РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


I. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За прилагане на националната политика в областта на опазване на почвите се прилагат следните закони и подзаконови нормативни актове:

 1. Национално законодателство
 2. Законодателство на Европейския съюз
 3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
   

 

II. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ
  Контролирани дейността по отношение на опазване на почвите са:
  • Изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на фирмите, които имат издадени комплексни разрешителни, анализ на състоянието на почвите от пунктовете включени в Националната система за мониторинг.
  • Депонирането и правилното съхранение на торовия отпадък от животновъдните ферми.
  • Изпълнението на проекти за рекултивация на нарушени терени.
  • Проверка изправността на складове за съхранение ПРЗ с изтекъл срок на годност.
  • Проверки във връзка с постъпили жалби и сигнали за замърсяване на почвите.
 2. ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ
  • Проверка изпълнението на дадени предписания.
  • Проверка изпълнението на решенията по ОВОС
 3. ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ
  • Изготвяне на становища за екосъобразността на проекти, обекти и дейностти.
  • Обследване на обекти в етап на процедура по ОВОС и изготвяне на становища за тях.