РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


 • 17.05.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-19-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Газификация, производство на рибни консерви в автоклав и производство на рибно брашно" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48444.10.15 (номер по предходен план 010015), м. „Грахорлива дъмга" по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД
 • 11.05.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-18-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Индивидуално вилно застрояване" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.6.17, м. „Еньов камък", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: И* Д* И*
 • 15.04.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-17-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Белово
 • 23.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-16-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: 1. „Трасe на общински път с начало път „РАZ1206 Септември-Ветрен" до общински път (покрай „РЬОФИКС") и трасе на канал, успореден на пътя до напоит. канал (ПИ имот с идентификатор 66264.11.390) в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик. 2. „Трасе на обслужващ път, свързващ улици с о.т. 93-85 и 378а-3786-99 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик. 3.„Трасe на общински път от регулацията на с. Ковачево до ПИ с идентификатор 37491.23.7 по КККР на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 23.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-15-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Свинеферма" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10505.1.9, м. „Възстановими граници" по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Е. Т. Н
 • 16.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-14-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Добив на скални материали от мраморизирани варовици годны за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон от находище „Конаговски чал", разположено в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложитех: „ЕКО ХИДРО - 90" ООД
 • 08.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-13-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Индивидуапно вилно застрояване" в имот с идентификатор 02837.4.249, местност „Мангърова къшла" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Е. К.
 • 05.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-12-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраннване и рециклиране на пластмасови отпадъци" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.508.405, УПИ № ХIХ-405, кв. 18 с административен адрес: ул. „Мильо войвода" № 18, Индустриална зона по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД
 • 02.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-11-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Закриване на общинско депо за неопасни отпадъци на община Батак" в имот с идентификатор 02837.5.580, м. „Ралева къшла" в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 01.03.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-10-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча" и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ" в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 22.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-09-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Съоръжение за физикохимично третиране-циментация на неопасен отпадък с код 01 05 04" в поземпен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша" по КККР на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ" ООД
 • 19.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-08-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: Закупуване на системи за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на питейна вода за животни и мобилен инсинератор за обезвреждане на странички животински продукти - животински трупове" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.8.74, м. „Зайкови мандри" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и ПИ с идентификатор 56277.1.135 (стар 202082), м. „Куриита" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ „ГРИМИ - ХЮСЕИН ХЮСЕИН"
 • 09.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-07-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV" за захранване на имот с идентификатор 66559.62.01, местност „Кичук чал" по КККР на с. Сиинтово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ" ООД
 • 05.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-06-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий" в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик", с възложител: ТОТ-8" ЕООД
 • 03.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-05-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Разширение на съществуващ гробищен парк на гр. Костандово" с поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 38844.17.52, 38844.17.36, 38844.17.37, 38844.17.38, 38844.17.40, 3$844.17.41, м. „Страната", по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: ОБЩИНА РАКИТОВО
 • 25.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-04-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87, 88, м. „Вучата могила" по КККР на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик етапно строителство, етап I - Техническа рекултивация, етап II - Биологична рекултивация, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО
 • 20.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-03-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Разширяване на съществуващия гробищен парк с поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 55155.52.47, 55155.12.63, 55.155.12.64 и част от имот с идентификатор 55155.12.91, м. „Атчаир", по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 19.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-02-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на Ритейл парк Панагюрище - търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка", в УПИ VIII-3876 - за комплексно обслужване, кв. 232, по регулационния план на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, възложител: „СКАЙФОР" АД
 • 11.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ПР/2021 г. с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Третиране на отработени катализатори" в парцел I — завод Търговско обзавеждане, кв. 39, ул. „Александър Стамболийски" № 119 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, с възложител: „КАРСКАТ" ЕООД
 • 18.12.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-34-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „„Изграждане на тръбен сондажен кладенец" в ПИ с идентификатор 02717.15.313, м. „Ненова могила" по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик за допълиително водоснабдяване на ПИ с идентификатор 02717.15.312, м. „Ненова могила" по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС" ЕООД
 • 14.12.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-33-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Инсталация за производство на компост" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.501.9669 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „РЕКОМ ИМПЕКС" ООД
 • 04.12.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-32-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане и експлоатация на складове за съхранение на селскостопанска продукция" в имот с идентификатор 56561.280.133, местност „Потока", по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС" ЕООД
 • 27.11.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-31-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на водоем за допълнително водоснабдяване на подстанция 110/33 kV", находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа" по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС" ЕООД
 • 16.11.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-30-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен УПИ Х-471 (ПИ с идентификатор 55302.108.471, с площ 941 м2)" към площадка с местонахождение: УПИ IХ-405 (ПИ с идентификатор 55302.108.405, с площ от 531 м2), в м. „Дойчева Чешма", по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „НЕМЕЗИС" ЕООД
 • 06.11.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-29-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: Отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), в съществуваща ферма за аквакултури, в акваторията на яз. Доспат", м. „Орлино" в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „БИЛДЕНБЕРГ" ЕООД-ПЛОВДИВ
 • 30.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-28-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: изграждане на „Гранулираща инсталация Ns 14", в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност" (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. „Луковица" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „БИОВЕТ" АД
 • 07.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-27-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Ваканционно селище, търговия и услуги" в поземлен имот № 142062, м. „Гол. и малка крушици", землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с възложител: „АГРОТРЕЙД ПРОДАКШЪН" ЕООД
 • 01.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-26-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Промяна предназначението на земеделска земя с цел образуване на нова улица от о.т. 1- о.т. 8 в местност „Топлишка река" по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БАТАК
 • 30.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-25-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП:"Създаване и изграждане на аквапоник стопанство" в УПИ I-392, 393 Комплекс за приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ТЪРКАЛАНИ" ООД
 • 28.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-24-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Разширяване на съществуваща система за капково напояване" в поземлени имоти (ПИ) от масив 20 в м. „Шаровица" и масив 10 и 13 в м. „Рида", в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД
 • 15.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-23-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Отглеждане на до 850 свине" в поземлен имот с идентификатор 06149.72.5, местност „Герметата" по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АНИМАЛ -1" ЕООД
 • 10.09.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-22-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на сондажен кладенец за промишлено и противопожарно водоснабдяване на Строителна база", в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21556.111.26, м. „Айдарица", по КККР на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • 03.08.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-21-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на трасе за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи", находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа" по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС" ЕООД
 • 03.08.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-20-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Площадка за разглобяване на елементи от подкормилната уредба и за събиране, съхранение, сортиране на неопасни отпадъци от пластмаса и дейности с ОЧЦМ“ на площ 950 кв. м. в сграда с идентификатор 55155.508.486.1 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 • 21.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-19-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Бяга" в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7, м. „Перето" по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 06.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-18-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Преструктуриране и Конверсия на лозови насаждения — изкореняване на стари, засаждане на нови лозови насаждения, изграждане на подпорна конструкция и капково напояване" в поземлени имоти, находящи се м. „Македонски мерк", м. „Гаджовица" и м. „Страджата" по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „КРАСИ СТРОЙ-09" ЕООД
 • 03.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-17-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветки метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз и магазин за авточасти" в УПИ XIV-108.527, м. „Дойчева чешма", землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „СГ ПАРТС" ЕООД
 • 12.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-16-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на паркинг за коли втора употреба към обект „За автоморга, търговия и услуги" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 46749.132.62 и 46749.132.42, обединени в проектен ПИ с идентификатор 46749.132.64, м. „Градището" по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Т. А. Н.
 • 05.06.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-15-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за извършване на дейности с отпадъци а УПИ I-344, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 10820.27.305", обл. Пазарджик, с възложител: „НИМ БАТ" ЕООД
 • 04.05.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-14-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Изграждане на хотел с басейн" в новобразуващ се УПИ LXXIV-74 „За хотел, басейн, тьрговия и услуги", с площ от 5861м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.2, 10450.69.3, 10450.69.4, 10450.69.5 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) и „Изграждане на 10 жилищни сграци", в новобразуващ се УПИ LXXV-75 „За жилищно строителство, търговия и услуги", с площ от 7203 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.8, 10450.69.7 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11), в местност „Джестов въбел" по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл, Пазарджик с възложител: Г. Н. К.
 • 22.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-13-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Отглеждане на 10 000 пъдпъдъци" в поземлен имот (ПИ) № 000130, м. "Войводска", в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, с възложител: "ХРИС" ООД
 • 15.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-12-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Обособяване на шест броя УПИ с предназначение за жилищно строителство и изграждане на шест жилищни сгради" в имот с идентификатор 55155.10.293, местност „Татар Екин", по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г* Д* Г*
 • 02.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-11-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Изграждане на вилно селище - четири броя вилни сгради, помещение за персонала, паркинг и барбекю" в ПИ с идентификатор 02837.11.1078, местност "Дълбок дол" по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: И.Г.
 • 01.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-10-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Надграждане на съществуваща инсталация за рециклиране на пластмаси с допълнителни модули и актуализиране на капацитета на действащата инсталация за сепариране и балиране на отпадъци" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55155.508.404 и 55155.508.174, в кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, с възложител: "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД
 • 13.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-09-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Изграждане на шест вилни сгради" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.1.156, м. „Дъното" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложители: И* И*В*, И* И* В*, М* И* Д*, А* И* С*, Н* И* С*, А* И* В*
 • 13.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-08-ПР/2020 с характер "да не се извършва ОВОС" на ИП: "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, третиране на отпадъци излезли от употреба моторни превозни средства и метални опаковки" в ПИ с идентификатор 15271.79.16, м."Звъневица", земл. с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Г. А. Н.
 • 13.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-07-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт, чрез закупуване на оборудване" в поземлен имот № 176007, (УПИ V-за производствена дейност) м. „Дервишките", в землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЗП К. Д.
 • 05.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-06-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Разширяване на гробищен парк на с. Мало Конаре" в част от поземлен имот с идентификатор 46749.131.114 (46749.131.123 - проектен), м. „Баталите" по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 28.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-05-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материли в цех „Галванични покрития" в УПИ IX производствена дейност, кв. 30 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ММ ГАЛВАНИКС" ООД
 • 19.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-04-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Реконструкция и пускане в експлоатация на 1 топилна пещ" в УПИ 1-204, производство на метални изделия, кв. 378, землище на с: Варвара, община Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 07.02.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-03-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Търговия, услуги и обслужващи дейности" в поземлен имот, с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма" по КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложители: О* Б* Ф* и М* г* Ф*
 • 13.01.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-02-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: "Склад за авточасти в имот с идентификатор 48876.23.39, което ще бъде присъединен към УПИ V-38, Търговия и услуги (имот с идентификатор 48876.23.38), м. „Меселим пере" по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „АВТОДЕН" ЕООД
 • 10.01.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ПР/2020 с характер „да не се извършва ОВОС" на ИП: „Площадка за производство на компост" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77061.166.8, м. „Гърбеша", землището на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „СОФИЯ АСФАЛТ" ООД
 • 27.12.2019 ПК-52-ПР/2019 "Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство на млечни продукти - мини мандра с капацитет до 500 литра/ден" в имот с идентификатор 02837.17.67, местност "Беглика" по КККР на гр. Батак, с възложител: ЗП Златка Пеканова
 • 17.12.2019 ПК-51-ПР/2019 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.1.515, м. „Клисурата" в землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 16.12.2019 ПК-50-ПР/2019 „Изграждане на оранжерия с площ 5,44 дка за отглеждане на зеленчуци" в поземлени имоти № З10072, 310073 и 310074, м. „Криви дол" в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО" ООД
 • 09.12.2019 ПК-49-ПР/2019 „Цех за леене на метали и металообработка /преустройство/ на страда с идентификатор 55302.121.51.1", находяща се в имот с идентификатор 55302.121.51, м. „Стопански двор — ТКЗС", по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ПРЕСФОРМ" ООД
 • 22.11.2019 ПК-48-ПР/2019 „Изграхсдане на нов ваканционен комплекс" и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот (ПИ) З 019603, Ns 019668, Х 019605 (от които се образува УПИ XLVIII¬обществено обслужване, ваканционен комплекс, хотел) по плана на стопански двор ОССС с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „АПОСТОЛОВИ МА" ООД
 • 07.11.2019 ПК-47-ПР/2019 "Изграждане на автомивка с осем клетки и изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на автомивката" в ПИ с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: "КОБРА 4Д РОБОТ" ООД
 • 05.11.2019 ПК-46-ПР/2019 "Изграждане и експлоатация на търговска сграда - магазин "Практикер", паркинг и трафопост" в ПИ с идентификатори: 55155.507.281 (УПИ XVII-67, 68, 69, 72), 55155.507.196 (УПИ XIV-196), 55155.507.71 (УПИ XVI-71) ...... с възложител: "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД
 • 01.11.2019 ПК-45-ПР/2019 "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО)" в ПИ № 000086 и № 000087, м. "Вучата могила" в земл. на с. Дъбравите, общ. Белово, общ. Пазарджик, с възложител: Община Белово
 • 25.10.2019 ПК-44-ПР/2019 "Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево", в имот с идентификатор 36124.52.114, м. "Средни ливади" по КККР на село Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пещера
 • 18.10.2019 ПК-43-ПР/2019 "Жилищно строителство" в ПИ с идентификатор 56277.3.1328, м. "Широките ливади" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: Т. Н. С. и Д. Н. С.
 • 17.10.2019 ПК-42-ПР/2019 "Складова дейност, търговия, площадка за изкупуване на отапдъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)" в ПИ с идентификатор 55155.52.63 (УПИ XII-63) и част от ПИ с идентификатор 55155.52.64, м. "Атичар" по КККР на гр. Пазарджик, с възложител: "Балкант" ЕООД
 • 26.09.2019 ПК-41-ПР/2019 "Ферма за патици - мюлари" в ПИ № 400010, м. "Попински път", земл. с.Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ПЕГРИМА" ЕООД
 • 03.09.2019 ПК-40-ПР/2019 "Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор на град Пазарджик" в УПИ I-36, м. "Чамур тарла", земл. на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 30.08.2019 ПК-39-ПР/2019 "Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ VII-43, м. "Тус тепе" по КВС на земл. с.Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Р. И. И.
 • 28.08.2019 ПК-38-ПР/2019 "Обединяване на площта на площадки за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци и увеличаване на оборотните годишни количества .... в ПИ с идентификатор 15271.118.12 по КККР на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ЕЛИНОРД-МЕТАЛС" ЕООД
 • 13.08.2019 ПК-37-ПР/2019 "Разширение на гробищен парк" в м. "Кошуел 1" по КВС на земл. гр.Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: Община Септември
 • 02.08.2019 ПК-36-ПР/2019 "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обекти за търговия и услуги и СПА център с басейн и свързаните с това ПУП за промяна на предназначение на земеделски земи, трасе за водопровод ..... от КЕИ "К-19" маходище "Велинград-Лъджене" в имоти с идентификатори 10450.149.1, 10450.149.2, 10450.149.3 и 10450.149.4, м.Голямо блато, по ККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: "Строителна къща Диамант" ООД
 • 31.07.2019 ПК-35-ПР/2019 "Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идетификатор 56277.3.1313", м. "Луковица", в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: "БИОВЕТ" АД
 • 31.07.2019 ПК-34-ПР/2019 "Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци" в ПИ № 062001, м. "Кичук Чал", земл. с. Синитево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ" ЕООД
 • 09.07.2019 ПК-33-ПР/2019 "Разпределителен газопровод до варов завод "Огняново К", земл. с.Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, разпределителен газопровод до с. Синитево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и два броя площадки за съоръжения", с възложител: "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД
 • 28.06.2019 ПК-32-ПР/2019 "Проектиране и изпълнение на обект "Рудник Елшица" - управление и пречистване на води и мониторинг" в земл. на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: "ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД
 • 26.06.2019 ПК-31-ПР/2019 "Изграждане на тръбен кладенец за осигуряване на вода за противопожарни цели, измиване на площадки и напояване на зелени площи" в ПИ № 002330, м."Каймака", земл. на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ "АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ"
 • 21.06.2019 ПК-30-ПР/2019 "Създаване на рибовъдно стопанство" в поземлен имот (ПИ) № 064033, местност "Калаващица", земл. на гр. Стрелча, общ. Стрелча, с възложител: ИВ. ИВ. Р.
 • 21.06.2019 ПК-29-ПР/2019 "Автосервиз, автокъща и автоморга" в имот с идентификатор 21556.112.30 в местност "Айдарица", с. Добровница, общ. Пазарджик, с възложител: КР. Г. В.
 • 20.06.2019 ПК-28-ПР/2019 "Автоморга, търговия и услуги" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46749.123.43 (стар № 132043), съставляващ УПИ IV-43, за автоморга, търговия и услуги, м. "Градището" по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Т.А.Н.
 • 20.06.2019 ПК-27-ПР/2019 "Изграждане на "Млекопреработвателно предприятие" в УПИ V-общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: И.К.К.
 • 05.06.2019 ПК-26-ПР/2019 "Изграждане на рибарник за отглеждане на есетрови видове риба и шаран" в имот с идентификатор 48444.18.116, м. "Чамур Тарла" по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: "ГАЛАН 89" ЕООД
 • 30.05.2019 ПК-25-ПР/2019 "Разширение на съществуващ гробищен парк на с. Дорково" в имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119, 23008.9.120, 23008.9.124 и проектен 23008.9.653 (образуван от южната 1/2 част на 23008.9.101) м. Кеневица" по КККР на с.Дорково, общ. ракитово, обл. Пазарджик с възложител: Община Ракитово
 • 27.05.2019 ПК-24-ПР/2019 "Жилищно строителство" в ПИ с идентификатор 55155.0.58, м. "Якуба" по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: Л. С. К.
 • 13.05.2019 ПК-23-ПР/2019 "Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили" в ПИ с идентификатор 55155.507.66, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазаржик, обл. Пазарджиок ...... с възложител: "БРОКС-2003" ООД
 • 13.05.2019 ПК-22-ПР/2019 "Изграждане на хотел - апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги" - разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на имот с идентификатор 10450.150.82, м."Вельовица" към УПИ СХХIX 129 - За хотел -апартаментен тип, СПА център, тъговия и услуги (имот с идентификатор 10450.150.129), м."Вельовица" по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик ...... с възложител: "ВИП 2005" ООД
 • 25.04.2019 ПК-21-ПР/2019 "Монтиране и пускане в експлоатация нов водогреен котел на твърдо гориво" в ПИ с идентификатор 10450.502.2392 ( от който в образуван УПИ XI-6404), кв. 84 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: "Братя Коцеви" ООД
 • 25.04.2019 ПК-20-ПР/2019 "Изграждане на сграда за свободно отглеждане на кокошки носачки" в ПИ са идентификатор 56277.3.1135, м. "Войника", в земл. на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов"
 • 25.04.2019 ПК-19-ПР/2019 "Изграждане на вила, развлекателен център, навес със спортни съоръжения, пет бунгала и открити спортни площадки" в ПИ с идентификатор 02837.9.619, 02837.9.620, 02837.9.621, 02837.9.622 и 02837.9.623, м. "Долни казани" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с възложител: "Маджестик 1 " ЕООД
 • 23.04.2019 ПК-18-ПР/2019 "Преустройство на бивш стопански двор във ферма за отглеждане и угояване с асистирано хранене на мюлари с капацитет 39 000 места", находящ се в местност "Стопански двор" в земл. на гр. Ветрен, общ,. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "СЕЗАРА ГРУП" ООД
 • 19.04.2019 ПК-17-ПР/2019 "Ремонт и реконструкция на язовир "Ямата" за отглеждане на аквакултури" в земл. на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик .... с възложител: "АКВА-ЕКОФИШ" ЕООД
 • 11.04.2019 ПК-16-ПР/2019 "Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик" на площадка "Алеко Константиново", в земл. на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пазарджик
 • 29.03.2019 ПК-15-ПР/2019 "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" с възложител: Община Септември
 • 22.03.2019 ПК-14-ПР/2019 "Вилно селище в ПИ с идентификатор 62004.12.367 в м. "Ачмите", земл. на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с възложител: Я. К. Г., Т. Г. Т., Й. Г. Т.
 • 20.03.2019 ПК-13-ПР/2019 "Изграждане на мобилна мандра за производство на млечни продукти с капацитет 200 литра/ден, в ПИ с идентификатор 53285.23.3, м. "Осена", по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ЕКО ХИДРО 90" ООД
 • 12.03.2019 ПК-12-ПР/2019 "Разширение на гробищен парк УПИ I-24 "За гробищен парк" с ПИ с идентификатор 48876.44.25, м."Енечето", в земл. на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ..... с възложител: Община Пазарджик
 • 08.03.2019 ПК-11-ПР/2019 "Изграждане на фотоволтаична система за захранване на собствени консуматори, инжектори и помпено съоръжение в съществуваща садкова инсталация на територията на Рибарник в имот № 000898", в земл. на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД
 • 08.03.2019 ПК-10-ПР/2019 "Разработване и прилагане на екологосъобразни технико-технологични параметри за устойчива експлоатация на рибовъдна ферма за деликатесни видове риби при прилагане на нанотехнология" в ПИ с идентификатор 65468.135.54, м. "Баталите" по КККР на с. Сбор, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: "БИОХЕРБА Р" ООД
 • 07.03.2019 ПК-09-ПР/2019 "Изграждане на хотел" в ПИ с идентификатор 10450.137.48 (стар номер на ПИ 137023 по КВС), м. "Делове" по КККР на гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: "ВЕЛИКА ТУРС ПРОПЪРТИЗ" ЕАД
 • 06.03.2019 ПК-08-ПР/2019 "Изграждане на ваканционно селище с хотелска част" в ПИ 10450.137.51, м. "Делове" по КК на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик .... с възложител: "БОЖУРЛЕНД" ООД
 • 28.02.2019 ПК-07-ПР/2019 "Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от пластмаса" в ПИ с идентификатор 55155.508.417 (УПИ I-417, за производство и услуги), кв. 18 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: "ЮНАЙТИД ПЛАСТИК" ООД
 • 22.02.2019 ПК-06-ПР/2019 "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци" в м. "Реповица", земл. на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик ...... с възложител: Община Велинград
 • 08.02.2019 ПК-05-ПР/2019 "Изграждане на нова варова пещ за производство на негасена вар", на площадка завод "Огняново", м. "Срещу баира", в земл. на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .... с възложител: "Огняново К" АД
 • 07.02.2019 ПК-04-ПР/2019 "Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки - туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенни нужди, помпена станция, барбекю и беседки" в УПИ V-371, 374, кв. 41 по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик .... с възложител: "КЕМПФАЙЪР БГ" ЕООД
 • 31.01.2019 ПК-03-ПР/2019 "Извършване на нова дейност R3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, вкл. чрез компостиране и др. процеси на биологична трансформация на съществуваща площадка" в ПИ с идентификатор 55155.508.407, кв. 19 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .....с възложител: "ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД
 • 25.01.2019 ПК-02-ПР/2019 "Трасе на общински път от гробищен парк по регулацията на гр. Септември", преминаваща през земл. на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик ..... с възложител: Община Септември
 • 07.01.2019 ПК-01-ПР/2019 Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци" в ПИ № 062001, м. "Кичук Чал", земл. с. Синитево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ...... с възложител: "СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ" ЕООД
 • 27.12.2018 ПК-46-ПР/2018 "Изграждане на "Автокомплекс" в ПИ № 032523, м."Влаьов дол", в земл. на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик .... с възложител: "КРОТОН АУТО" ООД
 • 21.12.2018 ПК-45-ПР/2018 "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци" в УПИ X-314, кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик .... с възложител: В. Г. Г.
 • 18.12.2018 ПК-44-ПР/2018 "Преустройство на съществуваща производствена сграда с идентификатор 55155.508.432.2 и въвеждане в експлатация на Инсталация за производство на полимерна тъкан от РЕТ гранулат и/или почистени и изпрани полимерни флейки", в ПИ с идентификатор 55155.508.432, кв.16 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ..... с възложител: "ПЕТЕКОФЛЕКС-ПЕФ" ООД
 • 12.12.2018 ПК-43-ПР/2018 "Изграждане на МВЕЦ "Щатливеца" на регулирани води в участък след долен изравнител на ВЕЦ "Алеко" за добив и производство на ел. енергия от възобновяем енергиен източник" в земл. на с. Главиница и с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик ...... с възложител: "Консепта" ЕООД
 • 03.12.2018 ПК-42-ПР/2018 "Изграждане и експлоатация на "Къмпинг" в ПИ с идентификатор 02837.13.79, м. "Под мандра", по КККР на гр. Батак. общ. Батак, обл. Пазарджик .... с възложител: Л. Б. К.
 • 29.11.2018 ПК-41-ПР/2018 "Изграждане на хотели и вилни сгради" в ПИ с идентификатор 62004.12.522, м."Ачмите", в земл. на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл.Пазарджик ..... с възложител: А. Г. Г.
 • 27.11.2018 ПК-40-ПР/2018 "Изграждане на складова база за строителни материали - готови изделия" в ПИ с идентификатор 55155.22.243, м."Съзлъка", в земл. на гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Г. К. Н.
 • 16.11.2018 ПК-39-ПР/2018 "Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води - тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на съществуващ обект: ВЕЦ "Пещера" в ПИ с идентификатор 56277.1.1909, м."Баташки път", по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "НЕК" ЕАД, предприятие "ВЕЦ"
 • 15.11.2018 ПК-38-ПР/2018 "Търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга" в УПИ I-32 "За търговия и услуги, автосервиз, автокъща и автоморга", м. "Айдарица", с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик .... с възложител: К. Г. В.
 • 07.11.2018 ПК-37-ПР/2018 "Садкова система за отглеждане на аквакултури в ПИ № 141055 и фотоволтаични съоръжения и сгради в ПИ № 141059" в земл. на с.Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик .... с възложител: "АТ ФИШ" ЕООД
 • 01.11.2018 ПК-36-ПР/2018 "Изграждане на три инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацефтични продукти, две инсталации за смесване, склад за технически материали и разпрашителна сушилня". в имоти с идентификатори: 56277.3.1311, 56277.3.1310, 56277.3.1313, м."Луковица", в земл. на гр. Пещера, общ.Пещера, обл. Пазарджик .... с възложител: "БИОВЕТ" АД
 • 30.10.2018 ПК-35-ПР/2018 "Паркинг, търговия и услуги" в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 488.76.6.14, 488.76.6.15 и 488.76.6.16, м."Черни могили" по КККР в с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Л. Д. Т.
 • 26.10.2018 ПК-34-ПР/2018 "Рекултивация на съществуващо сметище" в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1289, м. "Луковица" по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик ...... с възложител: Община Пещера
 • 26.10.2018 ПК-33-ПР/2018 "Изграждане на хотел - апартаментен тип, СПА, услуги, басейн , търговия и обществени услуги" в поземлен имот с идентификатор 10450.95.162, м."Осово бърдце", по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: Ю.Г.Ч.
 • 12.10.2018 ПК-32-ПР/2018 "Вилно застрояване и изграждане на сондаж" в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394.320, м."Фетенци" по КККР на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ...... с възложител: Л. К.
 • 27.09.2018 ПК-31-ПР/2018 "Пускане в действие на нов водогреен котел на твърдо гориво (изрезки и дърва) за отопление на сградата на производствената площадка за производство на мебели в гр.Велинград", УПИ IV-6405, кв.831 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: "ПАМИ 2" ООД
 • 21.09.2018 ПК-30-ПР/2018 "Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили (ИУМПС)" в ПИ с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр. Пещера, с възложител: А* Г* Г*
 • 10.09.2018 ПК-29-ПР/2018 "Изграждане на аквакултурна ферма" в акваторията на язовир в м."Азмака". земл. на с.Цар Асен, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, ..... с възложител: "АКВАТИКА БИЛД" ЕООД
 • 24.08.2018 ПК-28-ПР/2018 "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември" в поземлени имоти (ПИ) №№ 000840 и 000839, м. "Горни башали" в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 16.08.2018 ПК-27-ПР/2018 "Изграждане на железопътен индустриален клон, който свързва гара Септември с индустриален поземлен имот № 00021", м."Кайраците" в земл. на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "МАРКЕТ СЪРВИС" ЕООД
 • 06.08.2018 ПК-26-ПР/2018 "Изграждане на малък цех за производство и бутилиране на никоалкохолна напитка - бира" в УПИ ХП-5, кв.14, по плана на с.Сарая, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: И. Б. Е.
 • 03.08.2018 ПК-25-ПР/2018 "Ферма за отглеждане на патици " в ПИ №010010 и №010011, м."Колибите", в земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЮЖЕН 1" ООД
 • 31.07.2018 ПК-24-ПР/2018 "Производствена база за компост" в ПИ № 222001, съставляващ УПИ II-222 "цех за производство на дървени пелети", в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "ТАБАКОВ-74" ЕООД
 • 13.07.2018 ПК-23-ПР/2018 "Създаване на обект за преработка на мляко" в ПИ с идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м."Студен дол" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера. обл.Пазарджик ..... с възложител: "ХИДРОЛЕС" ЕООД
 • 13.07.2018 ПК-22-ПР/2018 "Разполагане на мобилно съоръжение /пресевна инсталация/ в част от ПИ с идентификатор 81089.10.380, м."Горна авлия", в земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: ЕТ "ИЛИЯ КИНОВ"
 • 12.07.2018 ПК-21-ПР/2018 "Изграждане на ваканционно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.5.552 (по предходен план ПИ № 009076), м."Селище" по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик, с възложител: "ДАТ 1" ЕООД
 • 10.07.2018 ПК-20-ПР/2018 "Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище", общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ...... с възложител: Община Панагюрище
 • 06.07.2018 ПК-19-ПР/2018 "Изграждане на тръбен кладенец захранващ цех за обработка орехи" в ПИ №007057, м."Велчова черника", земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ...... с възложител: "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 06.07.2018 ПК-18-ПР/2018 "Преустройство на съществуващи сгради във ферма за отглеждане на патици" в ПИ с идентификатор 72713.57.68 и ПИ с идентификатор 72713.57.70, м. "зад корията" по КККР на с.Тополи дол, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЛУЛЧЕВ 55" ЕООД
 • 29.06.2018 ПК-17-ПР/2018 "Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на ПИ №№ 007002, 007003, 007004, 007005, 007010, 007011, 007014, 007033, 009003, 009004, 009005 и 009121 .... м."Сивек", в земл. на гр.Велинград, общ.Велинград .... с възложител: Община Велинград
 • 11.06.2018 ПК-16-ПР/2018 "Отглеждане на рима в собствен рибарник" в имот с идентификатор 55155.14.69, м. "Ахмедов гьол", в землището на гр. Пазарджик, с възложител: "ДИЧИ" ООД
 • 11.06.2018 ПК-15-ПР/2018 "Мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене и кашкавал" в УПИ Х - "селскостопански двор", кв. 27 по регулационния план на с. Фотиново, общ. Батак, с възложител: "АГРОБИОМЕД" ЕООД
 • 06.06.2018 ПК-14-ПР/2018 "Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене, кашкавал, суроватъчна извара и кисело мляко", в УПИ I-47, м."Калейца" в земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "АГРОБИОМЕД" ЕООД
 • 06.06.2018 ПК-13-ПР/2018 "Ремонт и реконструкция на язовир "Ямата" за отглеждане на аквакултури" в земл. на с.Баня, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: "АКВА-ЕКОФИШ" ЕООД
 • 16.05.2018 ПК-12-ПР/2018 "Закриване на рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци" в ПИ № 000176, земл. на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ..... с възложител: Община Лесичово
 • 16.05.2018 ПК-11-ПР/2018 "Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане" в ПИ с идентификатор 03592.1.2239, м."Крайчинец" по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "АЛЕКСА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 14.05.2018 ПК-10-ПР/2018 "Изграждане на кланичен цех, в УПИ I - "За отглеждане на животни и кланичен цех" /ПИ 047076/, м."Еловата", земл. на с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик и "Изграждане на предприятие за преработка на краве и козе мляко", в УПИ IV - "За отглеждане на животни и мандра" /ПИ 047064/, м.Еловата, земл. на сКръстава , общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: "Лазев" ЕООД
 • 10.04.2018 ПК-09-ПР/2018 "Хотел - апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги" - разширение върху допълнителна площ чрез присъединяване на ПИ №150077, м."Вельовица" към ПИ № 150127 м."Вельовица" по КВС на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВИП 2005" ЕООД
 • 30.03.2018 ПК-08-ПР/2018 "Предприятие за производство на картофено нишесте" в ПИ № 057029, м."Далъка", земл. на с.Сарая, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "РЕИД КЪМПАНИ" ООД
 • 30.03.2018 ПК-07-ПР/2018 "Изграждане на трета площадка за третиране на неопасни отпадъци" в ПИ с идентификатор 55155.508.396, по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Репак груп" ЕООД
 • 19.03.2018 ПК-06-ПР/2018 "Жилищно застрояване" в ПИ с идентификатор 56277.3.1296 по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя .... с възложител: Фондация "Тръст за социална алтернатива"
 • 14.03.2018 ПК-05-ПР/2018 "Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)" в УПИ XXI, бивш стопански двор на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Митко Алексиев"
 • 01.02.2018 ПК-04-ПР/2018 "Разширение на съществуващ данъчен склад" в ПИ с идентификатор 55150.13.177, м."Чукур савак", земл. на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ТСТ ОЙЛ" ЕООД
 • 18.01.2018 ПК-03-ПР/2018 "Изграждане на кариера за добив на скални блокове в концесионна площ "Бялото" (69.561 дка), землище на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ "КАРТ-ИНВЕСТ-ГЕОРГИ КАРТАЛОВ", гр. Брацигово
 • 10.01.2018 ПК-02-ПР/2018 "Създаване на насаждения от ягоди, малини, кайсии и касис, проектиране и изграждане на система за капково напояване и тръбен кладенец за напояването им" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "БИОФРУТА" ЕООД
 • 09.01.2018 ПК-01-ПР/2018 "Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изграждане на автосервиз и магазин за авточасти и продажба на моторни превозни средства втора употреба в УПИ V-9 "за промишлени и складови дейности" съставляващ ПИ с идентификатор 15271.203.9 в земл. на с.Говедаре. общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "БОБИКАР 2" ЕООД
 • 22.12.2017 ПК-82-ПР/2017 "Обновяване на технологично оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица, находящо се на територията на "Орика Мед България" АД, гр.Панагюрище" ..... с възложител:"Орика Мед България" АД
 • 22.12.2017 ПК-81-ПР/2017 "Възстановяване и модернизиране на риболюпилня за студенолюбиви риби (пъстървови) "Клептуза", в УПИ VII-5841 "За рибарник", кв.393, по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВЕЛИНФИШ" ООД
 • 19.12.2017 ПК-80-ПР/2017 "Преустройство и разширение на кланица в предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 7 тона трупно месо на ден" в ПИ № 000518, земл. на с.Звъничево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "МЕКОН" ЕООД
 • 13.12.2017 ПК-79-ПР/2017 "Изграждане на топилня и преработка на животински мазнини в УПИ VI-222 (съставляващ ПИ № 000222) и изграждане на цех за производство на дървени пелети в УПИ II-222 ( съставляващ ПИ № 000222), в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Доан 69 - Сунай Караасан"
 • 05.12.2017 ПК-78-ПР/2017 "Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 2 (два) нови тръбни кладенеца (ТК) за питейно-битово водоснабдяване на селата Ивайло, Драгор, Сарая и Добровница, както и на град Пазарджик (северна част) в имот № 60, УПИ-Помпена станция, по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ...... с възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД
 • 24.11.2017 ПК-77-ПР/2017 "Изграждане на система за капково напояване на пипер" в земл. на с.Попинци, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ........ с възложител: "ФЛОРА ЮРЪП" ООД
 • 22.11.2017 ПК-76-ПР/2017 "Създаване на насаждения с храстовидни боровинки" в ПИ № 131004, 002002, 002001, в земл. на с.Левски, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: Х. Д. М.
 • 21.11.2017 ПК-75-ПР/2017 "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла /розоварна/" в ПИ № 438018, м."Кътево кладенче", в земл. на с.Радилово, общ.Пещера, обл.Пазарджик ...... с възложител: "НАР-РЯДКОВ" ЕООД
 • 16.11.2017 ПК-74-ПР/2017 "Спортна площадка в ПИ № 143041 и индивидуално вилно строителство в ПИ № 143042, м."Голяма и малка крушици", по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ФЕЙЗАЛ" ЕООД
 • 13.11.2017 ПК-73-ПР/2017 "цех за производство на плодови сокове" в УПИ I-016028, търговия и услуги по плана с.Мокрище, м."До р.Марица", общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Д. Й. Г.
 • 10.11.2017 ПК-72-ПР/2017 "Разширение на площадка за производство на мебели с монтиране на котел на твърдо гориво и сушилня за дървен материал" в ПИ с идентификатор 55155.505.118, гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик ..... с възложител: "НИКОЛЕТТИ" АД
 • 31.10.2017 ПК-71-ПР/2017 "Закупуване и монтиране на котел на твърдо гориво за нуждите на съществуваща оранжерия, изградена в ПИ № 000119, м."Бостаните", в земл. на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "999-ЕКОФРУТ" ЕООД
 • 24.10.2017 ПК-70-ПР/2017 "Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, м. "Просовето", земл. на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Брацигово
 • 13.10.2017 ПК-69-ПР/2017 "Изграждане на рибарник" в ПИ № 122001, м."Елшика", земл. на с.Щърково, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ..... с възложител: Г. Н. Г.,
 • 26.09.2017 ПК-68-ПР/2017 "Изграждане на два броя тръбни кладенци" в ПИ с идентификатор 55155.4.255, м."Сас пара" и ПИ с идентификатор 55155.2.18, м."Кара гьол", земл. на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "МАРИЦА-2007" ООД
 • 14.09.2017 ПК-67-ПР/2017 "Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с млечни продукти", в поземлен имот № 022070, м."Транишица", в земл. на с.Габровица, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Марков 88" ООД
 • 05.09.2017 ПК-66-ПР/2017 "Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси" в ПИ № 000352, земл. на с. Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик ...... с възложител: "ИМПРЕГНАЦИЯ 2000" АД
 • 05.09.2017 ПК-65-ПР/2017 "Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор № 06207.3.576, м."Шавариеви Ливади" по КККР на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ВАДА КОНСУЛТ" ЕООД
 • 30.08.2017 ПК-64-ПР/2017 "Инсталация за рециклиране на пластмаси" в поземлен имот с идентификатор 55155.508.763, кв.4 по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД
 • 28.08.2017 ПК-63-ПР/2017 "Газоснабдяване на община Септември", с подобект "Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090" ... в земл. на с.Ветрендол, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "Ситигаз България" ЕАД
 • 21.08.2017 ПК-62-ПР/2017 "Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури" в УПИ I - 40, 41, 43, 44, 656 - предприятие за преработка на селскостопанска продукция, кв.16 по плана на с.Бъта, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ИНА" ЕООД
 • 15.08.2017 ПК-61-ПР/2017 "Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води с последващо изграждане на 1 (един) брой тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на селата Черногорово, Крали Марко,и Пищигово" в ПИ № 035233, м."Лаката", в земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД
 • 07.08.2017 ПК-60-ПР/2017 "Създаване на насаждения с лешници, проектиране и изпълнение на система за капково напояване и изграждане на един тръбен кладенец за напояването им" в земл. на с.Юнаците, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ЙОР ФРУТС" ЕООД
 • 04.08.2017 ПК-59-ПР/2017 "Нови улици, детски площадки и паркинг в м."Черновръх" в ПИ № 400001 по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница и ПИ № 405004 в земл. на с.Побит камък, общ.Сърница, обл.Пазарджик с възложител: Община Сърница
 • 31.07.2017 ПК-58-ПР/2017 "Индивидуално вилно строителство" в ПИ с идентификатор 02837.11.293, м."Корията" по КК на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик. ...... с възложител: П. Т. Т.
 • 31.07.2017 ПК-57-ПР/2017 "Индивидуално вилно строителство" в ПИ с идентификатор 02837.11.186, м."Корията" по КК на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик. ...... с възложител: Р. П. Т.
 • 24.07.2017 ПК-56-ПР/2017 "Изграждане на оранжерия за плододаващи ягоди" в имот № 051001, м."Водениците", в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ....... с възложител: М. Н. Ш.
 • 24.07.2017 ПК-55-ПР/2017 "Работен проект за рекултивация на депо "Черни ниви" /"Окопана" в ПИ №№ 000171, 000175 и 000174, м."Черни ниви", в земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Стрелча
 • 11.07.2017 ПК-54-ПР/2017 "Изграждане и експлоатация на обекти "За жилищно строителство" в ПИ № 013027 и ПИ № 013669, местност "Гермето" в землището на гр. Септември, с възложители: В* С* М*
 • 05.07.2017 ПК-53-ПР/2017 "Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти, площадка за отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и разкомпектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ III - 162 (ПИ № 003162), м."Каменна поляна" по КВС на земл. с.Семчиново, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "Жоро Бонжолов" ЕООД
 • 21.06.2017 ПК-52-ПР/2017 "Преустройство на съществуващи помещения в зайцеферма етапно: 1-ви етап-център за угояване и размножаване; 2-ри етап - помещение за фураж" в ПИ №006036, м."Гьола", в земл. на с.Карабунар, общ.Септември .... с възложител: ЗК "Карабунар"
 • 19.06.2017 ПК-51-ПР/2017 "Оранжерия /от два блока/ за ягоди и метален навес" в ПИ № 020148, м."Колибите", в земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ИВА СТЕФ" ЕООД
 • 16.06.2017 ПК-50-ПР/2017 "Изграждане и експлоатация на жилищни сгради в ПИ № 021003 и ПИ № 021025, в м. "Пенева нива", землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, с възложител: *****
 • 30.05.2017 ПК-49-ПР/2017 "Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.175.. м. "Просовето", земл. на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Брацигово
 • 19.05.2017 ПК-48-ПР/2017 "Разширение на ферма "Свобода" чрез изграждане на стопански сгради с доилно помещение за отглеждане на овце и стопанска сграда за отглеждане на пуйки в УПИ I-47, м."Калейца", в земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ...с възложител: ЕТ "Агро-атракт-Катя Дилова"
 • 19.05.2017 ПК-47-ПР/2017 "Изграждане на гараж и помещение за отглеждане на пъдпъдъци" в УПИ XIII-805, кв.78 по плана на с.Виноградец, общ.Септември, обл.Пазарджик .... свъзложител: И.И.Т.
 • 17.05.2017 ПК-46-ПР/2017 "Рехабилитация, реконструкция и изграждане на изцяло нови участъци на път PAZ 2063 /84306/ III-843, Велинград - п.к. Грашево /Абланица-Цветино - връзка с път PAZ 1062 /BGL 1350, п.к. II-84-Аврамово-Рохлева-Биркова-Кръстава - /III-843/" ...... с възложител: Община Велинград
 • 15.05.2017 ПК-45-ПР/2017 "Отклонение от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава/ III-843 за с.Кандьови, общ.Велинград ... с възложител: Община Велинград
 • 12.05.2017 ПК-44-ПР/2017 "Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал" в земл. на с.Сбор, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Биохерба Р" ООД
 • 12.05.2017 ПК-43-ПР/2017 "Площадка за третиране на отпадъци" в ПИ с идентификатор 55155.508.279 по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ...... с възложител: "ЕНЕРБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСТРАКШЪН" ООД
 • 05.05.2017 ПК-42-ПР/2017 "Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като допълнение към гориво на съществуваща инсталация за производство на електрическа и топлоенергия" в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Родопи" АД
 • 28.04.2017 ПК-41-ПР/2017 "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" в УПИ V - производствени и складови дейности /ПИ с идентиф. 03592.503.1690/, кв.74 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ХЕН ХАУС" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-40-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности /ПИ с идентифи. 03592.503.543/, кв.116А по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ГОЛД БАРН" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-39-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности, кв.121 /ПИ с идентиф. 03592.503.1692/ ........ по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЛА ФАТТОРИЯ" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-38-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопнски дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности /ПИ с идентифи. 03592.503.1678/, кв.75 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ПРОФАРМ 2000" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-37-ПР/2017 "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" в УПИ III - "производствени и складови дейности /ПИ с идентиф. 03592.503.1866/, кв,120 по плана на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ХЕПИ ЧИК" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-36-ПР/2017 "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в УПИ I - 1679, 1680 "производствени и складови дейности, кв,76 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЛУКА ИНДУСТРИ" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-35-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопнски дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности/ПИ с идентиф. 03592.503.1698/, кв.78 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ФАРМ ИМПЕКС" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-34-ПР/2017 "Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на бройлери" в УПИ I - 1684, 1695, 544, 545 "производствени и складови дейности", кв.74 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ГАЛЛИНЕРО" ЕООД
 • 28.04.2017 ПК-33-ПР/2017 "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в УПИ II - производствени и складови дейности, кв,122 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "БГ КАПРА" ЕООД
 • 26.04.2017 ПК-32-ПР/2017 "Производство на млечни продукти, търговия и услуги" в ПИ № 091108, м."Лочките" в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик .... с възложител: ЕТ "ФИК-ФАТМЕ КАРАДЖОВА"
 • 24.04.2017 ПК-31-ПР/2017 "Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци" в ПИ № 001681 в земл. на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЗЕМЕЛЕ АГРО" ООД
 • 20.04.2017 ПК-30-ПР/2017 "Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/г." в ПИ № 000086, м."Вучата могила", земл. на с.Дъбравите, общ.Беловом обл.Пазарджик .... с възложител: Община Белово
 • 18.04.2017 ПК-29-ПР/2017 "Изграждане на водоем в ПИ № 099072, м."Нежвица" и път за сметка на част от ПИ № 218001, в земл. на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Велинград
 • 13.04.2017 ПК-28-ПР/2017 "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондаж за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в ПИ № 084011" м."Дундарица", в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ОРАНЖЕРИЯ 7" ЕООД
 • 10.04.2017 ПК-27-ПР/2017 "Трасе на обслужващ път от полски път ПИ № 001020 до ПИ № 001032" в м."Дунела" по КВС на земл. с.Славовица, общ.Септември, обл.Пазарджик ...... с възложител: Община Септември
 • 07.04.2017 ПК-26-ПР/2017 "Изграждане на стопанство за отглеждане на кокошки носачки по алтернативни системи на фирма "Агродаймер" ЕООД в УПИ I-6,7,8,9,10,11,12,13 - "За животновъдна и производствена дейност", м."Асмалъка" в земл. на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Агродаймер" ЕООД
 • 03.04.2017 ПК-25-ПР/2017 "Трасе на общински път от път до ВРЗ - гр.Септември до път IV клас гр.Септември - гр.Ветрен", преминаващ през земл. на гр.Септември и гр.Ветрен, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: Община Септември
 • 29.03.2017 ПК-24-ПР/2017 "Рехабилитация и реконструкция на път PAZ 1062/BGL 1350, п.к. II-84-Аврамово-Рохлева-Биркова-Кръстава - /III-843/, в участъка Кръстава - /III-843, м.Грънчарица" .... с възложител: Община Велинград
 • 24.03.2017 ПК-23-ПР/2017 "Развитие на находище "Баня" чрез пълноценно използване на природния ресурс - минерална вода" ..... с възложител: Община Панагюрище
 • 22.03.2017 ПК-22-ПР/2017 "Изграждане на оранжериен комплекс за домати и краставици, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондажи за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ПИ №№ 131115, 133086 и закупуване на земеделска техника" в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с възложител: "ДЕЙВ-2007" ЕООД
 • 22.03.2017 ПК-21-ПР/2017 "Нови улици, детски площадки и паркинг в местно "Черновръх" по КВС на с. Кръстава, общ. Велинград, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 16.03.2017 ПК-20-ПР/2017 "Площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци" в ПИ № 033021 по КВС на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ...... с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 14.03.2017 ПК-19-ПР/2017 "Разширяване на съществуващ гробищен парк" в ПИ с идентификатори 55155.13.56, 55155.13.57, 55155.13.58, 55155.13.59, 55155.13.60, 55155.13.61 в м."Чучур Савак" по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 14.03.2017 ПК-18-ПР/2017 "Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения" в ПИ №№ 006057, м."Хаджийски ливади", №№ 011050, 011051, 011052, м."Прекия път", №№ 009018, 009031, 009034, м."Песо поле", ....№№ 008039, 008052, 008060, м."Алъ пара", земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, общ.Пазарджик .... с възложител: "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 14.03.2017 ПК-17-ПР/2017 "Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения" в ПИ №№ 009052, 009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м."Песо поле", земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, общ.Пазарджик .... с възложител: ЗП Х. Е. Г.
 • 09.03.2017 ПК-16-ПР/2017 "Подобряване на условията на язовир "Малка Мътница" за извършване на ефективна рибопроизводствена дейност" в акваторията на язовир "Малка Мътница", земл. на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВАЛ КОНСТРУКТОРС-78" ЕООД
 • 07.03.2017 ПК-15-ПР/2017 "Преработка на скрап - чугун (отпадъци от черни метали) за производствени нужди" в УПИ II-108, кв.81 по плана на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ГЕРКАНД" ООД
 • 07.03.2017 ПК-14-ПР/2017 "Изграждане на рибарник, сондаж и ново трасе на ел.кабел СН 20 kV" в ПИ № 021100 (образуван от ПИ 021049), м.'"Главория" по КВС на с.Памидово, общ.Лвсичово, обл.Пазарджик, с възложител: "ДИМ-КАРС" ЕООД
 • 06.03.2017 ПК-13-ПР/2017 "Създаване на насаждения с ябълки, изграждане на система за капково напояване и един тръбен кладенец за напояването им" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "БИОФРУТА" ЕООД
 • 28.02.2017 ПК-12-ПР/2017 "Ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец", в поземлен имот № 074340, м."Св.Никола", в земл. на с.Баня, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: "Фишбон" ЕООД
 • 27.02.2017 ПК-11-ПР/2017 "Изграждане на пристройка към съществуваща кравеферма за производство на млечни продукти" в УПИ IV-32, за краварник, образуван от ПИ №912032, м."Орешака", в земл. на с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: ЗП В.Г.Д.
 • 17.02.2017 ПК-10-ПР/2017 "Трасе на общински път от път II-84 с.Звъничево - с.Ветрен дол до път III-3706 с.Паталеница - с.Ветрен дол, по КВС на землище с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: Община Септември
 • 15.02.2017 ПК-09-ПР/2017 "Изграждане на нова кравеферма" в УПИ XXIX-723, "За производствена, складова и животновъдна дейност" (образуван от УПИ XXVI-121,"За производствена, складова и животновъдна дейност"- поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), м."Долна Бялча" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "БИОГРИЙН ПЕЩЕРА" ЕООД
 • 13.02.2017 ПК-08-ПР/2017 "Изграждане на животновъдно стопанство за угояване на телета" в УПИ XXX-724 "за производствена, складова и животновъдна дейност"... ПИ с идентификатор 56277.2.402, м."Долна бялча" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "АГРО ГРИЙН СИТИ 81" ЕООД
 • 13.02.2017 ПК-07-ПР/2017 "Изграждане на лаборатория за разработване на готови лекарствени средства за ветеринарна практика в УПИ I-3480, кв.164 по плана на гр.Пещера и реконструкция на складово стопанство за монтаж на филтърпреса за водни суспензии и монтиране на силози за производствената площадка на "Биовет АД", в УПИ II-ЗМП, кв.132 по плана на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Биовет" АД
 • 13.02.2017 ПК-06-ПР/2017 "Създаване на трайни насаждения от сливи на площ 25 дка в ПИ №№ 119140, 119142, 000783, м."Ливадски ливади", десертно лозе на площ от 31 дка в имоти с №№ 144171, 137144, м."Кьорава кория" и изграждане на с-ма за капково напояване на площ 116,50дка в имоти с №№1191140, 1191142 ..... в земл. на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител ЗП * * *
 • 03.02.2017 ПК-05-ПР/2017 "Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битоеи отпадъци и поземлен имот с идентификатор 62004.4.284 по КККР на гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик" .... с възложител: Община Ракитово
 • 31.01.2017 ПК-04-ПР/2017 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис" в ПИ №№ 063040, 063039 и 063041, м."Гьола" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЛАШШ" ЕООД
 • 31.01.2017 ПК-03-ПР/2017 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с лешникови насаждения" в ПИ № 064013, м."Гьола" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЛАШШ" ЕООД
 • 31.01.2017 ПК-02-ПР/2017 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец и система за капково напояване за водоснабдяване на земеделска площ засадена с касис" в ПИ № 064006, м."Гьола" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЛАШШ" ЕООД
 • 27.01.2017 ПК-01-ПР/2017 "Реконструкция и основен ремонт на оранжерии и обслужващи сгради" в ПИ №55302.68.408, м."Чукарите" по КККР на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВОДОПАД КОНСУЛТ" ЕООД
 • 28.12.2016 ПК-75-ПР/2016 "Създаване на 30 дка трайни насаждения - десертни лозя и изграждане на система за капково напояване" в ПИ №021002, 021003, 021036, 021037, 021038 и 021043, м."Шаровица" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД
 • 28.12.2016 ПК-74-ПР/2016 "Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса", на площадката на когенерираща централа - Биовет, в УПИ I-3468, кв.172, по плана на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "ГРИЙНБЪРН" ЕООД
 • 20.12.2016 ПК-73-ПР/2016 "Разширение на съществуващо предприятие за преработка на сурово краве мляко и производство на кисело мляко и сирене, чрез изграждане на ново котелно помещение и въвеждане в експлоатация на нов котел" в парцел VIII-175, кв.19 по регулационния план на с.Козарско, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ИНТЕР-Д" ЕООД
 • 20.12.2016 ПК-72-ПР/2016 "Изграждане на съвременна производствена база за угояване на едри преживни животни (ЕПЖ) в част от ПИ №053067, м."Растето", в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик и свързания с него ПУП-ПЗ за строителство без промяна на предназначението на земеделска земя .... с възложител: "АГРОДЖИ 81" ЕООД
 • 20.12.2016 ПК-71-ПР/2016 "Изграждане на система за капково напояване на овощни дръвчета, захранвана от собствен водоизточник - тръбен кладенец" в ПИ №№ 146084, 146002, м."Широкия път" и ПИ №145006, м."Мишеви каваци", в земл. на с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "КАП КОНСУЛТ" ЕООД
 • 09.12.2016 ПК-70-ПР/2016 "Използване на оризови люспи и слънчогледови люспи, като допълнение към гориво на съществуващ парен котел", в границите на производствена площадка на "Яна" АД - гр.Панагюрище - ПИ с идентификатор 55302.501.3909, кв. 234 по КККР на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик .... с възложител: "Яна" АД
 • 08.12.2016 ПК-69-ПР/2016 "Създаване на 67,621 дка черешова градина и изграждане на система за капково напояване" в ПИ №040084, м."Димов кладенец", в земл. на с.Пищигово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "САН" ООД
 • 08.12.2016 ПК-68-ПР/2016 "Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника, офис и ограда, създаване на кайсиеви насаждения по биологичен способ със система за капково напояване и закупуване на селско стопанска техника с прикачен инвентар" в ПИ №№ 906001, 906002, 906003, м."Орешака", земл. с.Огняново, общ.Пазарджик .... с възложител: "ЕКОНЪТ" ЕООД
 • 02.12.2016 ПК-67-ПР/2016 "Изграждане на четири броя тръбни кладенци" в ПИ № 203042, м."Горни лозя", земл. на с.Говедаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЕЛЧО ИНВЕСТ" ЕООД
 • 02.12.2016 ПК-66-ПР/2016 "Птицевъдна ферма, складови и производствени дейности" в ПИ № 011048, м."Адата", земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "МЕГА ОЙЛ 2000" ЕООД
 • 30.11.2016 ПК-65-ПР/2016 "Аварийно изграждане на бетонна стена по поречието на река Телки дере, с цел предотвратяване заливането на жилищни сгради и инфраструктури от наводнение, с.Гелеменово, обл.Пазарджик" .... с възложител: Община Пазарджик
 • 28.11.2016 ПК-64-ПР/2016 "Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот №000406, капково напояване, ремонт ..... в имот №002468", в земл. на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "АГРИНУТ" ЕООД
 • 28.11.2016 ПК-63-ПР/2016 "Петролна база" в ПИ №385017, м."Бунара" в земл. на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ЛЕОГАЗ 80" ЕООД
 • 24.11.2016 ПК-62-ПР/2016 "Изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване на нова черешова градина и масив с маслодайни рози" в ПИ №038201, м."Кьосови грамади", в земл. на гр.Ветрен, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "ХОЛИСНА" ЕООД
 • 16.11.2016 ПК-61-ПР/2016 "Изграждане на компостираща инсталация" в поземлен имот №387010, част от ПИ №387003, м."Бунара" по КВС на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД
 • 16.11.2016 ПК-60-ПР/2016 "Оранжериен блок за отглеждане на зеленчуци" в имот № 001258, в земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: "ГРИЙНХАУС СТРЕЛЧА" АД
 • 16.11.2016 ПК-59-ПР/2016 "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение за напояване на трайни насаждения в земл. на с.Виноградец с ЕКАТТЕ 11154 общ.Септември, м."Ала Тепе" и покупка на земеделска техника" .... с възложител: "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" ЕООД
 • 14.11.2016 ПК-58-ПР/2016 "Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оранжерийните блокове на дружеството, находящи се в общ.Пазарджик" .... с възложител: "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД
 • 09.11.2016 ПК-57-ПР/2016 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения" в ПИ №102004, м."Песо поле", в земл. на с.Братаница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: ЗП Г.С.З.
 • 08.11.2016 ПК-56-ПР/2016 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения" в ПИ №006057, м."Хаджийските ливади", в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 08.11.2016 ПК-55-ПР/2016 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения и система за капково напояване" в ПИ №011051, м."Прекия път", в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "ОРГАНИК НЪТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 08.11.2016 ПК-54-ПР/2016 "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения и система за капково напояване" в ПИ №009052, м."Песо поле", в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: ЗП Х.Е.Г.
 • 02.11.2016 ПК-53-ПР/2016 "Трасе на общински път от републикански път I-8 гр.София - гр.Пазарджик до НТП "Складов терен" в м."Бунара" по КВС на землище с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 14.10.2016 ПК-52-ПР/2016 Създаване на ябълкова овощна градина в земл. на с.Аканджиево, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с местоположение: ПИ №№ 000164, 028005, от КВС на с.Аканджиево, общ.Белово, обл.Пазаарджик ... с възложител: "ГАБЕР ФУУДС" ЕООД
 • 14.10.2016 ПК-51-ПР/2016 "Създаване на сливова овощна градина в землището на с.Аканджиево, общ.Белово, обл.Пазарджик" ... с местоположение: ПИ №№ 000026, 000208, 007013, 007015, 053012, 053004, 051011, 051016, 000119, 000122 от КВС на с.Аканджиево ... с възложител: "ГАБЕР-ПЛОД" ЕООД
 • 03.10.2016 ПК-50-ПР/2016 "Разширяване на дейността по събиране, съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от пластмаси, чрез увеличаване на наетата площ и монтиране на мелница с капацитет 1000 т/час .... в сграда 55155.12.156.1 в ПИ с идентификатор 55155.12.156, по КККР на гр.Пазарджик, обл.Пазарджик" ... с възложител: "ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД
 • 27.09.2016 ПК-49-ПР/2016 "Площадка за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и катализатори" в УПИ-1 за производствени дейности, кв.1 в Индустриален парк "Оптикоелектрон", гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЕКОТРОНИКА" ЕООД
 • 21.09.2016 ПК-48-ПР/2016 "Цех за консервиране на плодови и зеленчукови консерви" в ПИ №№ 002463, 050410 и 050369, в земл. с.Калугерово, общ.Лесичево, обл.Пазарджик ... с възложител: "ПЕСКАДО" ЕАД
 • 19.09.2016 ПК-47-ПР/2016 "Изграждане на модерна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък" в ПИ № 033068, м."Благовото", земл.на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Велинград
 • 19.09.2016 ПК-46-ПР/2016 "Изграждане на модерна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък" в ПИ № 065045, м."Голяма Мътница", земл.на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Велинград
 • 13.09.2016 ПК-45-ПР/2016 "Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот № 000969, м."Балтълъка", земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: ЗП Д.И.М.
 • 07.09.2016 ПК-44-ПР/2016 "Предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 5 тона трупно месо на ден" в ПИ № 001013, м."Възстановими граници" земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ПИЕМ" ЕООД
 • 02.09.2016 ПК-43-ПР/2016 "Изграждане на промишлено хале за складиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци с високо съдържание на метали" в ПИ №027344, УПИ I - 344, за производствени и складови дейности, м."Каменлив път" и изграждане на довеждащ водопровод до имота" в земл. на гр.Ветрен, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Н.В.Б.
 • 01.09.2016 ПК-42-ПР/2016 "Изпълнение на един тръбен кладенец - ТК 8а, който да дублира тръбен кладенец 8 от системата кладенци, изпълнени за производственото водоснабдяване на "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Пазарджик ... с възложител: "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ" АД
 • 01.09.2016 ПК-41-ПР/2016 "Трасе на общински път от строителни граници на с.Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м."Сунгурлука" и достигащ до рибарниците в земл. на гр.Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 01.09.2016 ПК-40-ПР/2016 "Трасе на общински път от строителни граници на гр.Септември до Стопански двор "Фермата", в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 01.09.2016 ПК-39-ПР/2016 "Изграждане на втора площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци" в ПИ с идентификатор 55155.505.1028, по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Репак груп" ЕООД
 • 26.08.2016 ПК-38-ПР/2016 "Спортен комплекс Велинград-Драгиново" в ПИ № 297114, м."Градев пог", земл. на с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик ... с възложител: община Велинград
 • 28.07.2016 ПК-37-ПР/2016 "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с индикативен капацитет 2 200 т/год/" в ПИ с идентификатор 56277.3.1315, м."Луковица" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Пещера
 • 28.07.2016 ПК-36-ПР/2016 "Трасе на общински път от републикански път IV клас гр.Септември - гр.Ветрен до Стопански двор "Фермата" в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 21.07.2016 ПК-35-ПР/2016 "Изграждане на свинеферма" в ПИ с идентификатор №56277.3.1584, м."Сухия дъбовик" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Еко грийн фарм" ЕООД
 • 14.07.2016 ПК-34-ПР/2016 "Трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до път III клас гр.Септември - с.Злокучене, земл. гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: община Септември
 • 14.07.2016 ПК-33-ПР/2016 "Трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на река Марица, земл.гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: община Септември
 • 12.07.2016 ПК-32-ПР/2016 "Водовземане на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за напояване - поливане на малинови насаждение - 890м2" в имот с идентификатор № 02837.5.409 по кадастрална карта на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Ива - Иванка Атанасова"
 • 12.07.2016 ПК-31-ПР/2016 "Изпълнение на тръбен кладенец за разширение и допълнително водоснабдяване на с.Овчеполци, общ.Пазарджик" в ПИ 000698 /ПС "Овчеполци-2"/, в земл. на с.Овчеполци, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД
 • 08.07.2016 ПК-30-ПР/2016 "Изпълнение на нов тръбен кладенец в ПИ №021002, който да подмени тръбни кладенци - ТК2 и ТК3 от ПС "Мокрище" за водоснабдяване на гр. Пазарджик", с възложител: "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД
 • 27.06.2016 ПК-29-ПР/2016 "Вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.5.482, м."Тазева къшла" по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: "КРАСИ 97" ЕООД
 • 27.06.2016 ПК-28-ПР/2016 "Изпълнение на четири тръбни кладенци за напояване на земеделски култури в землище на гр.Ветрен, общ.Септември и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията" ... с възложител: "АГРАЛЕНД" ООД
 • 23.06.2016 ПК-27-ПР/2016 "Предприятие за преработка, пакетаж и съхранение на зеленчуци с пречиствателна инсталация за питейни води и инсталация за производство на топлинна енергия от биомаса за нуждите на предприярието" в ПИ № 001258, м.Мечкерец, земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "Грийнхаус Стрелча" АД
 • 22.06.2016 ПК-26-ПР/2016 "Ферма за 50 крави" в ПИ № 000218, м."Растето", земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: ЕТ "Доан 69 - Сунай Караасан"
 • 21.06.2016 ПК-25-ПР/2016 "Екологично стопанство за отглеждане на месодайни крави с телета от порода "Блек ангъс" в ПИ №136048, м.Пенкови круши, в земл. с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ТУЛЕКС" ЕООД
 • 16.06.2016 ПК-24-ПР/2016 "Разширяване на съществуващо производство с употребата на нови отпадъчни материали", в УПИ II-053016 (ПИ с 06207.2.676), м."Спукани поляни 1" по КККР на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: "КЕРАТЕК ГРУП" ЕООД
 • 15.06.2016 ПК-23-ПР/2016 "Изграждане на дестилерия за водно-парна дестилация на розов цвят (маслодайна роза) за прозиводство на етерични масла" в ПИ №641028, м.До стадиона, земл. с.Бяга, общ.Брацигово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ДЕНИВА" ООД
 • 09.06.2016 ПК-22-ПР/2016 "Предприятие за екстракция, сушене и гранулиране на плодове, зеленчуци и билки" в ПИ 018054, м.Керемидницата, земл. на гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: "ПРО БИО 2012" ЕООД
 • 09.06.2016 ПК-21-ПР/2016 "Цех за консерви" в УПИ XXI-992 - за производство, търговия и услуги, кв.73 по плана на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Ф.С.М.
 • 07.06.2016 ПК-20-ПР/2016 "Засаждана на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване на площ от 1,6829 ха" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик; "Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение от винвнеи сортове на площ от 0,2 ха" в земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: ЗП К.Р. Г.
 • 03.06.2016 ПК-19-ПР/2016 "Изграждане на площадка за сепариране и смилане на отпадъци с код 180104 в имот с идентификатор 55155.24.205, м."Баждар Дъмга" по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "МЛ-България" АД
 • 20.05.2016 ПК-18-ПР/2016 "Изграждане на птицеферма" в ПИ № 000552 и № 000558, м."Високия бряг", в земл. на с.Щърково, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЕКО АГРО ДАР" ООД
 • 27.04.2016 ПК-17-ПР/2016 "Цех за консервиране и търговия на плодове и зеленчуци" в ПИ № 000190, в земл. на с.Радилово, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "ТЕВА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • 22.04.2016 ПК-16-ПР/2016 "Трасе на общински път и мостово съоръжение над отводнителния канал "Семчин дере" в земл. на с.Семчиново, с.Симеоновец и гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 12.04.2016 ПК-15-ПР/2016 "Месодобивно предприятие за едри преживни животни (ЕПЖ) с транжорна и производство на месни полуфабрикати и консерви" в имот с идентификатор 56277.2.402, в м.Долна бялча по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЛИДЕР МЕС" ООД
 • 07.04.2016 ПК-14-ПР/2016 "Разширение на мандра" в ПИ № 000657, м.Лочките, в земл. на гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Фик-Фатме Караджова"
 • 30.03.2016 ПК-13-ПР/2016 "Предприятие за ориз. Изграждане на сушилня за суровина - зърно, силози за съхранение на зърно, плътна и ажурна ограда, преустройство и ремонт на съществуваща сграда - Оризарна" ... с.Ковачево, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "БАЛКАН РАЙС"
 • 29.03.2016 ПК-12-ПР/2016 "Предварително третиране на петролни утайки от сондиране за проучване на нефт и газ, чрез втвърдяване на дестваща площадка за третиране на отпадъци" в ПИ с идентификатор 55155.20.112, м.Якуба, в земл. на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Людон транс" ЕООД
 • 29.02.2016 ПК-11-ПР/2016 "Монтиране на нова лентова сушилня и изграждане на нова инсталация за смесване на площадката на "Биовет" АД в УПИ II ЗМП, кв,132 по плана на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Биовет" АД
 • 24.02.2016 ПК-10-ПР/2016 "Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на риба" в имот № 000898, в земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Инертни материали" ООД
 • 23.02.2016 ПК-09-ПР/2016 "Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти и площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ V-183 и VI-185, м."Тус тепе", земл. на с.Симеоновец, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Р.И.И.
 • 18.02.2016 ПК-08-ПР/2016 "Разширение на ферма за отглеждане на пъстърва в плаващи мрежени клетки (садки) - садково стопанство за интензивно отглеждане, в зона определена за аквакултури, намиращи се в акваторията на язовир "Голям Беглик", общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: "Инфраструктурни системи и проекти" ЕООД
 • 18.02.2016 ПК-07-ПР/2016 "Изграждане на къмпинг - ресторант, бунгала за настаняване, места за каравани, места за палтки" в ПИ 02837.431055 и 02837.4.1106, м.Деловете - чешмичката по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: И.Д.К.
 • 16.02.2016 ПК-06-ПР/2016 "Изграждане на зайцеферма и кланичен цех" и "Кланичен цех за чифтокопитни животни и преработвателен цех за месо и месни продукти" в ПИ №116047, м.Калейца, земл.с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Агро атракт - Катя Дилова"
 • 15.02.2016 ПК-05-ПР/2016 "Изграждане на кланица на едро преживни животни и ограждения към нея" в УПИ XI, кв.84 по кадастралния план на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Еко Бул-Йордан Коцев"
 • 28.01.2016 ПК-04-ПР/2016 "Строеж на предприятие за преработка на мляко с пречиствателно съоръжение" в УПИ V-176005, производствена дейност и мандра, ... м."Дервишките". земл. на с.Ляхово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Деметра ДВ" ЕООД
 • 25.01.2016 ПК-03-ПР/2016 "Нови улици с о.т.1001-о.т.1047 и паркинг" в м."Пейчинова тумба" по КК на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Батак
 • 22.01.2016 ПК-2-ПР/2016 "Изграждане на МВЕЦ "Белово" ... земл.с.Менекьово, общ.Белово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Грийн лайт" ООД
 • 11.01.2016 ПК-1-ПР/2016 "Производствена сграда за монтаж на сортировъчна линия към съществуващ цех за рециклиране на пластмаси" в ПИ 55155.508.625 и 55155.508.624, кв.17, Индустриална зона по КК на гр.Пазарджик, община Пазарджик .... с възложител: "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД
 • 23.12.2015 ПК-46-ПР/2015 "Засаждане на трайни насаждения - лозя и изграждане на капкова система за напояване" в земл. на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ..... с възложител: "ВИНАРСКА ИЗБА ЛЕСИЧОВО" АД
 • 23.12.2015 ПК-45-ПР/2015 "Предприятие за производство на билки и ядкови плодове" ... кв,31 по регулационния план на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: "ХЕРБС ИНДЪСТРИ" ООД
 • 18.12.2015 ПК-44-ПР/2015 "Добив на подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл от находище "Рибарниците", "Участък-1", и "Участък-2" в земл. на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик", обл.Пазарджик ... с възложител: "КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК" ООД
 • 17.12.2015 ПК-43-ПР/2015 "Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и автосервиз" в УПИ II-126(ПИ №41126), м."Дершия гьол", в земл. на с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЛАТОРРЕ АВТО" ЕООД
 • 16.12.2015 ПК-42-ПР/2015 "Изграждане на тръбен кладенец за напояване на декоративни тревни, храстови и дървесни насаждения" в ПИ 001020, земл. на с.Юнаците, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "Цветомания" ЕООД
 • 09.12.2015 ПК-41-ПР/2015 "Разширяване на суровинната база на обект за газификация и когенерация на биомаса и производство на на гориво за газификация" ..... в земл. на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД
 • 13.11.2015 ПК-40-ПР/2015 "Осъществяване на търговска дейнсот, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ I-123007 .... м."Широките ливади", земл. на гр.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "Стайков-1" ЕООД
 • 06.11.2015 ПК-39-ПР/2015 "Цех за обработка на орехи" в ПИ "№ 007057, м."Велчова черника"в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: И.М.М.
 • 22.10.2015 ПК-38-ПР/2015 Инвестиции за внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени активи в животновъдното стопанство", в УПИ Ш-219 (ПИ № 000226), земл. с.Кап.Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "ЛИДЕР МЕС" ООД
 • 13.10.2015 ПК-37-ПР/2015 "Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на животинска и растителна биомаса в границите на свинекомплекс с.Априлци, общ.Пазарджик, с номинална мощност до 5,4MW в ПИ 000013, м."Гуджи дъб", земл.с.Априлци, общ.Пазарджик .... с възложител: "Свиком" АД
 • 08.10.2015 ПК-36-ПР/2015 "Разширяване на площадка за приемане, съхранение и дейности с ООЧЦМС (отпадъци и отломки от цветни, черни метали и сплавите им) ..... в УПИ XVII-8818, УПИ I-8820 и УПИ II-9919, кв.1013 по плана на гр.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: "Трансметал" ЕООД
 • 25.09.2015 ПК-35-ПР/2015 "Изграждане на тръбен кладенец /сондаж за вода/ и капково напояване на овощна градина от сливи и круши" в ПИ с идентификатор 55155.2.126, в земл. на гр.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Марица-2007" ООД
 • 25.09.2015 ПК-34-ПР/2015 "Промяна предназначението на земеделска земя, имот с идентификатор № 56277.2.336 в УПИ XVI-336 с отреждане за "Птицеферма" с 15000 места за отглеждане ан бройлери ... с възложител: Ж.А.Г.
 • 15.09.2015 ПК-33-ПР/2015 "Ново и модерно животновъдно стопанство" в УПИ XXVI- 402 (поземлен имот с идентификатор 56277.2.402), кв.2, м."Долна бялча" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Бионас" ЕООД
 • 15.09.2015 ПК-32-ПР/2015 "Ново, конкурентноспособно и модерно животновъдно стопанство в УПИ IV-219" в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ..... с възложител: ЕТ "Грийн тех- Теодора Паунова"
 • 07.09.2015 ПК-31-ПР/2015 "Трасе на водопровод за гравитачно напояване от язовир "Корубата-1" в земл. на с.Смилец, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ..... с възложител: "Еко хидро-90" ООД
 • 07.09.2015 ПК-30-ПР/2015 "Разширяване на действаща площадка №1, находяща се в УПИ XXIX-17, кв,1, стопански двор, с.Паталеница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик" ...... с възложител: "Формула 7" ЕООД
 • 27.08.2015 ПК-29-ПР/2015 "Разкъсване на ВЛ 110кV "Радилово" в п/ст "Пещера" в земл. на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД
 • 26.08.2015 ПК-28-ПР/2015 "Административна сграда, ограда, площадка за разкомплектоване на автомобили и навес за твърди горива" в поземлен имот с идентификатор 55155.52.6, м."Атчаир", УПИ1-60 ... с възложител: "Топлина-63-Николай Николов" ЕООД
 • 19.08.2015 ПК-27-ПР/2015 "Изграждане на модулна мандра" в УПИ ХХ-4, кв. 11 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, с възложител: "Айрмед-2008" ЕООД
 • 19.08.2015 ПК-26-ПР/2015 "Изграждане на тръбен кладенец за напояване на овощна градина за отглеждане на лешници - биологично земеделие" в поземлен имот № 045027, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с възложител: ЗП В* Й* А*
 • 14.08.2015 ПК-25-ПР/2015 "Автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)" в УПИ I-2, масив 386, м. "Гювенджово", в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: "Узунов и синове 2015" ЕООД
 • 12.08.2015 ПК-24-ПР/2015 "Разширяване с 24 дка на създадени трайни насаждения от ягоди на обща площ 39,806 дка в земл. на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: ЗП З.А.П.
 • 03.08.2015 ПК-23-ПР/2015 "Животновъден обект - кравеферма" в УПИ XVII -13074, 130078; УПИ IX - 13076 - за животновъдни дейности по Парцеларен план ... м."Турски Гробища", в земл. на с.Симеоновец, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "Тракия сепариране и рециклиране" ЕООД
 • 23.07.2015 ПК-22-ПР/2015 "Създаване на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване" в ПИ № 011515, №011510, м."Адата", гр.Септември ... с възложител: "Ръжанков" ЕООД
 • 16.07.2015 ПК-21-ПР/2015 "Изграждане на водопровод Ф160 и система за капково напояване на трайни насаждения в масив 302 на площ от 200 дка" в имоти №№ 302059, 302118, ......, в местност "Млада могила", в землище на с. Виноградец ....., с възложител: "Чери Фруктс 2014" ЕООД
 • 22.06.2015 ПК-20-ПР/2015 "Газснабдяване на община Велинград, с изграждане на декомпресираща станция 220/5 бара" в УПИ ... гр.Велинград, община Велинград ... с възложител: "Ситигаз България" ЕАД
 • 12.06.2015 ПК-19-ПР/2015 "Разширение на съществуващ гробищен парк" в поземлен имот 069122, м. "Кърски ливади" в землището на с. Сарая, общ. Пазарджик, с възложител: Община Пзараджик
 • 10.06.2015 ПК-18-ПР/2015 Промяна предназначението на част от започнат строеж за многофункционална сграда със стаи за гости, ...... в УПИ ІІ-303, търговия и услуги, местност "Кулински ливади", землище с. Ивайло, общ. Пазарджик с възложител: "РОМБУС БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Пловдив
 • 04.06.2015 ПК-17-ПР/2015 "Паркинг, обслужващ сервиз и магазин" в имот с индетификатор 56277.1.158, м."Долна Бялча" по кадастралната карта на гр.Пещера, общ.Пещера .... с възложители: Й.А.С. и Е.Х.С.
 • 04.06.2015 ПК-16-ПР/2015 "Едноетажна сграда за фуражна кухня и складове за зърно, изграждане на едноетажни животновъдни сгради /разширяване на съществуваща ферма/ за угояване на свине до 2000 бр.", в поземл.имот №000969, м."Балтълъка" в земл. на с.Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: Д.И.М.
 • 04.06.2015 ПК-15-ПР/2015 "Изграждане на едноетажни животновъдни сгради /разширяване на съществуваща ферма/ за свине майки до 720 бр.", в позмл.имот №000128, м."Ламбурките" в земл. на с.Синитево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: Н.Х.Х.
 • 16.04.2015 ПК-14-ПР/2015 "Цех за производство на пелети и производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди чрез газификация на биомаса" в УПИ XVIII-752, м."Янкулица", земл.с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: "Виа Венти" ООД
 • 16.04.2015 ПК-013-ПР/2015 "Ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод от РШ с.Розово до водоем висока зона гр.Брацигово за поставяне на три инсталации за производство на ел.енергия" в имоти №№06207.5.43 и 06207.5.12, м."Гермите" по КК на гр.Брацигово и имот №001495, м."Саракиница" .... с възложител: Община Брацигово
 • 06.04.2015 ПК-12-ПР/2015 "Разширение на птицеферма /намираща се в поземлен имот с идентификатор 56277.2.478 (бивш 009074)/, чрез въвеждане в експлоатация на две съществуващи производствени сгради .... с възложител: ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов"
 • 27.03.2015 ПК-11-ПР/2015 "Изграждане на оранжерии по европейска програма на ДФЗ" в ПИ 012089, м."Дърмата" в земл. на с.Ветрен дол, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Елит Агро" ООД
 • 18.03.2015 ПК-010-ПР/2015 "Инсталиране на две нови инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти" на територията на промишлена площадка на "Биовет" АД .... с възложител: "Биовет" АД
 • 12.03.2015 ПК-09-ПР/2015 "Автопарк" в ПИ 119021 и ПИ 119022, м."Стърчи крак" в земл. на с.Црънча, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Европа транс" ЕООД
 • 06.03.2015 ПК-08-ПР/2015 "Телеугоително стопанство за 1000 броя телета" в поземлен имот № 090006, м."Турски гробища" в земл. на с.Боримечково, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "Ахат Агро-1" ЕООД
 • 06.03.2015 ПК-07-ПР/2015 Изграждане на покрит пазар за търговия на дребно на ул."Царица Йоанна" в УПИ II - 645, кв.512, гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Тролейбусен транспорт - Пазарджик" АД
 • 12.02.2015 ПК-06-ПР/2015 "Изграждане на ново водовземно съоръжение за водоеземане от подземни води - един брой тръбен кладенец и подземен резервоар" в поземл.имоти №000226 и №000227 в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: ЕТ "Доан-69-Сунай Караасан"
 • 09.02.2015 ПК-05-ПР/2015 "Обслужващи помещения към оранжерии и котелно" в част от ПИ 006007, м."Под селото" в земл. на с.Говедаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Г.Г.В.
 • 02.02.2015 ПК-04-ПР/2015 "Крайпътен комплекс, комплексна автоснабдителна станция - бензин и АГСС, м."Гелемена", в земл. на с.Добровница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, ... с възложител: Хр.Угр.Р. и В.Г.Р.
 • 27.01.2015 ПК-03-ПР/2015 "Площадка за третиране на отпадъци" в поземлен имот с идентификатор 55155.20.112, в земл. на гр.Пазарджик, м."Якуба", общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Людон транс" ЕООД
 • 20.01.2015 ПК-2-ПР/2015 "Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и два броя ПСОВ" с Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Брацигово
 • 15.01.2015 ПК-1-ПР/2015 "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец" към "Цех за рециклиране на пластмаси" в имот с идентификатор 55155.508.625 по КККР на гр. Пазарджик, общ.Пазаржик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Еколект" ООД
 • 22.12.2014 ПК-57-ПР/2014 "Риборазвъждане в съществуващ рибарник "Мененкьово", в земл. на с.Мененкьово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: "Напоителни системи" ЕАД клон Тополница
 • 16.12.2014 ПК-56-ПР/2014 "Реновиране на съществуваща бензиностанция, изграждане на автосервиз с автомивка и тръбен кладенец в ПИ 007038", м. "Велчова Черника", землище с. Ветрен дол, с възложител: "БИ ПИ ЕЛ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП" ЕООД
 • 09.12.2014 ПК-55-ПР/2014 "Инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък" ... с.Главиница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Екобулхарт" ЕООД
 • 09.12.2014 ПК-54-ПР/2014 "Газоснабдяване на община Септември", подобект "Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6" ... в земл. на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "Ситигаз България" ЕАД
 • 09.12.2014 ПК-53-ПР/2014 "Изграждане на сондажен кладенец в съществуваща птицеферма за водовземане на вода за нуждите на птицефермата" ... гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: "Братя Ангелови" ООД
 • 09.12.2014 ПК-52-ПР/2014 "Цех за производство на плодови и зеленчукови консерви" в поземлен имот № 000304, м."Градините" земл. с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "Монка консерв" ЕООД
 • 08.12.2014 ПК-51-ПР/2014 "Ново водовземно съоръжение", в поземлен имот № 039314 в землището на с.Баня, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: "Фишбон" ЕООД
 • 01.12.2014 ПК-50-ПР/2014 "Изграждане на съоръжение за водохващане от река Марица", в имот с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр.Белво, обл.Пазарджик, с възложител: "Родопи" АД
 • 27.11.2014 ПК-49-ПР/2014 "Изграждане на ново водовземно съоръжение - един тръбен кладенец в ПИ № 020123, капкова система за напояване за ПИ №№ 020044, 020045...", м. "Корубата", землище на с. Смилец ... с възложител: "АБТ" АД, гр. София
 • 27.11.2014 ПК-48-ПР/2014 "Изграждане на сондажен кладенец и локално пречиствателно съоръжение към съществуващи три броя къщи за гости ..." в ПИ № 054004, в землището на с. Кръстава ... с възложител: "Франчайзинг-България" ЕООД, обл. София
 • 27.11.2014 ПК-47-ПР/2014 "Добив на подземни води, чрез 1 брой тръбен кладенец за всички други цели - разреждане на минералната вода, която се добива от сондаж № 4 от Термално находище "Варварски минерални бани" ... възложител: "Енергия" ООД, гр. Пазарджик
 • 20.11.2014 ПК-46-ПР/2014 "Изграждане на полустационарен ски-влек (ПСВ)" в ПИ №000038, мест."Старина", земл. на с.Юндола, общ.Велинград, обл.Пазарджик ... с възложител: "Учебно горско стопанство "Г.Ст.Аврамов"
 • 24.10.2014 ПК-45-ПР/2014 "Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча" в земл. на гр.Стрелча и с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Стрелча
 • 22.10.2014 ПК-44-ПР/2014 "Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване и изграждане на ограда за поземлени имоти №№ 150013, 150016, 150017, 150018 и 150207", в м."Безчийницата", земл.с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Б.Я.Т. и О.И.Ш.
 • 22.10.2014 ПК-43-ПР/2014 "Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване за поземлени имоти №№ 165042, 165045, 165064 и 165057", в м."Маданица", земл.с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Б.Я.Т.
 • 08.10.2014 ПК-42-ПР/2014 "Разширение и преустройство в когенерационен режим на ЕЦ до 1000 kW, работеща чрез индиректно използване на биомаса .... в земл.на с.Звъничево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик" ... с възложител: "Оранжерии Гимел" АД
 • 11.09.2014 ПК-41-ПР/2014 "Производствена и складова дейност - извличане на растителни масла от маслодайни култури и пелетиране на слънчогледова люспа" в имоти с №№ 400028, 400029 и 400030, м."Попински път", земл.с.Гелеменово, общ.Пазарджик ... с възложител: "Агро органик 2" ООД
 • 08.09.2014 ПК-40-ПР/2014 "Изграждане на едноетажна масивна сграда за угояване на 50 бр.телета, съхранение на растителна продукция за храна на животните и битова сграда" в поземлен имот ... м."Радин дол", земл. гр.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: И.М.Л.
 • 22.08.2014 ПК-39-ПР/2014 "Залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча" в земл. на гр.Стрелча и с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Стрелча
 • 22.08.2014 ПК-38-ПР/2014 "Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за промишлено водоснабдяване - производство на перилни и миещи препарати" в поземл. имот с идентификатор 62004.5.1314 ... гр.Ракитово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик ... с възложител: "Булеко 2000" ООД
 • 15.08.2014 ПК-37-ПР/2014 "Изграждане на крайпътен комплекс за обществено обслужване, търговия и услуги" в поземлен имот №125002, м."Под селото" в земл. на с.Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Б.Г.С.
 • 12.08.2014 ПК-36-ПР/2014 "Добив на подземни води, чрез 1 (един) брой кладенец за промишлено водоснабдяване ... в поземл. имот №000076, м."Долна ада", в земл. на с.Огняново, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Стройперфект" ЕООД
 • 08.08.2014 ПК-35-ПР/2014 "Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване" в ПИ №151007, м."Санаториума", земл. на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик ... с възложител: СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД
 • 06.08.2014 ПК-34-ПР/2014 "Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури"... яз."Голям Беглик" и в поземлени имоти .... м.Беглика, земл.гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: "Беглика" ЕООД
 • 24.07.2014 ПК-33-ПР/2014 "Изграждане на елементи на съпътстваща техническа инфраструктура-захранващи водопроводи към водоснабдителна мрежа на гр.Панагюрище ... общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: Министерство на регионалното развитие
 • 16.07.2014 ПК-32-ПР/2014 "Автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ CI-100, масив 6, по плана на гр. Велинград, с възложител: "СТИМ АУТО 2011" ЕООД
 • 03.07.2014 ПК-31-ПР/2014 "Изграждане на система за капково напояване" на площ от 75 дка в имоти с №№ .... м."Рида" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, и № 083097, земл.с.Виноградец, общ.Септемшри, обл.Пазарджик ... с възложител: "Карабунар ленд" ООД
 • 02.07.2014 ПК-30-ПР/2014 "Автомивка" в УПИ XII-4520, кв.186А, по плана на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: Н.Н.С
 • 20.06.2014 ПК-29-ПР/2014 "Централа за производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл" ... в земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Доан-69-Сунай Караасан"
 • 20.06.2014 ПК-28-ПР/2014 "Изграждане на система за капково напояване" на площ от 65 дка в имоти с №№ .... м."Шаровица" в земл. на с.Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: "Карабунар ленд" ООД
 • 13.06.2014 ПК-27-ПР/2014 "Водовземане от повърхностен воден обект река Тополница, с цел производство на ел.енергия, чрез МВЕЦ "Явор" в земл. на с.Лесичово и земл. на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазаржджик
 • 11.06.2014 ПК-26-ПР/2014 "Работилница за преработка на диворастяща суровина в гр.Сърница" УПИ VIII за ЖС и търговски комплекс, кв.34, гр.Сърница, общ.Велинград, обл.Пазарджик, с възложител: "Фейзал" ЕООД
 • 09.06.2014 ПК-25-ПР/2014 "Изграждане на Западен околовръстен път - I етап, в участъка между бул."Ал.Стамболийски" и ул."Любен Боянов" , гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Пазарджик
 • 02.06.2014 ПК-24-ПР/2014 "Създаване на нови насаждения от ягоди на площ 39,806 дка в имот с идентификатор 02837.17.63 по КККР на гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик ... с възложител: З.А.П.
 • 21.05.2014 ПК-23-ПР/2014 "Изграждане на капково напояване на лозови насаждения на обща площ от 23,500 дка, винени сортове". в земл. на с.Лесичово, общ.Лесичово ... с възложител: К.И.Г.
 • 19.05.2014 ПК-22-ПР/2014 "Пускане в експлоатация на площадка за събиране, съхраняване на отработени масла, емулсии, шлаки, отпадъци от хартия ... излезли от употреба моторни превозни средства" в имот ... на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: "Синсинати" ЕООД
 • 14.05.2014 ПК-21-ПР/2014 "Добив на инертни материали от нах."Добив и преработка на пясъци и чакъли от нах."Кайметлий" в земл. на с.Величково, общ.Пазарджик ... с възложител: "ТОТ 8" ЕООД
 • 09.05.2014 ПК-20-ПР/2014 "Едноетажна вила, ажурна ограда и съоръжение за подземни води предназначено за вововземане" ... м."Дъното - бал.бор" по КККР на гр.Батак, общ.Батак, ...,с възложител: ЕТ "Александрина Евгениева-гр.Батак"
 • 09.05.2014 ПК-19-ПР/2014 "Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище "Грънчарица-Център", с местонахождение нах."Грънчарица-Център", общ.Велинград, с възложител: "Ресурс-1" АД
 • 30.04.2014 ПК-18-ПР/2014 "Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец' в имот с идентификатор 55155.508.404 по КККР на гр.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Екоинвест" ЕООД
 • 30.04.2014 ПК-17-ПР/2014 "Изграждане на нови гранулиращи инсталации и реконструкция на съществуващи инсталации" на територията на пром.площадка на 'Биовет" АД ... с възложител: "Биовет" АД
 • 22.04.2014 ПК-16-ПР/2014 "Изграждане на кафе-аператив, автомивка и работилница за монтаж и демонтаж на гуми" в УПИ V-594, кв.42 по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик ... с възложител: Д.В.К.
 • 14.04.2014 ПК-15-ПР/2014 "Централно водоснабдяване на с.Долно Вършило и вилна зона в местността "Пражара" и "Андрея", общ.Септември - етапи 1 и 2" .... с възложител Община Септември
 • 26.03.2014 ПК-14-ПР/2014 "Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води чрез един брой кладенец за други цели - поливане на тревни и цветни насаждания ...", в имот №130057 в земл. на с.Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "БЕ ПЕТ" ЕООД
 • 21.03.2014 ПК-13-ПР/2014 Добив на скални материали от мраморизирани варовици годни за производство на трошени фракции за пътно строителство ... нах."Конаговски чал" в земл. на с.Алеко Константиново и с.Дебръщица, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: "Еко хидро-90" ООД
 • 13.03.2014 ПК-12-ПР/2014 "Изграждане на модулна мини мандра с количество на постъпващо мляко - 1000 литра на денонощие", .... м."Дъбравката", земл. с.Дюлево, общ.Стрелча, обл.Пазарджик ... с възложител: "Ферма Овис" ООД
 • 13.03.2014 ПК-11-ПР/2014 "Изграждане на един брой сондажен кладенец", в ПИ №002380, ... м."Юнтала", земл. с.Розово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик .... с възложител: "ПАИ 08" ООД
 • 06.03.2014 ПК-10-ПР/2014 "Ремонтни дейности на рибарник с цел интензивно риборазвъждане в имот №001593, с.Фотиново, общ.Батак, обл.Пазарджик" ... с възложител: Сдружение "Ловно-рибарско дружество - Пещера"
 • 20.02.2014 ПК-09-ПР/2014 "Изменение на дейностите по отпадъците по комплексно разрешително №117/2006г. за Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат" на площадката в поземлен имот №000176, земл. на с.Цар Асен, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Панагюрска медна компания" ООД
 • 20.02.2014 ПК-08-ПР/2014 "Изграждане на тръбен кладенец" в ПИ с идентификатор 55302.501.5064 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител "Хермес строй" ЕООД
 • 12.02.2014 ПК-07-ПР/2014 "Изграждане на масивна стоманобетонова стена по левия бряг на р.Чепинска" в района на Варварски минерални бани, с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 12.02.2014 ПК-06-ПР/2014 "Създаване на овощна градина със система за капково напояване", в ПИ № 017182, м."Трънака", земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ... с възложител: С.Х.П.
 • 27.01.2014 ПК-05-ПР/2014 "Изграждане на кравеферма за боксово отглеждане на до 50 бр. крави за мляко с телета" в поземлен имот №018007, м."Дзукаша", земл. на с.Менекьово, общ.Белово, обл.Пазарджик ... с възложител: С.С.Д.
 • 23.01.2014 ПК-04-ПР/2014 "Рибовъдно стопанство - садкова инсталация за отглеждане на риба в яз."Доспат" - Садкова инсталация "Еко Инженеринг", разположено в земл. на гр.Сърница, общ.Велинград, обл.Пазарджик ... с възложител: "ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕС" ООД
 • 22.01.2014 ПК-03-ПР/2014 "Създаване на масиви от трайни насаждения от пауловния и лешник със система за капково напояване" ... земл. на гр.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "Тера когнита" ЕООД
 • 21.01.2014 ПК-02-ПР/2014 "Изграждане на ново водовземно съоръжение" на територията на предприятие "Бунай" АД ... гр.Панагюрище, обл.Пазарджик ... с възложител: "Бунай" АД
 • 20.01.2014 ПК-01-ПР/2014 "Разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа гр.Пазарджик" ... с възложител: Община Пазарджик
 • 19.12.2013 ПК-75-ПР/2013 "Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води към обект "Оранжерия" в ПИ №092053, м."Пасището", земл. на с.Сарая, общ.Пазарджик ... с възложител: ЕТ "Екатерина Тачева-Хамалска"
 • 18.12.2013 ПК-74-ПР/2013 "Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз.Батак, общ.Батак .... с възложител: "Азимут" ЕООД
 • 18.12.2013 ПК-73-ПР/2013 "Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки(садки) - Садкова инсталация "Родопско Рибовъдно стопанство" в акваторията на яз.Батак, земл. гр.Батак .... с възложител: "Родопско Рибовъдно стопанство" ООД
 • 17.12.2013 ПК-72-ПР/2013 "Добив на инертни материали от находище "Трънката" разположено в земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик .... с възложител: "Еко Хидро 90 " ООД
 • 18.11.2013 ПК-71-ПР/2013 "Автомивка в УПИ V - общ.кв.405г по плана на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: ЕТ "Гюндуван - Йосиф Живков"
 • 15.11.2013 ПК-70-ПР/2013 "Паркинг за товарни автомобили с обслужващи сгради и жилищно строителство" в имот ... м."Пазарски път", общ.Ракитово, обл.Пазарджик, с възложител: "Транс Тупаров" ЕООД
 • 15.11.2013 ПК-69-ПР/2013 "Изграждане на електрическа централа с мощност 495 kW, работеща с индиректно използване на биомаса ..." в земл. на с.Звъничево, общ.Пазарджик, с възложител: "Оранжерии Гимел" АД
 • 12.11.2013 ПК-68-ПР/2013 "Изграждане на електрическа и топлоцентрала" в имот .... гр.Белово, обл.Пазарджик, с възложител: "Родопи" АД
 • 06.11.2013 ПК-67-ПР/2013 "Захранване на седем броя рибарници" находящи се в имот .... м."Яденица" в земл. на гр.Белово, общ. Белово ... с възложител: ЕТ "Антоний Фандъков"
 • 05.11.2013 ПК-66-ПР/2013 "Поставяне на микротурбина с мощност до 20 kW за производство на електроенергия в руслото на р.Чепинска" в земл. на с.Варвара ... с възложител: "Елтрейд" ООД
 • 24.10.2013 ПК-65-ПР/2013 "Изграждане на 8 вилни сгради на два етажа и промяна предназначението на поземлен имот ... м."Пейчинова тумба" в земл. на гр.Батак, общ.Батак ... с възложител: Г.Л.Д. и А.Л.Д.
 • 18.10.2013 ПК-64-ПР/2013 "Риборазвъждане в съществуващ язовир "Виноградец" в поземлен имот №000003 в земл. на с.Виноградец, общ.Септември ... с възложител: "Вендинк Циди" ЕООД
 • 17.10.2013 ПК-63-ПР/2013 'Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури" в зоната определена .... м."Беглика", в земл. на гр.Батак, общ.Батак ... с възложител: "Беглика" ЕООД
 • 17.10.2013 ПК-62-ПР/2013 "Изграждане на автогара, търговия и услуги" в имот ... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с съзложител: "Тролейбусен транспорт - Пазарджик" АД
 • 09.10.2013 ПК-61-ПР/2013. Изграждане на площадка за събиране, съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали .... по плана на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: "Метал комерс" ООД
 • 24.09.2013 ПК-60-ПР/2013 "Рибовъдно стопанство" в поземлени имоти ..... земл.с.Звъничево, общ.Пазарджик .... с възложител: "Ейпъл" ЕООД
 • 19.09.2013 ПК-59-ПР/2013 "МВЕЦ Брацигово-2" в имот 002388, м."Шишковица", земл.с.Розово, общ.Брацигово ... с възложител: Община Брацигово
 • 19.09.2013 ПК-58-ПР/2013 "Изграждане на "МВЕЦ Брацигово-3" с номинална мощност 45 KW в поземлен имот .... м."Костин дол", земл. с.Розово, общ.Брацигово ... с възложител: Община Брацигово
 • 18.09.2013 ПК-57-ПР/2013 "Изграждане на "МВЕЦ Брацигово-1" с номинална мощност 7 KW в имот .... гр.Брацигово, общ.Брацигово ... с възложител: Община Брацигово
 • 16.09.2013 ПК-56-ПР/2013 "За градински център и офис" в имот № 045001, м.Млечока, с.Братаница, общ.Пазарджик .... с възложител: П.Д.Н.
 • 12.09.2013 ПК-55-ПР/2013 "Разширение на съществуващ цех за производство на маркучи" в имот .... гр.Пазарджик ... с възложител: "Као-техникс" ООД
 • 09.09.2013 ПК-54-ПР/2013 "Създаване на трайни насаждения" в ПИ №165009, м.Курджа дере", по КВС на земл. с.Сбор ....м."Гърбеша" по КВС на земл. с.Пищигово, общ.Пазарджик ... с възложител: Л.Й.П. - земеделски производител
 • 16.08.2013 ПК-53-ПР/2013 "Рибно стопанство" в поземлен имот № 136030, местност "Башкова чука (Разса), землище на гр. Велинград, с възложител: П. А. Г.
 • 08.08.2013 ПК-52-ПР/2013 "Реконструкция и разширение на съществуващ цех за метални изделия'" ... земл. на с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик, с възложител: "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД
 • 29.07.2013 ПК-51-ПР/2013 "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване ... кв. 221 по плана на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: Х. Н. Г.
 • 22.07.2013 ПК-50-ПР/2013 "Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса ... гр.Велинград, общ. Велинград ... с възложител: ЕТ „КОЖАРИ – ДИМИТЪР ТОДОРОВ”
 • 10.07.2013 ПК-49-ПР/2013 "Възстановяване на рибовъдно стопанство чрез реконструкция, модернизация и повторно въвеждане в експлоатация на рибарник върху територията на изоставени рибарници в землището на гр. Пазарджик, с възложител: "Хеброс-П" АД, гр. София"
 • 08.07.2013 ПК-48-ПР/2013 "Изграждане на два броя тръбни, сондажни кладенци за производствено водоснабдяване на работна площадка Индустриална зона "Д-р Чочев", част от структурата на "Оптикс" АД, гр. Панагюрище", с възложител: "Оптикс" АД
 • 25.06.2013 ПК-47-ПР/2013 "Пристройка на съществуваща сграда за преработка на билки и гъби .... гр.Стрелча, общ.Стрелча ... с възложител: "Дивика" ООД
 • 21.06.2013 ПК-46-ПР/2013 "Рибовъдно стопанство за угояване на шарани в съществуващ рибарник ... м."Адата", земл.гр.Септември, общ.Септември ... с възложител: "Стройкомерс" ООД
 • 13.06.2013 ПК-45-ПР/2013 "Увеличение на капацитета на птицеферма от 95 810 на 130 500 броя кокошки носачки" ... земл. с.Мало Конаре, общ.Пазарджик ... с възложител: "Илма-ил" ООД
 • 13.06.2013 ПК-44-ПР/2013 "Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхранение ... гр.Септември, общ.Септември ... с възложител: "Метал ленд" ООД
 • 16.05.2013 ПК-43-ПР/2013 "Изграждане на магазин за авточасти и автомивка" ... гр.Септември, общ.Септември .... с възложител: ЕТ "Хриси 2112 - Васил Кошев"
 • 16.05.2013 ПК-42-ПР/2013 "Изграждане на ферма за отглеждане на риба в рециркулационна система" ... гр.Батак, общ.Батак ....с възложител: "Прибор инвест" ЕООД
 • 16.05.2013 ПК-41-ПР/2013 "Изграждане на люпилня, предприятие за преработка на риба, предприятие за производство и гранулиране на рибно брашно .... м."Голо бърдо /Папратта", земл. на с.Баня, общ.Панагюрище ... с възложител: "Фишбон" ЕООД
 • 16.05.2013 ПК-40-ПР/2013 "Предприятие за производство и преработка на водораслова биомаса" ... земл.с.Варвара, общ.Септември ... с възложител: "Унимилк" ЕООД
 • 07.05.2013 ПК-39-ПР/2013 "Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали .... с.Главиница, общ.Пазарджик ... с възложител: "Фен-2013" ЕООД
 • 07.05.2013 ПК-38-ПР/2013 "Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали .... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ... с възложител: "Фен-2013" ЕООД
 • 24.04.2013 ПК-37-ПР/2013 "Многофункционална спортна зала" в УПИ II - спортен комплекс ... гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, с възложител: "Спорт инвест - Панагюрище" ООД
 • 24.04.2013 ПК-36-ПР/2013 "Дестилерия за добив на етерични масла" .... с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: "Клима авангард: ЕООД
 • 24.04.2013 ПК-35-ПР/2013г. "Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса ....гр.Белово, общ.Белово, с възложител: "Вал" ООД
 • 18.04.2013 ПК-34-ПР/2013 Разширение на дейността на пощадка за събиране, съхранение и търговия с отпадъци ... гр.Ракитово, общ.Ракитово ... с възложител: "Фен - 2013" ЕООД
 • 16.04.2013 ПК-33-ПР/2013 "Разширяване дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ... гр.Велинград, общ.Велинград ... с възложител: "Макс трейд - 9" ЕООД
 • 10.04.2013 ПК-32-ПР/2013 "Разширяване дейността на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ... по плана на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище ... с възложител: "Пром агро трейд 68" ЕООД
 • 04.04.2013 ПК-31-ПР/2013 Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) ... земл. с.Говедаре, общ.Пазарджик ... с възложител: "ДИАМАНТ МЕТЪЛС-74" ЕООД
 • 03.04.2013 ПК-30-ПР/2013г. "Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали .... м.Градището, земл.с.Мало Конаре, общ.Пазарджик ... с възложител: "Метал трейд - експорт" ЕООД
 • 03.04.2013 ПК-29-ПР/2013г. Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци ... жп гара - Стрелкова кабина ... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: "Стийл интер трейд" ООД
 • 26.03.2013 ПК-28-ПР/2013 Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци ... гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, с възложител: "Стийл интер трейд" ООД
 • 26.03.2013 ПК-27-ПР/2013 "Разширение на площадка за приемане и временно съхранение на отпадъци ... гр.Велинград, общ.Велинград, с възложител: "Трансметал" ЕООД
 • 26.03.2013 ПК-26-ПР/2013 "Разширение на площадка за приемане и временно съхранение на отпадъци ... гр.Септември, общ.Септември, с възложител: "Трансметал" ЕООД
 • 25.03.2013 ПК-25-ПР/2013 "Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на Палеонтологично находище с.Дорково .... с възложител: Община Ракитово
 • 25.03.2013 ПК-24-ПР/2013 "Хотел, ресторант, офис, плувен басейн и бензиностанция" ... м.Сиклюка, земл.с.Синитово, общ.Пазарджик ... с възложител: Н.С.М.
 • 19.03.2013 ПК-23-ПР/2013 "Изграждане на оранжерии за отглеждане и преработка на водорасли" ... м.Колибите, земл. с.Свобода, общ.Стрелча, възложител: "Алгае Фарм" АД
 • 15.03.2013 ПК-22-ПР/2013 "Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане и преработка на аквакултури"... м.Беглика, земл.гр.Батак ... възложител: "Беглика" ЕООД
 • 15.03.2013 ПК-21-ПР/2013 "Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали .... м.Бучимиша, земл. на гр.Велинград, общ.Велинград ... с възложител: "Метал комерс" ООД
 • 15.03.2013 ПК-20-ПР/2013 "Разширяване дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали .... гр.Пещера, общ.Пещера ... с възложител: "Метал комерс" ООД
 • 15.03.2013 ПК-19-ПР/2013 "Разширяване на капацитета на съществуваща площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали .... с възложител: "Ферометълс" ЕООД
 • 13.03.2013 ПК-18-ПР/2013 "Изграждане на система за отглеждане на оранжерийни култури .....м.Синия мост, земл.с.Синитово, общ.Пазарджик, ... възложител М.Г.Б
 • 11.03.2013 ПК-17-ПР/2013 "Ферма за отглеждане на риба- садкова инсталация "Рибеко" в акваторията на аз.батак, общ.Батак .... с възложител: "Рибеко" ООД
 • 27.02.2013 ПК-16-ПР/2013 "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ..... /ИУЕЕО/", в имот №203032, с.Говедаре, общ.Пазарджик
 • 27.02.2013 ПК-15-ПР/2013 "Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" .... м."Плодохранилище", земл. на с.Бяга, общ. Брацигово
 • 16.02.2013 ПК-14-ПР/2013 "Изграждане на нов тръбен сондажен кладенец ....." възложител "Оптикс" АД
 • 16.02.2013 ПК-13-ПР/2013 "Увеличаване капацитета на птицеферма за подрастващи" ... възложител "Аргус-С" ООД
 • 16.02.2013 ПК-12-ПР/2013 "Преустройство на съществуващ свинарник" в имот ....., м.Герметата, в земл. на с.Братаница, общ.Пазарджик ....
 • 16.02.2013 ПК-11-ПР/2013 "Площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ... земл. с Мокрище, общ.Пазарджик
 • 01.01.2013 ПК-10-ПР/2013 "Площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали..." възложител "Метал Комерс" ООД
 • 01.01.2013 ПК-09-ПР/2013 "Разширение на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали ... "
 • 01.01.2013 ПК-08-ПР/2013 "Изграждане на електорцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия ... с.Дюлево, общ.Стрелча."
 • 01.01.2013 ПК-07-ПР/2013 "Разширение на ферма за отглеждане на риба ..... в землището на с.Баня,общ.Панагюрище"
 • 01.01.2013 ПК-06-ПР/2013 "Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводнения по коритото на р.Яденица ... с.Голямо Белово и гр.Белово
 • 01.01.2013 ПК-05-ПР/2013 "Разширение на дейността на площдка за събиране и търговия с черни и цветни метали ..... гр.Панагюрище, обл.Пазарджик; възложител "Лукс Метал 2010" ЕООД
 • 01.01.2013 ПК-04-ПР/2013 "Разширение на дейността на складова база за търговия с авточасти ..... гр.Пещера
 • 01.01.2013 ПК-03-ПР/2013 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" ... в земл. на с.Церово и земл. на с.Боримечково, общ.Лесичово
 • 01.01.2013 ПК-02-ПР/2013 "Подобряване на инфраструктурата на отпадъчни води на к.к. "Язовир Батак"
 • 01.01.2013 ПК-01-ПР/2013 "Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на гр.Брацигово"
 • 01.01.2012 ПК-55-ПР/2012 Бензиностанция и магазин за пакетирани стоки .... м.Дюлгера, земл. на с.Виноградец, общ.Септември
 • 01.01.2012 ПК-54-ПР/2012 Автомивка .... сглобяема метална конструкция ... гр.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-53-ПР/2012 Бензиностанция, газстанция и мотел ... в землището на с.Мало Конаре, общ.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-52-ПР/2012 Разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води за отстраняване на биогенни елементи ...
 • 01.01.2012 ПК-51-ПР/2012 Изграждане на крайпътен комплекс УПИ I-61, местн.Кабурски кладенец, земл. с.Мало Конаре ...
 • 01.01.2012 ПК-50-ПР/2012 Промени в работата на инсталациите, касаещи капацитета, произвежданите продукти и използваните суровини... Биовет АД...
 • 01.01.2012 ПК-49-ПР/2012 Първично залесяване на неземеделски земи на територията на общ.Стрелча, обл.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-48-ПР/2012 Експериментално прозиводство на ел.енергия за лични нужди с цел провеждане на едногодишни наблюдения и изпитания на турбина, монтирана в р.Мътница с.Дорково, общ.Ракитово...
 • 01.01.2012 ПК-47-ПР/2012 Интегриран проект за подобряване инженерната ВиК инфраструктура на гр.Стрелча, общ.Стрелча
 • 01.01.2012 ПК-46-ПР/2012 Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, ..., м.Поповица, земл. на с.Звъничево
 • 01.01.2012 ПК-45-ПР/2012 Изграждане на МВЕЦ в землището на с.Черногорово
 • 01.01.2012 ПК-44-ПР/2012 Изграждане на пристройка за автоматична подготовка на багрила на площадката на Яна АД ...
 • 01.01.2012 ПК-43-ПР/2012 Изграждане на ферма за отглеждане на риба в рециркулационна система ... в земл.на с.Баня, общ.Панагюрище ...
 • 01.01.2012 ПК-42-ПР/2012 Ел.централа за производство на ел.енергия чрез газификация на биомаса ... в земл.на с.Церово, общ.Лесичово
 • 01.01.2012 ПК-41-ПР/2012 Изграждане на склад и паркинг ... местност Манастира, земл. на с.Величково, общ. Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-40-ПР/2012 Център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС Автоелива ЕООД, с.Братаница
 • 01.01.2012 ПК-39-ПР/2012 Закупуване на сортировъчно- пакетираща машина за яйца, закупуване и монтаж ... , кв.28 по плана на гр.Пещера
 • 01.01.2012 ПК-38-ПР/2012 Разширение на гробищен парк, земл. на гр.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-37-ПР/2012 Интрегрирано управление на водите на гр.Сърница
 • 01.01.2012 ПК-36-ПР/2012 Направа на езеро с площ от около 3,5 дка ..., м.Снежана, в земл. на гр.Батак
 • 01.01.2012 ПК-35-ПР/2012 Направа на езеро с площ от около 2 дка ..., м.Снежана, в земл. на гр.Батак
 • 01.01.2012 ПК-34-ПР/2012 Птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки-носачки 39800 бр. птици ..., мест.Кюпе бунар, земл. на гр.Пещера
 • 01.01.2012 ПК-33-ПР/2012 Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС , ... гр.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-32-ПР/2012 Площадка за търговска дейност и събиране на ОЧЦМ с площ 400 кв.м., ..., м.Каменлив път, земл. на гр.Ветрен
 • 01.01.2012 ПК-31-ПР/2012 Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки /садки/ ..., яз.Гъзян, м.Поленака, земл. на с.Бъта
 • 01.01.2012 ПК-30-ПР/2012 Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ..., гр.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-29-ПР/2012 Крайпътен комплекс-бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда ..., земл. на с.Гелеменово
 • 01.01.2012 ПК-28-ПР/2012 Автогара с едно място за паркиращи и заминаващи автобуси ..., гр.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-27-ПР/2012 Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на ИУМПС, ..., гр.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-26-ПР/2012 База за авторемонтна дейност и разфасовка на бракувани автомобили ..., м.Татар орман, земл.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-25-ПР/2012 Складова дейност търговия и услуги ..., в м.Якуба, земл.гр.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-24-ПР/2012 Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжения на хидровъзел на р.Марица Паша арк в земл. на гр.Пазарджик...
 • 01.01.2012 ПК-23-ПР/2012 Реконструкция и преустройство към сгради с №№ 03, 13 и 21 монтаж на площадкови мрежи ..., землището на с.Братаница
 • 01.01.2012 ПК-22-ПР/2012 Реконструкция и преустройство към сгради с №01, монтаж на площадкови мрежи ..., землището на с.Мокрище
 • 01.01.2012 ПК-21-ПР/2012 Автоморга и разкомплектоване на излезли от употреба МПС /ИУМПС/ в парцел 27 стопански двор на гр. Панагюрище
 • 01.01.2012 ПК-20-ПР/2012 Подобряване на водния цикъл на гр.Септември, ... м.Кораба, в земл. на гр.Септември
 • 01.01.2012 ПК-19-ПР/2012 Изграждане на цех за производство на пелети, цех за преработка на горски плодове и билки ..., м.Шаварник, земл. на гр.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-18-ПР/2012 Преустройство на съществуваща сграда в кравеферма за отглеждане до 50 крави ..., земл. на с.Варвара, общ. Септември
 • 01.01.2012 ПК-17-ПР/2012 Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ ..., гр.Ракитово
 • 01.01.2012 ПК-16-ПР/2012 Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ ..., гр.Костандово
 • 01.01.2012 ПК-15-ПР/2012 Превантивни дейности за защита на горите от пожари ..., земл. на гр.Ракитово ...
 • 01.01.2012 ПК-14-ПР/2012 Цех за производство на зеленчукови и плодови консерви ..., гр.Септември
 • 01.01.2012 ПК-13-ПР/2012 Изграждане на съоръжения за дестилерия на етерично-маслени култури ..., земл. на с.Калугерово
 • 01.01.2012 ПК-12-ПР/2012 Преустройство на съществуваща собствена сграда в мандра и производство на млечни продукти, търговия и услуги ..., м.Лочките, земл. на гр.Сърница
 • 01.01.2012 ПК-11-ПР/2012 Кариера за добив на подземни богатства - строителни материали ..., нах.Изток, земл. на с.Мирянци
 • 01.01.2012 ПК-10-ПР/2012 Електрическа централа Сърница за производтсво на ел.енергия ..., м.Кутлата, земл. на гр.Сърница
 • 01.01.2012 ПК-09-ПР/2012 Изграждане на МВЕЦ от деривационен тип на десния бряг на р.Дервишка, земл. на с.Семчиново, общ. Септември ...
 • 01.01.2012 ПК-08-ПР/2012 Паркинг и ресторант в имот № 015006, м.Гарга кория, в земл. на с.Величково ...
 • 01.01.2012 ПК-07-ПР/2012 Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в мрежени клетки /садки/ ... яз.Батак, общ.Батак
 • 01.01.2012 ПК-06-ПР/2012 Газоснабдяване на гр.Велинград, с изграждане на разпределителен газопровод от АГРС - Септември ...
 • 01.01.2012 ПК-05-ПР/2012 Изграждане на обект за газификация и когенерация на биомаса ..., м.Сухия дъбовик в земл. на гр.Пещера
 • 01.01.2012 ПК-04-ПР/2012 Спортен комплекс - с.Паталеница с футболен стадион, лека атлетика ..., с.Паталеница, общ.Пазарджик
 • 01.01.2012 ПК-03-ПР/2012 Преустройство на съществуваща стопанска сграда в кравеферма за отглеждане до 100 животни ..., земл. на с.Ветрендол, общ. Септември
 • 01.01.2012 ПК-02-ПР/2012 Рибарник в имот №005054, м.Лалкова ливада, в земл. на с.Бутрева, общ.Велинград
 • 01.01.2012 ПК-01-ПР/2012 Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в мрежени клетки /садки/ ... яз.Доспат, общ.Батак