РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


 • Предприети действия
  Предприети действия по постъпили сигнали и жалби по "Зеления телефон"
 • За нас
  История, Директор, Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на РИОСВ-Пазарджик, Вила № 4, м. Дъното, яз. Батак
 • Информационен център
  Актуална информация, Еко календар, Жалби и сигнали, Екологично образование, Регионални инициативи - РИОСВ-Пазарджик, Световен ден на околната среда - 5 юни 2014 , Еко календар
 • Достъп до информация
  Обща информация, Процедура за достъп до обществена информация, Вътрешни правила за достъп до информация, Заплащане на информация, Регистър на постъпилите заявления и движението им, Информация предоставена повече от три пъти по заявления за достъп
 • Полезни връзки
  Неправителствени организации, Други
 • Контролна дейност
  Комплексни разрешителни, Решения за прекратяване/възобновяване, План за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик - План и общ регистър на контролираните обекти
 • Планиране и отчитане
  План за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик, Годишни отчети, Финансиране
 • Административни актове
  Вътрешни актове на РИОСВ, Издадени административни актове, Принудителни административни мерки, Глоби и санкции, Общи административни актове, Индивидуални административни актове
 • Административни услуги
  Такси, е-деловодна справка, е-услуги, Списък на Административните услуги, Процедура по ОВОС, Анкета
 • ОПОС
  Проект: Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”

 Регистрите и базите данни за околната среда са описани по-долу в осем основни групи. Достъпът до тях е осигурен с връзки към интернет страницата на инспекцията или на място, в сградата на РИОСВ, по реда на ЗДОИ.

Контролна дейност

Качество на атмосферния въздух

Комплексни разрешителни

Управление на отпадъците

Превантивна дейност
Екологична оценка

Оценка на въздействието върху околната среда

Оценка за съвместимост

Други

 

 

2018

             11.10.2018

Доклад 1  Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Преносен газопровод за гр.   Панагюрище и гр. Пирдоп" с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД

                                                                 Прикачени файлове 8

  

 

 

 

Политика за защита на личните данни

За повече информация тук

Регистър на дейностите относно обработване на лични данни

 

Важно!!!

В случай на предоставяне на документи, съдържащи лични данни на лица различни от Вас, които не са необходими на инспекцията за осъществяване на конкретното законово правомощие, Вие следва да предприемете действия по заличаването им преди предаване на документите на служителя на РИОСВ –  Пазарджик за регистрация. При съмнения или колебания относно необходмостта от тях, може да се обърнете за съдействие от страна на длъжностното лице за защита на личните данни на РИОСВ – Пазарджик.

 

 

 На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)


Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е


Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни, в РИОСВ-Пазарджик да обработват личните ми данни за служебно ползване, с цел предоставяне на административни услуги. 
Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни. 

Декларация

 

продължи
 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)


Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е


Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни, в РИОСВ-Пазарджик да обработват личните ми данни за служебно ползване, с цел предоставяне на административни услуги. 
Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни. 

Декларация

 

продължи
 

 

 

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Пазарджик :

Контролна дейност

Качество на атмосферния въздух

Комплексни разрешителни

Управление на отпадъците

Превантивна дейност
Екологична оценка

Оценка на въздействието върху околната среда

Оценка за съвместимост

Други

 

Ръководството на РИОСВ-Пазарджик заявява воля за противодействие на всички прояви на корупция, злоупотреби и друго неетично поведение на своите служители.

Ангажираме се с проверка на всеки сигнал за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, пораждащи съмнение за корупция от страна на наш служител и с информиране за предприетите действия и резултати. При доказана корупция или злоупотреба с власт, ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица. Всяка проверка ще бъде извършена прецизно и обективно, с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция.

Политиката ни е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение. Изпращането на  доказателства за открити нарушения ще повиши възможността за по-ефективни действия при проверката на подадените сигнали.

Важно!

Напомняме, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години“.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

РИОСВ-Пазарджик гарантира анонимност на гражданите. Благодарим Ви за съдействието!

Канали за подаване на сигнал в РИОСВ - Пазарджик

>  Електронна поща: riewpz@riewpz.org
>  Деловодството на РИОСВ-Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик,
    ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4
>  Пощенска услуга на хартиен носител с пощенски адрес: РИОСВ – Пазарджик,
    гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет.4, П.К. 4400
>  Кутия за подаване на сигнали, на адреса на РИОСВ - гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко”
    № 3,на площадката между ет. 3 и ет. 4
>  Телефон: 034/ 401917
>  Факс: 034/445585
 

Необходима информация при подаване на сигнал

> Три имена
>  Адрес за кореспонденция
>  Телефон за контакт
>  Данни за институциите, които вече са информирани
>  Електронна поща

 

В РИОСВ – Пазарджик се прилагат всички предприети от страна на законодателя мерки за облекчаване на административната тежест върху гражданите и юридическите лица, чрез отпадане на изискването за предоставяне на:

- документ, удостоверяващ липсата на данъчно задължение -  набавя се по служебен път;
- документ, удостоверяващ заплащането на дължимата такса – набавя се по служебен път;
-  документи, удостоверяващи собственост на имот – набавят се по служебен път;
-  други документи или информация, които вече са налични по друг повод в съответното направление, не се изискват повторно от гражданите и юридическите лица.

 

За намаляване на корупционния риск при извършване на контролната дейност, директорът на РИОСВ-Пазарджик утвърди „Вътрешни правила за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ–Пазарджик“, с които е въведен ротационен принцип при осъществяване на контролната дейност. Тези правила се спазват при изготвянето на плана за контролната дейност на РИОСВ–Пазарджик.

2. Вътрешни правила за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ–Пазарджик

3. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на дскларациите и за установяване на конфликт на интереси в Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

4. Анкета