РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 05.08.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-32-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Паркинг за селскостопанска техника" в ПИ с идентификатор 55155.21.15, м. „Малък Якуб" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: И* Д* П*
 • 04.08.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-31-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на девет жилищни сгради, една сграда за търговия и една транспортна алея в ПИ с идентификатор 55I55.10.242 и изграждане на една сграда за търговия в ПИ с идентификатор 55155.10.205, в м. „Татар Екин" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители: Н. К. П. и Х. Щ. Ч.
 • 12.07.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-30-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Разширение на съществуващ гробищен парк в гр. Стрелча" в нови УПИ I-42,383,384 „За гробищен парк" и УПИ II-44,45,47,48,366,367 „За гробищен парк" за сметка на ПИ с идентификатори: 69835.32.384, 69835.32.44, 69835.32.45, 69835.32.366, 69835.32.367, 69835.32.47, 69835.32.48 и части от 69835.32.42 и 69835.32.383, м. „Голи Ръд" по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 12.07.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-29-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Производство на пелети от дървесни трици и дървесен чипс на съществуваша линия за производство на пелети" в ПИ с идентификатор 10450.502.2396 (УПИ V-6518 „За производство и услуги", кв. 84) по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „А и К" ООД
 • 07.07.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-28-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на оранжериен комплекс" в поземлен имот (ПИ) № 374014, м. „Линовете" по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРИКОН БГ" ЕООД
 • 05.07.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-27-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Създаване на насаждения с ябълки, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар", на площ от 160 дка в имоти, находящи се в местностите „Горна и Долна Мирчовица" и „Сульовица" по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОФРУТА" ЕООД
 • 30.06.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-26-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на кравеферма", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41136.9.1, по КККР на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имота, с възложител: Р* А* С*
 • 23.06.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-25-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: Модернизация на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и изграждане на пречигствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води с капацитет до 30 куб.м./ден" в УПИ III — за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „КАЛУФРУКТ ПРОДАКШЪН" ООД
 • 22.06.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-24-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Хотел, СПА центьр, търговия и услуги" в имот с идентификатор 10450.145.49, м. „Дълбоки дол" по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: В. Н.
 • 10.06.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-23-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Складова дейност за промишлени стоки" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65437.58.40, 65437.58.5, 65437.58.41, 65437.58.42, 65437.58.43 и 65437.58.44, м. "Фондовете" по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ПОДЕМ ИНВЕСТ" ООД
 • 10.06.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-22-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Изграждане на 27 (двадесет и седем) жилищни сгради" в имот с идентификатор 21172.22.197, м. "Главория" по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 10.06.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-21-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури" в ПИ с идентификатор 03592.503.1690, кв. Малко Белово, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазаррджик, с възложител: "ХЕН ХАУС" ЕООД
 • 06.06.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-20-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на 7 (седем) жилищни сгради" в УПИ 1-199 „жил. строителство", УПИ Т1-200 „жил. строителство", УПИ III-201 „жил. строихелство", УПИ IV¬202 „жил. строителство", УПИ V-203 „жил. строителство", УПИ VI-204 „жил. строителство", УПИ VII-205 „жил. строителство", образувани от ПИ с идентификатор 21556.41.109, м. „Синана", по КККР на с. Добровница, общ. Iазарджик, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ, с възложител: В* Т* И*
 • 31.05.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-19-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на вилно селище" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.5.613 (номер от предходен план 012027), м. „Камбуров път", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: К. Х. К.
 • 23.05.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-18-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мрамори от находище „Гергьовица м. „Айкъня", в землището на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик с 15 години, считано от 28.12.2021 г.", с възложител: „ПЪТИЩА " АД
 • 15.04.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-17-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо лозово насаждение, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване в съществуващо лозово насаждение на площ близо 570 дка" в имоти, находящи се в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „КАИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
 • 13.04.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-16-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на оранжерия за отглеждане на разсад", в ПИ с идентификатор 10820.11.36, м. „Долна ада", в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и „Изграждане на напоителна система на съществуваща оранжерия" в ПИ с идентификатор 108.20.11.451, м. „Долна ада", в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ВИП 2012" ЕООД
 • 13.04.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-15-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Жилищно строителство, търговия и услуги, транспортен достъп и трафопост" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.27.201, м. „Татар Мезар" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители: Г* В* М*
 • 08.04.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-14-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Преустройство и пристройка на цех за ябълково пюре, котелно, покрита стоянка за разтоварване на товарни автомобили" в УПИ XXVI-производство и преработка на зеленчуци, кв. 2 по плана на гр. Пазрджик, с възложител: "ЕКОВИТА" ООД
 • 05.04.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-13-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Разширяване обхвата на дейността на инсталация за предварително третиране на отпадъци, находяща се на площадка за извършване на дейности с отпадъци" в УПИ I-344,305 - за производствена и складова дейност, м. „Каменлив път" по КККР на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „НИМ БАТ" ЕООД
 • 28.03.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-12-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Доставка и монтаж на система за капково напояване на площ от 25 000 ка насаждения от лук и 30 000 ха насаждения от моркови, доставка и монтаж на дъждувална система за напояване на 30 000 ха насаждения с картофи в землището на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик и закупуване на специализирана земеделска техника", с възложител: „ГАЯ АГРО" ООД
 • 28.03.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-11-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Създаване на 130 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми" в имот с идентификатор 10450.4.109, местност „Устето/Манд. кория" по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: „БИО ПРОДУКТИ БГ" ЕООД
 • 24.03.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-10-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Създаване на 117 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.64.1 по КККР на гр. Велинград, с възложител: БИО ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 02.03.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-09-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Създаване на насаждения от десертни лозя, изграждане на система за капково напояване, изграждане на конструкция за защита от градушки и закупуване на земеделска техника" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 11154.317.53 и 11154.317.54 по КККР на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" ЕООД
 • 17.02.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-08-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане и пускане в действие на нови многофункционапни сгради-търговски център за тьрговия и услуги, паркинг и сух трафопост" в имот с идентификатор 55155.507.368 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • 16.02.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-07-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Изграждане на три тръбни кладенеца и система за микронапояване, изпълнена като капково напояване на трайни насаждения от синя слива" в имоти с идентификатори 24726.105.33, м "Турска кория", 2476.117.9, м. "Крушака" по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик; "Изграждане на три наземни автономни фотоволтаични електроцентрали всяка с мощност 17 kWp с акумулаторен блок за производство на ел. енергия за собствена консумация за напоителна система за капково напояване", разположени в имоти с идентификатори 24726.105.33, м "Турска кория", 2476.117.9, м. "Крушака" по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик; "Изграждане на триредова телена ограда с дървени/бетонови колове с бодлива тел" на имоти с идентификатори 24726.105.33, м "Турска кория", 2476.117.9, м. "Крушака" по КККР на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик; "Закупуване на самоходна земеделска техника с прикачен инвентар и земеделско оборудване за земеделското стопанство на "Ченчев 2021" ЕООД, с възложител: "Ченчев 2021" ЕООД
 • 03.02.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-06-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Прокарване на тръбни сондажни кладенци за водоснабдяване на земеделски площи" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 67009.5.43, м. „Градището" и 67009.18.75, м. „Завоя" по КККР на с. Славовица и ПИ с идентификатор 16732.98.20, м. „Бильовица" по КККР на с. Горно Вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЕХНОБИОМЕД" ООД
 • 24.01.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-05-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на склад с работилница за метални конструкции", в имоти с идентификатори 46749.153.69 и 46749.153.27, м. „Хаджийски ливади", по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИАНА ХЪНТ" ЕООД
 • 18.01.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-04-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Модернизация в земеделско стопанство" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.42.32 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „БУЛЛАНД ТРЕЙД" ООД
 • 11.01.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-03-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище" в ПИ с идентификатор 55302.105.4 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД
 • 11.01.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-02-ПР/2022 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на осем жилищни сгради в имот с идентификатор 55155.12.123 в м. „Атчаир" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и на десет жилищни сгради в имот с идентифинатор 55155.12.124 в м. „Атчаир" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и осигуряване на транспортен достъп до тях и свързаните с тях ПУП-ПРЗ в м. „Атчаир" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложители: г-жа К. Ц. и г-н П. Ц.
 • 05.01.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ПР/2022 г. с характер „да се извърши ОВОС“ на ИП: „Фотоволтаична електроцентрала" в имот с идентификатор 55302.63.516, местност „Каменен гичит" по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „СОЛАР АСЕТС" ООД
 • 22.12.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-58-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети" в сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по КККР на гр. Пазарджик, находяща се в имот с идентификатор 55155.508.537 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР" ООД
 • 16.12.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-57-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на оранжерия", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05949.10.605, м. „Туповица", по КККР на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН" ЕООД
 • 14.12.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-56-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: ,,Изграждане на тунелни оранжерии за отглеждане на зеленчуци" в поземлен имот (ПИ) № 193014, м. „Чуките", в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРИКОН БГ" ЕООД
 • 09.12.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-55-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, находяща се в УПИ I-123007, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.4.182 с нова територия - ПИ с идентификатор 52277.4.183 с площ 1 320 м2", м. „Широките ливади" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „СТАЙКОВ-1" ЕООД
 • 08.12.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-54-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Укрепване на коритото на р. Стара река, чрез изграждане на подпорни стени в град Батак" в поземлен имот с идентификатор 02837.502.3010, по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 03.12.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-53-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10104.294.5, м. „Бузевици" по КККР на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕСПИНА 17" ООД
 • 03.12.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-52-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на пет вилни сгради за отдих и рекреация и транспортен достъп до тях" в имоти с идентификатори 028379.459, 028379.460, 02837.9.461, 02837.9.462, 028379.463 и 02837.9.464 с обща площ 3,238 дка в м. „Керелова тумба" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: г-жа Х* С* и „ДЖИ ВИ 2020" ООД
 • 11.11.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-51-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Преустройство на съществуващ навес за разширение на съществуваща мандра" в имот с идентификатор 86074.501.423 по КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „МИЛК ГРУП" ЕООД
 • 08.11.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-50-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци, състоящ се от три блока с обща площ 4 800 м2" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43369.310.72, 43369.310.73, 43369.310.74, 43369.310.22, 43369.310.20, 43369.310.49, 43369.310.50 и 43369.310.51, м. „Криви дол" по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО" ООД
 • 04.11.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-49-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на тенис кортове и съблекални със санитарни възли към тях" в имот с идентификатор 48444.18.134, местност „Чамур тарла" по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Б. Г. С.
 • 02.11.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-48-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Жилищно строителство" в поземлени имот (ПИ) с идентификатори 20362.8.648, 20362.8.649, 20362.8.21 и 20362.9.42, м. „Възстановими граници" и „Башов дол" по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложители: Д* С* М*
 • 01.11.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-47-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Закупуване и монтаж на водогреен котел, с гориво биомаса (дървесен чипс, пелети от дървесина или слънчогледови люспи и други)", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.45.21, м. „Млечока" но КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП П. Д. Н.
 • 01.11.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-46-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Цех за преработка на дървесина, производство на палети и производство на дървесни пелети" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38844.105.83, м. „Стопански двор", по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: „КОС ХОЛ -1" ЕООД
 • 27.10.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-45-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване на проводимостга на „Кольово дере" от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна" до ул. „Стара планина" и мостово съоръжение на ул. „Д. Благоев" в регулацията на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложитеп: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 18.10.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-44-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури" в имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.385, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „БЕГЛИКА" ЕООД
 • 18.10.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-43-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Две вилни сгради и къмпинг" в имот с идентификатор 02837.6.304 в м. „Еньов камък" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: „ДАРОТРАНС" ЕООД
 • 05.10.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-42-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на два нови тръбни кладенеца за допълнително промишлено водоснабдяване на производствената площадка" в имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките" по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ" АД
 • 23.09.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-41-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на кланичен пункт" в имот с идентификатор 06149.72.5, м. „Герметата" по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АНИМАЛ -1" ЕООД
 • 23.09.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-40-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Център за възстановяване и рехабилитация" в поземлен имот с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката" по КККР на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик,с възложители: С* С* Ч*
 • 21.09.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-39-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на обслужващ път - транспортен достъп" в местностите „Джестов въбел", „Голяма Мътница" и „Стража", по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 09.09.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-38-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Изграждане на ФЕЦ" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65468.112.2, 65468.112.3, 65468.112.5 и 65468.112.7, м. „Сакарджа" по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС" ЕООД
 • 08.09.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-37-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Изграждане на седем жипищни сгради" в ПИ с идентификатор 66202.3.108, м. „Каменна поляна", по КККР на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Г. А. М.
 • 27.08.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-36-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци" в поземлен имо (ПИ) с идентификатор 15271.107.11 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, с възложител: ЗП В. С.
 • 06.08.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-35-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: "Изграждане на фотоволтаична централа" в имот с идентификатор 23457.5.132, местност „Татарекин" по КККР на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕДИСИС" ООД
 • 06.08.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-34-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Цех за консервиране на риба пъстърва", в поземлен имот с идентификатор 10505.501.269, кв. 51, по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ИЙСТ ЛАЙЪН" ЕООД
 • 04.08.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-33-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Екологично производство на обувки изделия и устойчива мода-реконструкция и преустройство на съществуващи производствени, складови и битово-административни сгради на фирма „Ингилиз Груп" ЕООД в ПИ с идентифинатор 56277.501.551, УПИ I-безвредна промишленост, кв. 84 по действащ регулационен план на гр. Пещера, общ. Пещера и „Паркинг за служители и работници" в ПИ с идентификатор 56277.501.122, УПИ IX, кв. 7б по действащ регулационен план на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ИНГИЛИЗ ГРУП" ЕООД
 • 03.08.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-32-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП: „Сграда за отглеждане на кокошки носачки и съоръжения за отглеждане на кокошки-носачки - два броя" в имот с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ"
 • 23.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-31-ПР/2021 г. с характер „да се извърши ОВОС“ на ИП: „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, м. „Червеница“, землище с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРМУС“ ГмбХ
 • 21.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-30-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на фотоелектрическа централа с мощност до 3000 kW" в ПИ с идентификатор 00165.11.117, м. „Дорачко келеме", по КККР на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „К-ПИЕС" ЕООД
 • 20.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-29-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Фотоволтаична централа с мощност до 4 М и БКТП", в ПИ с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица", по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ" АД
 • 19.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-28-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури", в УПИ XXI-28 (ПИ с идентификатор 36124.684.28), м. „Стопански двор" по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „РАДОСЛАВ ГАВРАИЛОВ"
 • 15.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-27-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на фотоволтаична система за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление и отдаване излишната енергия в електроразпределителната система", в УПИ II-1357 (ПИ с идентификатор 56277.504.4), УПИ IV-1617 (ПИ с идентификатор 56277.504.243) и УПИ ХII-1377 (ПИ с идентификатор 56277.504.7), кв. 83 и кв. 81 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД
 • 02.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-26-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на фотоволтаични централи", в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 56277.3.1590, 56277.3.1306, 56277.3.1854 (обединява 56277.3.1778 и 56277.3.1777), 56277.3.1314, м. „Луковица", по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ" АД
 • 02.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-25-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Извършване на нови дейности по третиране на отпадъци на съществуватла площадка за дейности с отпадъци" в ПИ № 000028, УПИ II-28, м. „Горни лозя" в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДИАМАНТ МЕТЪЛС -74" ЕООД
 • 02.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-24-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на магазин за рибарски принадлежности със складови помещения и опресняване на водата в изкуствен водоем" в имот с идентификатор 81089.9.164 по КККР на с. Черногорово, община Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СТИЛИСТ ПЕТЯ ТОТКОВА" ЕООД
 • 29.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-23-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект "Кариера за добив ха инертен материал находище „Гергьовица", местност „Айкъня", землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЪТИЩА" АД
 • 29.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-22-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС и продажба на авточасти и автомобили втора употреба в УПИ II - 308, кв. 26 по плана на с. Варвара с присъединяване на УПИ I-308 и УПИ III - 308 с обща площ - 0,768 дка" в кв. 26 по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ФЕРОМЕТЪЛС" ЕООД
 • 14.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-21-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Вилно строителство" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.36, (проектен 55302.338.81), м. „Фетенци 1" па КККР на гр. Панагюрище общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: С. П.
 • 14.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-20-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Вилно строителство" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.49, м. „Фетенци 1" по КККР на гр. Панагюрище общ. Павагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: В* И* Ч*
 • 17.05.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-19-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Газификация, производство на рибни консерви в автоклав и производство на рибно брашно" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48444.10.15 (номер по предходен план 010015), м. „Грахорлива дъмга" по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД
 • 11.05.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-18-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Индивидуално вилно застрояване" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.6.17, м. „Еньов камък", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: И* Д* И*
 • 15.04.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-17-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Белово
 • 23.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-16-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: 1. „Трасe на общински път с начало път „РАZ1206 Септември-Ветрен" до общински път (покрай „РЬОФИКС") и трасе на канал, успореден на пътя до напоит. канал (ПИ имот с идентификатор 66264.11.390) в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик. 2. „Трасе на обслужващ път, свързващ улици с о.т. 93-85 и 378а-3786-99 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик. 3.„Трасe на общински път от регулацията на с. Ковачево до ПИ с идентификатор 37491.23.7 по КККР на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 23.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-15-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Свинеферма" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10505.1.9, м. „Възстановими граници" по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Е. Т. Н
 • 16.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-14-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Добив на скални материали от мраморизирани варовици годны за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище „Конаговски чал", разположено в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложитех: „ЕКО ХИДРО - 90" ООД
 • 08.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-13-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Индивидуапно вилно застрояване" в имот с идентификатор 02837.4.249, местност „Мангърова къшла" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Е. К.
 • 05.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-12-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраннване и рециклиране на пластмасови отпадъци" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.405, УПИ № ХIХ-405, кв. 18 с административен адрес: ул. „Мильо войвода" № 18, Индустриална зона по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД
 • 02.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-11-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Закриване на общинско депо за неопасни отпадъци на община Батак" в имот с идентификатор 02837.5.580, м. „Ралева къшла" в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 01.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-10-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча" и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ" в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 22.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-09-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Съоръжение за физикохимично третиране-циментация на неопасен отпадък с код 01 05 04" в поземпен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша" по КККР на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ" ООД
 • 19.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-08-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: Закупуване на системи за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на питейна вода за животни и мобилен инсинератор за обезвреждане на странички животински продукти - животински трупове" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.8.74, м. „Зайкови мандри" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и ПИ с идентификатор 56277.1.135 (стар 202082), м. „Куриита" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ГРИМИ - ХЮСЕИН ХЮСЕИН"
 • 09.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-07-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV" за захранване на имот с идентификатор 66559.62.01, местност „Кичук чал" по КККР на с. Сиинтово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ" ООД
 • 05.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-06-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий" в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик", с възложител: ТОТ-8" ЕООД
 • 03.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-05-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Разширение на съществуващ гробищен парк на гр. Костандово" с поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 38844.17.52, 38844.17.36, 38844.17.37, 38844.17.38, 38844.17.40, 3$844.17.41, м. „Страната", по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 25.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-04-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87, 88, м. „Вучата могила" по КККР на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик етапно строителство, етап I - Техническа рекултивация, етап II - Биологична рекултивация, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 20.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-03-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Разширяване на съществуващия гробищен парк с поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 55155.52.47, 55155.12.63, 55.155.12.64 и част от имот с идентификатор 55155.12.91, м. „Атчаир", по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 19.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-02-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на Ритейл парк Панагюрище - търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка", в УПИ VIII-3876 - за комплексно обслужване, кв. 232, по регулационния план на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, възложител: „СКАЙФОР" АД
 • 11.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Третиране на отработени катализатори" в парцел I — завод Търговско обзавеждане, кв. 39, ул. „Александър Стамболийски" № 119 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, с възложител: „КАРСКАТ" ЕООД
 • 18.12.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-34-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „„Изграждане на тръбен сондажен кладенец" в ПИ с идентификатор 02717.15.313, м. „Ненова могила" по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик за допълиително водоснабдяване на ПИ с идентификатор 02717.15.312, м. „Ненова могила" по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС" ЕООД
 • 14.12.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-33-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Инсталация за производство на компост" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.501.9669 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕКОМ ИМПЕКС" ООД
 • 04.12.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-32-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане и експлоатация на складове за съхранение на селскостопанска продукция" в имот с идентификатор 56561.280.133, местност „Потока", по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС" ЕООД
 • 27.11.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-31-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на водоем за допълнително водоснабдяване на подстанция 110/33 kV", находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа" по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС" ЕООД
 • 16.11.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-30-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен УПИ Х-471 (ПИ с идентификатор 55302.108.471, с площ 941 м2)" към площадка с местонахождение: УПИ IХ-405 (ПИ с идентификатор 55302.108.405, с площ от 531 м2), в м. „Дойчева Чешма", по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „НЕМЕЗИС" ЕООД
 • 06.11.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-29-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: Отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), в съществуваща ферма за аквакултури, в акваторията на яз. Доспат", м. „Орлино" в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „БИЛДЕНБЕРГ" ЕООД-ПЛОВДИВ
 • 30.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-28-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: изграждане на „Гранулираща инсталация Ns 14", в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност" (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. „Луковица" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ" АД
 • 07.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-27-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Ваканционно селище, търговия и услуги" в поземлен имот № 142062, м. „Гол. и малка крушици", землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРОТРЕЙД ПРОДАКШЪН" ЕООД
 • 01.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-26-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Промяна предназначението на земеделска земя с цел образуване на нова улица от о.т. 1- о.т. 8 в местност „Топлишка река" по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 30.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-25-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП:"Създаване и изграждане на аквапоник стопанство" в УПИ I-392, 393 Комплекс за приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЪРКАЛАНИ" ООД
 • 28.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-24-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Разширяване на съществуваща система за капково напояване" в поземлени имоти (ПИ) от масив 20 в м. „Шаровица" и масив 10 и 13 в м. „Рида", в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД
 • 15.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-23-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Отглеждане на до 850 свине" в поземлен имот с идентификатор 06149.72.5, местност „Герметата" по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АНИМАЛ -1" ЕООД
 • 10.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-22-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на сондажен кладенец за промишлено и противопожарно водоснабдяване на Строителна база", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21556.111.26, м. „Айдарица", по КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • 03.08.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-21-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на трасе за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи", находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа" по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС" ЕООД
 • 03.08.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-20-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Площадка за разглобяване на елементи от подкормилната уредба и за събиране, съхранение, сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса и дейности с ОЧЦМ“ на площ 950 кв. м. в сграда с идентификатор 55155.508.486.1 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 21.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-19-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Бяга" в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7, м. „Перето" по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 06.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-18-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Преструктуриране и Конверсия на лозови насаждения — изкореняване на стари, засаждане на нови лозови насаждения, изграждане на подпорна конструкция и капково напояване" в поземлени имоти, находящи се м. „Македонски мерк", м. „Гаджовица" и м. „Страджата" по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КРАСИ СТРОЙ-09" ЕООД
 • 03.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-17-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветки метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз и магазин за авточасти" в УПИ XIV-108.527, м. „Дойчева чешма", землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „СГ ПАРТС" ЕООД
 • 12.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-16-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на паркинг за коли втора употреба към обект „За автоморга, търговия и услуги" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 46749.132.62 и 46749.132.42, обединени в проектен ПИ с идентификатор 46749.132.64, м. „Градището" по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Т. А. Н.
 • 05.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-15-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за извършване на дейности с отпадъци а УПИ I-344, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 10820.27.305", обл. Пазарджик, с възложител: „НИМ БАТ" ЕООД
 • 04.05.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-14-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Изграждане на хотел с басейн" в новобразуващ се УПИ LXXIV-74 „За хотел, басейн, тьрговия и услуги", с площ от 5861м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.2, 10450.69.3, 10450.69.4, 10450.69.5 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) и „Изграждане на 10 жилищни сграци", в новобразуващ се УПИ LXXV-75 „За жилищно строителство, търговия и услуги", с площ от 7203 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.8, 10450.69.7 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11), в местност „Джестов въбел" по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл, Пазарджик с възложител: Г. Н. К.
 • 22.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-13-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Отглеждане на 10 000 пъдпъдъци" в поземлен имот (ПИ) № 000130, м. "Войводска", в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, с възложител: "ХРИС" ООД
 • 15.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-12-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Обособяване на шест броя УПИ с предназначение за жилищно строителство и изграждане на шест жилищни сгради" в имот с идентификатор 55155.10.293, местност „Татар Екин", по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г* Д* Г*
 • 02.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-11-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Изграждане на вилно селище - четири броя вилни сгради, помещение за персонала, паркинг и барбекю" в ПИ с идентификатор 02837.11.1078, местност "Дълбок дол" по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: И.Г.
 • 01.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-10-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Надграждане на съществуваща инсталация за рециклиране на пластмаси с допълнителни модули и актуализиране на капацитета на действащата инсталация за сепариране и балиране на отпадъци" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55155.508.404 и 55155.508.174, в кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, с възложител: "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД
 • 13.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-09-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на шест вилни сгради" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.1.156, м. „Дъното" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: И* И*В*, И* И* В*, М* И* Д*, А* И* С*, Н* И* С*, А* И* В*
 • 13.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-08-ПР/2020 с характер "да не се извършва ОВОС" на ИП: "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, третиране на отпадъци излезли от употреба моторни превозни средства и метални опаковки" в ПИ с идентификатор 15271.79.16, м."Звъневица", земл. с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г. А. Н.
 • 13.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-07-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт, чрез закупуване на оборудване" в поземлен имот № 176007, (УПИ V-за производствена дейност) м. „Дервишките", в землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП К. Д.
 • 05.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-06-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Разширяване на гробищен парк на с. Мало Конаре" в част от поземлен имот с идентификатор 46749.131.114 (46749.131.123 - проектен), м. „Баталите" по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 28.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-05-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материли в цех „Галванични покрития" в УПИ IX производствена дейност, кв. 30 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ММ ГАЛВАНИКС" ООД
 • 19.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-04-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Реконструкция и пускане в експлоатация на 1 топилна пещ" в УПИ 1-204, производство на метални изделия, кв. 378, землище на с: Варвара, община Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 07.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-03-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Търговия, услуги и обслужващи дейности" в поземлен имот, с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма" по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложители: О* Б* Ф* и М* г* Ф*
 • 13.01.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-02-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Склад за авточасти в имот с идентификатор 48876.23.39, което ще бъде присъединен към УПИ V-38, Търговия и услуги (имот с идентификатор 48876.23.38), м. „Меселим пере" по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АВТОДЕН" ЕООД
 • 10.01.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Площадка за производство на компост" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша", землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ" ООД
 • 27.12.2019 ПК-52-ПР/2019 "Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство на млечни продукти - мини мандра с капацитет до 500 литра/ден" в имот с идентификатор 02837.17.67, местност "Беглика" по КККР на гр. Батак, с възложител: ЗП Златка Пеканова
 • 17.12.2019 ПК-51-ПР/2019 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.1.515, м. „Клисурата" в землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 16.12.2019 ПК-50-ПР/2019 „Изграждане на оранжерия с площ 5,44 дка за отглеждане на зеленчуци" в поземлени имоти № З10072, 310073 и 310074, м. „Криви дол" в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО" ООД
 • 09.12.2019 ПК-49-ПР/2019 „Цех за леене на метали и металообработка /преустройство/ на страда с идентификатор 55302.121.51.1", находяща се в имот с идентификатор 55302.121.51, м. „Стопански двор — ТКЗС", по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ПРЕСФОРМ" ООД
 • 22.11.2019 ПК-48-ПР/2019 „Изграхсдане на нов ваканционен комплекс" и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот (ПИ) З 019603, Ns 019668, Х 019605 (от които се образува УПИ XLVIII¬обществено обслужване, ваканционен комплекс, хотел) по плана на стопански двор ОССС с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „АПОСТОЛОВИ МА" ООД
 • 07.11.2019 ПК-47-ПР/2019 "Изграждане на автомивка с осем клетки и изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на автомивката" в ПИ с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: "КОБРА 4Д РОБОТ" ООД
 • 05.11.2019 ПК-46-ПР/2019 "Изграждане и експлоатация на търговска сграда - магазин "Практикер", паркинг и трафопост" в ПИ с идентификатори: 55155.507.281 (УПИ XVII-67, 68, 69, 72), 55155.507.196 (УПИ XIV-196), 55155.507.71 (УПИ XVI-71) ...... с възложител: "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД
 • 01.11.2019 ПК-45-ПР/2019 "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО)" в ПИ № 000086 и № 000087, м. "Вучата могила" в земл. на с. Дъбравите, общ. Белово, общ. Пазарджик, с възложител: Община Белово
 • 25.10.2019 ПК-44-ПР/2019 "Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево", в имот с идентификатор 36124.52.114, м. "Средни ливади" по КККР на село Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пещера
 • 18.10.2019 ПК-43-ПР/2019 "Жилищно строителство" в ПИ с идентификатор 56277.3.1328, м. "Широките ливади" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: Т. Н. С. и Д. Н. С.
 • 17.10.2019 ПК-42-ПР/2019 "Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отапдъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)" в ПИ с идентификатор 55155.52.63 (УПИ XII-63) и част от ПИ с идентификатор 55155.52.64, м. "Атичар" по КККР на гр. Пазарджик, с възложител: "Балкант" ЕООД
 • 26.09.2019 ПК-41-ПР/2019 "Ферма за патици - мюлари" в ПИ № 400010, м. "Попински път", земл. с.Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ПЕГРИМА" ЕООД
 • 03.09.2019 ПК-40-ПР/2019 "Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор на град Пазарджик" в УПИ I-36, м. "Чамур тарла", земл. на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 30.08.2019 ПК-39-ПР/2019 "Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ VII-43, м. "Тус тепе" по КВС на земл. с.Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Р. И. И.
 • 28.08.2019 ПК-38-ПР/2019 "Обединяване на площта на площадки за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци и увеличаване на оборотните годишни количества .... в ПИ с идентификатор 15271.118.12 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ЕЛИНОРД-МЕТАЛС" ЕООД
 • 13.08.2019 ПК-37-ПР/2019 "Разширение на гробищен парк" в м. "Кошуел 1" по КВС на земл. гр.Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 02.08.2019 ПК-36-ПР/2019 "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обекти за търговия и услуги и СПА център с басейн и свързаните с това ПУП за промяна на предназначение на земеделски земи, трасе за водопровод ..... от КЕИ "К-19" маходище "Велинград-Лъджене" в имоти с идентификатори 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4, м.Голямо блато, по ККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: "Строителна къща Диамант" ООД
 • 31.07.2019 ПК-35-ПР/2019 "Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идетификатор 56277.3.1313", м. "Луковица", в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: "БИОВЕТ" АД
 • 31.07.2019 ПК-34-ПР/2019 "Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци" в ПИ № 062001, м. "Кичук Чал", земл. с. Синитево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ" ЕООД
 • 09.07.2019 ПК-33-ПР/2019 "Разпределителен газопровод до варов завод "Огняново К", земл. с.Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, разпределителен газопровод до с. Синитево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и два броя площадки за съоръжения", с възложител: "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД
 • 28.06.2019 ПК-32-ПР/2019 "Проектиране и изпълнение на обект "Рудник Елшица" - управление и пречистване на води и мониторинг" в земл. на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД
 • 26.06.2019 ПК-31-ПР/2019 "Изграждане на тръбен кладенец за осигуряване на вода за противопожарни цели, измиване на площадки и напояване на зелени площи" в ПИ № 002330, м."Каймака", земл. на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ "АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ"
 • 21.06.2019 ПК-30-ПР/2019 "Създаване на рибовъдно стопанство" в поземлен имот (ПИ) № 064033, местност "Калаващица", земл. на гр. Стрелча, общ. Стрелча, с възложител: ИВ. ИВ. Р.
 • 21.06.2019 ПК-29-ПР/2019 "Автосервиз, автокъща и автоморга" в имот с идентификатор 21556.112.30 в местност "Айдарица", с. Добровница, общ. Пазарджик, с възложител: КР. Г. В.
 • 20.06.2019 ПК-28-ПР/2019 "Автоморга, търговия и услуги" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46749.123.43 (стар № 132043), съставляващ УПИ IV-43, за автоморга, търговия и услуги, м. "Градището" по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Т.А.Н.
 • 20.06.2019 ПК-27-ПР/2019 "Изграждане на "Млекопреработвателно предприятие" в УПИ V-общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: И.К.К.
 • 05.06.2019 ПК-26-ПР/2019 "Изграждане на рибарник за отглеждане на есетрови видове риба и шаран" в имот с идентификатор 48444.18.116, м. "Чамур Тарла" по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: "ГАЛАН 89" ЕООД
 • 30.05.2019 ПК-25-ПР/2019 "Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Дорково" в имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и проектен 23008.9.653 (образуван от южната 1/2 част на 23008.9.101) м. Кеневица" по КККР на с.Дорково, общ. ракитово, обл. Пазарджик с възложител: Община Ракитово
 • 27.05.2019 ПК-24-ПР/2019 "Жилищно строителство" в ПИ с идентификатор 55155.0.58, м. "Якуба" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: Л. С. К.
 • 13.05.2019 ПК-23-ПР/2019 "Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили" в ПИ с идентификатор 55155.507.66, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазаржик, обл. Пазарджиок ...... с възложител: "БРОКС-2003" ООД
 • 13.05.2019 ПК-22-ПР/2019 "Изграждане на хотел - апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги" - разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идентификатор 10450.150.82, м."Вельовица" към УПИ СХХIX 129 - За хотел -апартаментен тип, СПА център, тъговия и услуги (имот с идентификатор 10450.150.129), м."Вельовица" по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик ...... с възложител: "ВИП 2005" ООД
 • 25.04.2019 ПК-21-ПР/2019 "Монтиране и пускане в експлоатация нов водогреен котел на твърдо гориво" в ПИ с идентификатор 10450.502.2392 ( от който в образуван УПИ XI-6404), кв. 84 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: "Братя Коцеви" ООД
 • 25.04.2019 ПК-20-ПР/2019 "Изграждане на сграда за свободно отглеждане на кокошки носачки" в ПИ са идентификатор 56277.3.1135, м. "Войника", в земл. на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов"
 • 25.04.2019 ПК-19-ПР/2019 "Изграждане на вила, развлекателен център, навес със спортни съоръжения, пет бунгала и открити спортни площадки" в ПИ с идентификатор 02837.9.619, 02837.9.620, 02837.9.621, 02837.9.622 и 02837.9.623, м. "Долни казани" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: "Маджестик 1 " ЕООД
 • 23.04.2019 ПК-18-ПР/2019 "Преустройство на бивш стопански двор във ферма за отглеждане и угояване с асистирано хранене на мюлари с капацитет 39 000 места", находящ се в местност "Стопански двор" в земл. на гр. Ветрен, общ,. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "СЕЗАРА ГРУП" ООД
 • 19.04.2019 ПК-17-ПР/2019 "Ремонт и реконструкция на язовир "Ямата" за отглеждане на аквакултури" в земл. на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик .... с възложител: "АКВА-ЕКОФИШ" ЕООД
 • 11.04.2019 ПК-16-ПР/2019 "Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик" на площадка "Алеко Константиново", в земл. на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 29.03.2019 ПК-15-ПР/2019 "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" с възложител: Община Септември
 • 22.03.2019 ПК-14-ПР/2019 "Вилно селище в ПИ с идентификатор 62004.12.367 в м. "Ачмите", земл. на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Я. К. Г., Т. Г. Т., Й. Г. Т.
 • 20.03.2019 ПК-13-ПР/2019 "Изграждане на мобилна мандра за производство на млечни продукти с капацитет 200 литра/ден, в ПИ с идентификатор 53285.23.3, м. "Осена", по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ЕКО ХИДРО 90" ООД
 • 12.03.2019 ПК-12-ПР/2019 "Разширение на гробищен парк УПИ I-24 "За гробищен парк" с ПИ с идентификатор 48876.44.25, м."Енечето", в земл. на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ..... с възложител: Община Пазарджик
 • 08.03.2019 ПК-11-ПР/2019 "Изграждане на фотоволтаична система за захранване на собствени консуматори, инжектори и помпено съоръжение в съществуваща садкова инсталация на територията на Рибарник в имот № 000898", в земл. на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД
 • 08.03.2019 ПК-10-ПР/2019 "Разработване и прилагане на екологосъобразни технико-технологични параметри за устойчива експлоатация на рибовъдна ферма за деликатесни видове риби при прилагане на нанотехнология" в ПИ с идентификатор 65468.135.54, м. "Баталите" по КККР на с. Сбор, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "БИОХЕРБА Р" ООД
 • 07.03.2019 ПК-09-ПР/2019 "Изграждане на хотел" в ПИ с идентификатор 10450.137.48 (стар номер на ПИ 137023 по КВС), м. "Делове" по КККР на гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: "ВЕЛИКА ТУРС ПРОПЪРТИЗ" ЕАД
 • 06.03.2019 ПК-08-ПР/2019 "Изграждане на ваканционно селище с хотелска част" в ПИ 10450.137.51, м. "Делове" по КК на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик .... с възложител: "БОЖУРЛЕНД" ООД
 • 28.02.2019 ПК-07-ПР/2019 "Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от пластмаса" в ПИ с идентификатор 55155.508.417 (УПИ I-417, за производство и услуги), кв. 18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: "ЮНАЙТИД ПЛАСТИК" ООД
 • 22.02.2019 ПК-06-ПР/2019 "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци" в м. "Реповица", земл. на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик ...... с възложител: Община Велинград
 • 08.02.2019 ПК-05-ПР/2019 "Изграждане на нова варова пещ за производство на негасена вар", на площадка завод "Огняново", м. "Срещу баира", в земл. на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .... с възложител: "Огняново К" АД
 • 07.02.2019 ПК-04-ПР/2019 "Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки - туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенни нужди, помпена станция, барбекю и беседки" в УПИ V-371, 374, кв. 41 по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик .... с възложител: "КЕМПФАЙЪР БГ" ЕООД
 • 31.01.2019 ПК-03-ПР/2019 "Извършване на нова дейност R3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, вкл. чрез компостиране и др. процеси на биологична трансформация на съществуваща площадка" в ПИ с идентификатор 55155.508.407, кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .....с възложител: "ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД
 • 25.01.2019 ПК-02-ПР/2019 "Трасе на общински път от гробищен парк по регулацията на гр. Септември", преминаваща през земл. на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик ..... с възложител: Община Септември
 • 07.01.2019 ПК-01-ПР/2019 Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци" в ПИ № 062001, м. "Кичук Чал", земл. с. Синитево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ...... с възложител: "СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ" ЕООД
 • 27.12.2018 ПК-46-ПР/2018 "Изграждане на "Автокомплекс" в ПИ № 032523, м."Влаьов дол", в земл. на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик .... с възложител: "КРОТОН АУТО" ООД
 • 21.12.2018 ПК-45-ПР/2018 "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци" в УПИ X-314, кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик .... с възложител: В. Г. Г.
 • 18.12.2018 ПК-44-ПР/2018 "Преустройство на съществуваща производствена сграда с идентификатор 55155.508.432.2 и въвеждане в експлатация на Инсталация за производство на полимерна тъкан от РЕТ гранулат и/или почистени и изпрани полимерни флейки", в ПИ с идентификатор 55155.508.432, кв.16 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ..... с възложител: "ПЕТЕКОФЛЕКС-ПЕФ" ООД
 • 12.12.2018 ПК-43-ПР/2018 "Изграждане на МВЕЦ "Щатливеца" на регулирани води в участък след долен изравнител на ВЕЦ "Алеко" за добив и производство на ел. енергия от възобновяем енергиен източник" в земл. на с. Главиница и с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ...... с възложител: "Консепта" ЕООД
 • 03.12.2018 ПК-42-ПР/2018 "Изграждане и експлоатация на "Къмпинг" в ПИ с идентификатор 02837.13.79, м. "Под мандра", по КККР на гр. Батак. общ. Батак, обл. Пазарджик .... с възложител: Л. Б. К.
 • 29.11.2018 ПК-41-ПР/2018 "Изграждане на хотели и вилни сгради" в ПИ с идентификатор 62004.12.522, м."Ачмите", в земл. на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл.Пазарджик ..... с възложител: А. Г. Г.
 • 27.11.2018 ПК-40-ПР/2018 "Изграждане на складова база за строителни материали - готови изделия" в ПИ с идентификатор 55155.22.243, м."Съзлъка", в земл. на гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Г. К. Н.
 • 16.11.2018 ПК-39-ПР/2018 "Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води - тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на съществуващ обект: ВЕЦ "Пещера" в ПИ с идентификатор 56277.1.1909, м."Баташки път", по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "НЕК" ЕАД, предприятие "ВЕЦ"
 • 15.11.2018 ПК-38-ПР/2018 "Търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга" в УПИ I-32 "За търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга", м. "Айдарица", с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .... с възложител: К. Г. В.
 • 07.11.2018 ПК-37-ПР/2018 "Садкова система за отглеждане на аквакултури в ПИ № 141055 и фотоволтаични съоръжения и сгради в ПИ № 141059" в земл. на с.Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик .... с възложител: "АТ ФИШ" ЕООД
 • 01.11.2018 ПК-36-ПР/2018 "Изграждане на три инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацефтични продукти, две инсталации за смесване, склад за технически материали и разпрашителна сушилня". в имоти с идентификатори: 56277.3.1311, 56277.3.1310, 56277.3.1313, м."Луковица", в земл. на гр. Пещера, общ.Пещера, обл. Пазарджик .... с възложител: "БИОВЕТ" АД
 • 30.10.2018 ПК-35-ПР/2018 "Паркинг, търговия и услуги" в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 488.76.6.14, 488.76.6.15 и 488.76.6.16, м."Черни могили" по КККР в с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Л. Д. Т.
 • 26.10.2018 ПК-34-ПР/2018 "Рекултивация на съществуващо сметище" в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1289, м. "Луковица" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик ...... с възложител: Община Пещера
 • 26.10.2018 ПК-33-ПР/2018 "Изграждане на хотел - апартаментен тип, СПА, услуги, басейн , търговия и обществени услуги" в поземлен имот с идентификатор 10450.95.162, м."Осово бърдце", по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: Ю.Г.Ч.
 • 12.10.2018 ПК-32-ПР/2018 "Вилно застрояване и изграждане на сондаж" в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394.320, м."Фетенци" по КККР на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ...... с възложител: Л. К.
 • 27.09.2018 ПК-31-ПР/2018 "Пускане в действие на нов водогреен котел на твърдо гориво (изрезки и дърва) за отопление на сградата на производствената площадка за производство на мебели в гр.Велинград", УПИ IV-6405, кв.831 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: "ПАМИ 2" ООД
 • 21.09.2018 ПК-30-ПР/2018 "Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили (ИУМПС)" в ПИ с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр. Пещера, с възложител: А* Г* Г*
 • 10.09.2018 ПК-29-ПР/2018 "Изграждане на аквакултурна ферма" в акваторията на язовир в м."Азмака". земл. на с.Цар Асен, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, ..... с възложител: "АКВАТИКА БИЛД" ЕООД
 • 24.08.2018 ПК-28-ПР/2018 "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември" в поземлени имоти (ПИ) №№ 000840 и 000839, м. "Горни башали" в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 16.08.2018 ПК-27-ПР/2018 "Изграждане на железопътен индустриален клон, който свързва гара Септември с индустриален поземлен имот № 00021", м."Кайраците" в земл. на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "МАРКЕТ СЪРВИС" ЕООД
 • 06.08.2018 ПК-26-ПР/2018 "Изграждане на малък цех за производство и бутилиране на никоалкохолна напитка - бира" в УПИ ХП-5, кв.14, по плана на с.Сарая, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: И. Б. Е.
 • 03.08.2018 ПК-25-ПР/2018 "Ферма за отглеждане на патици " в ПИ №010010 и №010011, м."Колибите", в земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЮЖЕН 1" ООД
 • 31.07.2018 ПК-24-ПР/2018 "Производствена база за компост" в ПИ № 222001, съставляващ УПИ II-222 "цех за производство на дървени пелети", в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "ТАБАКОВ-74" ЕООД
 • 13.07.2018 ПК-23-ПР/2018 "Създаване на обект за преработка на мляко" в ПИ с идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м."Студен дол" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера. обл.Пазарджик ..... с възложител: "ХИДРОЛЕС" ЕООД
 • 13.07.2018 ПК-22-ПР/2018 "Разполагане на мобилно съоръжение /пресевна инсталация/ в част от ПИ с идентификатор 81089.10.380, м."Горна авлия", в земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: ЕТ "ИЛИЯ КИНОВ"
 • 12.07.2018 ПК-21-ПР/2018 "Изграждане на ваканционно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.5.552 (по предходен план ПИ № 009076), м."Селище" по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик, с възложител: "ДАТ 1" ЕООД
 • 10.07.2018 ПК-20-ПР/2018 "Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище", общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ...... с възложител: Община Панагюрище
 • 06.07.2018 ПК-19-ПР/2018 "Изграждане на тръбен кладенец захранващ цех за обработка орехи" в ПИ №007057, м."Велчова черника", земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ...... с възложител: "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 06.07.2018 ПК-18-ПР/2018 "Преустройство на съществуващи сгради във ферма за отглеждане на патици" в ПИ с идентификатор 72713.57.68 и ПИ с идентификатор 72713.57.70, м. "зад корията" по КККР на с.Тополи дол, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЛУЛЧЕВ 55" ЕООД
 • 29.06.2018 ПК-17-ПР/2018 "Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на ПИ №№ 007002, 007003, 007004, 007005, 007010, 007011, 007014, 007033, 009003, 009004, 009005 и 009121 .... м."Сивек", в земл. на гр.Велинград, общ.Велинград .... с възложител: Община Велинград
 • 11.06.2018 ПК-16-ПР/2018 "Отглеждане на рима в собствен рибарник" в имот с идентификатор 55155.14.69, м. "Ахмедов гьол", в землището на гр. Пазарджик, с възложител: "ДИЧИ" ООД
 • 11.06.2018 ПК-15-ПР/2018 "Мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене и кашкавал" в УПИ Х - "селскостопански двор", кв. 27 по регулационния план на с. Фотиново, общ. Батак, с възложител: "АГРОБИОМЕД" ЕООД
 • 06.06.2018 ПК-14-ПР/2018 "Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара и кисело мляко", в УПИ I-47, м."Калейца" в земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "АГРОБИОМЕД" ЕООД
 • 06.06.2018 ПК-13-ПР/2018 "Ремонт и реконструкция на язовир "Ямата" за отглеждане на аквакултури" в земл. на с.Баня, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: "АКВА-ЕКОФИШ" ЕООД
 • 16.05.2018 ПК-12-ПР/2018 "Закриване на рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци" в ПИ № 000176, земл. на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ..... с възложител: Община Лесичово
 • 16.05.2018 ПК-11-ПР/2018 "Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане" в ПИ с идентификатор 03592.1.2239, м."Крайчинец" по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "АЛЕКСА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 14.05.2018 ПК-10-ПР/2018 "Изграждане на кланичен цех, в УПИ I - "За отглеждане на животни и кланичен цех" /ПИ 047076/, м."Еловата", земл. на с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик и "Изграждане на предприятие за преработка на краве и козе мляко", в УПИ IV - "За отглеждане на животни и мандра" /ПИ 047064/, м.Еловата, земл. на сКръстава , общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: "Лазев" ЕООД
 • 10.04.2018 ПК-09-ПР/2018 "Хотел - апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги" - разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на ПИ №150077, м."Вельовица" към ПИ № 150127 м."Вельовица" по КВС на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВИП 2005" ЕООД
 • 30.03.2018 ПК-08-ПР/2018 "Предприятие за производство на картофено нишесте" в ПИ № 057029, м."Далъка", земл. на с.Сарая, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "РЕИД КЪМПАНИ" ООД
 • 30.03.2018 ПК-07-ПР/2018 "Изграждане на трета площадка за третиране на неопасни отпадъци" в ПИ с идентификатор 55155.508.396, по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Репак груп" ЕООД
 • 19.03.2018 ПК-06-ПР/2018 "Жилищно застрояване" в ПИ с идентификатор 56277.3.1296 по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя .... с възложител: Фондация "Тръст за социална алтернатива"
 • 14.03.2018 ПК-05-ПР/2018 "Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)" в УПИ XXI, бивш стопански двор на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Митко Алексиев"
 • 01.02.2018 ПК-04-ПР/2018 "Разширение на съществуващ данъчен склад" в ПИ с идентификатор 55150.13.177, м."Чукур савак", земл. на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ТСТ ОЙЛ" ЕООД
 • 18.01.2018 ПК-03-ПР/2018 "Изграждане на кариера за добив на скални блокове в концесионна площ "Бялото" (69.561 дка), землище на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ "КАРТ-ИНВЕСТ-ГЕОРГИ КАРТАЛОВ", гр. Брацигово
 • 10.01.2018 ПК-02-ПР/2018 "Създаване на насаждения от ягоди, малини, кайсии и касис, проектиране и изграждане на система за капково напояване и тръбен кладенец за напояването им" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "БИОФРУТА" ЕООД
 • 09.01.2018 ПК-01-ПР/2018 "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изграждане на автосервиз и магазин за авточасти и продажба на моторни превозни средства втора употреба в УПИ V-9 "за промишлени и складови дейности" съставляващ ПИ с идентификатор 15271.203.9 в земл. на с.Говедаре. общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "БОБИКАР 2" ЕООД
 • 22.12.2017 ПК-82-ПР/2017 "Обновяване на технологично оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица, находящо се на територията на "Орика Мед България" АД, гр.Панагюрище" ..... с възложител:"Орика Мед България" АД
 • 22.12.2017 ПК-81-ПР/2017 "Възстановяване и модернизиране на риболюпилня за студенолюбиви риби (пъстървови) "Клептуза", в УПИ VII-5841 "За рибарник", кв.393, по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВЕЛИНФИШ" ООД
 • 19.12.2017 ПК-80-ПР/2017 "Преустройство и разширение на кланица в предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 7 тона трупно месо на ден" в ПИ № 000518, земл. на с.Звъничево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "МЕКОН" ЕООД
 • 13.12.2017 ПК-79-ПР/2017 "Изграждане на топилня и преработка на животински мазнини в УПИ VI-222 (съставляващ ПИ № 000222) и изграждане на цех за производство на дървени пелети в УПИ II-222 ( съставляващ ПИ № 000222), в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Доан 69 - Сунай Караасан"
 • 05.12.2017 ПК-78-ПР/2017 "Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 2 (два) нови тръбни кладенеца (ТК) за питейно-битово водоснабдяване на селата Ивайло, Драгор, Сарая и Добровница, както и на град Пазарджик (северна част) в имот № 60, УПИ-Помпена станция, по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ...... с възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД
 • 24.11.2017 ПК-77-ПР/2017 "Изграждане на система за капково напояване на пипер" в земл. на с.Попинци, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ........ с възложител: "ФЛОРА ЮРЪП" ООД
 • 22.11.2017 ПК-76-ПР/2017 "Създаване на насаждения с храстовидни боровинки" в ПИ № 131004, 002002, 002001, в земл. на с.Левски, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: Х. Д. М.
 • 21.11.2017 ПК-75-ПР/2017 "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла /розоварна/" в ПИ № 438018, м."Кътево кладенче", в земл. на с.Радилово, общ.Пещера, обл.Пазарджик ...... с възложител: "НАР-РЯДКОВ" ЕООД
 • 16.11.2017 ПК-74-ПР/2017 "Спортна площадка в ПИ № 143041 и индивидуално вилно строителство в ПИ № 143042, м."Голяма и малка крушици", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ФЕЙЗАЛ" ЕООД
 • 13.11.2017 ПК-73-ПР/2017 "цех за производство на плодови сокове" в УПИ I-016028, търговия и услуги по плана с.Мокрище, м."До р.Марица", общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Д. Й. Г.
 • 10.11.2017 ПК-72-ПР/2017 "Разширение на площадка за производство на мебели с монтиране на котел на твърдо гориво и сушилня за дървен материал" в ПИ с идентификатор 55155.505.118, гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик ..... с възложител: "НИКОЛЕТТИ" АД
 • 31.10.2017 ПК-71-ПР/2017 "Закупуване и монтиране на котел на твърдо гориво за нуждите на съществуваща оранжерия, изградена в ПИ № 000119, м."Бостаните", в земл. на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "999-ЕКОФРУТ" ЕООД
 • 24.10.2017 ПК-70-ПР/2017 "Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, м. "Просовето", земл. на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Брацигово
 • 13.10.2017 ПК-69-ПР/2017 "Изграждане на рибарник" в ПИ № 122001, м."Елшика", земл. на с.Щърково, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ..... с възложител: Г. Н. Г.,
 • 26.09.2017 ПК-68-ПР/2017 "Изграждане на два броя тръбни кладенци" в ПИ с идентификатор 55155.4.255, м."Сас пара" и ПИ с идентификатор 55155.2.18, м."Кара гьол", земл. на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "МАРИЦА-2007" ООД
 • 14.09.2017 ПК-67-ПР/2017 "Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с млечни продукти", в поземлен имот № 022070, м."Транишица", в земл. на с.Габровица, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Марков 88" ООД
 • 05.09.2017 ПК-66-ПР/2017 "Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси" в ПИ № 000352, земл. на с. Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик ...... с възложител: "ИМПРЕГНАЦИЯ 2000" АД
 • 05.09.2017 ПК-65-ПР/2017 "Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор № 06207.3.576, м."Шавариеви Ливади" по КККР на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ВАДА КОНСУЛТ" ЕООД
 • 30.08.2017 ПК-64-ПР/2017 "Инсталация за рециклиране на пластмаси" в поземлен имот с идентификатор 55155.508.763, кв.4 по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД
 • 28.08.2017 ПК-63-ПР/2017 "Газоснабдяване на община Септември", с подобект "Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090" ... в земл. на с.Ветрендол, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "Ситигаз България" ЕАД
 • 21.08.2017 ПК-62-ПР/2017 "Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури" в УПИ I - 40, 41, 43, 44, 656 - предприятие за преработка на селскостопанска продукция, кв.16 по плана на с.Бъта, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ИНА" ЕООД
 • 15.08.2017 ПК-61-ПР/2017 "Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 1 (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на селата Черногорово, Крали Марко,и Пищигово" в ПИ № 035233, м."Лаката", в земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД
 • 07.08.2017 ПК-60-ПР/2017 "Създаване на насаждения с лешници, проектиране и изпълнение на система за капково напояване и изграждане на един тръбен кладенец за напояването им" в земл. на с.Юнаците, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ЙОР ФРУТС" ЕООД
 • 04.08.2017 ПК-59-ПР/2017 "Нови улици, детски площадки и паркинг в м."Черновръх" в ПИ № 400001 по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница и ПИ № 405004 в земл. на с.Побит камък, общ.Сърница, обл.Пазарджик с възложител: Община Сърница
 • 31.07.2017 ПК-58-ПР/2017 "Индивидуално вилно строителство" в ПИ с идентификатор 02837.11.293, м."Корията" по КК на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик. ...... с възложител: П. Т. Т.
 • 31.07.2017 ПК-57-ПР/2017 "Индивидуално вилно строителство" в ПИ с идентификатор 02837.11.186, м."Корията" по КК на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик. ...... с възложител: Р. П. Т.
 • 24.07.2017 ПК-56-ПР/2017 "Изграждане на оранжерия за плододаващи ягоди" в имот № 051001, м."Водениците", в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ....... с възложител: М. Н. Ш.
 • 24.07.2017 ПК-55-ПР/2017 "Работен проект за рекултивация на депо "Черни ниви" /"Окопана" в ПИ №№ 000171, 000175 и 000174, м."Черни ниви", в земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Стрелча
 • 11.07.2017 ПК-54-ПР/2017 "Изграждане и експлоатация на обекти "За жилищно строителство" в ПИ № 013027 и ПИ № 013669, местност "Гермето" в землището на гр. Септември, с възложители: В* С* М*
 • 05.07.2017 ПК-53-ПР/2017 "Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти, площадка за отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и разкомпектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ III - 162 (ПИ № 003162), м."Каменна поляна" по КВС на земл. с.Семчиново, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "Жоро Бонжолов" ЕООД
 • 21.06.2017 ПК-52-ПР/2017 "Преустройство на съществуващи помещения в зайцеферма етапно: 1-ви етап-център за угояване и размножаване; 2-ри етап - помещение за фураж" в ПИ №006036, м."Гьола", в земл. на с.Карабунар, общ.Септември .... с възложител: ЗК "Карабунар"
 • 19.06.2017 ПК-51-ПР/2017 "Оранжерия /от два блока/ за ягоди и метален навес" в ПИ № 020148, м."Колибите", в земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ИВА СТЕФ" ЕООД
 • 16.06.2017 ПК-50-ПР/2017 "Изграждане и експлоатация на жилищни сгради в ПИ № 021003 и ПИ № 021025, в м. "Пенева нива", землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, с възложител: *****
 • 30.05.2017 ПК-49-ПР/2017 "Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.175.. м. "Просовето", земл. на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Брацигово
 • 19.05.2017 ПК-48-ПР/2017 "Разширение на ферма "Свобода" чрез изграждане на стопански сгради с доилно помещение за отглеждане на овце и стопанска сграда за отглеждане на пуйки в УПИ I-47, м."Калейца", в земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ...с възложител: ЕТ "Агро-атракт-Катя Дилова"
 • 19.05.2017 ПК-47-ПР/2017 "Изграждане на гараж и помещение за отглеждане на пъдпъдъци" в УПИ XIII-805, кв.78 по плана на с.Виноградец, общ.Септември, обл.Пазарджик .... свъзложител: И.И.Т.
 • 17.05.2017 ПК-46-ПР/2017 "Рехабилитация, реконструкция и изграждане на изцяло нови участъци на път PAZ 2063 /84306/ III-843, Велинград - п.к. Грашево /Абланица-Цветино - връзка с път PAZ 1062 /BGL 1350, п.к. II-84-Аврамово-Рохлева-Биркова-Кръстава - /III-843/" ...... с възложител: Община Велинград
 • 15.05.2017 ПК-45-ПР/2017 "Отклонение от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава/ III-843 за с.Кандьови, общ.Велинград ... с възложител: Община Велинград
 • 12.05.2017 ПК-44-ПР/2017 "Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал" в земл. на с.Сбор, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Биохерба Р" ООД
 • 12.05.2017 ПК-43-ПР/2017 "Площадка за третиране на отпадъци" в ПИ с идентификатор 55155.508.279 по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ...... с възложител: "ЕНЕРБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСТРАКШЪН" ООД
 • 05.05.2017 ПК-42-ПР/2017 "Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като допълнение към гориво на съществуваща инсталация за производство на електрическа и топлоенергия" в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Родопи" АД
 • 28.04.2017 ПК-41-ПР/2017 "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" в УПИ V - производствени и складови дейности /ПИ с идентиф. 03592.503.1690/, кв.74 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ХЕН ХАУС" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-40-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности /ПИ с идентифи. 03592.503.543/, кв.116А по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ГОЛД БАРН" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-39-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности, кв.121 /ПИ с идентиф. 03592.503.1692/ ........ по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЛА ФАТТОРИЯ" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-38-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопнски дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности /ПИ с идентифи. 03592.503.1678/, кв.75 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ПРОФАРМ 2000" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-37-ПР/2017 "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" в УПИ III - "производствени и складови дейности /ПИ с идентиф. 03592.503.1866/, кв,120 по плана на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ХЕПИ ЧИК" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-36-ПР/2017 "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в УПИ I - 1679, 1680 "производствени и складови дейности, кв,76 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЛУКА ИНДУСТРИ" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-35-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопнски дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности/ПИ с идентиф. 03592.503.1698/, кв.78 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ФАРМ ИМПЕКС" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-34-ПР/2017 "Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на бройлери" в УПИ I - 1684, 1695, 544, 545 "производствени и складови дейности", кв.74 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ГАЛЛИНЕРО" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-33-ПР/2017 "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в УПИ II - производствени и складови дейности, кв,122 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "БГ КАПРА" ЕООД
 • 26.04.2017 ПК-32-ПР/2017 "Производство на млечни продукти, търговия и услуги" в ПИ № 091108, м."Лочките" в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: ЕТ "ФИК-ФАТМЕ КАРАДЖОВА"
 • 24.04.2017 ПК-31-ПР/2017 "Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци" в ПИ № 001681 в земл. на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЗЕМЕЛЕ АГРО" ООД
 • 20.04.2017 ПК-30-ПР/2017 "Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/г." в ПИ № 000086, м."Вучата могила", земл. на с.Дъбравите, общ.Беловом обл.Пазарджик .... с възложител: Община Белово
 • 18.04.2017 ПК-29-ПР/2017 "Изграждане на водоем в ПИ № 099072, м."Нежвица" и път за сметка на част от ПИ № 218001, в земл. на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Велинград
 • 13.04.2017 ПК-28-ПР/2017 "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондаж за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в ПИ № 084011" м."Дундарица", в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ОРАНЖЕРИЯ 7" ЕООД
 • 10.04.2017 ПК-27-ПР/2017 "Трасе на обслужващ път от полски път ПИ № 001020 до ПИ № 001032" в м."Дунела" по КВС на земл. с.Славовица, общ.Септември, обл.Пазарджик ...... с възложител: Община Септември
 • 07.04.2017 ПК-26-ПР/2017 "Изграждане на стопанство за отглеждане на кокошки носачки по алтернативни системи на фирма "Агродаймер" ЕООД в УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 - "За животновъдна и производствена дейност", м."Асмалъка" в земл. на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Агродаймер" ЕООД
 • 03.04.2017 ПК-25-ПР/2017 "Трасе на общински път от път до ВРЗ - гр.Септември до път IV клас гр.Септември - гр.Ветрен", преминаващ през земл. на гр.Септември и гр.Ветрен, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: Община Септември
 • 29.03.2017 ПК-24-ПР/2017 "Рехабилитация и реконструкция на път PAZ 1062/BGL 1350, п.к. II-84-Аврамово-Рохлева-Биркова-Кръстава - /III-843/, в участъка Кръстава - /III-843, м.Грънчарица" .... с възложител: Община Велинград
 • 24.03.2017 ПК-23-ПР/2017 "Развитие на находище "Баня" чрез пълноценно използване на природния ресурс - минерална вода" ..... с възложител: Община Панагюрище
 • 22.03.2017 ПК-22-ПР/2017 "Изграждане на оранжериен комплекс за домати и краставици, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондажи за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ПИ №№ 131115, 133086 и закупуване на земеделска техника" в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с възложител: "ДЕЙВ-2007" ЕООД
 • 22.03.2017 ПК-21-ПР/2017 "Нови улици, детски площадки и паркинг в местно "Черновръх" по КВС на с. Кръстава, общ. Велинград, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 16.03.2017 ПК-20-ПР/2017 "Площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци" в ПИ № 033021 по КВС на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ...... с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 14.03.2017 ПК-19-ПР/2017 "Разширяване на съществуващ гробищен парк" в ПИ с идентификатори 55155.13.56, 55155.13.57, 55155.13.58, 55155.13.59, 55155.13.60, 55155.13.61 в м."Чучур Савак" по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 14.03.2017 ПК-18-ПР/2017 "Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения" в ПИ №№ 006057, м."Хаджийски ливади", №№ 011050, 011051, 011052, м."Прекия път", №№ 009018, 009031, 009034, м."Песо поле", ....№№ 008039, 008052, 008060, м."Алъ пара", земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, общ.Пазарджик .... с възложител: "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 14.03.2017 ПК-17-ПР/2017 "Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения" в ПИ №№ 009052, 009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м."Песо поле", земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, общ.Пазарджик .... с възложител: ЗП Х. Е. Г.
 • 09.03.2017 ПК-16-ПР/2017 "Подобряване на условията на язовир "Малка Мътница" за извършване на ефективна рибопроизводствена дейност" в акваторията на язовир "Малка Мътница", земл. на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВАЛ КОНСТРУКТОРС-78" ЕООД
 • 07.03.2017 ПК-15-ПР/2017 "Преработка на скрап - чугун (отпадъци от черни метали) за производствени нужди" в УПИ II-108, кв.81 по плана на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ГЕРКАНД" ООД
 • 07.03.2017 ПК-14-ПР/2017 "Изграждане на рибарник, сондаж и ново трасе на ел.кабел СН 20 kV" в ПИ № 021100 (образуван от ПИ 021049), м.'"Главория" по КВС на с.Памидово, общ.Лвсичово, обл.Пазарджик, с възложител: "ДИМ-КАРС" ЕООД
 • 06.03.2017 ПК-13-ПР/2017 "Създаване на насаждения с ябълки, изграждане на система за капково напояване и един тръбен кладенец за напояването им" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "БИОФРУТА" ЕООД
 • 28.02.2017 ПК-12-ПР/2017 "Ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец", в поземлен имот № 074340, м."Св.Никола", в земл. на с.Баня, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: "Фишбон" ЕООД
 • 27.02.2017 ПК-11-ПР/2017 "Изграждане на пристройка към съществуваща кравеферма за производство на млечни продукти" в УПИ IV-32, за краварник, образуван от ПИ №912032, м."Орешака", в земл. на с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: ЗП В.Г.Д.
 • 17.02.2017 ПК-10-ПР/2017 "Трасе на общински път от път II-84 с.Звъничево - с.Ветрен дол до път III-3706 с.Паталеница - с.Ветрен дол, по КВС на землище с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: Община Септември
 • 15.02.2017 ПК-09-ПР/2017 "Изграждане на нова кравеферма" в УПИ XXIX-723, "За производствена, складова и животновъдна дейност" (образуван от УПИ XXVI-121,"За производствена, складова и животновъдна дейност"- поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), м."Долна Бялча" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "БИОГРИЙН ПЕЩЕРА" ЕООД
 • 13.02.2017 ПК-08-ПР/2017 "Изграждане на животновъдно стопанство за угояване на телета" в УПИ XXX-724 "за производствена, складова и животновъдна дейност"... ПИ с идентификатор 56277.2.402, м."Долна бялча" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "АГРО ГРИЙН СИТИ 81" ЕООД
 • 13.02.2017 ПК-07-ПР/2017 "Изграждане на лаборатория за разработване на готови лекарствени средства за ветеринарна практика в УПИ I-3480, кв.164 по плана на гр.Пещера и реконструкция на складово стопанство за монтаж на филтърпреса за водни суспензии и монтиране на силози за производствената площадка на "Биовет АД", в УПИ II-ЗМП, кв.132 по плана на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Биовет" АД
 • 13.02.2017 ПК-06-ПР/2017 "Създаване на трайни насаждения от сливи на площ 25 дка в ПИ №№ 119140, 119142, 000783, м."Ливадски ливади", десертно лозе на площ от 31 дка в имоти с №№ 144171, 137144, м."Кьорава кория" и изграждане на с-ма за капково напояване на площ 116,50дка в имоти с №№1191140, 1191142 ..... в земл. на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител ЗП * * *
 • 03.02.2017 ПК-05-ПР/2017 "Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битоеи отпадъци и поземлен имот с идентификатор 62004.4.284 по КККР на гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик" .... с възложител: Община Ракитово
 • 31.01.2017 ПК-04-ПР/2017 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис" в ПИ №№ 063040, 063039 и 063041, м."Гьола" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЛАШШ" ЕООД
 • 31.01.2017 ПК-03-ПР/2017 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с лешникови насаждения" в ПИ № 064013, м."Гьола" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЛАШШ" ЕООД
 • 31.01.2017 ПК-02-ПР/2017 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис" в ПИ № 064006, м."Гьола" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЛАШШ" ЕООД
 • 27.01.2017 ПК-01-ПР/2017 "Реконструкция и основен ремонт на оранжерии и обслужващи сгради" в ПИ №55302.68.408, м."Чукарите" по КККР на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВОДОПАД КОНСУЛТ" ЕООД
 • 28.12.2016 ПК-75-ПР/2016 "Създаване на 30 дка трайни насаждения - десертни лозя и изграждане на система за капково напояване" в ПИ №021002, 021003, 021036, 021037, 021038 и 021043, м."Шаровица" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД
 • 28.12.2016 ПК-74-ПР/2016 "Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса", на площадката на когенерираща централа - Биовет, в УПИ I-3468, кв.172, по плана на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "ГРИЙНБЪРН" ЕООД
 • 20.12.2016 ПК-73-ПР/2016 "Разширение на съществуващо предприятие за преработка на сурово краве мляко и производство на кисело мляко и сирене, чрез изграждане на ново котелно помещение и въвеждане в експлоатация на нов котел" в парцел VIII-175, кв.19 по регулационния план на с.Козарско, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ИНТЕР-Д" ЕООД
 • 20.12.2016 ПК-72-ПР/2016 "Изграждане на съвременна производствена база за угояване на едри преживни животни (ЕПЖ) в част от ПИ №053067, м."Растето", в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик и свързания с него ПУП-ПЗ за строителство без промяна на предназначението на земеделска земя .... с възложител: "АГРОДЖИ 81" ЕООД
 • 20.12.2016 ПК-71-ПР/2016 "Изграждане на система за капково напояване на овощни дръвчета, захранвана от собствен водоизточник - тръбен кладенец" в ПИ №№ 146084, 146002, м."Широкия път" и ПИ №145006, м."Мишеви каваци", в земл. на с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "КАП КОНСУЛТ" ЕООД
 • 09.12.2016 ПК-70-ПР/2016 "Използване на оризови люспи и слънчогледови люспи, като допълнение към гориво на съществуващ парен котел", в границите на производствена площадка на "Яна" АД - гр.Панагюрище - ПИ с идентификатор 55302.501.3909, кв. 234 по КККР на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик .... с възложител: "Яна" АД
 • 08.12.2016 ПК-69-ПР/2016 "Създаване на 67,621 дка черешова градина и изграждане на система за капково напояване" в ПИ №040084, м."Димов кладенец", в земл. на с.Пищигово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "САН" ООД
 • 08.12.2016 ПК-68-ПР/2016 "Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника, офис и ограда, създаване на кайсиеви насаждения по биологичен способ със система за капково напояване и закупуване на селско стопанска техника с прикачен инвентар" в ПИ №№ 906001, 906002, 906003, м."Орешака", земл. с.Огняново, общ.Пазарджик .... с възложител: "ЕКОНЪТ" ЕООД
 • 02.12.2016 ПК-67-ПР/2016 "Изграждане на четири броя тръбни кладенци" в ПИ № 203042, м."Горни лозя", земл. на с.Говедаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЕЛЧО ИНВЕСТ" ЕООД
 • 02.12.2016 ПК-66-ПР/2016 "Птицевъдна ферма, складови и производствени дейности" в ПИ № 011048, м."Адата", земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "МЕГА ОЙЛ 2000" ЕООД
 • 30.11.2016 ПК-65-ПР/2016 "Аварийно изграждане на бетонна стена по поречието на река Телки дере, с цел предотвратяване заливането на жилищни сгради и инфраструктури от наводнение, с.Гелеменово, обл.Пазарджик" .... с възложител: Община Пазарджик
 • 28.11.2016 ПК-64-ПР/2016 "Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот №000406, капково напояване, ремонт ..... в имот №002468", в земл. на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "АГРИНУТ" ЕООД
 • 28.11.2016 ПК-63-ПР/2016 "Петролна база" в ПИ №385017, м."Бунара" в земл. на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ЛЕОГАЗ 80" ЕООД
 • 24.11.2016 ПК-62-ПР/2016 "Изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване на нова черешова градина и масив с маслодайни рози" в ПИ №038201, м."Кьосови грамади", в земл. на гр.Ветрен, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "ХОЛИСНА" ЕООД
 • 16.11.2016 ПК-61-ПР/2016 "Изграждане на компостираща инсталация" в поземлен имот №387010, част от ПИ №387003, м."Бунара" по КВС на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД
 • 16.11.2016 ПК-60-ПР/2016 "Оранжериен блок за отглеждане на зеленчуци" в имот № 001258, в земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: "ГРИЙНХАУС СТРЕЛЧА" АД
 • 16.11.2016 ПК-59-ПР/2016 "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение за напояване на трайни насаждения в земл. на с.Виноградец с ЕКАТТЕ 11154 общ.Септември, м."Ала Тепе" и покупка на земеделска техника" .... с възложител: "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" ЕООД
 • 14.11.2016 ПК-58-ПР/2016 "Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оранжерийните блокове на дружеството, находящи се в общ.Пазарджик" .... с възложител: "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД
 • 09.11.2016 ПК-57-ПР/2016 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения" в ПИ №102004, м."Песо поле", в земл. на с.Братаница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: ЗП Г.С.З.
 • 08.11.2016 ПК-56-ПР/2016 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения" в ПИ №006057, м."Хаджийските ливади", в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 08.11.2016 ПК-55-ПР/2016 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения и система за капково напояване" в ПИ №011051, м."Прекия път", в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 08.11.2016 ПК-54-ПР/2016 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения и система за капково напояване" в ПИ №009052, м."Песо поле", в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: ЗП Х.Е.Г.
 • 02.11.2016 ПК-53-ПР/2016 "Трасе на общински път от републикански път I-8 гр.София - гр.Пазарджик до НТП "Складов терен" в м."Бунара" по КВС на землище с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 14.10.2016 ПК-52-ПР/2016 Създаване на ябълкова овощна градина в земл. на с.Аканджиево, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с местоположение: ПИ №№ 000164, 028005, от КВС на с.Аканджиево, общ.Белово, обл.Пазаарджик ... с възложител: "ГАБЕР ФУУДС" ЕООД
 • 14.10.2016 ПК-51-ПР/2016 "Създаване на сливова овощна градина в землището на с.Аканджиево, общ.Белово, обл.Пазарджик" ... с местоположение: ПИ №№ 000026, 000208, 007013, 007015, 053012, 053004, 051011, 051016, 000119, 000122 от КВС на с.Аканджиево ... с възложител: "ГАБЕР-ПЛОД" ЕООД
 • 03.10.2016 ПК-50-ПР/2016 "Разширяване на дейността по събиране, съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от пластмаси, чрез увеличаване на наетата площ и монтиране на мелница с капацитет 1000 т/час .... в сграда 55155.12.156.1 в ПИ с идентификатор 55155.12.156, по КККР на гр.Пазарджик, обл.Пазарджик" ... с възложител: "ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД
 • 27.09.2016 ПК-49-ПР/2016 "Площадка за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и катализатори" в УПИ-1 за производствени дейности, кв.1 в Индустриален парк "Оптикоелектрон", гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЕКОТРОНИКА" ЕООД
 • 21.09.2016 ПК-48-ПР/2016 "Цех за консервиране на плодови и зеленчукови консерви" в ПИ №№ 002463, 050410 и 050369, в земл. с.Калугерово, общ.Лесичево, обл.Пазарджик ... с възложител: "ПЕСКАДО" ЕАД
 • 19.09.2016 ПК-47-ПР/2016 "Изграждане на модерна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък" в ПИ № 033068, м."Благовото", земл.на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Велинград
 • 19.09.2016 ПК-46-ПР/2016 "Изграждане на модерна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък" в ПИ № 065045, м."Голяма Мътница", земл.на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Велинград
 • 13.09.2016 ПК-45-ПР/2016 "Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот № 000969, м."Балтълъка", земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: ЗП Д.И.М.
 • 07.09.2016 ПК-44-ПР/2016 "Предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 5 тона трупно месо на ден" в ПИ № 001013, м."Възстановими граници" земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ПИЕМ" ЕООД
 • 02.09.2016 ПК-43-ПР/2016 "Изграждане на промишлено хале за складиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци с високо съдържание на метали" в ПИ №027344, УПИ I - 344, за производствени и складови дейности, м."Каменлив път" и изграждане на довеждащ водопровод до имота" в земл. на гр.Ветрен, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Н.В.Б.
 • 01.09.2016 ПК-42-ПР/2016 "Изпълнение на един тръбен кладенец - ТК 8а, който да дублира тръбен кладенец 8 от системата кладенци, изпълнени за производственото водоснабдяване на "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Пазарджик ... с възложител: "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ" АД
 • 01.09.2016 ПК-41-ПР/2016 "Трасе на общински път от строителни граници на с.Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м."Сунгурлука" и достигащ до рибарниците в земл. на гр.Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 01.09.2016 ПК-40-ПР/2016 "Трасе на общински път от строителни граници на гр.Септември до Стопански двор "Фермата", в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 01.09.2016 ПК-39-ПР/2016 "Изграждане на втора площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци" в ПИ с идентификатор 55155.505.1028, по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Репак груп" ЕООД
 • 26.08.2016 ПК-38-ПР/2016 "Спортен комплекс Велинград-Драгиново" в ПИ № 297114, м."Градев пог", земл. на с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик ... с възложител: община Велинград
 • 28.07.2016 ПК-37-ПР/2016 "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с индикативен капацитет 2 200 т/год/" в ПИ с идентификатор 56277.3.1315, м."Луковица" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Пещера
 • 28.07.2016 ПК-36-ПР/2016 "Трасе на общински път от републикански път IV клас гр.Септември - гр.Ветрен до Стопански двор "Фермата" в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 21.07.2016 ПК-35-ПР/2016 "Изграждане на свинеферма" в ПИ с идентификатор №56277.3.1584, м."Сухия дъбовик" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Еко грийн фарм" ЕООД
 • 14.07.2016 ПК-34-ПР/2016 "Трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до път III клас гр.Септември - с.Злокучене, земл. гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: община Септември
 • 14.07.2016 ПК-33-ПР/2016 "Трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на река Марица, земл.гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: община Септември
 • 12.07.2016 ПК-32-ПР/2016 "Водовземане на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за напояване - поливане на малинови насаждение - 890м2" в имот с идентификатор № 02837.5.409 по кадастрална карта на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Ива - Иванка Атанасова"
 • 12.07.2016 ПК-31-ПР/2016 "Изпълнение на тръбен кладенец за разширение и допълнително водоснабдяване на с.Овчеполци, общ.Пазарджик" в ПИ 000698 /ПС "Овчеполци-2"/, в земл. на с.Овчеполци, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД
 • 08.07.2016 ПК-30-ПР/2016 "Изпълнение на нов тръбен кладенец в ПИ №021002, който да подмени тръбни кладенци - ТК2 и ТК3 от ПС "Мокрище" за водоснабдяване на гр. Пазарджик", с възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД
 • 27.06.2016 ПК-29-ПР/2016 "Вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.5.482, м."Тазева къшла" по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: "КРАСИ 97" ЕООД
 • 27.06.2016 ПК-28-ПР/2016 "Изпълнение на четири тръбни кладенци за напояване на земеделски култури в землище на гр.Ветрен, общ.Септември и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията" ... с възложител: "АГРАЛЕНД" ООД
 • 23.06.2016 ПК-27-ПР/2016 "Предприятие за преработка, пакетаж и съхранение на зеленчуци с пречиствателна инсталация за питейни води и инсталация за производство на топлинна енергия от биомаса за нуждите на предприярието" в ПИ № 001258, м.Мечкерец, земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "Грийнхаус Стрелча" АД
 • 22.06.2016 ПК-26-ПР/2016 "Ферма за 50 крави" в ПИ № 000218, м."Растето", земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: ЕТ "Доан 69 - Сунай Караасан"
 • 21.06.2016 ПК-25-ПР/2016 "Екологично стопанство за отглеждане на месодайни крави с телета от порода "Блек ангъс" в ПИ №136048, м.Пенкови круши, в земл. с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ТУЛЕКС" ЕООД
 • 16.06.2016 ПК-24-ПР/2016 "Разширяване на съществуващо производство с употребата на нови отпадъчни материали", в УПИ II-053016 (ПИ с 06207.2.676), м."Спукани поляни 1" по КККР на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: "КЕРАТЕК ГРУП" ЕООД
 • 15.06.2016 ПК-23-ПР/2016 "Изграждане на дестилерия за водно-парна дестилация на розов цвят (маслодайна роза) за прозиводство на етерични масла" в ПИ №641028, м.До стадиона, земл. с.Бяга, общ.Брацигово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ДЕНИВА" ООД
 • 09.06.2016 ПК-22-ПР/2016 "Предприятие за екстракция, сушене и гранулиране на плодове, зеленчуци и билки" в ПИ 018054, м.Керемидницата, земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: "ПРО БИО 2012" ЕООД
 • 09.06.2016 ПК-21-ПР/2016 "Цех за консерви" в УПИ XXI-992 - за производство, търговия и услуги, кв.73 по плана на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Ф.С.М.
 • 07.06.2016 ПК-20-ПР/2016 "Засаждана на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване на площ от 1,6829 ха" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик; "Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение от винвнеи сортове на площ от 0,2 ха" в земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: ЗП К.Р. Г.
 • 03.06.2016 ПК-19-ПР/2016 "Изграждане на площадка за сепариране и смилане на отпадъци с код 180104 в имот с идентификатор 55155.24.205, м."Баждар Дъмга" по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "МЛ-България" АД
 • 20.05.2016 ПК-18-ПР/2016 "Изграждане на птицеферма" в ПИ № 000552 и № 000558, м."Високия бряг", в земл. на с.Щърково, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЕКО АГРО ДАР" ООД
 • 27.04.2016 ПК-17-ПР/2016 "Цех за консервиране и търговия на плодове и зеленчуци" в ПИ № 000190, в земл. на с.Радилово, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "ТЕВА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 22.04.2016 ПК-16-ПР/2016 "Трасе на общински път и мостово съоръжение над отводнителния канал "Семчин дере" в земл. на с.Семчиново, с.Симеоновец и гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 12.04.2016 ПК-15-ПР/2016 "Месодобивно предприятие за едри преживни животни (ЕПЖ) с транжорна и производство на месни полуфабрикати и консерви" в имот с идентификатор 56277.2.402, в м.Долна бялча по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЛИДЕР МЕС" ООД
 • 07.04.2016 ПК-14-ПР/2016 "Разширение на мандра" в ПИ № 000657, м.Лочките, в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Фик-Фатме Караджова"
 • 30.03.2016 ПК-13-ПР/2016 "Предприятие за ориз. Изграждане на сушилня за суровина - зърно, силози за съхранение на зърно, плътна и ажурна ограда, преустройство и ремонт на съществуваща сграда - Оризарна" ... с.Ковачево, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "БАЛКАН РАЙС"
 • 29.03.2016 ПК-12-ПР/2016 "Предварително третиране на петролни утайки от сондиране за проучване на нефт и газ, чрез втвърдяване на дестваща площадка за третиране на отпадъци" в ПИ с идентификатор 55155.20.112, м.Якуба, в земл. на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Людон транс" ЕООД
 • 29.02.2016 ПК-11-ПР/2016 "Монтиране на нова лентова сушилня и изграждане на нова инсталация за смесване на площадката на "Биовет" АД в УПИ II ЗМП, кв,132 по плана на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Биовет" АД
 • 24.02.2016 ПК-10-ПР/2016 "Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на риба" в имот № 000898, в земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Инертни материали" ООД
 • 23.02.2016 ПК-09-ПР/2016 "Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти и площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ V-183 и VI-185, м."Тус тепе", земл. на с.Симеоновец, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Р.И.И.
 • 18.02.2016 ПК-08-ПР/2016 "Разширение на ферма за отглеждане на пъстърва в плаващи мрежени клетки (садки) - садково стопанство за интензивно отглеждане, в зона определена за аквакултури, намиращи се в акваторията на язовир "Голям Беглик", общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: "Инфраструктурни системи и проекти" ЕООД
 • 18.02.2016 ПК-07-ПР/2016 "Изграждане на къмпинг - ресторант, бунгала за настаняване, места за каравани, места за палтки" в ПИ 02837.431055 и 02837.4.1106, м.Деловете - чешмичката по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: И.Д.К.
 • 16.02.2016 ПК-06-ПР/2016 "Изграждане на зайцеферма и кланичен цех" и "Кланичен цех за чифтокопитни животни и преработвателен цех за месо и месни продукти" в ПИ №116047, м.Калейца, земл.с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Агро атракт - Катя Дилова"
 • 15.02.2016 ПК-05-ПР/2016 "Изграждане на кланица на едро преживни животни и ограждения към нея" в УПИ XI, кв.84 по кадастралния план на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Еко Бул-Йордан Коцев"
 • 28.01.2016 ПК-04-ПР/2016 "Строеж на предприятие за преработка на мляко с пречиствателно съоръжение" в УПИ V-176005, производствена дейност и мандра, ... м."Дервишките". земл. на с.Ляхово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Деметра ДВ" ЕООД
 • 25.01.2016 ПК-03-ПР/2016 "Нови улици с о.т.1001-о.т.1047 и паркинг" в м."Пейчинова тумба" по КК на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Батак
 • 22.01.2016 ПК-2-ПР/2016 "Изграждане на МВЕЦ "Белово" ... земл.с.Менекьово, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Грийн лайт" ООД
 • 11.01.2016 ПК-1-ПР/2016 "Производствена сграда за монтаж на сортировъчна линия към съществуващ цех за рециклиране на пластмаси" в ПИ 55155.508.625 и 55155.508.624, кв.17, Индустриална зона по КК на гр.Пазарджик, община Пазарджик .... с възложител: "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД
 • 23.12.2015 ПК-46-ПР/2015 "Засаждане на трайни насаждения - лозя и изграждане на капкова система за напояване" в земл. на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВИНАРСКА ИЗБА ЛЕСИЧОВО" АД
 • 23.12.2015 ПК-45-ПР/2015 "Предприятие за производство на билки и ядкови плодове" ... кв,31 по регулационния план на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ХЕРБС ИНДЪСТРИ" ООД
 • 18.12.2015 ПК-44-ПР/2015 "Добив на подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл от находище "Рибарниците", "Участък-1", и "Участък-2" в земл. на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик", обл.Пазарджик ... с възложител: "КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК" ООД
 • 17.12.2015 ПК-43-ПР/2015 "Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и автосервиз" в УПИ II-126(ПИ №41126), м."Дершия гьол", в земл. на с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЛАТОРРЕ АВТО" ЕООД
 • 16.12.2015 ПК-42-ПР/2015 "Изграждане на тръбен кладенец за напояване на декоративни тревни, храстови и дървесни насаждения" в ПИ 001020, земл. на с.Юнаците, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "Цветомания" ЕООД
 • 09.12.2015 ПК-41-ПР/2015 "Разширяване на суровинната база на обект за газификация и когенерация на биомаса и производство на на гориво за газификация" ..... в земл. на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД
 • 13.11.2015 ПК-40-ПР/2015 "Осъществяване на търговска дейнсот, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ I-123007 .... м."Широките ливади", земл. на гр.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "Стайков-1" ЕООД
 • 06.11.2015 ПК-39-ПР/2015 "Цех за обработка на орехи" в ПИ "№ 007057, м."Велчова черника"в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: И.М.М.
 • 22.10.2015 ПК-38-ПР/2015 Инвестиции за внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени активи в животновъдното стопанство", в УПИ Ш-219 (ПИ № 000226), земл. с.Кап.Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЛИДЕР МЕС" ООД
 • 13.10.2015 ПК-37-ПР/2015 "Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на животинска и растителна биомаса в границите на свинекомплекс с.Априлци, общ.Пазарджик, с номинална мощност до 5,4MW в ПИ 000013, м."Гуджи дъб", земл.с.Априлци, общ.Пазарджик .... с възложител: "Свиком" АД
 • 08.10.2015 ПК-36-ПР/2015 "Разширяване на площадка за приемане, съхранение и дейности с ООЧЦМС (отпадъци и отломки от цветни, черни метали и сплавите им) ..... в УПИ XVII-8818, УПИ I-8820 и УПИ II-9919, кв.1013 по плана на гр.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: "Трансметал" ЕООД
 • 25.09.2015 ПК-35-ПР/2015 "Изграждане на тръбен кладенец /сондаж за вода/ и капково напояване на овощна градина от сливи и круши" в ПИ с идентификатор 55155.2.126, в земл. на гр.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Марица-2007" ООД
 • 25.09.2015 ПК-34-ПР/2015 "Промяна предназначението на земеделска земя, имот с идентификатор № 56277.2.336 в УПИ XVI-336 с отреждане за "Птицеферма" с 15000 места за отглеждане ан бройлери ... с възложител: Ж.А.Г.
 • 15.09.2015 ПК-33-ПР/2015 "Ново и модерно животновъдно стопанство" в УПИ XXVI- 402 (поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), кв.2, м."Долна бялча" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Бионас" ЕООД
 • 15.09.2015 ПК-32-ПР/2015 "Ново, конкурентноспособно и модерно животновъдно стопанство в УПИ IV-219" в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Грийн тех- Теодора Паунова"
 • 07.09.2015 ПК-31-ПР/2015 "Трасе на водопровод за гравитачно напояване от язовир "Корубата-1" в земл. на с.Смилец, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ..... с възложител: "Еко хидро-90" ООД
 • 07.09.2015 ПК-30-ПР/2015 "Разширяване на действаща площадка №1, находяща се в УПИ XXIX-17, кв,1, стопански двор, с.Паталеница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик" ...... с възложител: "Формула 7" ЕООД
 • 27.08.2015 ПК-29-ПР/2015 "Разкъсване на ВЛ 110кV "Радилово" в п/ст "Пещера" в земл. на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД
 • 26.08.2015 ПК-28-ПР/2015 "Административна сграда, ограда, площадка за разкомплектоване на автомобили и навес за твърди горива" в поземлен имот с идентификатор 55155.52.6, м."Атчаир", УПИ1-60 ... с възложител: "Топлина-63-Николай Николов" ЕООД
 • 19.08.2015 ПК-27-ПР/2015 "Изграждане на модулна мандра" в УПИ ХХ-4, кв. 11 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, с възложител: "Айрмед-2008" ЕООД
 • 19.08.2015 ПК-26-ПР/2015 "Изграждане на тръбен кладенец за напояване на овощна градина за отглеждане на лешници - биологично земеделие" в поземлен имот № 045027, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с възложител: ЗП В* Й* А*
 • 14.08.2015 ПК-25-ПР/2015 "Автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)" в УПИ I-2, масив 386, м. "Гювенджово", в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "Узунов и синове 2015" ЕООД
 • 12.08.2015 ПК-24-ПР/2015 "Разширяване с 24 дка на създадени трайни насаждения от ягоди на обща площ 39,806 дка в земл. на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: ЗП З.А.П.
 • 03.08.2015 ПК-23-ПР/2015 "Животновъден обект - кравеферма" в УПИ XVII -13074, 130078; УПИ IX - 13076 - за животновъдни дейности по Парцеларен план ... м."Турски Гробища", в земл. на с.Симеоновец, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "Тракия сепариране и рециклиране" ЕООД
 • 23.07.2015 ПК-22-ПР/2015 "Създаване на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване" в ПИ № 011515, №011510, м."Адата", гр.Септември ... с възложител: "Ръжанков" ЕООД
 • 16.07.2015 ПК-21-ПР/2015 "Изграждане на водопровод Ф160 и система за капково напояване на трайни насаждения в масив 302 на площ от 200 дка" в имоти №№ 302059, 302118, ......, в местност "Млада могила", в землище на с. Виноградец ....., с възложител: "Чери Фруктс 2014" ЕООД
 • 22.06.2015 ПК-20-ПР/2015 "Газснабдяване на община Велинград, с изграждане на декомпресираща станция 220/5 бара" в УПИ ... гр.Велинград, община Велинград ... с възложител: "Ситигаз България" ЕАД
 • 12.06.2015 ПК-19-ПР/2015 "Разширение на съществуващ гробищен парк" в поземлен имот 069122, м. "Кърски ливади" в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, с възложител: Община Пзараджик
 • 10.06.2015 ПК-18-ПР/2015 Промяна предназначението на част от започнат строеж за многофункционална сграда със стаи за гости, ...... в УПИ ІІ-303, търговия и услуги, местност "Кулински ливади", землище с. Ивайло, общ. Пазарджик с възложител: "РОМБУС БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Пловдив
 • 04.06.2015 ПК-17-ПР/2015 "Паркинг, обслужващ сервиз и магазин" в имот с индетификатор 56277.1.158, м."Долна Бялча" по кадастралната карта на гр.Пещера, общ.Пещера .... с възложители: Й.А.С. и Е.Х.С.
 • 04.06.2015 ПК-16-ПР/2015 "Едноетажна сграда за фуражна кухня и складове за зърно, изграждане на едноетажни животновъдни сгради /разширяване на съществуваща ферма/ за угояване на свине до 2000 бр.", в поземл.имот №000969, м."Балтълъка" в земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: Д.И.М.
 • 04.06.2015 ПК-15-ПР/2015 "Изграждане на едноетажни животновъдни сгради /разширяване на съществуваща ферма/ за свине майки до 720 бр.", в позмл.имот №000128, м."Ламбурките" в земл. на с.Синитево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: Н.Х.Х.
 • 16.04.2015 ПК-14-ПР/2015 "Цех за производство на пелети и производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди чрез газификация на биомаса" в УПИ XVIII-752, м."Янкулица", земл.с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: "Виа Венти" ООД
 • 16.04.2015 ПК-013-ПР/2015 "Ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод от РШ с.Розово до водоем висока зона гр.Брацигово за поставяне на три инсталации за производство на ел.енергия" в имоти №№06207.5.43 и 06207.5.12, м."Гермите" по КК на гр.Брацигово и имот №001495, м."Саракиница" .... с възложител: Община Брацигово
 • 06.04.2015 ПК-12-ПР/2015 "Разширение на птицеферма /намираща се в поземлен имот с идентификатор 56277.2.478 (бивш 009074)/, чрез въвеждане в експлоатация на две съществуващи производствени сгради .... с възложител: ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов"
 • 27.03.2015 ПК-11-ПР/2015 "Изграждане на оранжерии по европейска програма на ДФЗ" в ПИ 012089, м."Дърмата" в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Елит Агро" ООД
 • 18.03.2015 ПК-010-ПР/2015 "Инсталиране на две нови инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти" на територията на промишлена площадка на "Биовет" АД .... с възложител: "Биовет" АД
 • 12.03.2015 ПК-09-ПР/2015 "Автопарк" в ПИ 119021 и ПИ 119022, м."Стърчи крак" в земл. на с.Црънча, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Европа транс" ЕООД
 • 06.03.2015 ПК-08-ПР/2015 "Телеугоително стопанство за 1000 броя телета" в поземлен имот № 090006, м."Турски гробища" в земл. на с.Боримечково, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Ахат Агро-1" ЕООД
 • 06.03.2015 ПК-07-ПР/2015 Изграждане на покрит пазар за търговия на дребно на ул."Царица Йоанна" в УПИ II - 645, кв.512, гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Тролейбусен транспорт - Пазарджик" АД
 • 12.02.2015 ПК-06-ПР/2015 "Изграждане на ново водовземно съоръжение за водоеземане от подземни води - един брой тръбен кладенец и подземен резервоар" в поземл.имоти №000226 и №000227 в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: ЕТ "Доан-69-Сунай Караасан"
 • 09.02.2015 ПК-05-ПР/2015 "Обслужващи помещения към оранжерии и котелно" в част от ПИ 006007, м."Под селото" в земл. на с.Говедаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Г.Г.В.
 • 02.02.2015 ПК-04-ПР/2015 "Крайпътен комплекс, комплексна автоснабдителна станция - бензин и АГСС, м."Гелемена", в земл. на с.Добровница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, ... с възложител: Хр.Угр.Р. и В.Г.Р.
 • 27.01.2015 ПК-03-ПР/2015 "Площадка за третиране на отпадъци" в поземлен имот с идентификатор 55155.20.112, в земл. на гр.Пазарджик, м."Якуба", общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Людон транс" ЕООД
 • 20.01.2015 ПК-2-ПР/2015 "Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и два броя ПСОВ" с Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Брацигово
 • 15.01.2015 ПК-1-ПР/2015 "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец" към "Цех за рециклиране на пластмаси" в имот с идентификатор 55155.508.625 по КККР на гр. Пазарджик, общ.Пазаржик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Еколект" ООД
 • 22.12.2014 ПК-57-ПР/2014 "Риборазвъждане в съществуващ рибарник "Мененкьово", в земл. на с.Мененкьово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "Напоителни системи" ЕАД клон Тополница
 • 16.12.2014 ПК-56-ПР/2014 "Реновиране на съществуваща бензиностанция, изграждане на автосервиз с автомивка и тръбен кладенец в ПИ 007038", м. "Велчова Черника", землище с. Ветрен дол, с възложител: "БИ ПИ ЕЛ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП" ЕООД
 • 09.12.2014 ПК-55-ПР/2014 "Инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък" ... с.Главиница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Екобулхарт" ЕООД
 • 09.12.2014 ПК-54-ПР/2014 "Газоснабдяване на община Септември", подобект "Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6" ... в земл. на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "Ситигаз България" ЕАД
 • 09.12.2014 ПК-53-ПР/2014 "Изграждане на сондажен кладенец в съществуваща птицеферма за водовземане на вода за нуждите на птицефермата" ... гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "Братя Ангелови" ООД
 • 09.12.2014 ПК-52-ПР/2014 "Цех за производство на плодови и зеленчукови консерви" в поземлен имот № 000304, м."Градините" земл. с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "Монка консерв" ЕООД
 • 08.12.2014 ПК-51-ПР/2014 "Ново водовземно съоръжение", в поземлен имот № 039314 в землището на с.Баня, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: "Фишбон" ЕООД
 • 01.12.2014 ПК-50-ПР/2014 "Изграждане на съоръжение за водохващане от река Марица", в имот с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр.Белво, обл.Пазарджик, с възложител: "Родопи" АД
 • 27.11.2014 ПК-49-ПР/2014 "Изграждане на ново водовземно съоръжение - един тръбен кладенец в ПИ № 020123, капкова система за напояване за ПИ №№ 020044, 020045...", м. "Корубата", землище на с. Смилец ... с възложител: "АБТ" АД, гр. София
 • 27.11.2014 ПК-48-ПР/2014 "Изграждане на сондажен кладенец и локално пречиствателно съоръжение към съществуващи три броя къщи за гости ..." в ПИ № 054004, в землището на с. Кръстава ... с възложител: "Франчайзинг-България" ЕООД, обл. София
 • 27.11.2014 ПК-47-ПР/2014 "Добив на подземни води, чрез 1 брой тръбен кладенец за всички други цели - разреждане на минералната вода, която се добива от сондаж № 4 от Термално находище "Варварски минерални бани" ... възложител: "Енергия" ООД, гр. Пазарджик
 • 20.11.2014 ПК-46-ПР/2014 "Изграждане на полустационарен ски-влек (ПСВ)" в ПИ №000038, мест."Старина", земл. на с.Юндола, общ.Велинград, обл.Пазарджик ... с възложител: "Учебно горско стопанство "Г.Ст.Аврамов"
 • 24.10.2014 ПК-45-ПР/2014 "Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча" в земл. на гр.Стрелча и с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Стрелча
 • 22.10.2014 ПК-44-ПР/2014 "Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване и изграждане на ограда за поземлени имоти №№ 150013, 150016, 150017, 150018 и 150207", в м."Безчийницата", земл.с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Б.Я.Т. и О.И.Ш.
 • 22.10.2014 ПК-43-ПР/2014 "Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване за поземлени имоти №№ 165042, 165045, 165064 и 165057", в м."Маданица", земл.с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Б.Я.Т.
 • 08.10.2014 ПК-42-ПР/2014 "Разширение и преустройство в когенерационен режим на ЕЦ до 1000 kW, работеща чрез индиректно използване на биомаса .... в земл.на с.Звъничево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик" ... с възложител: "Оранжерии Гимел" АД
 • 11.09.2014 ПК-41-ПР/2014 "Производствена и складова дейност - извличане на растителни масла от маслодайни култури и пелетиране на слънчогледова люспа" в имоти с №№ 400028, 400029 и 400030, м."Попински път", земл.с.Гелеменово, общ.Пазарджик ... с възложител: "Агро органик 2" ООД
 • 08.09.2014 ПК-40-ПР/2014 "Изграждане на едноетажна масивна сграда за угояване на 50 бр.телета, съхранение на растителна продукция за храна на животните и битова сграда" в поземлен имот ... м."Радин дол", земл. гр.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: И.М.Л.
 • 22.08.2014 ПК-39-ПР/2014 "Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча" в земл. на гр.Стрелча и с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Стрелча
 • 22.08.2014 ПК-38-ПР/2014 "Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за промишлено водоснабдяване - производство на перилни и миещи препарати" в поземл. имот с идентификатор 62004.5.1314 ... гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик ... с възложител: "Булеко 2000" ООД
 • 15.08.2014 ПК-37-ПР/2014 "Изграждане на крайпътен комплекс за обществено обслужване, търговия и услуги" в поземлен имот №125002, м."Под селото" в земл. на с.Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Б.Г.С.
 • 12.08.2014 ПК-36-ПР/2014 "Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за промишлено водоснабдяване ... в поземл. имот №000076, м."Долна ада", в земл. на с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Стройперфект" ЕООД
 • 08.08.2014 ПК-35-ПР/2014 "Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване" в ПИ №151007, м."Санаториума", земл. на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ... с възложител: СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД
 • 06.08.2014 ПК-34-ПР/2014 "Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури"... яз."Голям Беглик" и в поземлени имоти .... м.Беглика, земл.гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: "Беглика" ЕООД
 • 24.07.2014 ПК-33-ПР/2014 "Изграждане на елементи на съпътстваща техническа инфраструктура-захранващи водопроводи към водоснабдителна мрежа на гр.Панагюрище ... общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: Министерство на регионалното развитие
 • 16.07.2014 ПК-32-ПР/2014 "Автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ CI-100, масив 6, по плана на гр. Велинград, с възложител: "СТИМ АУТО 2011" ЕООД
 • 03.07.2014 ПК-31-ПР/2014 "Изграждане на система за капково напояване" на площ от 75 дка в имоти с №№ .... м."Рида" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, и № 083097, земл.с.Виноградец, общ.Септемшри, обл.Пазарджик ... с възложител: "Карабунар ленд" ООД
 • 02.07.2014 ПК-30-ПР/2014 "Автомивка" в УПИ XII-4520, кв.186А, по плана на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: Н.Н.С
 • 20.06.2014 ПК-29-ПР/2014 "Централа за производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл" ... в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Доан-69-Сунай Караасан"
 • 20.06.2014 ПК-28-ПР/2014 "Изграждане на система за капково напояване" на площ от 65 дка в имоти с №№ .... м."Шаровица" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "Карабунар ленд" ООД
 • 13.06.2014 ПК-27-ПР/2014 "Водовземане от повърхностен воден обект река Тополница, с цел производство на ел.енергия, чрез МВЕЦ "Явор" в земл. на с.Лесичово и земл. на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазаржджик
 • 11.06.2014 ПК-26-ПР/2014 "Работилница за преработка на диворастяща суровина в гр.Сърница" УПИ VIII за ЖС и търговски комплекс, кв.34, гр.Сърница, общ.Велинград, обл.Пазарджик, с възложител: "Фейзал" ЕООД
 • 09.06.2014 ПК-25-ПР/2014 "Изграждане на Западен околовръстен път - I етап, в участъка между бул."Ал.Стамболийски" и ул."Любен Боянов" , гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Пазарджик
 • 02.06.2014 ПК-24-ПР/2014 "Създаване на нови насаждения от ягоди на площ 39,806 дка в имот с идентификатор 02837.17.63 по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: З.А.П.
 • 21.05.2014 ПК-23-ПР/2014 "Изграждане на капково напояване на лозови насаждения на обща площ от 23,500 дка, винени сортове". в земл. на с.Лесичово, общ.Лесичово ... с възложител: К.И.Г.
 • 19.05.2014 ПК-22-ПР/2014 "Пускане в експлоатация на площадка за събиране, съхраняване на отработени масла, емулсии, шлаки, отпадъци от хартия ... излезли от употреба моторни превозни средства" в имот ... на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: "Синсинати" ЕООД
 • 14.05.2014 ПК-21-ПР/2014 "Добив на инертни материали от нах."Добив и преработка на пясъци и чакъли от нах."Кайметлий" в земл. на с.Величково, общ.Пазарджик ... с възложител: "ТОТ 8" ЕООД
 • 09.05.2014 ПК-20-ПР/2014 "Едноетажна вила, ажурна ограда и съоръжение за подземни води предназначено за вововземане" ... м."Дъното - бал.бор" по КККР на гр.Батак, общ.Батак, ...,с възложител: ЕТ "Александрина Евгениева-гр.Батак"
 • 09.05.2014 ПК-19-ПР/2014 "Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище "Грънчарица-Център", с местонахождение нах."Грънчарица-Център", общ.Велинград, с възложител: "Ресурс-1" АД
 • 30.04.2014 ПК-18-ПР/2014 "Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец' в имот с идентификатор 55155.508.404 по КККР на гр.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Екоинвест" ЕООД
 • 30.04.2014 ПК-17-ПР/2014 "Изграждане на нови гранулиращи инсталации и реконструкция на съществуващи инсталации" на територията на пром.площадка на 'Биовет" АД ... с възложител: "Биовет" АД
 • 22.04.2014 ПК-16-ПР/2014 "Изграждане на кафе-аператив, автомивка и работилница за монтаж и демонтаж на гуми" в УПИ V-594, кв.42 по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик ... с възложител: Д.В.К.
 • 14.04.2014 ПК-15-ПР/2014 "Централно водоснабдяване на с.Долно Вършило и вилна зона в местността "Пражара" и "Андрея", общ.Септември - етапи 1 и 2" .... с възложител Община Септември
 • 26.03.2014 ПК-14-ПР/2014 "Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води чрез един брой кладенец за други цели - поливане на тревни и цветни насаждания ...", в имот №130057 в земл. на с.Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "БЕ ПЕТ" ЕООД
 • 21.03.2014 ПК-13-ПР/2014 Добив на скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на трошени фракции за пътно строителство ... нах."Конаговски чал" в земл. на с.Алеко Константиново и с.Дебръщица, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Еко хидро-90" ООД
 • 13.03.2014 ПК-12-ПР/2014 "Изграждане на модулна мини мандра с количество на постъпващо мляко - 1000 литра на денонощие", .... м."Дъбравката", земл. с.Дюлево, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: "Ферма Овис" ООД
 • 13.03.2014 ПК-11-ПР/2014 "Изграждане на един брой сондажен кладенец", в ПИ №002380, ... м."Юнтала", земл. с.Розово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ПАИ 08" ООД
 • 06.03.2014 ПК-10-ПР/2014 "Ремонтни дейности на рибарник с цел интензивно риборазвъждане в имот №001593, с.Фотиново, общ.Батак, обл.Пазарджик" ... с възложител: Сдружение "Ловно-рибарско дружество - Пещера"
 • 20.02.2014 ПК-09-ПР/2014 "Изменение на дейностите по отпадъците по комплексно разрешително №117/2006г. за Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат" на площадката в поземлен имот №000176, земл. на с.Цар Асен, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Панагюрска медна компания" ООД
 • 20.02.2014 ПК-08-ПР/2014 "Изграждане на тръбен кладенец" в ПИ с идентификатор 55302.501.5064 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител "Хермес строй" ЕООД
 • 12.02.2014 ПК-07-ПР/2014 "Изграждане на масивна стоманобетонова стена по левия бряг на р.Чепинска" в района на Варварски минерални бани, с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 12.02.2014 ПК-06-ПР/2014 "Създаване на овощна градина със система за капково напояване", в ПИ № 017182, м."Трънака", земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: С.Х.П.
 • 27.01.2014 ПК-05-ПР/2014 "Изграждане на кравеферма за боксово отглеждане на до 50 бр. крави за мляко с телета" в поземлен имот №018007, м."Дзукаша", земл. на с.Менекьово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: С.С.Д.
 • 23.01.2014 ПК-04-ПР/2014 "Рибовъдно стопанство - садкова инсталация за отглеждане на риба в яз."Доспат" - Садкова инсталация "Еко Инженеринг", разположено в земл. на гр.Сърница, общ.Велинград, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕС" ООД
 • 22.01.2014 ПК-03-ПР/2014 "Създаване на масиви от трайни насаждения от пауловния и лешник със система за капково напояване" ... земл. на гр.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "Тера когнита" ЕООД
 • 21.01.2014 ПК-02-ПР/2014 "Изграждане на ново водовземно съоръжение" на територията на предприятие "Бунай" АД ... гр.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: "Бунай" АД
 • 20.01.2014 ПК-01-ПР/2014 "Разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр.Пазарджик" ... с възложител: Община Пазарджик
 • 19.12.2013 ПК-75-ПР/2013 "Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води към обект "Оранжерия" в ПИ №092053, м."Пасището", земл. на с.Сарая, общ.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Екатерина Тачева-Хамалска"
 • 18.12.2013 ПК-74-ПР/2013 "Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз.Батак, общ.Батак .... с възложител: "Азимут" ЕООД
 • 18.12.2013 ПК-73-ПР/2013 "Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки(садки) - Садкова инсталация "Родопско Рибовъдно стопанство" в акваторията на яз.Батак, земл. гр.Батак .... с възложител: "Родопско Рибовъдно стопанство" ООД
 • 17.12.2013 ПК-72-ПР/2013 "Добив на инертни материали от находище "Трънката" разположено в земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик .... с възложител: "Еко Хидро 90 " ООД
 • 18.11.2013 ПК-71-ПР/2013 "Автомивка в УПИ V - общ.кв.405г по плана на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: ЕТ "Гюндуван - Йосиф Живков"
 • 15.11.2013 ПК-70-ПР/2013 "Паркинг за товарни автомобили с обслужващи сгради и жилищно строителство" в имот ... м."Пазарски път", общ.Ракитово, обл.Пазарджик, с възложител: "Транс Тупаров" ЕООД
 • 15.11.2013 ПК-69-ПР/2013 "Изграждане на електрическа централа с мощност 495 kW, работеща с индиректно използване на биомаса ..." в земл. на с.Звъничево, общ.Пазарджик, с възложител: "Оранжерии Гимел" АД
 • 12.11.2013 ПК-68-ПР/2013 "Изграждане на електрическа и топлоцентрала" в имот .... гр.Белово, обл.Пазарджик, с възложител: "Родопи" АД
 • 06.11.2013 ПК-67-ПР/2013 "Захранване на седем броя рибарници" находящи се в имот .... м."Яденица" в земл. на гр.Белово, общ. Белово ... с възложител: ЕТ "Антоний Фандъков"
 • 05.11.2013 ПК-66-ПР/2013 "Поставяне на микротурбина с мощност до 20 kW за производство на електроенергия в руслото на р.Чепинска" в земл. на с.Варвара ... с възложител: "Елтрейд" ООД
 • 24.10.2013 ПК-65-ПР/2013 "Изграждане на 8 вилни сгради на два етажа и промяна предназначението на поземлен имот ... м."Пейчинова тумба" в земл. на гр.Батак, общ.Батак ... с възложител: Г.Л.Д. и А.Л.Д.
 • 18.10.2013 ПК-64-ПР/2013 "Риборазвъждане в съществуващ язовир "Виноградец" в поземлен имот №000003 в земл. на с.Виноградец, общ.Септември ... с възложител: "Вендинк Циди" ЕООД
 • 17.10.2013 ПК-63-ПР/2013 'Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури" в зоната определена .... м."Беглика", в земл. на гр.Батак, общ.Батак ... с възложител: "Беглика" ЕООД
 • 17.10.2013 ПК-62-ПР/2013 "Изграждане на автогара, търговия и услуги" в имот ... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с съзложител: "Тролейбусен транспорт - Пазарджик" АД
 • 09.10.2013 ПК-61-ПР/2013. Изграждане на площадка за събиране, съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали .... по плана на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: "Метал комерс" ООД
 • 24.09.2013 ПК-60-ПР/2013 "Рибовъдно стопанство" в поземлени имоти ..... земл.с.Звъничево, общ.Пазарджик .... с възложител: "Ейпъл" ЕООД
 • 19.09.2013 ПК-59-ПР/2013 "МВЕЦ Брацигово-2" в имот 002388, м."Шишковица", земл.с.Розово, общ.Брацигово ... с възложител: Община Брацигово
 • 19.09.2013 ПК-58-ПР/2013 "Изграждане на "МВЕЦ Брацигово-3" с номинална мощност 45 KW в поземлен имот .... м."Костин дол", земл. с.Розово, общ.Брацигово ... с възложител: Община Брацигово
 • 18.09.2013 ПК-57-ПР/2013 "Изграждане на "МВЕЦ Брацигово-1" с номинална мощност 7 KW в имот .... гр.Брацигово, общ.Брацигово ... с възложител: Община Брацигово
 • 16.09.2013 ПК-56-ПР/2013 "За градински център и офис" в имот № 045001, м.Млечока, с.Братаница, общ.Пазарджик .... с възложител: П.Д.Н.
 • 12.09.2013 ПК-55-ПР/2013 "Разширение на съществуващ цех за производство на маркучи" в имот .... гр.Пазарджик ... с възложител: "Као-техникс" ООД
 • 09.09.2013 ПК-54-ПР/2013 "Създаване на трайни насаждения" в ПИ №165009, м.Курджа дере", по КВС на земл. с.Сбор ....м."Гърбеша" по КВС на земл. с.Пищигово, общ.Пазарджик ... с възложител: Л.Й.П. - земеделски производител
 • 16.08.2013 ПК-53-ПР/2013 "Рибно стопанство" в поземлен имот № 136030, местност "Башкова чука (Разса), землище на гр. Велинград, с възложител: П. А. Г.
 • 08.08.2013 ПК-52-ПР/2013 "Реконструкция и разширение на съществуващ цех за метални изделия'" ... земл. на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик, с възложител: "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД
 • 29.07.2013 ПК-51-ПР/2013 "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване ... кв. 221 по плана на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Х. Н. Г.
 • 22.07.2013 ПК-50-ПР/2013 "Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса ... гр.Велинград, общ. Велинград ... с възложител: ЕТ „КОЖАРИ – ДИМИТЪР ТОДОРОВ”
 • 10.07.2013 ПК-49-ПР/2013 "Възстановяване на рибовъдно стопанство чрез реконструкция, модернизация и повторно въвеждане в експлоатация на рибарник върху територията на изоставени рибарници в землището на гр. Пазарджик, с възложител: "Хеброс-П" АД, гр. София"
 • 08.07.2013 ПК-48-ПР/2013 "Изграждане на два броя тръбни, сондажни кладенци за производствено водоснабдяване на работна площадка Индустриална зона "Д-р Чочев", част от структурата на "Оптикс" АД, гр. Панагюрище", с възложител: "Оптикс" АД
 • 25.06.2013 ПК-47-ПР/2013 "Пристройка на съществуваща сграда за преработка на билки и гъби .... гр.Стрелча, общ.Стрелча ... с възложител: "Дивика" ООД
 • 21.06.2013 ПК-46-ПР/2013 "Рибовъдно стопанство за угояване на шарани в съществуващ рибарник ... м."Адата", земл.гр.Септември, общ.Септември ... с възложител: "Стройкомерс" ООД
 • 13.06.2013 ПК-45-ПР/2013 "Увеличение на капацитета на птицеферма от 95 810 на 130 500 броя кокошки носачки" ... земл. с.Мало Конаре, общ.Пазарджик ... с възложител: "Илма-ил" ООД
 • 13.06.2013 ПК-44-ПР/2013 "Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхранение ... гр.Септември, общ.Септември ... с възложител: "Метал ленд" ООД
 • 16.05.2013 ПК-43-ПР/2013 "Изграждане на магазин за авточасти и автомивка" ... гр.Септември, общ.Септември .... с възложител: ЕТ "Хриси 2112 - Васил Кошев"
 • 16.05.2013 ПК-42-ПР/2013 "Изграждане на ферма за отглеждане на риба в рециркулационна система" ... гр.Батак, общ.Батак ....с възложител: "Прибор инвест" ЕООД
 • 16.05.2013 ПК-41-ПР/2013 "Изграждане на люпилня, предприятие за преработка на риба, предприятие за производство и гранулиране на рибно брашно .... м."Голо бърдо /Папратта", земл. на с.Баня, общ.Панагюрище ... с възложител: "Фишбон" ЕООД
 • 16.05.2013 ПК-40-ПР/2013 "Предприятие за производство и преработка на водораслова биомаса" ... земл.с.Варвара, общ.Септември ... с възложител: "Унимилк" ЕООД
 • 07.05.2013 ПК-39-ПР/2013 "Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали .... с.Главиница, общ.Пазарджик ... с възложител: "Фен-2013" ЕООД
 • 07.05.2013 ПК-38-ПР/2013 "Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали .... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ... с възложител: "Фен-2013" ЕООД
 • 24.04.2013 ПК-37-ПР/2013 "Многофункционална спортна зала" в УПИ II - спортен комплекс ... гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, с възложител: "Спорт инвест - Панагюрище" ООД
 • 24.04.2013 ПК-36-ПР/2013 "Дестилерия за добив на етерични масла" .... с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: "Клима авангард: ЕООД
 • 24.04.2013 ПК-35-ПР/2013г. "Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса ....гр.Белово, общ.Белово, с възложител: "Вал" ООД
 • 18.04.2013 ПК-34-ПР/2013 Разширение на дейността на пощадка за събиране, съхранение и търговия с отпадъци ... гр.Ракитово, общ.Ракитово ... с възложител: "Фен - 2013" ЕООД
 • 16.04.2013 ПК-33-ПР/2013 "Разширяване дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ... гр.Велинград, общ.Велинград ... с възложител: "Макс трейд - 9" ЕООД
 • 10.04.2013 ПК-32-ПР/2013 "Разширяване дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ... по плана на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище ... с възложител: "Пром агро трейд 68" ЕООД
 • 04.04.2013 ПК-31-ПР/2013 Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) ... земл. с.Говедаре, общ.Пазарджик ... с възложител: "ДИАМАНТ МЕТЪЛС-74" ЕООД
 • 03.04.2013 ПК-30-ПР/2013г. "Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали .... м.Градището, земл.с.Мало Конаре, общ.Пазарджик ... с възложител: "Метал трейд - експорт" ЕООД
 • 03.04.2013 ПК-29-ПР/2013г. Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци ... жп гара - Стрелкова кабина ... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: "Стийл интер трейд" ООД
 • 26.03.2013 ПК-28-ПР/2013 Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци ... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: "Стийл интер трейд" ООД
 • 26.03.2013 ПК-27-ПР/2013 "Разширение на площадка за приемане и временно съхранение на отпадъци ... гр.Велинград, общ.Велинград, с възложител: "Трансметал" ЕООД
 • 26.03.2013 ПК-26-ПР/2013 "Разширение на площадка за приемане и временно съхранение на отпадъци ... гр.Септември, общ.Септември, с възложител: "Трансметал" ЕООД
 • 25.03.2013 ПК-25-ПР/2013 "Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на Палеонтологично находище с.Дорково .... с възложител: Община Ракитово
 • 25.03.2013 ПК-24-ПР/2013 "Хотел, ресторант, офис, плувен басейн и бензиностанция" ... м.Сиклюка, земл.с.Синитово, общ.Пазарджик ... с възложител: Н.С.М.
 • 19.03.2013 ПК-23-ПР/2013 "Изграждане на оранжерии за отглеждане и преработка на водорасли" ... м.Колибите, земл. с.Свобода, общ.Стрелча, възложител: "Алгае Фарм" АД
 • 15.03.2013 ПК-22-ПР/2013 "Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане и преработка на аквакултури"... м.Беглика, земл.гр.Батак ... възложител: "Беглика" ЕООД
 • 15.03.2013 ПК-21-ПР/2013 "Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали .... м.Бучимиша, земл. на гр.Велинград, общ.Велинград ... с възложител: "Метал комерс" ООД
 • 15.03.2013 ПК-20-ПР/2013 "Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали .... гр.Пещера, общ.Пещера ... с възложител: "Метал комерс" ООД
 • 15.03.2013 ПК-19-ПР/2013 "Разширяване на капацитета на съществуваща площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали .... с възложител: "Ферометълс" ЕООД
 • 13.03.2013 ПК-18-ПР/2013 "Изграждане на система за отглеждане на оранжерийни култури .....м.Синия мост, земл.с.Синитово, общ.Пазарджик, ... възложител М.Г.Б
 • 11.03.2013 ПК-17-ПР/2013 "Ферма за отглеждане на риба- садкова инсталация "Рибеко" в акваторията на аз.батак, общ.Батак .... с възложител: "Рибеко" ООД
 • 27.02.2013 ПК-16-ПР/2013 "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ..... /ИУЕЕО/", в имот №203032, с.Говедаре, общ.Пазарджик
 • 27.02.2013 ПК-15-ПР/2013 "Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" .... м."Плодохранилище", земл. на с.Бяга, общ. Брацигово
 • 16.02.2013 ПК-14-ПР/2013 "Изграждане на нов тръбен сондажен кладенец ....." възложител "Оптикс" АД
 • 16.02.2013 ПК-13-ПР/2013 "Увеличаване капацитета на птицеферма за подрастващи" ... възложител "Аргус-С" ООД
 • 16.02.2013 ПК-12-ПР/2013 "Преустройство на съществуващ свинарник" в имот ....., м.Герметата, в земл. на с.Братаница, общ.Пазарджик ....
 • 16.02.2013 ПК-11-ПР/2013 "Площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ... земл. с Мокрище, общ.Пазарджик
 • 01.01.2013 ПК-10-ПР/2013 "Площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали..." възложител "Метал Комерс" ООД
 • 01.01.2013 ПК-09-ПР/2013 "Разширение на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали ... "
 • 01.01.2013 ПК-08-ПР/2013 "Изграждане на електорцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия ... с.Дюлево, общ.Стрелча."
 • 01.01.2013 ПК-07-ПР/2013 "Разширение на ферма за отглеждане на риба ..... в землището на с.Баня,общ.Панагюрище"
 • 01.01.2013 ПК-06-ПР/2013 "Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводнения по коритото на р.Яденица ... с.Голямо Белово и гр.Белово
 • 01.01.2013 ПК-05-ПР/2013 "Разширение на дейността на площдка за събиране и търговия с черни и цветни метали ..... гр.Панагюрище, обл.Пазарджик; възложител "Лукс Метал 2010" ЕООД
 • 01.01.2013 ПК-04-ПР/2013 "Разширение на дейността на складова база за търговия с авточасти ..... гр.Пещера
 • 01.01.2013 ПК-03-ПР/2013 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" ... в земл. на с.Церово и земл. на с.Боримечково, общ.Лесичово
 • 01.01.2013 ПК-02-ПР/2013 "Подобряване на инфраструктурата на отпадъчни води на к.к. "Язовир Батак"
 • 01.01.2013 ПК-01-ПР/2013 "Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на гр.Брацигово"
 • 01.01.2012 ПК-55-ПР/2012 Бензиностанция и магазин за пакетирани стоки .... м.Дюлгера, земл. на с.Виноградец, общ.Септември
 • 01.01.2012 ПК-54-ПР/2012 Автомивка .... сглобяема метална конструкция ... гр.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-53-ПР/2012 Бензиностанция, газстанция и мотел ... в землището на с.Мало Конаре, общ.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-52-ПР/2012 Разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води за отстраняване на биогенни елементи ...
 • 01.01.2012 ПК-51-ПР/2012 Изграждане на крайпътен комплекс УПИ I-61, местн.Кабурски кладенец, земл. с.Мало Конаре ...
 • 01.01.2012 ПК-50-ПР/2012 Промени в работата на инсталациите, касаещи капацитета, произвежданите продукти и използваните суровини... Биовет АД...
 • 01.01.2012 ПК-49-ПР/2012 Първично залесяване на неземеделски земи на територията на общ.Стрелча, обл.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-48-ПР/2012 Експериментално прозиводство на ел.енергия за лични нужди с цел провеждане на едногодишни наблюдения и изпитания на турбина, монтирана в р.Мътница с.Дорково, общ.Ракитово...
 • 01.01.2012 ПК-47-ПР/2012 Интегриран проект за подобряване инженерната ВиК инфраструктура на гр.Стрелча, общ.Стрелча
 • 01.01.2012 ПК-46-ПР/2012 Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, ..., м.Поповица, земл. на с.Звъничево
 • 01.01.2012 ПК-45-ПР/2012 Изграждане на МВЕЦ в землището на с.Черногорово
 • 01.01.2012 ПК-44-ПР/2012 Изграждане на пристройка за автоматична подготовка на багрила на площадката на Яна АД ...
 • 01.01.2012 ПК-43-ПР/2012 Изграждане на ферма за отглеждане на риба в рециркулационна система ... в земл.на с.Баня, общ.Панагюрище ...
 • 01.01.2012 ПК-42-ПР/2012 Ел.централа за производство на ел.енергия чрез газификация на биомаса ... в земл.на с.Церово, общ.Лесичово
 • 01.01.2012 ПК-41-ПР/2012 Изграждане на склад и паркинг ... местност Манастира, земл. на с.Величково, общ. Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-40-ПР/2012 Център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС Автоелива ЕООД, с.Братаница
 • 01.01.2012 ПК-39-ПР/2012 Закупуване на сортировъчно- пакетираща машина за яйца, закупуване и монтаж ... , кв.28 по плана на гр.Пещера
 • 01.01.2012 ПК-38-ПР/2012 Разширение на гробищен парк, земл. на гр.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-37-ПР/2012 Интрегрирано управление на водите на гр.Сърница
 • 01.01.2012 ПК-36-ПР/2012 Направа на езеро с площ от около 3,5 дка ..., м.Снежана, в земл. на гр.Батак
 • 01.01.2012 ПК-35-ПР/2012 Направа на езеро с площ от около 2 дка ..., м.Снежана, в земл. на гр.Батак
 • 01.01.2012 ПК-34-ПР/2012 Птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки-носачки 39800 бр. птици ..., мест.Кюпе бунар, земл. на гр.Пещера
 • 01.01.2012 ПК-33-ПР/2012 Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС , ... гр.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-32-ПР/2012 Площадка за търговска дейност и събиране на ОЧЦМ с площ 400 кв.м., ..., м.Каменлив път, земл. на гр.Ветрен
 • 01.01.2012 ПК-31-ПР/2012 Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки /садки/ ..., яз.Гъзян, м.Поленака, земл. на с.Бъта
 • 01.01.2012 ПК-30-ПР/2012 Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ..., гр.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-29-ПР/2012 Крайпътен комплекс-бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда ..., земл. на с.Гелеменово
 • 01.01.2012 ПК-28-ПР/2012 Автогара с едно място за паркиращи и заминаващи автобуси ..., гр.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-27-ПР/2012 Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на ИУМПС, ..., гр.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-26-ПР/2012 База за авторемонтна дейност и разфасовка на бракувани автомобили ..., м.Татар орман, земл.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-25-ПР/2012 Складова дейност търговия и услуги ..., в м.Якуба, земл.гр.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-24-ПР/2012 Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжения на хидровъзел на р.Марица Паша арк в земл. на гр.Пазарджик...
 • 01.01.2012 ПК-23-ПР/2012 Реконструкция и преустройство към сгради с №№ 03, 13 и 21 монтаж на площадкови мрежи ..., землището на с.Братаница
 • 01.01.2012 ПК-22-ПР/2012 Реконструкция и преустройство към сгради с №01, монтаж на площадкови мрежи ..., землището на с.Мокрище
 • 01.01.2012 ПК-21-ПР/2012 Автоморга и разкомплектоване на излезли от употреба МПС /ИУМПС/ в парцел 27 стопански двор на гр. Панагюрище
 • 01.01.2012 ПК-20-ПР/2012 Подобряване на водния цикъл на гр.Септември, ... м.Кораба, в земл. на гр.Септември
 • 01.01.2012 ПК-19-ПР/2012 Изграждане на цех за производство на пелети, цех за преработка на горски плодове и билки ..., м.Шаварник, земл. на гр.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-18-ПР/2012 Преустройство на съществуваща сграда в кравеферма за отглеждане до 50 крави ..., земл. на с.Варвара, общ. Септември
 • 01.01.2012 ПК-17-ПР/2012 Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ ..., гр.Ракитово
 • 01.01.2012 ПК-16-ПР/2012 Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ ..., гр.Костандово
 • 01.01.2012 ПК-15-ПР/2012 Превантивни дейности за защита на горите от пожари ..., земл. на гр.Ракитово ...
 • 01.01.2012 ПК-14-ПР/2012 Цех за производство на зеленчукови и плодови консерви ..., гр.Септември
 • 01.01.2012 ПК-13-ПР/2012 Изграждане на съоръжения за дестилерия на етерично-маслени култури ..., земл. на с.Калугерово
 • 01.01.2012 ПК-12-ПР/2012 Преустройство на съществуваща собствена сграда в мандра и производство на млечни продукти, търговия и услуги ..., м.Лочките, земл. на гр.Сърница
 • 01.01.2012 ПК-11-ПР/2012 Кариера за добив на подземни богатства - строителни материали ..., нах.Изток, земл. на с.Мирянци
 • 01.01.2012 ПК-10-ПР/2012 Електрическа централа Сърница за производтсво на ел.енергия ..., м.Кутлата, земл. на гр.Сърница
 • 01.01.2012 ПК-09-ПР/2012 Изграждане на МВЕЦ от деривационен тип на десния бряг на р.Дервишка, земл. на с.Семчиново, общ. Септември ...
 • 01.01.2012 ПК-08-ПР/2012 Паркинг и ресторант в имот № 015006, м.Гарга кория, в земл. на с.Величково ...
 • 01.01.2012 ПК-07-ПР/2012 Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в мрежени клетки /садки/ ... яз.Батак, общ.Батак
 • 01.01.2012 ПК-06-ПР/2012 Газоснабдяване на гр.Велинград, с изграждане на разпределителен газопровод от АГРС - Септември ...
 • 01.01.2012 ПК-05-ПР/2012 Изграждане на обект за газификация и когенерация на биомаса ..., м.Сухия дъбовик в земл. на гр.Пещера
 • 01.01.2012 ПК-04-ПР/2012 Спортен комплекс - с.Паталеница с футболен стадион, лека атлетика ..., с.Паталеница, общ.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-03-ПР/2012 Преустройство на съществуваща стопанска сграда в кравеферма за отглеждане до 100 животни ..., земл. на с.Ветрендол, общ. Септември
 • 01.01.2012 ПК-02-ПР/2012 Рибарник в имот №005054, м.Лалкова ливада, в земл. на с.Бутрева, общ.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-01-ПР/2012 Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в мрежени клетки /садки/ ... яз.Доспат, общ.Батак