РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


 На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)


Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е


Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни, в РИОСВ-Пазарджик да обработват личните ми данни за служебно ползване, с цел предоставяне на административни услуги. 
Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни. 

Декларация

 

продължи