000406, капково напояване, ремонт и реконструкция на селскостопанска постройка в имот № 002468, изграждане на огради и закупуване на техника“, землище на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРИНУТ“ ЕООД
 • 14.10.2016 Съобщение № 73 „Аварийно изграждане на бетонова стена по поречие на река Телки дере, с цел предотвратяване заливането на жилищни сгради и инфраструктури от наводнение, село Гелеменово, област Пазарджик“, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 10.10.2016 Съобщение № 72 „Строителство на малки дървени вили“ в поземлен имот № 141039, м. „Голяма и малка крушици“ в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: Ф* И* С*
 • 10.10.2016 Съобщение № 71 „Изграждане на съвременна производствена база за угояване на ЕПЖ” в поземлен имот 053067, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за строителство без промяна на предназначението на земеделска земя, с възложител: „АГРОДЖИ 81“ ЕООД
 • 30.09.2016 Съобщение № 70 „Трасе на общински път от път II-84 с. Звъничево – с. Ветрен дол до път III-3706 с. Паталеница – с. Ветрен дол” в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 29.09.2016 Съобщение № 69 „Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оранжерийните блокове на дружеството, находящи се в общ. Пазарджик”, с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ“ АД
 • 29.09.2016 Съобщение № 68 „Жилищно застрояване” в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“
 • 29.09.2016 Съобщение № 67 „Изграждане на оранжериен блок за отглеждане не зеленчуци“ в границите на поземлен имот № 001258, в землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИЙНХАУС СТРЕЛЧА“ АД
 • 16.09.2016 Съобщение № 66 „Краварник в УПИ XLI-41, масив 11, местност „Анезица“ в землището на гр. Велинград, с подобекти – „кравеферма“, „битова сграда“, „силажохранилище“, дезинфекционен трап, подпорни стени и ажурна ограда“, с възложител: „МАРИА 13“ ЕООД
 • 16.09.2016 Съобщение № 65 „Компостираща инсталация” в част от ПИ № 387003 (проектен ПИ № 387010) в местността „Бунара” по КВС на землище с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: „ЛЕО ГАЗ 80“ ООД
 • 15.09.2016 Съобщение № 64 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения и система за капково напояване“ в поземлен имот (ПИ) № 011051, местност „Прекия път“, в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 12.09.2016 Съобщение № 63 „Изграждане и регистриране на площадка за третиране на отпадни мазнини“ в имот № 015013 от Стопански двор на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БУЛ РОС ГРУП“ ЕООД
 • 02.09.2016 Съобщение № 62 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“ в ПИ №006057, м. „Хаджийски ливади“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 02.09.2016 Съобщение № 61 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“ в ПИ №009052, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Х* Г*
 • 02.09.2016 Съобщение № 60 „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“ в ПИ №102004, м. „Песо поле“, землище на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП Г* З*
 • 31.08.2016 Съобщение № 59 „Изграждане на шахтов кладенец за водоснабдяване на черешова градина и масив с маслодайна роза“ в ПИ №038201, м. „Кьосови грамади“, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ХОЛИСНА“ ЕООД
 • 25.08.2016 Съобщение № 58 „Трасе на общински път от републикански път І-8 гр. София – гр. Пазарджик до НТП „Складов терен“ в м. „Бунара“ по КВС на землище с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 22.08.2016 Съобщение № 57 „Създаване на сливова овощна градина“ в ПИ №№ 053004, 053012, 051011, 000122, 000026, 000119, 000208, 007013, 007015, 000058 и 051016, землището на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАБЕР-ПЛОД” ЕООД
 • 22.08.2016 Съобщение № 56 „Създаване на ябълкова овощна градина“ в ПИ № 000164 и ПИ №028005, землището на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАБЕР-ФУУДС” ЕООД
 • 22.08.2016 Съобщение № 55 Изменение на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса”, на площадката на когенерираща централа – Биовет, в УПИ I-3468, кв. 172, по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД
 • 15.08.2016 Съобщение № 54 „Изграждане на модерна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък” в ПИ №065045, м. „Голяма Мътница“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, с възложител: Община Велинград
 • 10.08.2016 Съобщение № 53 „Разширяване на дейността по събиране, съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез увеличаване на наетата площ и монтиране на мелница с капацитет 1000 кг/час и преса за балиране с капацитет 1440 т/год в сграда 55155.12.156.1 в ПИ с идентификатор 55155.12.156, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, внесено с вх. №ПД-01-2910/27.07.2016 г., с възложител: „ПЛАСТТРЕЙД” ЕООД
 • 09.08.2016 Съобщение № 52 „Реконструкция и вътрешно преустройство на съществуваща едноетажна сграда в цех за производство на пелети и навес” в УПИ – XVI „За производство, търговия и услуги“, кв. 120 по кадастралния план на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО БИО КАЛОР” ЕООД
 • 08.08.2016 Съобщение № 51 „Изграждане и оборудване на садкова база за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Батак” землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с вх. №ПД-01-2668/12.07.2016 г., с възложител: „КА ЕНД ЕН ФИШЪРИС“ ООД
 • 05.08.2016 Съобщение № 50 „Изграждане на четири броя тръбни кладенци“ в ПИ № 203042, м. „Горни лозя“, землище на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СЕЛЧО ИНВЕСТ“ ЕООД
 • 03.08.2016 Съобщение № 49 „Изграждане на модерна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък” в ПИ №033068, м. „Благовото“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-2535/04.07.2016 г., с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 01.08.2016 Съобщение № 48 „Площадка за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и катализатори“ в УПИ – 1 за производствени дейности, кв. 1 в Индустриален парк „Оптикоелектрон“, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОТРОНИКА“ ЕООД
 • 01.08.2016 Съобщение № 47 „Площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци ” в поземлен имот № 033021 по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 28.07.2016 Съобщение № 46 „Изпълнение на един тръбен кладенец – ТК 8а, който да дублира тръбен кладенец 8 от системата кладенци, изпълнени за производственото водоснабдяване на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пазарджик, с възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД
 • 18.07.2016 Съобщение № 45 „Извършване на дейности по третиране на отпадъци: с код 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, 17 05 03* - почви и камъни, съдържащи опасни вещества и с код 19 12 09 – минерали (пясък, камъни) с цел материално оползотворяване“, с административен адрес ул. „Синитевска“ №1 А, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД
 • 18.07.2016 Съобщение № 44 „Спортен комплекс Велинград - Драгиново” в ПИ №297114, м. „Градев лог“, землището на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 12.07.2016 Съобщение № 43 „Изграждане на промишлено хале за складиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци с високо съдържание на метали” в поземлен имот № 027344, УПИ I - 344, за производствени и складови дейности, местност „Каменлив път” в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Н* В* Б*
 • 07.07.2016 Съобщение № 42 „Ремонт и реконструкция на съществуващи метално-стъклени оранжерии за зеленчукопроизводство и прилежащото на стопанството пространство”, находящи се в поземлени имот №118013 и № 118008, в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БОРИКА 07“ ЕООД
 • 07.07.2016 Съобщение № 41 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с идинтикативен капацитет 2 200 т/год.“, в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 01.07.2016 Съобщение № 40 „Реализация на ПУП-ПП – парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на гр. Септември до Стопански двор „Фермата” в землището гр. Септември, общ. Септември, с възложител: Община Септември
 • 01.07.2016 Съобщение № 39 „Реализация на ПУП-ПП – парцеларен план за трасе на общински път oт строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. „Сунгурлука” и достигащ до рибарниците в землището на гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор „Фермата”, землище гр. Септември, с възложител: Община Септември
 • 01.07.2016 Съобщение № 38 „Петролна база” в ПИ № 385017, местност „Бунара” в землището на с. Варвара, община Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛЕО ГАЗ 80“ ООД
 • 24.06.2016 Съобщение № 37 „Изграждане и експлоатация на тръбен кладенец (ТК)“ в ПИ 02837.5.410, по плана на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „АРКАДИЯ СОЛД 2012“ООД
 • 22.06.2016 Съобщение № 36 „Изграждане на втора площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци” в ПИ с идентификатор 55155.505.1028, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕПАК ГРУП” ЕООД
 • 21.06.2016 Съобщение № 35 „Цех за преработка, обработка на сурови кожи и производство на обувки” в ПИ № 000222, землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”
 • 20.06.2016 Съобщение № 34 „Реализация на ПУП-ПП – парцеларен план за трасе на общински път от републикански път IV клас гр. Септември – гр. Ветрен до Стопански двор „Фермата” в землището гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 15.06.2016 Съобщение № 33 „Изграждане на свинеферма“ в поземлен имот с идентификатор № 56277.3.1584, м. „Сухия дъбовик“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ГРИЙН ФАРМ“ ЕООД
 • 10.06.2016 Съобщение № 32 „Предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 5 тона трупно месо на ден” в ПИ № 001013, м. „Възстановими граници“, землище на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПИЕМ“ ЕООД
 • 07.06.2016 Съобщение № 31 „Водовземане на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за напояване – поливане на малинови насаждение – 890 м2“ в имот с идентификатор № 02837.5.409 по кадастралната карта на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ИВА – ИВАНКА АТАНАСОВА“
 • 07.06.2016 Съобщение № 30 „Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи и остатъци (изрезки) от памучните изделия образувани от дейността на завода, като допълнение към гориво на съществуващ парен котел“, в границите на производствената площадка на „Яна“ АД – гр. Панагюрище – поземлен имот с идентификатор 55302.501.3909, кв. 234 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ЯНА“ АД
 • 03.06.2016 Съобщение № 29 „Изграждане на овцеферма за производство на овче мляко с капацитет 700 овце майки“ в поземлени имоти с идентификатори 56277.1.154, 56277.1.185, 56277.1.184, 56277.1.175, местност „Долна бялча“ по КККР на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с възложител: М* Я* Ф*
 • 03.06.2016 Съобщение № 28 „Изграждане на кариера за добив на скални блокове в концесионна площ „Бялото“ (95.017 дка), землище на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „КАРТ-ИНВЕСТ-ГЕОРГИ КАРТАЛОВ“
 • 31.05.2016 Съобщение № 27 „Площадка за третиране на неопасни отпадъци“, с административен адрес ул. „Искра“ № 9, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ПЛАНЕТ БГ“ ЕООД
 • 26.05.2016 Съобщение № 26 „Трасе на общински път през Стопански двор „Фермата” до път III клас гр. Септември – с. Злокучене, землище гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 18.05.2016 Съобщение № 25 „Трасе на общински път през Стопански двор „Фермата” до рибарниците на р. Марица“, землище гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 13.05.2016 Съобщение № 24 „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, община Пазарджик“ в поземлен имот № 000698, в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „В И К– В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД, ПАЗАРДЖИК
 • 13.05.2016 Съобщение № 23 „Предприятие за преработка, пакетаж и съхранение на зеленчуци с пречиствателна станция за питейни води и инсталация за производство на топлинна енергия от биомаса за нуждите на предприятието” в ПИ № 001258, местност „Мечкерец” в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИЙНХАУС СТРЕЛЧА” АД
 • 12.05.2016 Съобщение № 22 „Изпълнение на четири броя тръбни кладенци за напояване на земеделски култури в землище на гр. Ветрен, общ. Септември и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, с възложител: „АГРАЛЕНД“ ООД
 • 12.05.2016 Съобщение № 21 „Екологично стопанство за отглеждане на месодайни крави“ в поземлен имот № 136048, в землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ТУЛЕКС“ ЕООД
 • 11.05.2016 Съобщение № 20 „Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци – ТК2 и ТК3 от група „Изток“ на ПС „Мокрище“ за водоснабдяване на гр. Пазарджик” в ПИ № 021002, местност „До р. Марица“, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИ В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД
 • 09.05.2016 Съобщение № 19 „Цех за консервиране на плодови и зеленчукови консерви“ в поземлени имоти №№ 002463, 050410 и 050369, в землище с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЕСКАДО“ ЕАД
 • 21.04.2016 Съобщение № 18 “Вилно селище”, в имот с идентификатор 02837.5.482, местност „Тазева къшла“, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „КРАСИ 97“ ЕООД
 • 18.04.2016 Съобщение № 17 “Ферма”, в поземлен имот (ПИ) № 000218, местност „Растето“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН 69-СУНАЙ КАРААСАН“
 • 07.04.2016 Съобщение № 16 „Разширяване на съществуващо производство със употребата на нови отпадъчни материали“, в УПИ II-053016, м. „Спукани поляни“, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „КЕРАТЕК ГРУП“ ЕООД
 • 31.03.2016 Съобщение № 15 “Изграждане на птицеферма”, в поземлени имоти (ПИ) № 000552 и № 000558, местност „Високия бряг“, в землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО АГРО ДАР“ ООД
 • 28.03.2016 Съобщение № 14 Изграждане на дестилерия за етерично – маслени култури“ в поземлен имот № 641028, м. „До стадиона“, землище с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕНИВА“ ООД
 • 09.03.2016 Съобщение № 13 “Изграждане на нова птицеферма”, в поземлени имоти (ПИ) № 000552 и № 000558, местност „Високия бряг“, в землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО АГРО ДАР“ ООД
 • 07.03.2016 Съобщение № 12 „Трасе на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал „Семчин дере“, попадащо в землището на с. Симеоновец, с. Семчиново и гр. Септември“ с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 01.03.2016 Съобщение № 11 „Цех за консервиране на плодове и зеленчуци” в ПИ № 000190, в землището на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЕВА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 01.03.2016 Съобщение № 10 „Предварително третиране на петролни утайки от сондиране за проучване на нефт и газ, чрез втвърдяване на действаща площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 55155.20.112, м. „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД
 • 25.02.2016 Съобщение № 9 „Цех за консерви” в УПИ ХХI-992 – за производство, търговия и услуги, кв. 73 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Ф* С* М*
 • 25.02.2016 Съобщение № 8 „Изграждане на площадка за сепариране и смилане на отпадъци с код 18 01 04 в имот с идентификатор 55155.24.205, местност „Баждар дъмга“ по КККР на гр. Пазарджик,община Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЛ-БЪЛГАРИЯ” АД
 • 12.02.2016 Съобщение № 7 „Създаване на обект за преработка на мляко” в поземлен имот с идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м. „Студен дол“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ХИДРОЛЕС“ ЕООД
 • 09.02.2016 Съобщение № 6 „Месодобивно предприятие за ЕПЖ с транжорна и производство на месни полуфабрикати и консерви” в имот с идентификатор 56277.2.402, в местност „Долна бялча” по КККР на гр. Пещера, с възложител: "ЛИДЕР МЕС" ООД
 • 28.01.2016 Съобщение № 5 „Предприятие за производство на картофено нишесте” в ПИ № 057029, местност „Далъка“, в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕИД КЪМПАНИ“ ООД
 • 19.01.2016 Съобщение № 4 „Завод за производство на зеленчуков разсад по технологията прилив – отлив“ в поземлен имот (ПИ) № 510001, м. „Залива“, в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИССЕР ГРУП“ ООД
 • 19.01.2016 Съобщение № 3 „Предприятие за екстракция, сушене, и гранулиране на плодове, зеленчуци и билки” в ПИ 018054, м. „Керемидницата”, землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: М* С* Ш*
 • 14.01.2016 Съобщение № 2 „Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти и площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ І-183 и УПИ ІІ-185, местност „Тус тепе”, землище на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Р* И* И*
 • 14.01.2016 Съобщение № 1 „Предприятие за ориз. Изграждане на сушилня за суровина – зърно, силози за съхранение на зърно, плътна и ажурна ограда, преустройство и ремонт на съществуваща сграда - Оризарна“ в УПИ І- За производствени нужди-023007, кв. 23 по плана на с. Ковачево, община Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БАЛКАН РАЙС” ООД
 • 21.12.2015 Съобщение № 65 „Разширение на мандра” в ПИ № 000657 (УПИ ІІ-657 „За мандра и производство на млечни продукти“), местност „Лочките“, в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ФИК - ФАТМЕ КАРАДЖОВА”
 • 18.12.2015 Съобщение № 64 „Монтиране на нова лентова сушилня и изграждане на нова инсталация за смесване на площадката на „БИОВЕТ“ АД в УПИ ІІ ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, община Пещера, възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 17.12.2015 Съобщение № 63 Ново водовземно съоръжение – сондажна помпена станция“ в ПИ 074340, местност „Св. Никола“, землище на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ФИШБОН” ЕООД
 • 09.12.2015 Съобщение № 62 „Изграждане на кланица за едри преживни животни” в УПИ IX, кв. 84 по кадастралния план на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ЕКО БУЛ – ЙОРДАН КОЦЕВ”
 • 26.11.2015 Съобщение № 61 „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на риба“ в имот № 000898, в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД
 • 23.11.2015 Съобщение № 60 „Нови улици с о.т.1001-о.т.1047 и паркинг“ в местност „Пейчинова тумба” по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 23.11.2015 Съобщение № 59 „Изграждане на къмпинг – ресторант, бунгала за настаняване, места за каравани, места за палатки” в поземлени имоти с индетификатори 02837.431055 и 02837.4.1106, м. „Деловете – чешмичката по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: И* Д* К*
 • 20.11.2015 Съобщение № 58 „Ферма за отглеждане на пъстърва в плаващи мрежени клетки (садки) – садково стопанство за интензивно отглеждане в зона определена за аквакултури, намираща се в акваторията на язовир „Голям Беглик”, общ. Батак, област Пазарджик, с възложител: „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И ПРОЕКТИ” ЕООД
 • 17.11.2015 Съобщение № 57 „Изграждане на предприятие за преработка на билки и ядкови плодове” в УПИ I, производствена дейност, кв.31 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с вх. № КД-01-3899/06.11.2015 г., с възложител: „ОДЕСОС БИЛДИНГ“ ЕООД
 • 16.11.2015 Съобщение № 56 „Производствена сграда за монтаж на сортировъчна линия към съществуващ цех за рециклиране на пластмаси“ в ПИ 55155.508.625 и 55155.508.624, кв. 17, Индустриална зона по КК на гр. Пазарджик, община Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОИНВЕСТ” ЕООД
 • 13.11.2015 Съобщение № 55 „Засаждане на трайни насаждения – лозя и изграждане на капкова система за напояване“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИНАРСКА ИЗБА ЛЕСИЧОВО“ АД
 • 13.11.2015 Съобщение № 54 „Предприятие за добив на месо от ЕПЖ с транжорна и производство на месни полуфабрикати и консерви” в имоти с идентификатори 56277.2.396, 56277.2.392, 56277.2.393, 56277.2.397 и 56277.2.399 в местност „Долна бялча” по КККР на гр. Пещера, община Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОНАС“ ЕООД
 • 05.11.2015 Съобщение № 53 „Увеличаване на оборотните количества на вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), добавяне на нови дейности по предварително третиране“ на съществуваща площадка в УПИ ІV-73, Производствена и складова дейност, кв. 7 по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „МЕЧО – КРАСИМИРА НИКОЛОВА”
 • 04.11.2015 Съобщение № 52 „Строеж на предприятие за преработка на мляко с пречиствателно съоръжение” в УПИ V – 176005, производствена дейност и мандра, в Стопански двор, м. „Дервишките“, землище на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* Ц* В*
 • 04.11.2015 Съобщение № 51 „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и автосервиз” в УПИ ІІ – 126 (ПИ № 41126), м. „Дервиш гьол”, в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛАТОРРЕ АВТО” ЕООД
 • 07.10.2015 Съобщение № 50 „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл от находище „Рибарниците”, „Участък -1” и „Участък -2” в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК” ООД
 • 05.10.2015 Съобщение № 49 „Изграждане на капкова система за напояване на лозя“, в землището на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик и землището на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик, с възложител: ЗП К* Р* Г*
 • 25.09.2015 Съобщение № 48 „Осъществяване на търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ І-123007, „за търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в местност „Широките ливади”, землище на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „СТАЙКОВ - 1” ЕООД
 • 10.09.2015 Съобщение № 47 „Изграждане на малки къщи за гости” в имоти с идентификатори 02837.4.10 и 028.4.227, местност „Божанова къшла” по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик ..... с възложител: М* Х* и Е* Х*
 • 01.09.2015 Съобщение № 46 „Разширяване на суровинната база на обект за газификация и когенерация на биомаса за производство на гориво за газификация” имот с идентификатор 56277.3.1586, местност „Сухия дъбовик” в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: "Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ" АД
 • 01.09.2015 Съобщение № 45 „Инсталация за производство не електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на животинска и растителна биомаса в границите на свинекомплекс с. Априлци, общ. Пазарджик, с номинална мощност до 5,4 MW” в ПИ 000013, м. „Гуджи дъб“, землище на с.Априлци, общ. Пазарджик .... с възложител: "Свиком" АД
 • 24.07.2015 Съобщение № 44 „Създаване на орехова градина и изграждане на система за капково напояване”, в имот № 044014 в землището на с. Боримечково, м. „Дуваналийска махала”, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРИНДЖ ГРИЙН” ЕООД
 • 24.07.2015 Съобщение № 43 „Отглеждане на 450 бр. пъдпъдъци в стопанска сграда под наем“ в УПИ IV – 320, кв. 29 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Б* С* Т*
 • 22.07.2015 Съобщение № 42 „Изграждане на ферма за пъдпъдъци” в УПИ ІІІ-48, кв. 5 по плана на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: М* Г* Г*
 • 22.07.2015 Съобщение № 41 „Изграждане на тръбен кладенец (вододобивен) за напояване на декоративни тревни насаждения, храсти и дървета“ в ПИ 001020, землище с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЦВЕТОМАНИЯ” ЕООД
 • 21.07.2015 Съобщение № 40 „Разширяване на действаща площадка №1” находяща се в УПИ ХХІХ-17, кв. 1, стопански двор, с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ФОРМУЛА 7” ЕООД
 • 15.07.2015 Съобщение № 39 „Отглеждане на пуйки за угояване“ в УПИ XXIII, кв. 9 от Стопански двор на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИЗЗО“ ЕООД
 • 09.07.2015 Съобщение № 38 „Изграждане на водопровод Ф160 захранващ ПИ 317002 по КВС на с. Виноградец предвиден за изграждане на капково напояване на трайни насаждения в масив 317 в местността „Ала тепе”, землище с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” ООД
 • 08.07.2015 Съобщение № 37 „Изграждане на сондажен кладенец” в поземлен имот № 000969, местност „Балтълъка”, землище с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* И* М*
 • 06.07.2015 Съобщение № 36 „Автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в УПИ I – 2, масив 386, м. „Гювенджово“, в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „УЗУНОВ И СИНОВЕ 2015” ЕООД
 • 03.07.2015 Съобщение № 35 „Изграждане на зайцеферма и кланичен цех” в ПИ № 116047, м. „Калейница“, в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АГРО АТРАКТ – КАТЯ ДИЛОВА”
 • 01.07.2015 Съобщение № 34 „Разкъсване на ВЛ 110 kV „Радилово” в п/ст „Пещера” в земл. на гр. Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик, внесено уведомление с вх.№ КД-01-2060/16.06.2015 г., с възложител: „ЕСО” ЕАД
 • 30.06.2015 Съобщение № 33 „Разширяване на съществуващи 59,424 дка насаждения от череши с нови 35,3589 дка в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик........дка и закупуване на земеделска техника необходима за целите на стопанството“, с възложител: Н* Л* В*
 • 30.06.2015 Съобщение № 32 „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на овощна градина за отглеждане на лешници – биологично земеделие“ в ПИ 045027, землище с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: В* Й* А*
 • 25.06.2015 Съобщение № 31 „Разширяване на площадка за приемане; временно съхранение и дейности с ООЧЦМС ...... в гр. Велинград, област Пазарджик, община Велинград, кв. Индустриален, УПИ XVII-8818, УПИ XVI-8821, УПИ I-8820 и УПИ II-8819, с възложител: "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД
 • 25.06.2015 Съобщение № 30 „Цех за обработка на орехи” в ПИ № 007057, местност „Велчова черника” в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: И* М* М*
 • 24.06.2015 Съобщение № 29 „Разширяване с 94 дка на създадени трайни насаждения от ягоди на обща площ 39,806 дка в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик; Изграждане на системи за капково напояване; Електропастир и закупуване на земеделска техника“, с възложител: ЗП З* А* П*
 • 19.06.2015 Съобщение № 28 „Определяне на трасе на водопровод за гравитачно напояване от язовир „Корубата-1” в землището на с. Смилец във връзка с нуждата от захранване на язовир „Овчеполци” с допълнителни количества вода” на територията на община Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО-90” ООД
 • 18.06.2015 Съобщение № 27 „Ново и модерно животновъдство“ в УПИ XXVI – 402 (поземлен имот с индетификатор 56277.2.402), кв. 2, м. „Долна бялча“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОНАС“ ЕООД
 • 12.06.2015 Съобщение № 26 „Предприятие за преработка и сушене на плодове и зеленчуци, гъби и билки” в УПИ ІІ-59, кв. 3 по плана на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „УНИФРЕШ” ЕООД
 • 03.06.2015 Съобщение № 25 „Животновъден обект – кравеферма“ в УПИ XVII – 13074, 130078; УПИ IX – 13076 – за животновъдни дейности по Парцеларен план на Стопански двор, м. „Турски Гробища“ в землището на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ТРАКИЯ СЕПАРИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД
 • 12.05.2015 Съобщение № 24 „Изграждане на биогазова инсталация за производство на електрическа и топлоенергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции” в УПИ ІII-154, м. „Вельова сая”, землище на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „НИДЕРРАЙТЕР СОЛАР” ЕООД
 • 12.05.2015 Съобщение № 23 „Изграждане на биогазова инсталация за производство на електрическа и топлоенергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции” в УПИ І-86, м. „Вельова сая”, землище на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „НИДЕРРАЙТЕР СОЛАР” ЕООД
 • 07.05.2015 Съобщение № 22 „Промяна предназначението на земеделска земя имот с идентификатор № 56277.2.336 в УПИ ХVІ-336 „Птицеферма” с 15 000 места за отглеждане на бройлери за месо”, ... и ИП „Промяна предназначението на земеделска земя имот с идентификатор 56277.2.339 в УПИ ХVІІІ-339 „Птицеферма” с 15 000 места за отглеждане на бройлери за месо”, ... м.„Долна Бялча”, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено уведомление с вх. № КД-01-1160/03.04.2015 г. и допълнителна информация с вх. № КД-01-1160/27.04.2015 г. , с възложител: Ж* Г*
 • 30.04.2015 Съобщение № 21 „Промяна в начина на доставка на природен газ чрез изграждане на декомпресираща станция 220/5 бара” в УПИ ІІІ-7094, кв. 83 по кадастралния план на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
 • 29.04.2015 Съобщение № 20 „Изграждане на водопровод Ф160 и система за капково напояване на трайни насаждения в масив 302 на площ от 200 дка” в имоти №№ 302059, 302118, 302110, 302101, 302092, 302077, 302074, 302065, 302060, 302041, 302038, 302036, 302023, 302151, 302150, 302149, 302148, 302147, 302146, 302145, 302067, 302062, 302027, 302058, 302119, 302072, в местност „Млада могила”, в землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЧЕРИ ФРУКТС 2014” ЕООД
 • 22.04.2015 Съобщение № 19 „Промяна по време на строителството на многофункционална сграда, стаи за гости, заведение за хранене, складове и минипивоварна” в УПИ ІІ-303, търговия и услуги, местност „Кулински ливади” в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, възложител: „РОМБУС БЪЛГАРИЯ” АД
 • 20.04.2015 Съобщение № 18 „Изграждане на автомивка”, в УПИ II – „Търговия и услуги”, кв. 42 по ПРЗ на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ„ГАЛЯ 72-ГАЛЯ БОРИСОВА“
 • 15.04.2015 Съобщение № 17 „Създаване на трайни насаждения от дървесен вид – Пауловния ” в поземлени имоти №№ 020065, 021046, 021047, 021048, 022029, 022030, 023025 и 023026, м. „Главория” в землището на с. Памидово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „КАТЕРИНА МАРИАНОВА“
 • 14.04.2015 Съобщение № 16 „Инвестиции за внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени активи в животновъдното стопанство”, в УПИ III-219 (образуван от ПИ № 000219), в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛИДЕР МЕС” ООД
 • 03.04.2015 Съобщение № 15 „Изграждане на ново стопанство за угояване на едър рогат добитък в УПИ II-219“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ТАБАКОВ-74” ЕООД
 • 03.04.2015 Съобщение № 14 „Изграждане на ново стопанство за угояване на едър рогат добитък в УПИ IV-219“, в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ГРИЙНТЕХ-ТЕОДОРА ПАУНОВА“
 • 30.03.2015 Съобщение № 13 „Разширяване на съществуващ гробищен парк” в поземлен имот 069122, м. „Кърски ливади” в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 21.03.2015 Съобщение № 12 „Паркинг обслужващ сервиз и магазин” в имот с индетификатор 56277.1.158, м. „Долна Бялча” по кадастралната карта на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с вх. № КД-01-832/13.03.2015 г. , с възложители: Й* А* С* и Е* Х* С*
 • 17.03.2015 Съобщение № 11 „Разширение на птицеферма /намираща се в поземлен имот с идентификатор 56277.2.478 (бивш 009074)/, чрез въвеждане в експлоатация на две съществуващи производствени сгради намиращи се в поземлени имоти с идентификатори 56277.2.460 (бивш 009056) и 56277.2.461 (бивш 009057), .... с възложител: И* Х* А* - Управител на ЕТ „АНГЕЛОВ – ИВАН АНГЕЛОВ“
 • 13.03.2015 Съобщение № 10 „Изграждане на едноетажни животновъдни сгради (разширяване на съществуваща ферма) за свине майки до 720 бр.” в поземлен имот № 000128, местност „Ламбурките” в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Н* Х* Х*
 • 13.03.2015 Съобщение № 9 „Едноетажна сграда за фуражна кухня и складове за зърно, Изграждане на едноетажни животновъдни сгради (разширяване на съществуваща ферма) за угояване на свине до 2000 бр.” в поземлен имот № 000969, местност „Балтълъка” в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* И* М*
 • 12.03.2015 Съобщение № 8 „Ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод от РШ с. Розово до водоем Висока зона гр. Брацигово за поставяне на три инсталациии за производство на ел. енергия” в имоти №№ 06207.5.43, 06207.5.12, м. „Гермите” по КК на гр. Брацигово и имот № 001495, м. „Саракиница” по КВС на с. Розозво, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 16.02.2015 Съобщение № 7 „Изграждане на оранжерия по европейска програма на ДФЗ” в ПИ 012089, м. „Дърмата” в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕЛИТАГРО” ООД
 • 11.02.2015 Съобщение № 6 „Цех за производство на пелети и производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди чрез газификация на биомаса” в поземлен имот № 000752, местност „Янкулица”, землище на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИА ВЕНТИ” ООД
 • 27.01.2015 Съобщение № 5 "Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса”, на площадаката на когенерираща централа – Биовет в УПИ І-3468 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 22.01.2015 Съобщение № 4 „Изграждане на водопровод Ø160 захранващ ПИ № 302110 по КВС на с. Виноградец предвиден за изграждане на капкова напояване на трайни насаждения в масив 302 в местността „Младата могила”, землище на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Л* Д* ЦВ*
 • 20.01.2015 Съобщение № 3 „Развитие на производствено – техническите дейности в „Асарел-Медет” в землище гр. Панагюрище и с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
 • 19.01.2015 Съобщение № 2 „Телеугоително стопанство за 1000 броя телета” в поземлен имот № 090006, местност „Турски гробища” в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АХАТ АГРО-1” ЕООД
 • 13.01.2015 Съобщение № 1 „Инсталиране на две нови инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти” на територията на промишлената площадка на „Биовет” АД в УПИ ІІ ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 18.12.2014 Съобщение № 62 „Търговия, услуги, паркинг и складови помещения” в поземлен имот с индетификатор 55155.508.767 /УПИ II-645 за търговия и услуги, кв. 512/ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ПАЗАРДЖИК” АД
 • 17.12.2014 Съобщение № 61 „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане от подземни води – един брой тръбен кладенец и подземен резервоар” – в ПИ №000226 и № 000227 в землището на с. Капитан Димитриево, с възложител: ЕТ "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН"
 • 12.12.2014 Съобщение № 60 „Автопарк” в ПИ 119021 и ПИ 119022, м. „Стърчи крак” в землището на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕВРОПА ТРАНС” ЕООД
 • 26.11.2014 Съобщение № 59 „Добив на мрамори, годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон” от находище „Чешмата” в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД
 • 20.11.2014 Съобщение № 58 Крайпътен комплекс, комплексна автоснабдителна станция – бензин и АГСС, обслужваща сграда, КТП, паркинги за леки автомобили и ТИР, WC” в имот № 011067, местност „Гелемена”, в землището на с. Добровница, общ. Пазарджик, с възложител: ХР. У. Р. И В. Г. Р.
 • 20.11.2014 Съобщение № 57 „Обслужващи помещения към оранжерия и котелно”, в част от ПИ 006007 (новообразуван 006016), м. „Под селото” в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г* Г* В*
 • 07.11.2014 Съобщение № 56 Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в имот с идентификатор 55155.508.625 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОЛЕКТ” ООД
 • 05.11.2014 Съобщение № 55 „Изграждане на сондажен кладенец в съществуваща птицеферма за водовземане на вода за нуждите на птицефермата”, в поземлен имот с индетификатор 56277.501.292 по кадастралната карта на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БРАТЯ АНГЕЛОВИ” ООД
 • 30.10.2014 Съобщение № 54 „Газснабдяване на община Септември”, подобект „Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6” за захранване на ПИ № 000306, ПИ № 000305 и ПИ № 000078 в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
 • 30.10.2014 Съобщение № 53 „Развитие на минните дейности в Минно-обогатителен комплекс „Асарел” в землище гр. Панагюрище и с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
 • 24.10.2014 Съобщение № 52 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой тръбен за всички други цели – разреждане (разхлаждане) на минералната вода, която се добива от сондаж № 4 от Термално находище „Варварски минерални бани” за пълненето на два външни басейна” в УПИ V – „Малка Вец и хотел”, кв. 9, по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕНЕРГИЯ” ООД
 • 24.10.2014 Съобщение № 51 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово, противопожарно и поливно водоснабдяване” в ПИ 122107, м. „Цървуланска могила” в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИФ 2003” ЕООД
 • 24.10.2014 Съобщение № 50 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово, противопожарно и поливно водоснабдяване” в ПИ 117002, м. „Три могили” в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИФ 2003” ЕООД
 • 15.10.2014 Съобщение № 49 „Цех за производство на плодови и зеленчукови консерви”, в поземлен имот № 000304, м. „Градините”, землище с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „МОНКА КОНСЕРВ” ЕООД
 • 13.10.2014 Съобщение № 48 „Газификация и когенерация на биомаса” в УПИ ІІІ-011049, 011050, местност „Лагера”, землище на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЛОБАЛ ГРИЙН СИТИ” АД
 • 09.10.2014 Съобщение № 47 „Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча”, общ. Стрелча, обл. Пазарджик ... с възложител: община Стрелча
 • 30.09.2014 Съобщение № 46 „Изграждане на сондажен кладенец (СК1) и локално пречиствателно съоръжение към съществуващи три броя къщи за гости и комплекс за интегриран селски туризъм” в ПИ № 054004, в землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ФРАНЧАЙЗИНГ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • 25.09.2014 Съобщение № 45 „Изграждане на рибовъдна ферма” в поземлен имот № 000326, местност „Селищата” в землище на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „НИКЕЯ 2011” ЕООД
 • 25.09.2014 Съобщение № 44 „Ново водовземно съоръжение”, в поземлен имот № 039314 в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "ФИШБОН" ЕООД
 • 25.09.2014 Съобщение № 43 „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и два броя ПСОВ“ с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 25.09.2014 Съобщение № 42 „Реновиране на съществуваща бензиностанция, изграждане на автосервиз с автомивка и тръбен кладенец в ПИ 007038”, м. „Велчова черника”, землище с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИ ПИ ЕЛ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНС ГРУП” ЕООД
 • 24.09.2014 Съобщение № 41 Изграждане на модулна мандра”, в УПИ ХХ-4, кв. 11 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „АЙРМЕД-2008” ЕООД
 • 15.09.2014 Съобщение № 40 „Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване и изграждане на ограда за поземлени имоти №№ 150013, 150016, 150017, 150018 и 150207”, м. „Безчийницата”, землище с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, възложители: Б* Я* Т* и О* И* Ш*
 • 15.09.2014 Съобщение № 39 „Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване за поземлени имоти №№ 165042, 165045, 165065, 165064 и 165057”, м. „Маданица”, землище с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Б* Я* Т*
 • 15.09.2014 Съобщение № 38 „Изграждане на полустационарен ски-влек (ПСВ)” в ПИ № 000038, местност „Старина”, землище на с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „УЧЕБНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Г. СТ. АВРАМОВ”
 • 11.09.2014 Съобщение № 37 „Изграждане на подземен резервоар” в поземлен имот № 000219, землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”
 • 22.08.2014 Съобщение № 36 „Разширение и преустройство в когенерационен режим на ЕЦ до 1000 кВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции и монтаж на съответните площадкови мрежи и съоръжения” в поземлен имот № 000526 в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ” АД
 • 14.08.2014 Съобщение № 35 „Изграждане на съоръжение за водохващане от река Марица”, в имот с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, обл. Пазарджик с възложител: "РОДОПИ" АД
 • 06.08.2014 Съобщение № 34 „Риборазвъждане в съществуващ рибарник” в землището на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 01.08.2014 Съобщение № 33 „Изграждане на тръбен кладенец /сондаж/” в поземлен имот с индетификатор 55155.508.231, по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: И* Н* Т* - Управител на фирма „ИРОН” ООД
 • 30.07.2014 Съобщение № 32 „Площадка за третиране на отпадъци” в поземлен имот с индетификатор 55155.20.112, землището на гр.Пазарджик, м.„Якуба”, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „ЛЮДОН ТРАНС” ЕООД
 • 23.07.2014 Съобщение № 31 Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча” обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 18.07.2014 Съобщение № 30 „Ваканционно селище” в УПИ ІV – 324 – „За ваканционно селище”, м. „Еньов камък”, в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: П* Н* П*
 • 27.06.2014 Съобщение № 29 „Изграждане на едноетажна масивна сграда за угояване на 50 бр. телета, съхранение на растителна продукция за храна на животните и битова сграда” в поземлен имот с идентификатор 062071, м.„Радин дол”, земл. гр.Стрелча, обл.Пазарджик с възложител: И. М. Л.
 • 24.06.2014 Съобщение № 28 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за промишлено водоснабдяване (осигуряване на вода за производство на на бетон и вар)” в поземлен имот № 000076, м. „Долна ада”, в землището на с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик с възложител: „СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД
 • 24.06.2014 Съобщение № 27 „Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за промишлено водоснабдяване производство на перилни и миещи препарати” в поземлен имот с индетификатор 62004.5.1314 – „За складова база” по кадастралната карта на гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик с възложител: „БУЛЕКО 2000” ООД
 • 24.06.2014 Съобщение № 26 „Изграждане на тръбен кладенец /сондаж за вода/ и капково напояване на овощна градина от сливи и круши” в поземлен имот с индетификатор 55155.2.126, в землището на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик с възложител: „МАРИЦА 2007” ООД
 • 11.06.2014 Съобщение № 25 „Изграждане на елементи на съпътстваща техническа инфраструктура-захранващи водопроводи към водоснабдителната мрежа на гр. Панагюрище и изместване на електропроводи 20kV и 110kV” във връзка със строителството на язовир „Луда Яна” общ.Панагюрище, обл.Пазарджик, с възложител: Министерство на регионалното развитие
 • 09.06.2014 Съобщение № 24 „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури” в зоната определена за аквакултури в акваторията на яз. „Голям Беглик” и в поземлени имоти с идентификатори № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22 горска територия, м. „Беглика” в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „БЕГЛИКА” ЕООД
 • 03.06.2014 Съобщение № 23 „Строителство на търговски комплекс за обществено обслужване, търговия и услуги” в ПИ № 125002, м. „Под селото”, с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: БОРИС ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
 • 23.05.2014 Съобщение № 22 „Автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, в УПИ СІ100 масив 6, по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „СТИМ АУТО 2011” ЕООД
 • 20.05.2014 Съобщение № 21 „Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване” на площ от 75 дка в землището на с.Карабунар и с.Виноградец, общ.Септември, обл.Пазарджик с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД” ООД
 • 20.05.2014 Съобщение № 20 „Изграждане на инсталация за газификация и ко генерация на биогаз” в УПИ І (образуван от поземлен имот №000219) в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ „ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН”
 • 15.05.2014 Съобщение № 19 „Обединяване на УПИ III (имот с № 400028), УПИ V(имот с № 400029) IV (имот с № 400030) в УПИ LIII „За производствена и складова дейност”, м. „Попински път”, землище на с.Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „АГРО ОРГАНИК 2” ООД
 • 09.05.2014 Съобщение № 18 „Инвестиционно предложение „Административна сграда, ограда, площадка за разкомплектоване на автомобили и навес за твърди горива” в имот с идентификатор 55155.52.60, м. „Атчаир”, гр.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „ТОПЛИНА-63 НИКОЛОВ” ЕООД
 • 07.04.2014 Съобщение № 17 „Централно водоснабдяване на с.Долно вършило и вилна зона в местности „Пражара” и „Андрея”, общ.Септември и подобект „Напорен резервоар”, обл.Пазарджик с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 03.04.2014 Съобщение № 16 „Изграждане на система за капково напояване” на площ от 65 дка в землището на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД” ООД
 • 01.04.2014 Съобщение № 15 „Преустройство на съществуващи помещения в работилница за преработка на диворастяща суровина в гр. Сърница и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници”, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ... с възложител: „ФЕЙЗАЛ” ЕООД
 • 19.03.2014 Съобщение № 14 „Автомивка” в УПИ ХІІ-4520, кв. 186 А по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ... с възложител: Н* Н* С*
 • 18.03.2014 Съобщение № 13 „Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий” в землище на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ... с възложител: „ТОТ 8” ЕООД
 • 10.03.2014 Съобщение № 12 „Изграждане на Западен околовръстен път І-етап, в участъка между бул.„Александър Стамболийски” и ул.„Любен Боянов”, гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 26.02.2014 Съобщение № 11 „Изграждане на кафе-аператив, автомивка и работилница за монтаж и демонтаж на гуми” в УПИ V-594, кв. 42 по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: Д* В*К*
 • 26.02.2014 Съобщение № 10 „Изграждане на ново водовземно съоръжение – един тръбен кладенец в ПИ № 020123, капкова система за напояване в ПИ № 020044, ПИ № 020045, ПИ № 020046, ПИ № 020048, ПИ № 020051, ПИ № 020056, ПИ № 020057, ПИ № 020059, ПИ № 020079, ПИ № 020080, ПИ № 020082 и резервоар 200 м³ в ПИ № 020049”, м.„Корубата”, землището на с.Смилец, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: „АБТ” АД
 • 21.02.2014 Съобщение № 9 „Създаване на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване ” в ПИ № 011515 и ПИ № 011510, м.„Адата”, гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик ...с възложител: „РЪЖАНКОВ” ЕООД
 • 21.02.2014 Съобщение № 8 „Индивидуално вилно застрояване на територията на землище Батак и трасе на захранващ електропровод”, имот с идентификатор №02837.4.1634, м.„Рабаджи дере”, землище гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик” ... с възложител: „ЧИЛИ ЕНД СПАЙС” ООД
 • 17.02.2014 Съобщение № 7 "Рибовъдно стопанство за интезивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик" ... с възложител: "БАТАК-СЛ" ООД
 • 07.02.2014 Съобщение № 6 „Изграждане на сондажен кладенец, след извършените необходими хидроложки проучвания за добив на подземни води чрез един брой кладенец за други цели – поливане на тревни и цветни насаждения и миене на бетонови настилки” в имот №130057 в землището на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БЕ ПЕТ” ЕООД
 • 04.02.2014 Съобщение № 5 „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в имот с идентификатор 55155.508.404 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОИНВЕСТ” ЕООД
 • 03.02.2014 Съобщение № 4 „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, общ. Велинград, обл. Пазарджик,с възложител: „РЕСУРС-1” АД
 • 27.01.2014 Съобщение № 3 „Изграждане на нови инсталации и реконструкция на съществуващи” на територията на промишлената площадка на „Биовет” АД в УПИ ІІ ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик,с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 24.01.2014 Съобщение № 2 „Автокъща, офиси, търговия с авточасти” в имот №136053 в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Д* С* Ш*
 • 20.01.2014 Съобщение № 1 „Изграждане на масивна стоманобетонова стена по левия бряг на р. Чепинска” в района на Варварски минерални бани, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 21.12.2013 Съобщение № 91 „Пускане в експлоатация площадка за събиране и временно съхранение на отработени масла, емулсии, шлаки, отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло, текстил, дървесни материали и др., както и приемане и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в ПИ с идентификатор 55302.501.5211 гр. Панагюрище, общ. Панагюрище ... с възложител: "СИНСИНАТИ" ЕООД
 • 06.12.2013 Съобщение № 90 „Изграждане на съоръжение за подземни води предназначено за водовземане” в имот с идентификатор 02837.4.91, местност „Дъното - бал. бор” по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АЛЕКСАНДРИНА ЕВГЕНИЕВА-гр. Батак”
 • 04.12.2013 Съобщение № 89 „Изграждане на един брой сондажен кладенец”, в ПИ № 001977, м. „Юнтала” землището на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „ПАИ 08” ООД
 • 26.11.2013 Съобщение № 88 „Изработване на проект за ПУП във връзка с промяна предназначението на поземлен имот № 018007 за изграждане на кравеферма за боксово отглеждане на до 50 бр. крави за мляко с телета” в м. „Дзукаша”, землището на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: С* С* Д*
 • 19.11.2013 Съобщение № 87 „Ремонтни дейности на рибарник”, имот № 001593, с. Фотиново общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО” - ГР.ПЕЩЕРА
 • 13.11.2013 Съобщение № 86 „Изменение на дейностите по отпадъците по комплексно разрешително №117/2006г. за Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат” на площадката в поземлен имот №000176, землище на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ” ООД
 • 07.11.2013 Съобщение № 85 „Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. „Батак”, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „АЗИМУТ” ЕООД
 • 05.11.2013 Съобщение № 84 „Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на язовир „Батак” землището на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик, с възложител: „РОДОПСКО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО” ООД
 • 25.10.2013 Съобщение № 83 „Рибовъдно стопанство-садкова инсталация „Еко Инженеринг ЕС” за отглеждане на риба в яз. „Доспат”, разположена в землището на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕС” ООД
 • 17.10.2013 Съобщение № 82 „Инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход неопасен битов отпадък” в УПИ ІІІ-производствена дейност, кв. 58, по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛХАРТ” ЕООД
 • 15.10.2013 Съобщение № 81 „Изграждане на модулна мини мандра с количество на постъпващо мляко - 1000 л. на денонощие”, в имот № 000183, м. „Дъбравата”, землище с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ФЕРМА ОВИС” ООД
 • 08.10.2013 Съобщение № 80 „Изграждане на електрическа централа с мощност 495 kW, работеща с индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции и монтаж на площадкови мрежи и съоръжения” в поземлен имот № 000526 в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ” АД
 • 02.10.2013 Съобщение № 79 „Автомивка” в УПИ V-общ., кв. 405 г, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Й. З. Ж.
 • 01.10.2013 Съобщение № 78 „Създаване и отглеждане на трайно насаждение от ягоди на обща площ 39,806 дка в землището на гр. Батак, ... общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП З* А* П*
 • 25.09.2013 Съобщение № 77 „Преустройство на съществуващо помещение на партерен етаж в медицински център” .... по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,, с възложител: „АРТЕМИДА-СГ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ” ЕООД
 • 25.09.2013 Съобщение № 76 „Разширение на площадка за събиране съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване ... в УПИ I-342, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Я. И. Я.
 • 24.09.2013 Съобщение № 75 „Планирана промяна на експлоатационен капацитет на инсталация, с действащо комплексно разрешително № 137/2006г., от 10 тона/24 часа на 76 тона/24 часа ... на пл. на „Елхим-Искра” АД с местонахождение: УПИ І-акумулаторен завод, кв. 3, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,, с възложител: „ЕЛХИМ - ИСКРА” АД
 • 16.09.2013 Съобщение № 74 „Изграждане на електрическа и топло централа” в поземлен имот с идентификатор 03592.501.1564, по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ” АД
 • 16.09.2013 Съобщение № 73 „Изграждане на автогара” в поземлен имот с идентификатор 55155.508.644, от който е образуван УПИ І-569, 570, 571, автогара и услуги, кв. 512 по плана на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК” АД
 • 13.09.2013 Съобщение № 72 „Преместване, монтаж и пускане в експлоатация на линия за рециклиране на пластмаса от площадка на „Мебелсистем” АД в нова база на ОКС”, в част от сграда с идентификатор 55155.24.212.3, гр. Пазарджик и имот с идентификатор 55155.24.212, гр. Пазарджик, с възложител: "ЕКОФЮЧЪР" ООД
 • 11.09.2013 Съобщение № 71 „Изграждане на площадка за събиране съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ ... , в имот с идентификатор №55155.505.1094, УПИ XXIII – производствена зона в кв. 83а по плана на гр. Пазарджик, с възложител: „МЕТАЛ КОМЕРС” ООД
 • 28.08.2013 Съобщение № 70 „Изграждане на тръбен кладенец” в имот с идентификатор 55302.501.5064 по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕРМЕС СТРОЙ” ЕООД
 • 23.08.2013 Съобщение № 69 „Добив на скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище „Конаговски чал” в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД
 • 23.08.2013 Съобщение № 68 „Пазркинг за товарни автомобили с обслужващи сгради и жилищно строителство”, имот № 62004.8.992, м. „Пазарски път”, гр. Ракитово, с възложител: „ТРАНС ТУПАРОВ” ЕООД
 • 06.08.2013 Съобщение № 67 „Риборазвъждане в съществуващ язовир „Виноградец” в поземлен имот №000003 с площ 113,267 дка в землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ВЕНДИНК ЦИДИ” ЕООД
 • 31.07.2013 Съобщение № 66 „Създаване на трайни насаждения” в поземлен имот № 051002 м.„Новините” в землището на с.Памидово, общ.Лесичово .... м.„Курджа дере”, в землището на с. Сбор, ... общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: ЗП Л*Й*П*
 • 31.07.2013 Съобщение № 65 „Създаване на трайни насаждения лавандула и орехи” в поземлен имот № 150084, м.„Махмудица”, землище с.Пищигово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: Х. М.
 • 31.07.2013 Съобщение № 64 „Рибовъдно стопанство” в поземлени имоти №000207 и №000209 с обща площ 182,611 дка в землището на с.Звъничево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „ЕЙПЪЛ” ЕООД
 • 24.07.2013 Съобщение № 63 "Поставяне на турбина до 20 kW за производство на ел.енергия без отклоняване на води от водното течение на р.Чепинска" ... с.Варвара, общ.Септември ... с възложител: "Елтрейд" ООД
 • 24.07.2013 Съобщение № 62 „Разширение на съществуващ цех за производство на маркучи" ... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ... с възложител: "Као техникс" ООД
 • 18.07.2013 Съобщение № 61 „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения” в поземлени имоти № 429018 и № 429020 м. „Шумака” в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: К. И. Г.
 • 18.07.2013 Съобщение № 60 Инвестиционно предложение „Градински център и офис” в имот с № 045001, м. „Млечока”, с Братаница, общ. Пазарджик, с възложител: ЗП П. Д. Н.
 • 10.07.2013 Съобщение № 59 „Оранжерия” в поземлен имот № 092053 м. „Пасището” в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ЕКАТЕРИНА ТАЧЕВА-ХАМАЛСКА”
 • 04.07.2013 Съобщение № 58 „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури” в зоната определена за аквакултури в акваторията на яз.„Голям Беглик” .... м.„Беглика” в землището на гр. Батак, общ. Батак, с възложител: „БЕГЛИКА” ЕООД
 • 02.07.2013 Съобщение № 57 „Създаване на трайни насаждения от пауловния и лешник със система за капково напояване” в поземлени имоти №025076 и №025083 в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЕРА КОГНИТА” ЕООД
 • 27.06.2013 Съобщение № 56 „Реконструкция и разширение на съществуващ цех за метални изделия” в УПИ І-204, производство на метални изделия, кв. 378 с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 26.06.2013 Съобщение № 55 Промяна на инвестиционно предложение: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр. Пазарджик” свързана с местата на заустване на дъждовните води в река Марица, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 25.06.2013 Съобщение № 54 „Изграждане на ново водовземно съоръжение” в имот с идентификатор 55302.501.3367 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище ... с възложител: „БУНАЙ” АД
 • 19.06.2013 Съобщение № 53 „Създаване на овощна градина със система за капково напояване”, в ПИ № 017182, м. „Трънака”, землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП С. Х. П.
 • 14.06.2013 Съобщение № 52 „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване”, в ПИ № 151007, м. „Санаториума”, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик,с възложител: СБДПЛРПФЗ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД
 • 14.06.2013 Съобщение № 51 Инвестиционно предложение „Изграждане на „МВЕЦ Брацигово-2” в имот с № 002388, м. „Шипковица”, с Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 14.06.2013 Съобщение № 50 „МВЕЦ Брацигово - 3” в поземлен имот №002385, местност „Костин дол”, землище на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 14.06.2013 Съобщение № 49 „МВЕЦ Брацигово - 1” в имот с идентификатор 06207.5.296 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 07.06.2013 Съобщение № 48 "Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса ... гр.Велинград, общ. Велинград ... с възложител: ЕТ „КОЖАРИ – ДИМИТЪР ТОДОРОВ”
 • 04.06.2013 Съобщение № 47 "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване ... кв. 221 по плана на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Х. Н. Г.
 • 03.06.2013 Съобщение № 46 „Изграждане на кравеферма за отглеждане на дойни крави” в УПИ VІІ, кв. 68 по плана на с. Лесичово, общ. Лесичово,с възложител: Т. Д. У.
 • 23.05.2013 Съобщение № 45 „Изграждане на сондажи /захранващи се от соларни батерии/, за поливка на лозовите масиви и питейно-битови нужди ... м.„Брега”, ПИ № 123012, м. „Бальова мера”, ПИ № 019005, м. „Алтъгьоз” в землището на с.Величково, общ.Пазарджик, с възложител: „ЕС ПАМЕКСВИН” АД
 • 21.05.2013 Съобщение № 44 „Изграждане на сондаж /захранващ се от соларни батерии/, за поливка на лозовия масив ... м.„Горен кър” в землището на с. Росен, общ. Пазарджик, с възложител: „СОЛО ЕКС” ЕООД
 • 16.05.2013 Съобщение № 43 „Изграждане на два броя тръбни, сондажни кладенци за производствено водоснабдяване на работна площадка Индустриална зона ... гр.Панагюрище, общ. Панагюрище, с възложител: „ОПТИКС” АД
 • 15.05.2013 Съобщение № 42 „Реконструкция и модернизация и повторно въвеждане в експлоатация на рибарник върху територията на изоставени рибарници ... в землището на гр. Пазарджик и землището на с. Звъничево, общ.Пазарджик, с възложител: „ХЕБРОС-П” АД
 • 09.05.2013 Съобщение № 41 „Изграждане на МВЕЦ „Белово” на съществуващ напорен тръбопровод от напоителна система „Варвара” с обща застроена мощност от 1500 kW”, в землище на с. Мененкьово, общ. Белово ... с възложител: „ГРИЙН ЛАЙТ” ООД
 • 09.05.2013 Съобщение № 40 „Пристройка на съществуваща сграда за преработка на билки и гъби, сушене и замразяване .... гр. Стрелча, общ. Стрелча .... с възложител: „ДИВИКА” ООД
 • 07.05.2013 Съобщение № 39 „Захранване на седем броя рибарници” находящи се в поземлен имот с идентификатор 03592.8.227, местност „Яденица”, гр. Белово, общ. Белово, с възложител: ЕТ „Антоний Фандъков”
 • 30.04.2013 Съобщение № 38 „Рибно стопанство” в поземлен имот №136030 в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: П. А. Г.
 • 30.04.2013 Съобщение № 37 Изграждане на люпилня, предприятие за преработка на риба, предприятие за производство и гранулиране на рибно брашно и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води” ... землище на с. Баня, община Панагюрище ... с възложител: „ФИШБОН” ЕООД
 • 15.04.2013 Съобщение № 36 „Увеличение капацитета на птицеферма за кокошки носачки” в поземлен имот №001139, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с възложител: „ИЛМА-ИЛ” ООД
 • 15.04.2013 Съобщение № 35 „Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в УПИ І-1922, парцел І –топливо, с площ 10 786 м2, кв. 141 по ЗРП на гр. Септември, общ. Септември, с възложител: „МЕТАЛ ЛЕНД” ООД
 • 12.04.2013 Съобщение № 34 Специализирана план-схема за газификация с природен газ на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 09.04.2013 Съобщение № 33 „Изграждане на каскадно застрояване на МВЕЦ „ЛЕСИЧОВО” с обща мощност 1,5 МW на напоителен канал „ЛЕСИЧОВО-СТРЯМА” в общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИЙН ЛАЙТ” ООД
 • 08.04.2013 Съобщение № 32 Предприятие за производство и преработка на водораслова биомаса” в поземлен имот №000306, землище на с. Варвара, общ. Септември,с възложител: „УНИМИЛК” ЕООД
 • 29.03.2013 Съобщение № 31 „Преустройство на съществуващи сгради в кравеферма”, м. „Градините”, землище с. Варвара, общ. Септември, с възложител: „ПЧЕЛА 09” ЕООД
 • 25.03.2013 Съобщение № 30 „Рибовъдно стопанство за угояване на шарани в съществуващ рибарник в поземлен имот №000020, местност „Адата”, землище гр. Септември, общ. Септември, с възложител: „СТРОЙКОМЕРС” ООД
 • 21.03.2013 Съобщение № 29 Добив на инертни материали от находище „Трънката” разположено в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО 90” ООД
 • 18.03.2013 Съобщение № 28 „Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и разкомплектоване ... района на ж.п. гара – Стрелкова кабина № 3, кв. 520, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,с възложител: "СТИЙЛ ИНТЕР ТРЕЙД" ООД
 • 18.03.2013 Съобщение № 27 „Изграждане на магазин за авточасти и автомивка”, в УПИ I-640, кв. 65, гр. Септември, общ. Септември, с възложител: с възложител: ЕТ „ХРИСИ 2112 – ВАСИЛ КОШЕВ”
 • 14.03.2013 Съобщение № 26 Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) ... в имот ... гр. Белово, общ. Белово, с възложител: „ВАЛ” ООД
 • 12.03.2013 Съобщение № 25 Изграждане на 8 вилни сгради на два етажа и да се промени предназначението на земеделска земя в поземлен имот ... м. „Печинова тумба” в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: Г* Л* Д*
 • 08.03.2013 Съобщение № 24 Изграждане на ферма за отглеждане и угояване на облагородена риба в затворена рециркулационна система” в имот с идентификатор 02837.502.468 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: "ПРИБОР ИНВЕСТ" ЕООД
 • 07.03.2013 Съобщение № 23 „Многофункционална спортна зала”, в УПИ II-спортен комплекс, кв. 6, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "СПОРТ ИНВЕСТ - ПАНАГЮРИЩЕ" ООД
 • 04.03.2013 Съобщение № 22 „Разширение на площадка за приеманне и временно съхранение на отпадъци и отломки от черни, цветни метали и сплавите им от битов и промишлен характер с дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/, ... на гр. Велинград, общ. Велинград,, с възложител: "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД
 • 04.03.2013 Съобщение № 21 „Разширение на площадка за приеманне и временно съхранение на отпадъци и отломки от черни, цветни метали и сплавите им от битов и промишлен характер с дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/, .... гр. Септември, общ. Септември, с възложител: "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД
 • 01.03.2013 Съобщение № 20 „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на природна забележителност Палеонтологично находище с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник Крепост Цепина” в землището на с. Дорково, общ. Ракитово, с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 28.02.2013 Съобщение № 19 "Автомивка с кафене” в УПИ ХХІV-4209, кв. 500 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ЯНКО ПЕТРОВ”
 • 28.02.2013 Съобщение № 18 „Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, опасни и неопасни отпадъци” ... с възложител: "СТИЙЛ ИНТЕР ТРЕЙД" ООД
 • 27.02.2013 Съобщение № 17 Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” ... с възложител: "ДИАМАНТ МЕТЪЛС-74" ЕООД
 • 27.02.2013 Съобщение № 16 „Разширяване дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с дейности по изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” ... с възложител: „МАКС ТРЕЙД - 9” ЕООД
 • 27.02.2013 Съобщение № 15 „Инсталация за производство на електроенергия от ВЕИ – биомаса и преработка на дървен материал”, ... с възложител: "ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД
 • 16.02.2013 Съобщение № 14 „Разширяване дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с дейности по предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), ... с възложител: „ПРОМ АГРО ТРЕЙД 68” ЕООД
 • 16.02.2013 Съобщение № 13 „Оптимизиране на технологичните параметри и разходните норми на суровини, материали и енергия и подмяна на съществуващо оборудване в инсталацията за екстракция и електролиза на мед /SX-EW/”, с възложител „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
 • 16.02.2013 Съобщение № 12 „Изграждане на оранжерии за отглеждане и преработка на водорасли”, имот с №020161, м. „Колибите”, с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с възложител: "АЛГАЕ ФАРМ" АД
 • 16.02.2013 Съобщение № 11 Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности, съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” ... с възложител: "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД
 • 16.02.2013 Съобщение № 10 Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности, съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” ... с възложител: "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД
 • 16.02.2013 Съобщение № 9 Разширение на дейността на площадката за търговия с отпадъци от черни и цветни метали с дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, м. „Градището”, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МЕТАЛ ТРЕЙД ЕКСПОРТ” ЕООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 8 Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване и сондаж в 014021”, м. „Влакьорниче”, землище с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Д. Г. П.
 • 01.01.2013 Съобщение № 7 "Хотел, ресторант, офис, плувен басейн и бензиностанция" .... в земл. с.Синитово, общ.Пазарджик с възложител: Н.С.М.
 • 01.01.2013 Съобщение № 6 "Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик", с възложител: "Рибеко" ООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 5 „Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности по събиране на неметални, неопасни отпадъци, разкомплектоване и съхранение на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/ ... с. Главиница ... с възложител: "ФЕН - 2013" ЕООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 4 „Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности по събиране на неметални, неопасни отпадъци, разкомплектоване и съхранение на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/ ... гр. Ракитово ... с възложител: "ФЕН - 2013" ЕООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 3 „Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали с дейности по събиране на неметални, неопасни отпадъци, разкомплектоване и съхранение на излезли от упореба моторни превозни средства /ИУМПС/ .... гр. Пазарджик ... с възложител: "ФЕН - 2013" ЕООД
 • 01.01.2013 Съобщение № 2 Процедура по екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) за Общ устройствен план (ОУП) на гр. Пещера, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 01.01.2013 Съобщение № 1 „Увеличаване на капацитета на площадка за разкомплектоване на МПС от 100 на 300 бр.” в УПИ ІІ- 308, кв. 26, по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "ФЕРОМЕТЪЛС" ЕООД
 • 09.12.2009 Съобщение № 4 "Вилно селище" в имот № 914061, м. "Горни казани" в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Г. Б. С.
 • 03.11.2009 Съобщение № 3 "Търговски комплекс" в имот № 139163, м. "Азмака" землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "Н.А.Я.Б.ПРОПЕРТИС" ООД
 • 27.10.2009 Съобщение № 2 "Основен ремонт на авторемонтно хале и преустройство за разкомплектоване на автобуси" в УПИ "ДАП", кв. 232 на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "НКБ СЕРВИЗ" ООД
 • 12.10.2009 Съобщение № 1 Събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба и бракувани от КАТ МПС и събиране, временно съхранение и предварително третирани на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, с възложител: „Кабакчиев” ЕООД