РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 25.07.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-12-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Проект за частично изменение на подробен устройствен план-плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 10450.38.105, 10450.38.106 и 10450.38.107 с обща площ 20 140 кв. м. в м. „Босак" по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Ю. М.
 • 09.06.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-11-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 06207.2.814, 06207.2.821, 06207.2.824, 06207.2.822, м. "Свети Спас" по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: "БАРИ КБК ГРУП" ООД
 • 13.04.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-10-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 30572.48.65 /УПИ V-Производствена и складова дейност, улици и урбанизирана територия/ в м. „Поповица", землище на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и ПИ с идентификатор 48876.79.21 /УПИ I-Производствена и складова дейност, улица и урбанизирана територия/ в м. „Тузлите", землище на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД
 • 13.04.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-09-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021-2027 г.", с възложител: ОБЩИНА СЪРНИЦА
 • 01.04.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-08-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: ,,План за интегрирано развитие на община Лесичово за периода 2021-2027 г.", с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 17.03.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-07-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Проекти за частично изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на ФЕЦ „Априлци" 150 МВ, находяща се в землищата на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „РИАЛ СТЕЙТС" ЕООД
 • 01.03.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-06-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Програма за управление на отпадъците на община Стрелча за периода 2021-2028 г.,с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 01.03.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-05-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Общ устройствен план (ОУП) на община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.62.87, м. „Радин дол", по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 08.02.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-04-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, с обхват поземлени имоти в землищата на селата: Елшица, Баня и гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Община Панагюрище
 • 28.01.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-03-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Брацигово за периода 2021-2027 г." с Раздел „Лечебни растения", с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 11.01.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-02-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: ,,План за интегрирано развитие на община Стрелча за периода 2021-2027 г.", с възложител: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 06.01.2022 Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ЕО/2022 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 06207.2.820, местност „Свети Спас" по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: „БАРИ КБК ГРУП" ООД
 • 17.11.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-12-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пазарджик, обхващащо имоти в земеделската територия на землищата на селата Анрилци, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево, с възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 19.08.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-11-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06207.3.211, м. „Герчовица" по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово от структурна единица „Тзсп" в структурна единица „Жм", с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 29.07.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-10-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05459.44.14, м. ,,Дунавлийска махала" и 054.15.79, 05459.15.77, 05459.15.80, 05459.15.81, м. „Коджа балъка" в землището на с. Боримечково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 23.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-09-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027 г. (ПИРО)", с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 • 14.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-08-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 78478.134.767, местност „Папратница" и 78478.136.769, местност „Камика" по одобрените КККР на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГРИВЕКС" ЕООД
 • 09.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-07-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „Подробен устройствен план — План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк на площ от 479.159 дка, представляваща 25 поземлени имота в местностите „Чецпиата", „Чуките", „Кошаре", „Равнището", по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик", с възложител: „ПГ ЕКО" ООД
 • 04.06.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-06-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „План за интегрирано развитие на община Велинград за периода 2021-2027 г.", с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 19.05.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-05-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „План за интегрирано развитие на община Брацигово за периода 2021-2027 г. (ПИРО)", с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 28.04.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-04-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: изменение на Общ устройствен план на община Велинград, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 28.04.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-03-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Частично изменение на Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и землищата им, с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 26.02.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-02-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 37491.17.6, м. „Искилика" по КККР на с. Ковачево, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство" с предвиждане за устройствена зона „Жм" (Жилищна с малка височина) и ПИ с идентификатор 66202.5.141, м. „Воеводски път" по КККР на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • 20.01.2021 Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Подробен устройствен план (ПУП) за обект "Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 06207.3.350, м. „Грамадите" по КККР на землище гр. Брацигово и ПИ с идентификатори 07586.189.890 и 07586.191.843, м. „Брациговски път" по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 29.12.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-05-ЕО/2020 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Подробен устройствен план (ПУП) за обект „Хотел, СПА център, търговия и услуги“ за имот с идентификатор 10450.212.108, местност „Грамадски дол“ по одобрените КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител „АМБЪР 80“ ООД
 • 20.10.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-04-ЕО/2020 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември с цел промяна предназначението на поземлени имоти от земеделска земя в урбанизирана територия в землищата на с. Ветрен дол, с. Славовица и гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик", с възложител: ОБЩИНА СЕПТЕМРИ
 • 14.07.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-03-ЕО/2020 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61220.18.439, м. „Криви ленища" по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделсиа земя в урбанизирана територия „За жилищно строителство" с предвиждане на Устройствена зона „Жм" (Жилищна с малка височина), с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 • 16.04.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-02-ЕО/2020 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за поземлени имоти, попадащи в землищата на с. Лесичово, с. Церово и с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Лесичово
 • 23.03.2020 Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ЕО/2020 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: „Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово, обхващащо поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78478.118.76, м. „Друма" по КККР на с. Церово и поземлен имот с идентификатор 21172.102.29, м. „Башлъка" по КККР на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 20.09.2019 Решение № ПК-04-ЕО/2019 г. Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за ПИ с идентификатор 10851.3.99, м."Ели дере" в земл. на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия "За жилищно строителство" с предвиждане на Устройствена зона "Жм" /жилищна с малка височина/, с възложител: Община Септември
 • 05.09.2019 Решение № ПК-03-ЕО/2019 г. Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, обхващащо ПИ с №№ 53103.48.11, 53103.48.12, 53103.48.13, 53103.48.16, 53103.48.17, 53103.48.39, 53103.48.40, 53103.48.41, 53103.48.63 и 53103.48.64, м. "Шарковец", в земл. на с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: Община Панагюрище
 • 26.06.2019 Решение № ПК-02-ЕО/2019 г. Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и землищата им, с възложител: Община Велинград
 • 28.05.2019 Решение № ПК-01-ЕО/2019 г. Изменение на общия устройствен план /ОУП/ на община Септември, с цел промяна предназначението имоти от земеделска земя в урбанизирана територия в земл. на с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Карабунар, с. Ковачево и с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик с възложител: Община Септември
 • 31.07.2018 Решение № ПК-07-ЕО/2018г. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.112.30, м."Айдарица", по КККР на земл. с.Добровница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: К. Г. В.
 • 26.06.2018 Решение № ПК-06-ЕО/2018г. "Изменение на общия устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в земл. на гр.Септември, гр.Ветрен, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец и с.Бошуля, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 08.05.2018 Решение № ПК-05-ЕО/2018г. ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 21556.112.32., м."Айдарица", по КККР на земл. с.Добровница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: К. В.
 • 30.03.2018 Решение № ПК-04-ЕО/2018г. Изменение на ОУП на община Септември за територията на земл. с.Варвара, ПИ № 367017 (нива), с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия за "Склад за строителни материали, търговия и услуги" с предвиждане на Устройствена зона Пп (Предимно производствена) ..... с възложител: Община Септември
 • 22.03.2018 Решение № ПК-03-ЕО/2018г. Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I27 "За съоръжение на техническа инфраструктура" част от ПИ №021015 (проектен имот № 021027), м."Казлача" за инсталиране на възобновяеми енергийни източници - автономна фотоволтаична соларна система на базова станция №3246), земл. с.Пищигово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Теленор България" ЕАД
 • 22.03.2018 Решение № ПК-02-ЕО/2018г. Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I37 "За съоръжение на техническа инфраструктура" част от ПИ №122037 (проектен имот № 122040), м."Възстановими граници" за инсталиране на възобновяеми енергийни източници - автономна фотоволтаична соларна система на базова станция №3190), земл. с.Братаница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Теленор България" ЕАД
 • 09.01.2018 Решение № ПК-01-ЕО/2018г. Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ с изменение на ИПРЗ от 1971г. и ПУП-ПУР от 2008г. на курорт Чаира в земл. с.Сестримо, общ.Белово, обл.Пазарджик ..... с възложител: Община Белово
 • 12.12.2017 Решение № ПК-13-ЕО/2017г. Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на "Местна инициативна рибарска група Пазарджик", .... с възложител: СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК
 • 08.11.2017 Решение № ПК-12-ЕО/2017г. "Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РПУО) "Панагюрище" за общините Панагюрище и Стрелча за периода 2016-2020" ... с възложител: Община Панагюрище
 • 31.10.2017 Решение № ПК-11-ЕО/2017г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ № 012207, м."Стара мера" в земл. на с.Ковачево, общ.Септември, обл.Пазарджик, с цел промяна предназначението на земеделска земя .... с предназначение "За производствена и складова дейност" в устройствена зона "Пп" /предимно поизводствена/ .... с възложител: Община Септември
 • 17.10.2017 Решение № ПК-10-ЕО/2017г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от поземлен имот с идентификатор 55155.52.61 - новообразувани имоти 55155.52.63 и 55155.52.62, м."Атчаир" по КККР на гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик ..... с възложител: "БАЛКАНТ" ЕООД
 • 11.08.2017 Решение № ПК-09-ЕО/2017г. "Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Септември в обхват на поземлени имоти №№ 231016 и 231082", м."Красови ливади" в земл. на с.Виноградец, общ.Септември, обл.Пазарджик, с цел промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия за техническа инфраструктура в устройствена зона "Пп" /предимно производствена/
 • 23.06.2017 Решение № ПК-08-ЕО/2017г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ № 005114, в м."Башлъците", земл. на с.Симеоновец, общ.Септември, обл.Пазарджик, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на един урегулиран поземлен имот с предназначение "Складова база (автоморга) в устройствена зона "Пп" (предимно производствена) ... с възложител: Р.А.Х.
 • 12.05.2017 Решение № ПК-07-ЕО/2017г. "Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, сключващ общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Лесичево и Батак за периода 2016-2020г." ....... с възложител: Община Пазарджик
 • 28.03.2017 Решение № ПК-06-ЕО/2017г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ №№ 035008 и 036010 в м."Бахчето", земл.с.Братаница, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на два броя урегулирани поземлени имоти с предназначение "За търговия, услугии и складова база /автоморга/" в устройствена зона "Пп" ... с възложител: "ДЕЧЕВ-74" ЕООД
 • 10.03.2017 Решение № ПК-05-ЕО/2017г. Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ "МИГ-Пещера" ... с възложител: СНЦ "МИГ-Пещера"
 • 28.02.2017 Решение № ПК-04-ЕО/2017г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ №№021166, 021167, 021168 и 021171 по КВС на земл. на с.Семчиново, общ.Септември, обл.Пазарджик,с цел промяна на предназначението на земеделска земя и отреждане на четири броя УПИ "За вилна зона" ... с възложител: Община Септември
 • 22.02.2017 Решение № ПК-03-ЕО/2017г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с №№ 011491, 011508, 011403, 011399 и 011400 в местността "Адата", в земл. на гр.Септември, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 22.02.2017 Решение № ПК-02-ЕО/2017г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с №№ 018005, 018006, 018007 и 018009 по КВС на земл. на с.Симеоновец, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 18.01.2017 Решение № ПК-01-ЕО/2017г. Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ "МИГ" Терра-Бесика - Батак и Ракитово" ... с възложител: СНЦ "МИГ" Терра-Бесика - Батак и Ракитово"
 • 23.08.2016 Решение № ПК-11-ЕО/2016г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ №№ 383002, 383003, 383004 и 384001 в м."Равно боре", земл.с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Община Септември
 • 28.07.2016 Решение № ПК-10-ЕО/2016г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разделяне и образуване на шест урегулирани поземлени имота от ПИ №000017, земл. на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик, ... с възложител: "ПИГ ТРЕНД" ЕООД
 • 29.06.2016 Решение № ПК-09-ЕО/2016г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ №019008 и ПИ019019 в м. "Вакарелката", землище на с. Славовица, общ. Септември, с възложител: Община Септември
 • 27.06.2016 Решение № ПК-08-ЕО/2016г. "Програма за управление на отпадъците на община Велинград 2016-2020г." ... с възложител: Община Велинград
 • 07.06.2016 Решение № ПК-07-ЕО/2016г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 004088, м."Тус тепе", земл.с.Симеоновец, общ.Септември, обл.Пазарджик, за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на УПИ I-88 "За производство, търговия и услуги" в устройствена зона "Пп" (предимно производствена) ... с възложител: Н.В.Р.
 • 31.05.2016 Решение № ПК-06-ЕО/2016г. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на "Местна инициативна група Белово, Септември, Велинград" .... с възложител: Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Белово, Септември, Велинград"
 • 20.05.2016 Решение № ПК-05-ЕО/2016г. Проект на стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" ... с възложител: МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"
 • 13.05.2016 Решение № ПК-04-ЕО/2016г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ № 003012 в м."Хаджи капия" и ПИ с №№ 015002, 015003, 015009, 015010, 015043, 015044 в м."Азмъка" по КВС на земл. с.Лозен, общ.Септемри, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 13.05.2016 Решение № ПК-03-ЕО/2016г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ №№001004, 001005, 001006, 001007, 00101017, 001018, 001019, 001021, 001025, 001026, 001027, 001030, 001031, 001033, 001037, 001039, м.Дунела и по КВС на земл.с.Славовица, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 13.05.2016 Решение № ПК-02-ЕО/2016г. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ № 000082, м."Градините" и ПИ № 000084, м."Черния вир" по КВС на земл. с.Варвара, общ.Септемри, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Септември
 • 18.04.2016 Решение № ПК-01-ЕО/2016г. "ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на имот с идентификатор 56277.2.402(УПИ XXVI-121), м."Долна бялча" по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик .... с възложител: "Бионас" ЕООД
 • 23.12.2015 Решение № ПК-04-ЕО/2015г. "Разширяване на площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС .... м."Сагера", Стопански двор, земл. на с.Злокучене, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "Велчев" ЕООД
 • 18.08.2015 Решение № ПК-03-ЕО/2015г. "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПР3) за поземлен имот 027344 в местност "Каменлив път", землище на гр. Ветрен, с възложител: Н*В*Б*
 • 16.07.2015 Решение № ПК-02-ЕО/2015г. "ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 003162, местност "Каменна поляна", землище на с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, който се обособява в УПИ ІІІ-162 "Автосервиз, автоморга, търговия и услуги" ....., с възложител: "Жоро Бонжолов" ЕООД
 • 12.06.2015 Решение № ПК-01-ЕО/2015г. "Изменение на ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ І-123007, "За търговска дейност и услуги" в УПИ І-123007, "За търговия и услуги и разкомплектоване на ИУМПС" по КВС на гр. Пещера, с възложител "СТАЙКОВ-1" ЕООД
 • 18.12.2014 Решение № ПК-07-ЕО/2014г. "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 112009 - за производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели) в ПИ №№ 109008 ......, з-ще с. Сбор...., с възложител: "РИАЛ СТЕЙТС" ЕООД
 • 06.10.2014 Решение № ПК-06-ЕО/2014г. "Общински план за развитие на Община Септември за периода 2014-2020г.", ... с възложител: Община Септември
 • 08.09.2014 Решение № ПК-05-ЕО/2014г. "Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2014-2020г.", с възложител: Община Пазарджик
 • 07.07.2014 Решение № ПК-04-ЕО/2014г. "Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020г." ... с възложител: Община Пещера
 • 29.05.2014 Решение № ПК-03-ЕО/2014г. "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПР3) на инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти ... м."Тус тепе", земл. с.Симеоовец, общ.Септември, обл.Пазарджик ... с възложител: Р.И.И.
 • 13.05.2014 Решение № ПК-02-ЕО/2014г. "Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик" с възложител: Община Пазарджик
 • 25.02.2014 Решение № ПК-01-ЕО/2014г. "Специализирана план-схема за газификация с природен газ на гр.Стрелча", общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: Община Стрелча
 • 09.09.2013 Решение № ПК-03-ЕО/2013г. "Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Панагюрище" с възложител: Община Панагюрище
 • 19.07.2013 Решение № ПК-02-ЕО/2013г. "Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Велинград" с възложител: Община Велинград
 • 03.04.2013 Решение № ПК-01-ЕО/2013г. "Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Пазарджик" с възложител: Община Пазарджик
 • 01.01.2012 Решение № ПК-06-ЕО/2012 г. "Актуализация на общинска програма за управление дейностите по отпадъците 2012-2016г.", възлож. общ.Белово
 • 01.01.2012 Решение № ПК-05-ЕО/2012 г. "Изграждане на жилищни сгради" в ПИ .... м.Язовир Беглика, земл. гр.Батак ... възлож. "Еко-Хидро 90" ООД
 • 01.01.2012 Решение № ПК-04-ЕО/2012 г. ЧИ на ПУП - ПИЗ на "Бивш стопански двор - Кравеферма" по КВС на гр.Пещера .... , възлож. М.Ю.Б.
 • 01.01.2012 Решение № ПК-03-ЕО/2012 г. ПУП за ПРЗ за изграждане на жилищно строителство в имот .... местност "Бахче пара", земл. гр.Пазарджик ... , възлож. А. Л. С.
 • 01.01.2012 Решение № ПК-02-ЕО/2012 г. ПУП - ПРЗ за промяна предназначението земеделска земя ... мест. Копчелево блато .... , възлож. М. С. Б.
 • 01.01.2012 Решение № ПК-01-ЕО/2012 г. Изменение на ПУП-ПРЗ на с.Говедаре засягащо Стопански двор I, Стопански двор II ... с.Говедаре ... , възлож. "Елинорд Металс" ЕООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-16-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ №№ 002059,002060, 002061 в м.Могилата, земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Биотек- БГ" ООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-15-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ за изграждане на "Фотоволтаична система" в ПИ 003067 в м.Даутица, земл. на с.Враненци, общ.Велинград, обл.Пазарджик .... с възложител: "ВИВА ЕНЕРДЖИ" ЕООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-14-ЕО/2011 г. Актуализирана програма за управление на отпадъците 2011-2015г. общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: община Стрелча
 • 01.01.2011 Решение № ПК-13-ЕО/2011 г. Актуализирана програма за управление на отпадъците 2011-2015г. общ.Панагюрище, обл.Пазарджик .... с възложител: община Панагюрище
 • 01.01.2011 Решение № ПК-12-ЕО/2011 г. ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ №047366 в м.Мулей, земл. на гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик .... с възложител: "АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-11-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ № 105007 в м.Станоеви ниви, земл. на с.Звъничево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Н.И.В.
 • 01.01.2011 Решение № ПК-10-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ №№ 105008, 105009, 105010, 105011 в м.Станоеви ниви, земл. на с.Звъничево, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: Н.И.В.
 • 01.01.2011 Решение № ПК-09-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за "Смесено многофункционално и жилищно строителство" в ПИ с идентификатор 55155.9.232 в м.Бахче пара, земл.гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ИЗИРА ГРУП" ООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-08-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за "Смесено многофункционално и жилищно строителство" в ПИ с идентификатор 55155.9.9 и 55155.9.10 в м.Бахче пара, земл.гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ИЗИРА ГРУП" ООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-07-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ № 002031 в м.Могилата, земл. на с.Черногорово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "Скай Солар СПВ6" ЕООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-06-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ №№ 01253, 01254, 01255, 012155, 012086 в м.Вельова сая, земл. на с.Свобода, общ.Стрелча, обл.Пазарджик .... с възложител: "НИДЕРРАЙТЕР СОЛАР" ЕООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-05-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за "Селище затворен тип" в ПИ с №№ 005065, 005064, 005063 ... в м.Куилето, земл.гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик .... с възложител: "АЙКОН" ЕООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-04-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ №№ 011002, 011004 .... 011032 в м.Орешака и 022233, м.Делниците,на с.Ковачево, общ.Септември, обл.Пазарджик .... с възложител: "Булгар Гарант" ЕООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-03-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ №№ 000824, 000827 м.Леспец, земл.с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик ... с възложител: М.К.Ч. и А.Ч.С.
 • 01.01.2011 Решение № ПК-02-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ с № 098007 и 098008, м.Главория, земл.с.Динката, общ.Лесичово, обл.Пазарджик .... с възложител: "СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ" ООД
 • 01.01.2011 Решение № ПК-01-ЕО/2011 г. ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ с № 095001 и 095040, м.Пасището, земл.с.Сарая, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик .... с възложител: "ГРУНД" ЕООД