РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед №ЗМФ-1472 от 29.11.2011г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Във връзка с чл. 30 от ЗООС, компетентните органи предоставят помежду си налична първична и предварително обработена информация за околната среда, както и на общински администрации и учащи се.

Заплащането при предоставяне на нарочно обработена информация се договаря за всеки конкретен случай - чл. 29 от ЗООС.

Такси по чл. 20 ЗДОИ (ДВ. Бр. 45/30.04.2002 г.) и Заповед №ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр.98/13.12.2011г.

На основание чл.115 от Конституцията на Република България и чл.20, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

  1. дискета - 1бр. – 0,50 лв.
  2. CD - 1 бр. – 0,50 лв.
  3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.
  4. разпечатване - 1 страница (А4) - 0,12лв.
  5. ксерокопие - 1 страница (А4) - 0,09 лв.
  6. факс - 1 страница (А4) - 0,60 лв.
  7. видеокасета - 1 брой – 3, 25 лв.
  8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.
  9. писмена справка – 1 страница (А4) - 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

Заповедта е в сила от 01.01.2012г.

За предоставяне на нарочно обработена информация заплащането се договаря за всеки конкретен случай (чл.29 от ЗООС). В тези случаи става дума за значителен обем информация, която се обработва допълнително, по заявка на конкретния заявител. За целта се изготвя граждански договор, в който се определят и конкретните условия и заплащане.

 

 

Такси за повторно използване на информация

 

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор е определена в глава IV на ЗДОИ, заплащането на услугата се определя на основание чл.41 ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г.