РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Наредба № Н-1 за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, публикувана в ДВ, бр.22 от 18.03.2022 г.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г.


за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Член единствен.
С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1 Хартия А4 1 лист  0,01 лв.
2 Хартия А3 1 лист  0,02 лв.
3 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5 CD диск 700 MB  1 бр. 0,26 лв.
6 DVD диск 4,7 GB  1 бр. 0,30 лв.
7 DVD диск 8,5 GB 1 бр. 0,67 лв.
8 USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9 USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10 USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11 USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.
Министър: Асен Василев