РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ОВОС)
Уведомление за инвестиционно предложение - Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - Приложение № 6 към чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
Образец на писмо от общини / кметства относно резултати от осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - Приложение №7 към чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС
Издаване на решение по ОВОС
Искане за издаване на решение по ОВОС - Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
Образец на обява за среща за обществено обсъждане - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОВОС
Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ЕО)
Уведомление за изготвяне на план/програма - Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО
Издаване на становище по ЕО на планове и програми
Искане за издаване на становище по ЕО - Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО