РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
Име на Защитена територия Община Площ ха Година на обявяване Кратка характеристика
1 Беглика Батак 1461.34 Обявен е за резерват със заповед № 751/11.05.1960 г. на УГС, разширен е  със заповед № 482/23.06.1992 г. на МОСВ и със заповед № РД-138/19.02.2013 г.  е актуализирана площта му. Приет е план за управление на резервата със заповед № 798/02.12.2015 г. на МОСВ Опазване на образци от първични смърчови екосистеми, редки и застрашени животински и растителни видове   като някой от тях са : родопска теменуга (Viola rhodopeia W. Beck), алпийско сграбиче, известно също и като централноалпийски клин (Astragalus alopecurus Pall. (A. centralpinus)) – красиво растение превърнало се в емблема на резервата.
2 Дупката Батак 1210.8 Обявен е за резерват с  Постановление на МС със № 14827/29.06.1951 г., като заповед № 2245/30.12.1956 г. променя режима на дейностите в границата на резервата, намалява се територията му със заповед № 1700/17.07.1961 г., след това е разширен със заповед № 3899/15.09.1975 г. на МГОПС, и отново намален със заповеди № 702/14.07.1982 г. и 587/08.06.1983 г. на КОПС. Приет е план за управление на резервата със заповед № 798/02.12.2015 г. на МОСВ  Ценна природна територия с естествен характер с обширни масиви от бялборови гори, като и смесени смърчово-бялборови гори.
3 Купена Пещера/  Брацигово 1761.1  Обявен е за резерват със заповед № 2969/24.11.1961 г. на ГУГ при МС , разширена е  площта му със заповеди, съответно: № 3539/13.11.1973 г. на МГОПС, заповед № 503/11.07.1979 г. на КОПС при МС и  заповед № 530/07.07.1992 г. на МОСВ. Приет е план за управление на резервата със заповед № 798/02.12.2015 г. на МОСВ Защитената територия има висока консервационна стойност, тъй като съхранява запазени естествени гори от смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris), ела (Abies alba), бук (Fagus sylvatica), дъб (Quercus dalechampii), както и ендемичния подвид паласов черен бор Pinus nigra ssp. palassiana. В община Брацигово – землищата на селата Равногор и Розово, а в община Пещера – в землището на град Пещера.
4 Мантарица Ракитово 1069.2 Обявен е за резерват със Заповед № 960/08.06.1968 г. на МГГП , разширен е със заповеди № 3812/ 06.09.1975 г. на МГОПС и № 529/07.07.1992 г. на МОСВ. Приет е план за управление на резервата  със заповед № 798/02.12.2015 г. на МОСВ Съвременните екосистеми разпространени на територията на резервата, имат първичен произход и са коренни за тази територия.Растителната покривка на резервата се състои основно от съобщества на смърч  (Picea) ела (Abies) и бук (Fagus). На територията на резервата се срещат 12 вида земноводни и влечуги. ЮНЕСКО включва резерват „Мантарица” към Световната мрежа от биосферни резервати.
Община Име на Защитена територия

Площ  ха

Година на обявяване Кратка характеристика
1 Батак Баташки снежник 1063.0  Обявена със заповед №  3700/ 29.12.1972 г.  на МГОПС Опазване на характерен  ландшафт
2 Батак Батлъбоаз 154.0 Обявяване със заповед  № 449/25.04.1984 г .  на КОПС при МС и план за управление заповед № РД-157/06.03.2009 г. на МОСВ Опазване на красива местност
3 Батак Друма 8,0 Обявена със заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП при МС и разширена със заповед  № 776/29.03.1972 г.на МГОПС , прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-424/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
4 Батак Кавал тепе 83 Обявена със заповед № 449/25.04.1984 г . на КОПС при МС и план за управление заповед № РД-165-09.03.2009 г. на МОСВ Опазване на красива местност за отдих и туризъм. (Смърчови гори)
5 Батак Кара Бурун – Балабанлии 123.5 Обявена със заповед № 3962/20.12.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-390/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен  ландшафт
6 Батак Кемера 102.9 Обявена със заповед № 3899 от 15.09.1975 г. на МГОПС  и разширена със заповед  № РД-587/08.06.1983 г. на КОПС Опазване на живописен ландшафт, древен римски мост, буферна зона на р. “Дупката”
7 Батак Корията  8,00 Обявена със заповед № 2122/21.01.1964 г.на КГГП при МС и разширена със заповед  № 776/29.03.1972 г. на МГОПС, прекатегоризирана в защитена местност със заповед  № .РД-430/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
8 Батак Кървав чучур 3,0 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № .РД-398 от 03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
9 Батак Лонгурлии 4,1 Обявена със заповед № 3718/28.08.1975 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-379/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
10 Батак Мирчовица 10,0 Обявена със заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП при МС и разширена със заповед  № 776/29.03.1972 г.на МГОПС , прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-420/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
11 Батак Немска Жълтуга 1.67 Обявена със заповед №.РД-183/06.03.2014 г. на МОСВ Опазване на растителен вид – Немска жълтуга (Genista germanica), и неговото местообитание
12 Батак Несторови поляни 5,0 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-401/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
13 Батак Петрово бърдо 93,5 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед №РД-396/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
14 Батак Пясъка 4,8 Обявена със заповед №.3962/20.12.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със закон № РД-388/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
15 Батак Ровно 47,7 Обявена със заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-395 от 03.04.2003 г.на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
16 Батак Самодивска поляна 132.6 Обявена със заповед № 449/ 25.04.1984 г. на КОПС при МС  и план за управление заповед №  РД-157-06.03.2009 г. на МОСВ Смърчово–бялборова Гора Характерен родопски ландшафт
17 Батак Сачан дере 13,1/14,2 Обявена със заповед № 3962/20.12.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-389/03.04.2003 г. на МОСВ  Опазване на характерен ландшафт
18 Батак Слънчева поляна 69,3 Обявена със заповед №  .449/25.04.1984 г. на КОПС при МС и план за управление заповед № РД-165-09.03.2009 г. на МОСВ Опазване на красива местност за отдих и туризъм със смърчово – борови гори
19 Батак Студена чучурка 73.1 Обявена със заповед №  449/25.04.1984 г. на КОПС при МС и план за управление заповед № РД-165-09.03.2009 г. на МОСВ Опазване на красива местност за отдих и туризъм със смърчови съобщества и красиви изгледи
20 Батак Суватя 5,0 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със закон № РД-400/03.04.2003 г.на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
21 Батак Тодин гроб 5,0 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-402/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
22 Батак Тошков чарк 57,4 Обявена със заповед № 449/25.04.1984 г. на КОПС при МС Опазване на красива местност за отдих и туризъм със смърчови и бял борови гори край брега на яз. Голям Беглик
23 Батак Търновица 10 Обявена със заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП при МС и разширяване със заповед  №776/29.03.1972 г. на МГОПС, прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-423/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
24 Батак Фотинска река 314,3  Обявена със заповед № РД-3962/20.12.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-386/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
25 Батак Хаджийски чарк 12.5 Обявена със заповед № 3962/20.12.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед  № РД-387/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
26 Батак Хайдушка скала 3,0 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризиране в защитена местност със заповед №РД-397/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
27 Батак Хамбарите 5,0 Обявена със заповед №. 913/08.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-399/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
28 Батак Чатъма 27,3 Обявена със заповед № РД-449/25.04.1984 г. на КОПС при МС и план за управление със заповед № РД-157/06.03.2009 г. на МОСВ Опазване на красива местност за отдих и туризъм със смърчови и бял борови гори и красив ландшафт
29 Батак Широка поляна 100.2 Заповед за обявяване №449/25.04.1984 г. на КОПС при МС  и план за управление заповед № РД-165-09.03.2009 г. на МОСВ Опазване на красива местност за отдих и туризъм със смърчови съобщества с характерен родопски ландшафт
30 Брацигово Атолука 318.2  Обявена със заповед № 1900/05.08.1969 г. на МГГП и разширена със заповед № 10/09.01.1985 г. на КОПС, намалена със заповед № РД-27/19.01.2016г. на МОСВ Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор (Pinus sylvestris) и смърч (Picea)
31 Брацигово Винище 145.7/148.1 Обявена със заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-394/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
32 Брацигово Корията  27,4 Обявена със заповед № 357/9.02.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-393/03.04.2003 г.на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
33 Брацигово Находище на атинска мерендера 37.48 Обявена със заповед № РД-936/20.12.2011 г. на МОСВ Опазване на растителен вид атинска мерендера (Merendera attica) и неговото местообитание
34 Брацигово Находище на стояново лютиче 11.84 Обявена със заповед №.РД-935/20.12.2011 г. на МОСВ Опазване на растителен вид стояново лютиче (Ranunculus stojanovii) и неговото местообитание
35 Брацигово Тъмра 604.1  Обявена със заповед № 3751/30.11.1973 г. на МГОПС и намаляване на защитената местност със заповед № 530/ 07.07.1992 г. на КОПС при МС за разширяване на р.Купена Опазване на характерен ландшаф,скални образувания,стари римски пътища,мостове и развалини от крепостни стени
36 Белово Маришко подрумиче  46.47 Обявена със заповед № РД-141/19.02.2013 г. на МОСВ Опазване на критично застрашен вид и неговото местообитание
37 Велинград Арап чал 220,8 Обявена със заповед № 196/19.03.1981 г. на КОПС Опазване на местообитания на глухар (Tetrao urogallus) и лещарка(Tetrastes bonasia)
38 Велинград Бялата скала 86,6 Обявена със заповед№ 2194/12.12.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-412/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт (гора)
39 Велинград Валявиците 73,0 Обявена със заповед № 760/12.08.1986 г. на КОПС при МС Естествени съобщества от ела  (Abies) и смърч (Picea). Вековни смърчови дървета
40 Велинград Калпазанов гроб 16,2 Обявена със заповед № 2194/12.12.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед  №.РД-413 от 03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
41 Велинград Клептуза 412,0 Обявена със заповед № 407/09.02.1966 г. на МГГП Гора – ползвана за отдих. Живописен пейзаж
42 Велинград  Меандри на р. Рибна  24.5 х Обявена със заповед № РД-420/14.11.1995 г. на МОС Опазване на естествения ландшафт и уникалните местообитания в местността Кара тепе
43 Велинград, Септември Милеви скали 115,1 Обявена със заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед  № РД-404 от 03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
44 Велинград Порт Артур 15,3 Обявена със заповед № 3813/28.12.1974 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-378/03.04.2003 г.на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
45 Велинград Рогачица 126,9 Обявена със заповед №.21/08.01.1981 г. на КОПС при МС Стара елово –  смърчова гора
46 Велинград Суха лъка  5,8 Обявена със заповед №.3813/12.12.1974 г. на МГОПС и пекатегоризирана в защитена местност със заповед №РД-377/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
47 Велинград Суха лъка (Клетва бивак) 3,2 Обявена със заповед  № .РД-1187/19.04.1976 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед   № РД-385на 03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт със седем вековни смърчови дървета с диаметър над 1 м и височина над 35 м.
48 Велинград Филибилийска поляна 1,2 Обявена със заповед № 16/8.01.1981 г. на КОПС при МС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед  № РД-408/03.04.2003 г. на МОСВ Находище на рядък вид планински божур (Trolius europeus)
49 Велинград Хайдушки кладенец  10,2 Обявена със заповед №. 22/08.01.1981 г. на КОПС при МС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-380/03.04.2003 г.  на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
50 Велинград Чибуците 4,8 Обявена със заповед №.25/09.01.1989 г. на КОПС при МС Опазване на единственото у нас находище на върболистен тъжник (Spiraea salicifolia)
51 Лесичево Бильов рът 89.7 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-406/ 03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт (гора)
 
52 Лесичево Дъбравата 12,0 Обявена със заповед № 3962/20.12.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-391/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
53 Лесичево Йорданови поляни 66,3 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана  в защитена местност със заповед № .РД-405 от 03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
54 Лесичево Новаковец и Бенковска поляна 29.8 Обявено със заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед  № РД-421/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
55 Панагюрище Арамлиец (част) 140,8 Обявена за историческо място със заповед № 2194/12.12.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-411/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт 
56 Панагюрище Бич 1,8 Обявена със заповед № 2194/12.12.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед  №.РД-416/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
57 Панагюрище Венеца 100,5 Обявена със заповед № 183/6.02.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-419/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
58 Панагюрище Душков пчелин 7,4 Обявена със заповед № 183/6.02.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-418/03.04.2003 г. на МОСВ Гора, средновековна крепост
59 Панагюрище Конско дере 8,8 Обявена със заповед №  2194/12.12.1968 г.на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-415 от 03.04.2003 г.на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
60 Панагюрище Манзул 36,6 Обявена със заповед № РД-1120/02.07.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-382 от 03.04.2003 г.на МОСВ Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт в Средногорието
61 Панагюрище Оборище 203.8 Обявено с постановление № 1171/24.09.1951 г. на Министерски съвет и разширяване със заповед № 256/25.02.1969 г. на МГГП ,прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-422/03.04.2003 г на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
62 Панагюрище Патьова кория 81,2 Обявена със заповед № РД-1120/02.07.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-383/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на вековна дъбова гора и характерен ландшафт в Средногорието
63 Панагюрище Сивата грамада 16,5 Обявена със заповед № 183/6.02.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-417/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
64 Панагюрище Хайдушки кладенец 65,4 Обявена със заповед № 2194/12.12.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед РД-414/ 03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
65 Пазарджик Водиничарска кория 2,2 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-407/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт и местообитание на защитени видове птици
66 Пазарджик Огняново – Синитевски рид 140 Обявено със заповед № РД—374/05.05.1982 г. на КОПС при МС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-384/03.04.2003 г. на МОСВ ,промяна в режима на дейностите със заповед №.РД-408/07.07.2008 г.   на МОСВ , промяна в площта - актуализация със заповед № РД-408/07.07.2008 г. на МОСВ Опазване на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) и псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea; Опазване на защитени, редки и застрашени растителни видове, като: текирска мишорка (Gypsophila tekirae), игликоцветна айважива (Alkanna primuliflora), стрибърнова айважива (Alkanna stribrnyi), борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), стрибърнов игловръх (Alyssum stribrnyi), обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis), скална гъшарка (Arabis nova), тракийска овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris ssp. thracica), манагетова метличина (Centaurea mannagettae), оливиеров минзухар (Crocus olivieri), гръцка (гусихиева) ведрица (Fritillaria gussichiae), родопско еньовче (Galium rhodopeum), татарски гониолимон (Goniolimon tataricum), родопска люцерна (Medicago rhodopea)
67 Ракитово Пашино бърдо 7,0 Обявена със заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-392/03.04.2003 г. на МОСВ Гора Средновековна крепост, историческо място
68 Ракитово Цигов чарк 3,0 Обявена със заповед №.781/19.10.1979 г. на МГОПС при МС Опазване на характерен ландшафт
69 Септември Езерото 5,8 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г.на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-403/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
70 Септември Златин дол 8,3 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД 409 от 03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
71 Септември Коритата 10,9 Обявена със заповед № 913/8.04.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-410/03.04.2003 г. на МОСВ Опазване на характерен ландшафт
72 Септември Марина 1,5 Обявена със заповед № 425/18.05.1987 г. на КОПС при МС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-342 от 31.03.2003 г. на МОСВ  Опазване на критично застрашен вид и неговото местообитание
 
73 Септември Свети Георги 5,7 Обявена със заповед № 202/11.03.1987 г. на КОПС при МС  Естествено находище на блатно кокиче
Име на Защитена територия Община Площ ха Заповед  за обявяване Кратка характеристика
1 Арабушка поляна Панагюрище 42,0  Обявена със заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС Опазване на скални образувания
2 Габровица Стрелча 42,0  Обявена със заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС Опазване на скални образувания
3 Гарванов камък Стрелча 18,0  Обявена със заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС Опазване на скални образувания
4 Герекински гьол Стрелча 23.9  Обявена със заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС Опазване на скални образувания
5 Гораница Стрелча 46,7 Обявена със заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС Опазване на скални образувания
6 Жабата Велинград 0,2  Обявена със заповед № 448/25.04.1984 г. на КОПС при МС Опазване на скални образувания
7 Киселица Стрелча 60,5  Обявена със заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС Опазване на скални образувания
8 Палеонтологично находище с. Дорково Ракитово 1,00  Обявена със заповед № 90/31.01.1990 г. на Държавен комитет за опазване на околната среда  Опазване на уникално палеонтологично находище на кости от плиоценски гръбначни животни
9 Пашови скали Велинград 2,1  Обявена със заповед № 16/08.01.1981 г. на КОПС при МС Опазване на скален масив
10 Пещерата Снежанка Пещера 122,5 Обявена със заповед № 512/14.03.1961 г. на ГУГ и увеличаване на площа със заповед № РД-2419/25.12.1967 г. на  МГГП , разширяване със заповед 504 от  № 11.07.1979 г. на КОПС при МС Опазване на  една от най-красивите наши пещери и околните широколистни гори
11 Побит камък Велинград 0,2  Обявен със заповед № 295/7.02.1962 г. Опазване на скално образувание
12 Лепеница Ракитово 5,0  Обявена със заповед № 2810/10.10.1962 г. на ГУГ при МС и променен режим със заповед  № РД-132/11.02.2010 г. МОСВ  Двуетажна пещера с подземна река, интересна е със своята морфология и фауна.
13 Турчинов камък Срелча 16,8  Обявен със заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС Опазване на скални образувания
14 Фотински водопад Батак 12,1  Обявен със заповед № 656/13.09.1979 г. на КОПС при МС  Опазване на водопада