РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПАЗАРДЖИК

ДИРЕКТОР РИОСВ

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Дирекция "Контрол на околната среда"
  • Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"
  • Направление "Опазване на водите"
  • Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
  • Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти"
  • Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии и опасни химични вещества"
 2. Дирекция "Превантивна дейност"
  • Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда"
  • Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"
  • Направление "Специализирани регистри"