РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

В сила от 01.01.2012 г.
Издаден от Министерството на околната среда и водите
Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).
 
Чл. 2. (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни структури към министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.
(2) Регионалните инспекции по околната среда и водите са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на околната среда и водите.
(3) Директорите на РИОСВ са органи на изпълнителната власт и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.
 
Чл. 3. Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват своята дейност на територията на една или няколко области съгласно посочените в приложението седалище и териториален обхват на дейност.
 
Чл. 4. Дейността на РИОСВ се координира от дирекция "Политики по околната среда" (ПОС) при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
 
Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Раздел I.
Общи положения
 
Чл. 5. (1) Регионалната инспекция по околната среда и водите се представлява от директор или от оправомощено от министъра длъжностно лице.
(2) Директорът на РИОСВ се назначава и освобождава от длъжност от министъра на околната среда и водите.
(3) Директорите на РИОСВ се назначават от министъра на околната среда и водите след проведен конкурс.
(4) Служителите на РИОСВ се назначават и освобождават от длъжност от директора на РИОСВ по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
 
Чл. 6. (1) Длъжностното разписание на РИОСВ се утвърждава от директора на РИОСВ след одобряване от министъра на околната среда и водите съобразно регламентираната в този правилник структура и обхват на дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Поименното разписание на длъжностите на съответната РИОСВ се определя от директора на РИОСВ.
 
Чл. 7. Директорът на РИОСВ:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОСВ;
2. осигурява провеждането на регионално равнище на държавната политика в областта на опазване на околната среда;
3. издава наказателни постановления, както и административни актове в изпълнение на законоустановените му компетенции;
4. налага глоби, имуществени санкции и принудителни административни мерки при констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда;
5. оправомощава длъжностни лица от РИОСВ да съставят предупредителни и констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения в рамките на предоставените му компетенции;
6. представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации и лица в страната и в чужбина;
7. разпорежда се с бюджетните средства на РИОСВ;
8. до 31 януари на всяка календарна година представя за утвърждаване от министъра на околната среда и водите годишен план за контролната дейност на РИОСВ;
9. до 15 февруари на всяка календарна година представя на министъра на околната среда и водите годишен отчет за дейността на РИОСВ за предходната година;
10. до 30 април на всяка календарна година изготвя и публикува на интернет страницата на РИОСВ регионален доклад за състоянието на околната среда за предходната година;
11. представя на министъра на околната среда и водите месечни отчети за оперативната контролна дейност на РИОСВ;
12. предоставя ежедневна информация в случай на възникнали аварии и неотложни екологични проблеми, както и за състоянието на обекти под специално наблюдение;
13. подпомага разработването на нормативните актове, национални и регионални програми и стратегии в областта на околната среда;
14. координира с други регионални звена действия при екологични инциденти и други големи аварии и природни бедствия;
15. изпълнява и други текущи задачи, възложени му от министъра, заместник-министър, главния секретар, директора на дирекция "ПОС" при МОСВ.
 
Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Дейността на РИОСВ се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана и е организирана в дирекции, към които при необходимост могат да се създават отдели, а към отделите сектори.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Компетенциите на служителите на РИОСВ се определят от действащото законодателство и се регламентират от длъжностните им характеристики, утвърдени от директора на РИОСВ.
 
Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Организацията на дейността на всяка РИОСВ се определя с правилник за вътрешния ред, утвърден от директора на РИОСВ, включващ и правила за документооборота.
 
Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) (1) Работното време на служителите в регионалната инспекция по околната среда и водите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч., със задължително присъствие в периода от 10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Директорът на РИОСВ с вътрешни правила определя конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното работно време.
 
Раздел II.
Обща администрация
 
Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Общата администрация на РИОСВ подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административни, финансови и правни дейности.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Дирекция "Административни, финансови и правни дейности":
1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на РИОСВ и служителите;
2. осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт;
3. изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти на договори, по които страна е РИОСВ;
4. изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на РИОСВ;
5. извършва деловодно обслужване и външна и вътрешна куриерска дейност;
6. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Държавния архивен фонд;
7. предприема действия за своевременното събиране на дължимите вземания на РИОСВ;
8. изготвя отговори и дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;
9. извършва кадровото обслужване, в т. ч. документирането на трудовите и служебните правоотношения и дейността, свързана с личния състав;
10. изготвя поименно разписание на длъжностите и вътрешни правила за работните заплати;
11. изготвя анализи за потребностите от обучение на персонала и планира обучението, подготвя анализ за състоянието на администрацията в съответствие със Закона за администрацията;
12. извършва финансово-счетоводни дейности, като изготвя и всички необходими справки и документи, изисквани от централната администрация на МОСВ;
13. подготвя проекта на бюджета на РИОСВ, включително и списъците за капиталови разходи;
14. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове; тримесечни и годишни финансови отчети за степента на изпълнение на програмите и политиките на МОСВ, тримесечни оборотни ведомости и годишен финансов отчет;
15. контролира, анализира и отчита разходването на предоставените бюджетни средства, както и събирането и трансфера на приходите;
16. организира материално-техническото снабдяване, както и управлението и стопанисването на собствеността на РИОСВ;
17. осигурява информационните връзки и комуникации на администрацията;
18. организира дейността по административно обслужване на юридически и физически лица на принципа "едно гише";
19. въвежда и поддържа актуална информация в регистъра на административните структури и актове на органите на изпълнителната власт;
20. организира и провежда на територията на РИОСВ кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и подпомага провеждането на местно ниво на национални кампании в тази област;
21. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на РИОСВ, свързани с осъществяване дейността на инспекцията.
 
Раздел III.
Специализирана администрация
 
Чл. 11. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, свързани с неговата компетентност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Специализираната администрация е организирана в две дирекции:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) дирекция "Контрол на околната среда" с направления "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", "Опазване на водите", "Управление на отпадъците и опазване на почвите", "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти", "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества" извършва дейности, свързани със:
а) опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане;
б) предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване;
в) екологосъобразно управление на отпадъците;
г) управление на опасни химични вещества и смеси и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества;
д) опазване и подобряване на акустичната среда, намаляване или елиминиране на въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични фактори;
е) изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в т. ч. за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ;
ж) изготвяне и предоставяне на министъра на околната среда и водите и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информация за включването й в публичните регистри по чл. 129 и 130 ЗООС;
з) поддържане на база данни в електронен вид за извършения от РИОСВ контрол по изпълнение на условията в разрешителните за заустване;
и) подпомагане разработването на общински програми за опазване на околната среда чрез участие на експерти и предоставяне на информация;
к) контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по отпадъците;
л) контрол по изпълнение на мерките, предвидени в общинските програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и за достигане на съответните норми в установените за целта срокове;
м) контрол по изпълнение на мерките, предвидени в плановете за действие за управление на шума в околната среда по чл. 6 от Закона за защита от шума в околната среда;
н) преценка на искането за заустване на отпадъчни води и емисионните нива по реда на чл. 13 от Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ, бр. 47 от 2011 г.);
о) провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е РИОСВ;
п) прилагане на доброволните ангажименти по чл. 132 ЗООС;
р) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) изготвяне на отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) дирекция "Превантивна дейност" с направления "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)", "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" и "Специализирани регистри" извършва дейности, свързани със:
а) процедиране по ЕО и ОВОС и/или по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони;
б) опазване на елементите на Националната екологична мрежа, биологичното разнообразие и генетично модифицирани организми, както и устойчивото използване на биологични ресурси;
в) организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда;
г) изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на ЗООС, в т. ч. за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ;
д) поддържане и управление на локални информационни масиви и бази данни за състоянието на околната среда;
е) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) изготвяне на отговори - становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) В РИОСВ с численост под 30 щатни бройки специализираната администрация се организира в една дирекция "Контрол и превантивна дейност", която извършва дейностите по ал. 2, т. 1 и 2.
 
Глава трета.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
 
Чл. 12. При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции.
 
Чл. 13. (1) При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област.
(2) При осъществяване на функциите по ал. 1 РИОСВ изпълнява произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и:
1. участие с един или няколко представители във:
а) комисиите за рекултивация на нарушени терени;
б) общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и Националния експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекти и технически решения за водоснабдителните и канализационните системи, вкл. и селищни пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, както и за разглеждане и приемане на устройствени планове, проекти и решения;
в) техническите съвети при регионалните управления на горите за приемане на решения относно лесоустройствени проекти, планове и програми;
г) програмните съвети за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, създадени с цел разработване на програмите за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух по чл. 27 ЗЧАВ;
д) междуправителствените и междуведомствените комисии по екологични проблеми на прилежащата територия;
е) комисии за определяне състоянието на популациите или находищата на уязвими животински или растителни видове във връзка с опазването и устойчивото им ползване;
ж) областни комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
з) комисии за промяна предназначението на земеделските земи;
и) обществени обсъждания на проекти на планове за управление на национални и природни паркове, публично обсъждане на изпълнението на планове за управление;
к) комисии за установяване на щети, нанесени от защитени видове;
л) областни комисии по Закона за обществените поръчки, за случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
2. произнасяне, утвърждаване или съгласуване в съответствие с нормативните изисквания на:
а) общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на ЗЧАВ;
б) програмите за управление на дейностите по отпадъците;
в) по обстоятелствата, свързани с преценка на искането за заустване на отпадъчни води и по емисионните нива по реда на чл. 13 от Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
3. разработване на:
а) планове за действие при екологични инциденти;
б) режими на ползване на биологични ресурси.
(3) Дейността по ал. 2 се извършва след предварително съгласуване с компетентните органи в случаите, предвидени в нормативните актове.
 
Чл. 14. (1) При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани със:
1. предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда;
2. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда;
3. повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда;
4. поддържане на регистри и бази данни.
(2) При осъществяване на функциите по ал. 1 РИОСВ изпълнява следните задачи:
1. организира процеса на достъп на обществеността до информацията за околната среда чрез:
а) предоставяне на достъп до информация за околната среда на обществеността;
б) предприемане на действия за информиране на заинтересованите ведомства и организации и средствата за масово осведомяване при регистрирано превишаване на алармените прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон;
в) текущо предоставяне на информация, свързана с дейността на инспекцията, на средствата за масово осведомяване;
г) поддържане на регистър на подадените заявления за достъп до информация;
д) поддържане на регистър на обектите от Националната екологична мрежа;
е) актуализиране на данните в регистъра по чл. 102 ЗООС за процедурите от компетенциите на съответната РИОСВ;
ж) поддържане на електронна база данни за извършения от РИОСВ контрол по изпълнение на условията в разрешителните за заустване съгласно изискванията на чл. 30 от Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване;
з) осигуряване на достъп чрез интернет страницата на съответната РИОСВ за определени процедури по глава шеста от ЗООС за инвестиционни предложения, издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, решения по ОВОС и становища по ЕО, както и по ОС;
и) поддържане и осигуряване на ефективното функциониране на информационните центрове за обществеността;
к) създаване и поддържане на интернет страницата на РИОСВ;
л) издаване на информационни материали, свързани с дейността на РИОСВ, включително годишните доклади за състоянието на околната среда;
м) изготвяне и предоставяне на министъра на околната среда и водите на информация за включването й в публичния регистър по ЗОПОЕЩ;
н) предоставяне информация на заинтересовани организации относно приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, във връзка с регистрации по EMAS;
2. организира кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и тяхното провеждане на регионално ниво;
3. включва обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с опазване на околната среда.
 
Чл. 15. Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.
 
Чл. 16. Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове за:
1. предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане:
а) чрез произнасяне с решение по ОВОС или с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, за които компетентен орган за произнасяне е директорът на РИОСВ, и участие в такива процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;
б) чрез участие в процедурите по издаване, преразглеждане и изменение на комплексни разрешителни;
в) чрез участие в процедури по издаване на разрешителни за изграждане и/или експлоатация на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 104 ЗООС;
г) чрез издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, становища по ЕО на планове и програми в случаите, когато компетентен орган е директорът на РИОСВ, и участие в такива процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;
д) чрез координиране на планове и програми във връзка с ограничаване емисиите на определени производства и дейности (големи горивни инсталации, употреба на разтворители, ограничаване и прекратяване употребата на озоноразрушаващи вещества, парникови газове и др.);
е) чрез провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е РИОСВ;
ж) чрез изготвяне и предоставяне на становища по инвестиционните проекти по програмите за отстраняване на миналите екологични щети и по отчетите за изпълнението на програмите;
2. опазване на водите от замърсяване:
а) чрез участие в процедури по издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти съгласно задълженията, описани в Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване;
б) чрез ежегодна актуализация, включваща и съгласуване с Басейнова дирекция (БД), на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни вещества и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и които подлежат на задължителен емисионен контрол;
в) чрез участие в процеса на извършване от страна на БД и ИАОС на инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни и приоритетно опасни вещества, чийто списък е определен в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 от Закона за водите;
г) чрез осигуряване в затворено състояние на аварийните и байпасните връзки;
3. спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците:
а) чрез издаване на разрешения, регистрационни документи и удостоверения за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на съответната инспекция;
б) чрез съгласуване и/или утвърждаване на планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания;
4. опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси:
а) чрез изготвяне на становища за дейности в защитени територии и защитени зони;
б) чрез изготвяне на становища по проекти за планове за управление на защитените територии и защитени зони;
в) чрез участие с представител в лесоустройствени и ловоустройствени съвещания за държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция;
г) чрез участие с представител в процедури, свързани с растителни и животински видове, поставени под режим на опазване и регулирано ползване;
д) чрез участие в процедурите по предложения за обявяване и промени на елементи от Националната екологична мрежа, в това число защитени територии и защитени зони;
е) чрез участие с представител в комисиите за опазване и/или определяне ползването на уязвими биологични ресурси;
ж) чрез регистрация на видовете по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
з) чрез издаване на разрешителни за ползване на ресурси в поддържани резервати;
и) чрез извършване на наблюдения и контрол, свързани с мониторинга на биоразнообразието и биологичните ресурси;
к) чрез извършване на ОС на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти по реда на чл. 31, ал. 1 и 4 ЗБР;
5. опазване качеството на атмосферния въздух:
а) чрез участие с представител в комисиите за държавно приемане на обекти съгласно чл. 16 ЗЧАВ;
б) чрез ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи атмосферни емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол;
в) чрез ежегодна актуализация на списъците на хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове;
г) чрез контрол по разработването и изпълнението на общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и за достигане на съответните норми в установените за целта срокове.
 
Чл. 17. При осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол РИОСВ извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на анализи от лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и за:
1. опазване на водите по отношение на:
а) количеството и състава на заустваните отпадъчни води, включително от канализационните системи на населените места;
б) замърсяването на водни обекти при аварийни ситуации и залпови изпускания;
в) спазването на изискванията за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води;
г) състоянието и правилната експлоатация на канализационните мрежи на обектите, формиращи отпадъчни води, и на пречиствателните станции и съоръжения към тях;
д) състоянието и правилната експлоатация на хвостохранилищата, шламохранилищата, насипищата, отвалите и системите за следене на сигурността им;
е) изпълнението на условията и изискванията на издадените по реда на Закона за водите разрешителни за заустване на отпадъчни води, както и изпълнението на плановете и програмите от мерки за намаляване и/или прекратяването на замърсяването и на комплексните разрешителни;
ж) събирането, обработването и предоставянето в определен формат на информация по компетентност във връзка с изпълнението на задължения за докладване пред Европейската комисия по прилагане на европейското право в областта на околната среда;
2. опазване на почвите по отношение на:
а) замърсяването с вредни вещества, включително и радиоактивни вещества;
б) вкисляването, засоляването, повърхностното преовлажняване и ерозиране;
в) оползотворяването на хумуса от площи, определени за строителство;
г) рекултивацията на нарушени терени и на почви, замърсени с вредни вещества;
д) състоянието на почвите, намиращи се под влияние на складове с пестициди;
3. опазване и екологосъобразно използване на земните недра по отношение на състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат при извършване на дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив;
4. управление на отпадъци по отношение на:
а) лицата, извършващи дейности по събиране, включително разделното събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в т. ч. спазването на условията на издадените разрешения;
б) лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване;
в) експлоатацията, закриването и следексплоатационните грижи на съоръженията и инсталациите за съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
г) изпълнението на програмите за управление на дейностите по отпадъците;
д) изпълнението на плановете за привеждане на съществуващите депа в съответствие с нормативните изисквания;
е) трансграничния превоз на отпадъци през територията на страната, контрол по изпълнение на условията в издадените разрешения и оказване на съдействие на митническите органи;
ж) отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците;
5. опазването на биологичното разнообразие и елементите на Националната екологична мрежа, както и устойчивото използване на биологичните ресурси във връзка със:
а) спазването на режимите за защитените територии и защитени зони;
б) опазването на защитените растителни и животински видове и техните местообитания;
в) опазването и устойчивото използване на биологичните ресурси;
г) изпълнението на програмите и проектите, включени в плановете за управление на защитени територии;
д) охраната на резервати и поддържани резервати, които попадат в обхвата на съответната РИОСВ;
е) спазването на устройствените проекти, планове и програми за горите в защитени територии и защитени зони;
ж) опазването на режимите на защита и регулирано ползване на растителни и животински видове;
з) вътрешната търговия на видове, подлежащи на регистрация по чл. 91 ЗБР, и изпълнението на разпорежданията при конфискувани видове животни и растения;
6. реализация на устройствените планове и на инвестиционните проекти в селищните и извънселищните територии и зоните им на влияние по отношение на:
а) изпълнението на условията и мерките в решенията по ОВОС и в решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения на съответните етапи от тяхната реализация;
б) съобразяването на условията и мерките от становищата по ЕО и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО преди одобряване на планове и програми и по време на наблюдението и контрола при прилагането на плановете и програмите;
в) изпълнението на програми за привеждане на стопанските субекти в съответствие с нормативните изисквания по околната среда;
г) изпълнението на програми за отстраняването на щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия на държавата, при приватизация (ако има такива);
д) изпълнението на условията, зададени в комплексните разрешителни;
е) изпълнението на условията в издадените решения по оценки за съвместимост и решения по преценяване на вероятната степен на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони;
ж) изпълнението от операторите на задълженията им по ЗОПОЕЩ, вкл. по прилагане на постановените с издадените заповеди превантивни/оздравителни мерки;
7. управление на опасни химични вещества и смеси по отношение на:
а) изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС към предприятията с нисък и висок рисков потенциал;
б) изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него;
в) изискванията за предоставяне на информация за опасни вещества и смеси по веригата на доставки, обмен на данни, регистрация, разрешаване или ограничаване на вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент REACH;
г) изискванията за нотификация на класификацията и етикетирането на пускани на пазара опасни вещества и смеси съгласно Регламент CLP;
д) изискванията към опасните вещества, които са предмет на уведомление за износ и/или ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители;
е) свойствата и съдържанието на определени вещества в състава на детергенти;
8. опазване на въздуха по отношение на:
а) концентрацията на основни и допълнителни показатели, ако такива са определени, съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 ЗЧАВ, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой;
б) емисиите (концентрации) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници, нормирани съгласно действащото законодателство, както и съгласно подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции и в съответствие с ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове, в т.ч. на вещества, нарушаващи озоновия слой, и флуорирани парникови газове;
в) емисиите на вредни вещества съгласно програмите за тяхното намаляване по подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции;
г) ефективността от работата на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;
д) трансграничния пренос на замърсяващи вещества и фоново качество на атмосферния въздух;
е) състоянието на атмосферния въздух в район, където е станал инцидент, в резултат на което са изпуснати емисии на вредни вещества;
ж) източниците на неорганизирано изпускане на емисии;
з) отлагането на вредни вещества от въздуха върху открити повърхности;
и) източниците на неприятни миризми;
к) количествата и вид на изгаряните горива и енергоефективност;
л) пускането на пазара и/или употребата на бои, лакове и авторепаратурни продукти в обхвата на наредбата по чл. 11а ЗЧАВ;
м) вноса, износа, пускането на пазара или използването на вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове, както и на продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества;
9. промишлените източници на шум и други вредни физични фактори, както и състоянието на техническите средства за намаляване на вредното им въздействие;
10. генетично модифицираните организми (ГМО) в контролирани условия и на освобождаването на генно модифицирани организми в околната среда:
а) спазването на условията от разрешения, издадени по Закона за ГМО;
б) наличието на ГМО в противоречие със Закона за ГМО;
11. доброволните ангажименти по чл. 132 ЗООС по отношение на:
а) спазването на приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, от организации, регистрирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS);
б) съответствието на продукти с екомаркировката на Европейския съюз (ЕС) с критериите за съответната продуктова група;
в) употребата на логото на EMAS и екомаркировката на ЕС.
 
Чл. 18. (1) При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол длъжностните лица на РИОСВ:
1. извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат право да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;
2. съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно предоставената им компетентност;
3. имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната РИОСВ за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда;
4. имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общинските органи, организации, юридически и физически лица;
5. участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;
6. налагат принудителни административни мерки съобразно предоставените им компетенции и съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ.
(2) При осъществяване на правомощията си длъжностните лица от РИОСВ се легитимират със служебни карти, издадени от министъра на околната среда и водите.
 
Заключителни разпоредби
 
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и отменя Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 92 и 103 от 2009 г.).
 
§ 2. Започналите, но неприключили до влизане в сила на този правилник административни производства пред РИОСВ - Перник, за административна област Кюстендил, общини Рила и Кочериново се довършват от РИОСВ - Перник.
 
§ 3. Правилникът влиза в сила от 01.01.2012 г.
 
Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 
(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2012 Г.)
 
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
 
Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 
(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)
 
§ 7. Правилникът влиза в сила от 1 август 2012 г.
 
 
Приложение към чл. 3