РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Биологично разнообразие
Многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.
CITES (САЙТЕС)
Международна конвенция регулираща международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. В сила за България от 1991 г.
Бернска конвенция
Конвенция за опазване на европейската флора и фауна. Ратифицирана от България и влязла в сила през 1991 г.
Вид
Група от морфологично сходни организми, които са способни да обменят помежду си генетичен материал (да се размножават) в естествени условия.
Влажна зона
Район, включващ езера, блата, мочурища, торфища или други водни площи, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, полусолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или отлив не надхвърля 6 м.
Ендемичен вид (Ендемит)
Вид, който се среща само в определен географски район. Пр. Български ендеми - вид, който се среща само в България.
Застрашен вид
Вид, който е заплашен от изчезване в целия си ареал или в голяма част от него.
Защитена местност
За защитени местности се обявяват: територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.. Тези дейности се определят в заповедта за обявяване за всеки конкретен обект.
Защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии
Територии предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Защитените територии се опазват и управляват по разпоредбите на Закона за защитените територии
Категории Защитени територии
Категориите защитени територии, според Закона за защитените територии, са: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност. На територията на Пазарджишка област има установени Защитени територии от категориите – резерват, защитена местност и природна забележителност.
Корине места
Територия, описана по стандартната международна методика на проекта на Съвета на Европа "КОРИНЕ биотопи".
Ландшафт
Територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори.
Национален парк
Територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Националните паркове са изключителна държавна собственост.
Орнитологично важно място (ОВМ)
Територия от международна значимост за опазване на птиците, описана по стандартната международна методика на Бърд Лайф Интернешънъл. Не е категория защитена територия по закона за Защитените територии
Поддържан резерват
За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. В поддържаните резервати за разлика от резерватите се разрешават и провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки.
Популация
Териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят генетичен материал помежду си.
Потенциално застрашен вид
Вид за който е вероятно скорошното му преминаване в категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да съществуват.
Природен парк
За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
Природна забележителност
Обявяват се за територии с характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата. В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Тези дейности се определят в заповедта за обявяване за всеки конкретен обект.
Рамсарска конвенция
Конвенция за защита на влажните зони с международно значение. В сила за България от 1986 г.
Резерват
Образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. В резерватите се забранява всякаква човешка дейност, с изключение на: тяхната охрана; научна дейност (с разрешение на МОСВ); преминаване по маркирани пътеки с туристическа и познавателна цел; потушаване на пожари и санитарни мероприятия при каламитет на вредители. Всички резервати в Пазарджишка област са изключителна държавна собственост.
Реликт
Вид, който в миналото е имал широко разпространение, а в наши дни се среща на ограничени територии.
Рядък вид
Вид чиито популации са малобройни, разпръснати или зависими от специфични фактори и ако не непосредствено, то косвено е застрашен или потенциално застрашен.
Таксон
Общото наименование на класификационните единици, към които се отнасят подвидът, видът и по-високите единици от ниво вид.
Фауна
Всички видове животни в определен район.
Флора
Всички видове растения в определен район.