РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ОВОС)
Уведомление за инвестиционно намерение
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС
Приложение № 2 към чл. 6
Приложение №7 към чл.6
Издаване на решение по ОВОС
Искане за издаване на решение по ОВОС
Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ЕО)
Уведомление за изготвяне на план/програма
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
Издаване на становище по ЕО на планове и програми
Искане за издаване на становище по ЕО