РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Комплексното разрешително (КР) е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за  експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в приложение № 4 на Закон за опазване на околната среда (ЗООС).

Комплексното разрешително съдържа условя, касаещи проблеми свързани с емисиите във въздуха, заустване на отпадъчни води, управление на отпадъци, шум, замърсяване на подземните води, предотвратяване на аварий и замърсяване на почвата. Условията в КР се насочват по-скоро към предотвратяване на образуването на отпадъци и емисии вредни вещества, отколкото към стандартните    системизатретиранена изход от инсталацията.   

Разрешителното дава строги норми за всеки вид емисия от заводите. В разрешителното се изисква всяка инсталация да работи съгласно НДНТ (Най-добрите налични техники). Целта е, така да се гарантира, че предприятията, подлежащи на издаване на КР, работят по най-добрата международна практика в техния промишлен отрасъл. Допълнителните разпоредби на ЗООС (§1, т.42) регламентират, че НДНТ се определят от насоките (BАT Reference Documents – BREF), изготвени от Европейското бюро за КПКЗ (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и утвърдени от Европейската комисия за всеки промишлен сектор в обхвата на приложение 1 на Директивата за КПКЗ. Министърът на околната среда и водите одобрява методики за прилагането на НДНТ, които напълно се основават и имат за цел улесняване използването на BREF-документите. Обхватът, съдържанието и редът за изготвяне на тези методики се разглежда в Глава 2 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 62/12.03.2003г. Характерни за конкретна инсталация или дейност НДНТ се определят, като се отчитат критериите, определени в чл.3 на гореспоменатата Наредба.

Оператори на инсталации с издадени комплексни разрешителни (КР) по чл.117, ал.1 от ЗООС на територията контролирана от РИОСВ-Пазарджик

 

II. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Национално законодателство 

Закон за опазване на околната среда,  Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел II "Комплексни разрешителни" (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г. и бр. 35 и 42 от 2011 г.), Обн., ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 3.09.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; попр., бр. 97 от 2009 г.),  Обн., ДВ, бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г.Европейско законодателство

 

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. МЕТОДИКИ

 Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ)

Актуализирана Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително

  * таблици към методиката

 ВАЖНО! Обръщаме внимание, че съгласно чл.122, ал.2, т. 11 и 12 от ЗООС (ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и т.9 от раздел ІІ на Приложение 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (изм. и доп., ДВ, бр.69 от 11.09.2012г.), заявлението за издаване на КР, подадено от операторите на нови инсталации, задължително следва да съдържа доклад за базовото състояние, т.е. информация по чл.122, ал. 2, т.11 и 12 на ЗООС.

Методика за издаване на комплексни разрешителни
схема на процедурата

Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително. Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на информацията, докладвана за ЕРЕВВ и PRTR

Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС

2. НДНТ

Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността:

Решение № 2012/134/EC за формулиране на заключения за НДНТ при стъкларското производство, обн. 08.03.2012 г.

Решение № 2012/135/ECза формулиране на заключения за НДНТ при производството на чугун и стомана, обн. 08.03.2012 г.

3. ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

Операторите на инсталации с издадено комплексно разрешително, са длъжни да изготвят и предоставят на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително в срок до 31 март на съответната година, следващата година за която се отнася докладът, на хартиен и електронен носител (чл. 125, ал. 1, т.5 ЗООС). Министърът на околната сред и водите утвърждава методика за реда и начина на контрол  на комплексното разрешително. Методиката съдържа и образец на годишен доклад по чл. 125, ал. 1, т.5 ЗООС.

(Годишни доклади по околна среда).