РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ

Собствените периодични измервания на шум в околната среда, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения, се извършват с периодичност на измерванията съгл. чл. 27 от Наредба №54 от 13 декември 2010г.:

  1. при въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/ или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;
  2. за действащи промишлени източници- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;
  3. в съответствие с условията, определени в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения по чл. 99 ЗООС и издадените комплексни разрешителни по чл. 117 ЗООС.

Резултатите от собствени периодични измервания, на показателите за шум в околната среда се представят в РИОСВ- Пазарджик под формата на доклад, до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител  /образец/ (по реда на чл.30 от Наредба № 54, ДВ бр.3 от 11.01.2011г.).

Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания /СПИ/ -ШУМ