РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 20.12.2021 Съобщение № 2 „Разработване на находище за строителни материали – гранити в площ „Старата кариера“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител „ПРОМАТ СТРОЙ“ ЕООД
 • 17.05.2021 Съобщение № 1 Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД
 • 26.10.2020 Съобщение № 1 „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера“, с възложител: „Грийнбърн“ ЕООД
 • 12.08.2019 Съобщение № 2 „Реконструкция и модернизация на инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена)”, в УПИ III – „производствена дейност“ и УПИ V – „Производствена дейност“, кв. 58 по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛХАРТ“ ЕООД
 • 03.06.2019 Съобщение № 1 „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО-90“ ООД
 • 31.07.2017 Съобщение № 2 "Изграждане на завод за производство на фармацефтични продукти и фуражни добавки", с възложител: Биовет" АД - гр.Пещера
 • 10.07.2017 Съобщение № 1 "Разширение и модернизация на свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване" в ПИ 000128 (съставляващ УПИ I-27), м."Ламбурките", е земл. на с.Синитово, общ.Пазарджик с възложител: ЗП "Неджими Хюсеин Хюсеин"
 • 30.09.2015 Съобщение № 2 „Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса”, на площадката на когенерираща централа – Биовет в УПИ І-3468 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ” АД
 • 07.08.2015 Съобщение № 1 Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий”, землище с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТОТ-8” ЕООД
 • 22.10.2014 Съобщение № 5 „Поставяне на микротурбина до 20kW за производство на електроенергия в руслото на р. Чепинска” в землището на с. Варвара, Варварски минерални бани, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕЛТРЕЙД” ООД
 • 21.10.2014 Съобщение № 4 “Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център” находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик, с възложител: „РЕСУРС-1” АД, ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ЗДРАВЕЦ” №5
 • 04.06.2014 Съобщение № 3 „Добив и преработка на инертни материали от находище „Орешака”, землище с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с възложител: „ЕКО ХИДРО-90” ООД
 • 03.06.2014 Съобщение № 2 “Планирана промяна на разрешения експлоатационен капацитет на инсталацията по условие 4 от КР № 137/2006г. от 10т/24ч на реално монтираните мощности в нея - 76т/24ч, монтиране и пускане в експлоатация на нова мелница за производство на оловен прах” на производствената площадка УПИ І-акумулаторен завод, кв. 3 по плана на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: „ЕЛХИМ-ИСКРА” АД, гр.Пазарджик, ул.„ИСКРА” №9
 • 20.01.2014 Съобщение № 1 "Добив на строителни материали - доломитни варовици и доломити от находище "Столюва чукара" в землището на с.Оборище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик" ... с възложител: "Перун 2008" ООД
 • 30.10.2013 Съобщение № 4 „Добив и първична преработка на метални полезни изкопаеми – медни руди от участък „Лиса могила”, находище „Асарел”, землище на гр. Панагюрище”.
 • 22.07.2013 Съобщение № 3 „Изграждане на вилно селище” в имот с идентификатор 02837.9.22 по Кадастрална карта на гр. Батак, местност „Радецки”, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „СТИЛ ЕМ” ЕООД
 • 27.02.2013 Съобщение № 2 „Реконструкция на инсталация за производство на хартия и ПСПОВ; промени в работата на инсталация за производство на топлоенергия и изграждане на инсталация за производство на клишета за флексопечат” на площадката на „Дуропак Тракия” АД, в кв. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "Дуропак Тракия" АД
 • 16.02.2013 Съобщение № 1 „Добив на строителни материали (доломитни варовици и доломити) от находище „Столюва чукара” с. Оборище, община Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "Перун 2008" ООД
 • 04.12.2012 Съобщение № 2 "Кариера за добив на подземни богатства - строителни материали", с местонахождение - находище "Изток", землището на с.Мирянци, общ.Пазарджик
 • 02.08.2012 Съобщение № 1 МВЕЦ „Щастливеца” в землищата на с.Алеко Константиново и с.Главиница, общ.Пазарджик
 • 06.03.2011 Съобщение № 2 "Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците от общините Панагюрище и Стрелча"
 • 04.02.2011 Съобщение № 1 "Добив на инертни строителни материали - баластра .... с.Хаджиево"