РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Законодателство ОВОС

Законодателство Екологична оценка

Обявления за  инвестиционни предложения на основание чл. 4 ал.2 от Наредбата за ОВОС

Съобщения по постъпили уведомления за инвестиционни предложения

Обществен достъп до информация по Приложение № 2

Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Обществен достъп до доклади по ОВОС

Съобщения за обществени обсъждания

Обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС

Решения по ОВОС

Съобщения за загуба на правно действие на решения за преценяване необходимостта от ОВОС и на решения по ОВОС

Съобщения по чл.8 ал.4 от Наредбата за ЕО

Обществен достъп до постъпило искане по образец съгласно Приложение 4

Решения за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Консултации по екологична оценка

Становища по eкологична оценка

Решения за прекратяване/възобновяване

Решения за спиране на административно производство по реда на чл. 54 от АПК

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по EO

Образци на формуляри