РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


  • Екологична оценка и ОВОС
    Образци на формуляри, Съобщения за обществени обсъждания, Решения за прекратяване/възобновяване - ОВОС, ОС и УО, Решения за прекратяване/възобновяване, Образци на формуляри ОВОС и ЕО, Екологична оценка и ОВОС
  • Биологично разнообразие и защитени територии
    Защитени територии, Законодателство, Натура 2000, Биологично разнообразие, ГМО, Биологично разнообразие, защитени територии и зони
  • Специализирани регистри
    Публични регистри за провеждане на процедури по ОВОС и ЕО , Специализирани регистри