РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

1615 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

1146 Издаване на писмо за определяне небходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка за издаване на становище по екологична оценка 

1389 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

Наименование на административната услуга;  уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите  

1609 Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

927 Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

719 Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците 

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт
           
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите
Наредба 6

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания 

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания 

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания 

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

Летливи органични съединения /ЛОС/

556 Издаване на Решение за утвърждаване схема за намаляване на емисиите 

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители 

2523 Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители

 3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение
3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации
3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна
3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности
 
 
Наименование на административната услуга; уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите

2 Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

Наименование на административната услуга;  уникален идендификатор; линк към Регистър на услугите

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

РИОСВ-Пазарджик призовава  гражданите  да  се  възползват  от възможността за заявяване на административни услуги по електронен път:
  • на e-mail: riewpz@riewpz.org
  • чрез  пощенски  оператор,  без  да  е необходимо посещение в сградата на местната администрация.
  • за  подаване  на  сигнали,  жалби,  искания,  заявления  за  услуги  и  др. гражданите  и  бизнеса може  да  се  ползва  и  Системата за  сигурно електронно връчване