РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Искането за информация може да бъде устно запитване или писмено заявление.  Няма проблем да се използват и двата начина.

 • при устното запитване се обръщате с интересуващия ви въпрос и предпочитаната форма за достъп към Главен експерт „Връзки с обществеността, специализирани регистри” Чочева-  тел. 034/401940; адрес: гр.Пазарджик, ул. "Ген.Гурко" №3 ет.3, информационен център; работно време от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа всеки работен ден.
 • писмено заявление можете да разпечатате от тук. Заявлението задължително трябва да съдържа: трите ви имена, актуален адрес за получаване на информацията, въпроса, по който искате достъп до информация и формата, в която предпочитате да ви се предостави информацията.  За юридическите лица трябва да се впише  наименованието и седалището на дружеството.

Подаденото заявление задължително трябва да бъде регистрирано в деловодството на РИОСВ-Пазарджик - адрес: гр. Пазарджик, ул. "Ген.Гурко" №3 ет.4; работно време 9:00 – 17:30 часа, тел. 034/40 19 35.

Според Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) достъпът до информация може да се получи в няколко форми, като изборът е на заявителя:

 • устна справка;
 • преглед на място на цялата налична информация по интересуващия заявителя въпрос;
 • копие на хартия или технически носител.

(администрацията е длъжна да се съобрази с предпочитаната от вас форма на достъп, освен в случаите, когато: няма техническа възможност, избраната форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето, води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.)

Уведомление за отговор на заявлението за достъп до информация се получава задължително в 14-дневен срок от датата на подаването му.

Възможно е преди уведомлението за отговор да получите някое от  следните уведомления:

 • за уточняване на исканата информация. Ако в заявлението е формулирана прекалено общо търсената информацзия, се налага конкретизиране на питането. (Например,  ако питането е „относно замърсяване на околната среда” се налага конкретизиране на място, компонент на околната среда и период – „относно замърсяване на въздуха в гр. ...  за времето от ... до ...).  Уточняването се прави до 30 календарни дни след получаване на уведомлението.  Ако срокът се пропусне, заявлението за достъп до информация остава без разглеждане. След като се уточни информацията, се изчакват нови 14 дни за отговор;
 • за удължаване на срока. Това се налага когато за предоставяне на търсената информация се иска съгласието на трето лице, или търсената информация е обемна и е необходимо време за събирането й.  Срокът на уведомлението се удължава максимум с 10 дни;
 • за препращане на искането за достъп. Когато търсената информация не е налична в РИОСВ-Пловдив, заявлението се препраща в институцията, съхраняваща тази информация. В този случай не е необходимо да се подава ново заявление, срокът за получаване на решение за достъп тече от датата, на която е получено уведомлението за препращане;
 • за отказ за предоставяне на достъп до информация. Отказът за достъп до информация се прави с писмено решение, в което се посочва: на основание на коя разпоредба и на кой закон сe отказва достъп; датата  на приемане на решението; пред кого и в какъв срок може да се обжалва.

Решение за предоставяне на достъп до исканата информация се предоставя до 14 календарни дни от датата на подаване на заявлението, освен ако не се предхожда от някое от горецитираните уведомления. В решението за предоставяне на достъп се посочва:

 • до каква информация се предоставя достъпът
 • в какъв период от време може да бъде получена информацията (срокът не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни)
 • къде се предоставя достъп до информацията
 • формата, в която се предоставя достъп
 • видът на предоставяната информация (налична, или нарочно обработена)
 • каква сума трябва да бъде заплатена
 • възможно е с решението да се предоставя достъп само до част от исканата информация, т.нар. частичен достъп. Мотивите за това се посочват в решението.

Според ЗДОИ ако се пропусне срокът за получаване на информацията, или не се заплати определената сума в срок, се губи правото на достъп, определен с това решение. В такъв случай може да се подаде отново заявление за същата информация след не по-малко от 6 (шест) месеца.

Всяко решение по заявлението за достъп до информация може да се обжалва в съда:

 1. при отказ за достъп до информация следва да се подаде жалба в съда в срок до 14 календарни дни от датата на получаване на решението;
 2. в случай че не се получи никакъв отговор на подаденото заявление за достъп до информация, жалбата до съда се подава в срок от 28 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

В Националния каталог на източниците на екологична информация се съдържат данни за това къде и каква информация за околната среда се съхранява, в какъв формат и какъв е достъпът до нея.