РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС

/Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат за издаване на решение за преценка необходимостта извършване на ОВОС, издаване на Решение за ОВОС, издаване на Решение за преценка необходимост от ЕО, издаване на становище по ЕО и /или издаване на Комплексно разрешително/

339 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.95 ал.1 от ЗООС -Уведомление по образец
-Уведомление до кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, а засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин
-Информацията от по ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /вкл.документ за собственост или договор за наем/. 
-Актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение(срок на валидност 6 месеца)
Информацията да бъде представена на хартиен и електронен носител
Няма 14 дни

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

1615 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно чл.93, ал.4 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.), /вкл.заявление по образец/ 500 лв. по чл.1, ал.1 по ПМС №136/2011г. 30 дни


Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

 

2195  Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.99, ал.2 от ЗООС, (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно раздел ІІІ от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм. ) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003г.;/вкл.заявление по образец/; за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1500 лв. Приложение 2-700лв. по чл.1, ал.2 от ПМС №136/2011г. 45 дни след провеждане на общественото обсъждане

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми

1389 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.81, ал.1 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) -Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
-Информация за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие съгласно приложения 1 и 2 към чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони.
-Документ за платена такса
-Информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение
400 лв. по чл.1, ал.4 по ПМС №136/2011г. 30 дни, чл.13, ал.1 от наредба ЕО

Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

2468 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

глава 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми по чл.23. ал.1. по Наредба за ЕО -Задание за определяне на обхват и съдържание на ЕО
-Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв -
-Изготвен доклад за ЕО
-Протокол от обществено обсъждане -
-Искане за издаване на становище по ЕО
-Документ за платена такса
600 лв. по чл.1, ал.3 от ПМС №136/2011г. 30 дни, чл.85, ал.5 от ЗООС

Издаване на становище за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол

2374 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

 Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия при приватизация, ПМС №173 от 2004г; изм.доп.2011г. заявление Няма 14 дни  
Наименование на административната услуга;  уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на Регистрационни карти

2244 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

 

 

 

 

на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

-Заявление по образец, съгласно чл.91 от ЗБР  
-Документи, указващи законния произход на екземпляра
-Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката  

Няма

Документ за регистрация се издава в срок до 5 работни дни от постъпване на заявлението РИОСВ или до 20 работни дни при необходимост от уточняване на вида и обстоятелствата по придобиването на екземпляра/ите, като РИОСВ извършва проверка на място в рамките на срока за издаване на регистрационната карта.

Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения 

1411 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.31 от ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн. ДВ. бр. 73/2007г., изм. и доп.) 1.Уведомление по чл.10, ал. 1 от Hаредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, ( ДВ 73/ 2007г.)/
2.Актуални скици на имотите, в които ще се реализират предвидените дейности
3.Карти или друг графичен материал
4.Координати на граничните точки на имотите и на съответните обекти и др.
5.Документ за платена такса

За извършване на тази услуга се изисква такса в размер на 280 лв., в съответствие с чл. 22, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39/2011 г.).

В срок 30 дни след провеждане на консултациите или след получаване на допълнителната информация РИОСВ издава решение по оценка за съвместимостта на ППП/ИП с предмета и целите на опазване на съответната зона/съответните зони.

Издаване на становища за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения 

1382 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

ЗБР;
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  – чл. 2, ал. 2. 
Уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Hаредбата за ОС (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения). Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител Няма  В 14-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите, пропуските или нередовностите в представената от възложителя с уведомлението информация или документация компетентният орган уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им   

Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

1845 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

В съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ)

Ползвателят на услугата подава заявление до директора на РИОСВ, в което посочва информация на собственика или ползвателя на имота, адрес за връзка, телефон и информация за дейностите, които ще се извършват.  

Няма  до 14 дни от постъпване на заявлението  

Регистрация на диви животни  

2797 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Закон за защита на животните - чл. 22, ал. 1, Вкл. и чл.22а от ЗЗЖ В 15-дневен срок  от придобиването на екземпляра собственикът следва да подаде заявление по образец към  РИОСВ за регистриране на екземпляра. Няма   до 14 дни от постъпване на заявлението    
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

2522 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.106, ал.2 от ЗООС (изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.) Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно приложение № 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 01.2016 г.) 200 лв. съгл. чл.3 ал. 2 от ПМС № 136/2011г., изм. изм., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г. 14 дни  
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1609 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

 

чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)


Документи по чл.69 от ЗУО /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО/

200 лв. за всяка площадка съгл. чл.12 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 2 месеца

Изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци

2752 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.68 и чл.69 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.12 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 200 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.12 ал.3 от ПМС № 136/2011г. 1 месец

Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци  

2527 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/        

чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.72, ал.3 и т.2 от ЗУО Няма   14 дни

Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

927 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 100 лв за всяка площадка съгл.чл.13 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 14 дни

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци 

2528 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)  Документи  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО / 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 100 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.13 ал 3 от ПМС № 136/2011г.  14 дни  

Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

719 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 180 лв. съгл. чл.13 ал.1 т.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни
  • Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи   /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни
  • Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.80, ал.1 от ЗУО    14 дни

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци:

  • по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код 
Няма 14 дни
  •  по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код 
Няма 30 дни
  • Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология и отстраняване на други нередовности в попълнения работен лист, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците   Няма 15 дни  

Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2754 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ – Пазарджик работен лист за отпадъка, чието образуване е преустановено Няма 30 дни

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците 

2316 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

 чл.35, ал.1 от Наредба № 6/27.08.2013г.  Документация от основно охарактеризиране  съгл. чл.35, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013г.,; копия на утвърдени работни листове за класификация; доклад за основно охарактеризиране Няма   1 месец  

Издаване на становище за унищожаване на лекарства

2425 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

 чл. 10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28/ 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата Заявление, свободен текст  Няма  14 дни   
           
Наименование на административната услуга;  уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

1390 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

Наредба № 26/ 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – чл. 17 съгласно чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ  (ДВ 89/1996 г.): -Заявление,  -Проект за рекултивация на нарушени терени Няма  14 дни  
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Наредба 6

Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2245 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.7, ал.2 на Наредба № 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.) съгласно Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.) и Инструкция № 1/2003г.: -Заявление за съгласуване на методите за и средствата за измерване Няма 14 дни  

Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

724 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.11, ал.2 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.) съгласно чл.12, ал.1,2 и 3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.): -Заявление за утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух Няма 14 дни  

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания 

524 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.12, ал.3 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

-Искане за съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични измервания 

-Технически характеристики на източника

Няма 14 дни  

Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания 

514 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.13, ал.1 на Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.)  съгласно чл.13, ал.2 и 3 Наредба 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.): -Заявление за утвърждаване на разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания  Няма  14 дни  

Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания 

309 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.50, ал.1 и 2 на Наредба 6 на МОСВ съгласно Инструкция №1/2003г. на МОСВ: -Заявление за утвърждаване на доклада Няма 14 дни, съгл.чл.57 от АПК  

Летливи органични съединения /ЛОС/

Издаване на Решение за утвърждаване схема за намаляване на емисиите 

556 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

съгласно чл.6, ал.3 Наредба 7 на МОСВ СНЕ (схема за намаляване на емисиите) Няма 14 дни  

Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1616 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

съгласно чл.6, ал.4, Наредба 7 на МОСВ Технологична схема /схема за намаляване на емисиите (СНЕ)/ Няма 14 дни  

Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

526  Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

съгласно чл.7, ал.1 от Наредба 7 на МОСВ Технологична схема /схема за намаляване на емисиите (СНЕ)/ Няма 14 дни  

Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители 

1617 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

съгласно чл.20, ал.7 от Наредба №7/21.10.2013г.  на МОСВ

В РИОСВ се внасят:
1. Заявление (свободен текст);
2. План за управление на разтворители.ПУР /План за управление на разтворители/ в два екземпляра на хартиен носител и един – на електронен носител, като формата и съдържанието на плана са посочени в Приложение № 8 към Наредба № 7, както и в секторното ръководство за съответната категория дейност

Няма 14 дни  
 
       
     
           
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ЗООС, Правилник за устройството и дейността на ПУДОС Работен проект  Няма 14 дни  
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/ 

чл.17 и 26 от ЗООС и чл.4 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Заявление по образец, съгласно чл.24 и 25 на ЗДОИ, (ДВ бр.45/2002г. с изм. и доп.)  Заповед на МФ №10, по чл.28 и 29 от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; - договор при нарочно обработена информация по чл.30 от ЗООС 14 дни
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на администартивната услуга  
Необходими документи Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на заверено копие на документ чл.25 от ПМС 253/2004г. Заявление 7 лв. по чл.29 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ДВ бр.86/2004г.), одобрена с ПМС № 136/2011г. 7 дни