РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

339 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Чл.5 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредба за ОВОС по образец, съгласно Приложение № 5 към Наредбата за ОВОС. Няма 14 дни от внасяне на уведомлението

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

1615 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Чл. 93, ал. 3, от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по образец, съгласно Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 500 лв., съгл. чл.1, ал .5, т.1 във връзка с чл. 22, ал. 2  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с  ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането


 

Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

 

2195  Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

При процедура по задължителна ОВОС - 1500 лв., съгл. чл. 1, ал. 5, т. 2а от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с  ПМС №136/2011г. и посл. изм.

При процедура след решени, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв. съгл. чл. 1, ал. 5, т. 2б от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с  ПМС №136/2011г. и посл. изм.

45 дни след провеждане на общественото обсъждане

Издаване на писмо за определяне небходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка за издаване на становище по екологична оценка 

1146 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Чл. 8, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЕО) За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление за план/ програма по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО. Няма 14 дни от внасяне на уведомлението  

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми

1389 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Чл. 85, ал. 4  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на на екологична оценка на план/ програма по образец,, съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО.

400 лв., съгл. чл. 1, ал. 5, т. 4 във връзка с чл. 22, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с  ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането

Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

2468 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Чл. 84, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на становище по екологична оценка по образец, съгласно Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО. 600 лв., съгл. чл. 1, ал. 5, т. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с  ПМС №136/2011г. и посл. изм. 30 дни от внасяне на искането
Наименование на административната услуга;  уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на Регистрационни карти

2244 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

 

 

 

 

на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

-Заявление по образец, съгласно чл.91 от ЗБР  
-Документи, указващи законния произход на екземпляра
-Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката  

Няма

Документ за регистрация се издава в срок до 5 работни дни от постъпване на заявлението РИОСВ или до 20 работни дни при необходимост от уточняване на вида и обстоятелствата по придобиването на екземпляра/ите, като РИОСВ извършва проверка на място в рамките на срока за издаване на регистрационната карта.

Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения 

1411 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.31 от ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн. ДВ. бр. 73/2007г., изм. и доп.) 1.Уведомление по чл.10, ал. 1 от Hаредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, ( ДВ 73/ 2007г.)/
2.Актуални скици на имотите, в които ще се реализират предвидените дейности
3.Карти или друг графичен материал
4.Координати на граничните точки на имотите и на съответните обекти и др.
5.Документ за платена такса

За извършване на тази услуга се изисква такса в размер на 280 лв., в съответствие с чл. 22, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39/2011 г.).

В срок 30 дни след провеждане на консултациите или след получаване на допълнителната информация РИОСВ издава решение по оценка за съвместимостта на ППП/ИП с предмета и целите на опазване на съответната зона/съответните зони.

Издаване на становища за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения 

1382 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

ЗБР;
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  – чл. 2, ал. 2. 
Уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Hаредбата за ОС (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения). Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител Няма  В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им   

Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

1845 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

В съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ)

Ползвателят на услугата подава заявление до директора на РИОСВ, в което посочва информация на собственика или ползвателя на имота, адрес за връзка, телефон и информация за дейностите, които ще се извършват.  

Няма  до 14 дни от постъпване на заявлението  

Регистрация на диви животни  

2797 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Закон за защита на животните - чл. 22, ал. 1, Вкл. и чл.22а от ЗЗЖ В 15-дневен срок  от придобиването на екземпляра собственикът следва да подаде заявление по образец към  РИОСВ за регистриране на екземпляра. Няма   до 14 дни от постъпване на заявлението    
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

2522 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Закон за опазване на околната среда

чл.106, ал.2 от ЗООС (изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.)

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно приложение № 2 наНаредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредбата) и се подава до директора на РИОСВ, на чиято територия сенамира предприятието/ съоръжението, в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител, заедно с информация за платена такса и дата на заплащане.

На основание чл.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС №136 от 13.05.2011г., изм., бр.5 от 19.01.2016г., в сила от 19.01.2016г.) за издаване на становище по чл.106, ал.2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/ съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер 200 лв.

14 дни  
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1609 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

 

чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)


Документи по чл.69 от ЗУО /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО/

200 лв. за всяка площадка съгл. чл.12 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 2 месеца

Изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци

2752 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.68 и чл.69 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.12 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 200 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.12 ал.3 от ПМС № 136/2011г. 1 месец

Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци  

2527 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/        

чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.72, ал.3 и т.2 от ЗУО Няма   14 дни

Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

927 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 100 лв за всяка площадка съгл.чл.13 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 14 дни

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци 

2528 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)  Документи  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО / 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 100 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.13 ал 3 от ПМС № 136/2011г.  14 дни  

Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

719 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 180 лв. съгл. чл.13 ал.1 т.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни
  • Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи   /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни

Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

3042 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.80, ал.1 от ЗУО    14 дни

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци:

723  Линк към Регистър на услугите /ИИСДА

  • по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код 
Няма 14 дни
  •  по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код 
Няма 30 дни
  • Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология и отстраняване на други нередовности в попълнения работен лист, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците   Няма 15 дни  

Издаване на становище за класификация на отпадъци от подгрупа 1801 - услуга на РЗИ

883 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.8 във връзка с чл.7, ал.1, т.5 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код

43 лв. съгласно чл.28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето /Обн. ДВ бр. бр. 83 от 16.10.2007г., изм. ДВ бр. 38 от 17.05.2011г./. Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 може да бъде платена по банков път на следната банкова сметка на РЗИ – Пазарджик:  БУЛСТАТ: 176032140,  Банка: „Обединена българска банка“ АД ,  IBAN: BG10UBBS80023110737310, BIC: UBBSBGSF
Банкова сметка РЗИ-Пазарджик

14 дни

 

Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2754 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ – Пазарджик работен лист за отпадъка, чието образуване е преустановено Няма 30 дни

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците 

2316 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

 чл.35, ал.1 от Наредба № 6/27.08.2013г.  Документация от основно охарактеризиране  съгл. чл.35, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013г.,; копия на утвърдени работни листове за класификация; доклад за основно охарактеризиране Няма   1 месец  
           
Наименование на административната услуга;  уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

1390 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 26/ 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – чл. 17 съгласно чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ  (ДВ 89/1996 г.): -Заявление,  -Проект за рекултивация на нарушени терени Няма  14 дни  
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Наредба 6

Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2245 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

чл.7, ал.2 на Наредба № 6 

В РИОСВ се внасят:

1. Заявление (свободен текст) с описание на обхвата, методите и средствата за измерване при извършване на собствени непрекъснати измервания.

2. Документация, съгласно чл.3, ал.2 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Няма 14 дни  

Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

724 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

чл.11, ал.2 на Наредба 6

В РИОСВ се внасят:

1.Заявление (свободен текст) с описание на броя и разположението на точките  за вземане на проби/извадки, за извършване на периодични и контролни измервания;

2.Схема на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки, при извършване на собствени периодични и контролни измервания.

Няма 14 дни  

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания 

524 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

чл.12, ал.3 на Наредба 6

В РИОСВ се внася Заявление (свободен текст) с описание на размерите на точките за вземане на проби/извадки, използвани при собствени периодични и контролни измервания.

Няма 14 дни  

Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания 

514 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

В РИОСВ се внасят:

1. Заявление (свободен текст) с описание на броя и разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ;

2. Схема на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ.

Няма  14 дни  

Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания 

309 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

чл.50, ал.3 на Наредба 6

В РИОСВ се внасят месечните доклади и годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания - на хартиен и електронен носител.

Няма 14 дни, съгл.чл.57 от АПК  

Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

3005 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 9 г, ал. 4 В РИОСВ се внасят: Заявление по образец (№1 или №2 – при промяна в обстоятелствата) и посочените към тях приложения. 190 лв. съгласно чл.17б, ал.1  от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.63/2018г. и 70 лв. съгласно  чл.17б, ал.2 - при промяна в обстоятелствата 14 дни

 

Летливи органични съединения /ЛОС/

Издаване на Решение за утвърждаване схема за намаляване на емисиите 

556 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 7/21.10.2003г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл.6, ал.3.

Необходими документи:
1. Заявление (свободен текст);
2. Схема за намаляване на емисиите на летливи органични съединения.

Няма 14 дни  

Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1616 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 7/21.10.2003г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл.6, ал.4.

В РИОСВ се подават:
1. Заявление (свободен текст);
2. Схема за намаляване на емисиите на летливи органични съединения.

Няма 14 дни  

Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

526  Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл. 7, ал. 1

 

Административната услуга се прилага за инсталации, чиито оператори докажат пред компетентния орган, че прилагането на съответните норми за неорганизирани емисии е невъзможно по технически и икономически причини. 

Заявление (свободен текст), съдържащо техническа и икономическа обосновка.

Няма 14 дни  

Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители 

1617 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 7/21.10.2003г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл.20, ал.7

В РИОСВ се внасят:
1. Заявление (свободен текст);
2. План за управление на разтворители. 

Няма 14 дни  

Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

2523 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 30л, ал. 3

В РИОСВ се внасят:
Заявление по образец (№1 или №2 – при промяна в обстоятелствата) и посочените към тях приложения.

158 лв., съгл. ПМС №136/2011г. обн. ДВ бр.39/2011, изм. и доп. ДВ бр.2/2013, 60 лв. - при промяна в обстоятелствата. 14 дни  
           
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ЗООС, Правилник за устройството и дейността на ПУДОС Работен проект  Няма 14 дни  
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.17 и 26 от ЗООС и чл.4 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Заявление по образец, съгласно чл.24 и 25 на ЗДОИ, (ДВ бр.45/2002г. с изм. и доп.)  Заповед на МФ №10, по чл.28 и 29 от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; - договор при нарочно обработена информация по чл.30 от ЗООС 14 дни
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на заверено копие на документ чл.25 от ПМС 253/2004г. Заявление 7 лв. по чл.29 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ДВ бр.86/2004г.), одобрена с ПМС № 136/2011г. 7 дни  
           
   

 

РИОСВ-Пазарджик призовава  гражданите  да  се  възползват  от възможността за заявяване на административни услуги по електронен път:
  • на e-mail: riewpz@riewpz.org
  • чрез  пощенски  оператор,  без  да  е необходимо посещение в сградата на местната администрация.
  • за  подаване  на  сигнали,  жалби,  искания,  заявления  за  услуги  и  др. гражданите  и  бизнеса може  да  се  ползва  и  Системата за  сигурно електронно връчване