РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Районна инспекция по горите (РИГ) – Пазарджик (1971–1972)

Районна инспекция на горите и опазване на природната среда (РИГОПС) – Пазарджик (1972–1975)

През 1972 г. като регионално звено на създаденото Министерство на горите и опазване на природната среда, РИГ-Пазарджик се преименува на Районна инспекция по горите и опазване на природната среда (РИГОПС). Дейността й се осъществява на територията на Пазарджишки окръг. 

Районна инспекция за опазване на природната среда (РИОПС) – Пазарджик (1976–1991)

С Указ на Държавния съвет N 873/19.06.1976 г. от Министерство на горите и опазване на природната среда се отделя дейността по опазване на природната среда и се създава Комитет за опазване на природната среда (КОПС) при Министерски съвет. С Разпореждане на МС № 126/19.06.1976 г. се определят задачите и се утвърждават численостт и структура на КОПС, както и следните основни задачи:

  • организира и координира разработването на нормативната система по опазването на природната среда;
  • координира и контролира изпълнението на националната програма за опазване на природната среда;
  • координира и контролира рационалната използване на природните ресурси;
  • извършва специализиран контрол по опазване на природната среда;

Районна инспекция по опазване на околната среда (РИООС) – Пазарджик (1991–1992)

С Решение на Народното събрание  № 173, обнародвано в Държавен вестник бр.14/16.02.1990 г. КОПС се преобразува в Министерство на околната среда. РИОПС Пазарджик преминава на пряко подчинение на новосъздаденото Министерство и приема името Районна инспекция за опазване на околната среда (РИООС) Пазарджик. До 1991 г. контролът се осъществява по отрасли – селско и горско стопанство, тежка и лека промишленост.

Районна инспекция по околната среда (РИОС) – Пазарджик (1992–1997)

В началото на 1992 г., по решение на Министерство на околната среда инспекцията приема ново име – Районна инспекция по околна среда – Пазарджик, което се запазва до 1997 г. Контролът започва да се осъществява по компоненти и фактори на околната среда. Създават се направления по: опазване на въздуха, опазване на водите, опазване на почвите и земните недра, гори и защитени територии и селищна екология.

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пазарджик (1997–)

С приемането на Комитета по водите, Министерството, с Решение на Народното събрание от 21.05.1997 г., обн. в ДВ бр.41/23.05.1997 г. се преименува на Министерство на околната среда и водите, респективно Инспекцията, на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), което име носи и до днес.

/Източник/: Държавен архив-Пазарджик