РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
Какво представлява Натура 2000

Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочното опазване в добро състояние на точно определени ценни растителни и животински видове, както и местата, които обитават.

Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните членки следва да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, както и да осигурят механизми за тяхното управление с цел запазване и устойчиво ползване. България е една от най-богатите на биологично разнообразие в Европа държави. Като принос за Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, страната ни трябва да защити над 80 типа местообитания, както и най-важните местообитания на 100 вида растения и 226 вида животни, определени от европейските директиви.

Как се обявяват защитените зони по Натура 2000

Министерският съвет приема национален списък на потенциалните защитени зони, посочени на базата на научна документация. Той, заедно с научната документация се изпраща в Европейската комисия.

Всяка защитена зона се обявява със заповед на министъра на околната среда и водите, с която се определят нейните граници. Проектът на заповед за всяка защитена зона се подлага на обществено обсъждане. Той се публикува в поне един национален ежедневник и в едномесечен срок всяко заинтересовано лице може да изрази своето становище, но само по режимите и ограниченията, а не по границите.

Процесът за обявяване на защитените зони, предназначени за опазване на птиците вече е стартиран. Същият процес за защитените зони за опазване на местообитанията ще започне след като Европейската комисия разгледа и одобри предложения от страната ни национален списък на тези зони.

Как да разбера дали имотът ми попада в Натура 2000

Актуална информация, картен материал, включително и номерата на имотите, попадащи в защитените зони, има в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Такава информация може да бъде получена, чрез подаване на заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Има ли промяна в собствеността на земите в Натура 2000

Обявяването на защитените зони не променя собствеността върху земите, горите и водните площи, попадащи в тях.

Какви са ползите от Натура 2000

На първо място чрез екомрежата НАТУРА 2000 ще опазим нашата природа. Съхранената природа означава съхранена почви, води, въздух, природни ресурси — т.е. нашият живот. Съхранената природа е и капитал за развитие на успешен бизнес -екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство. За местните хора и общините НАТУРА 2000 е възможност за печеливш поминък, за земеделските стопани -възможност за получаване на средства от европейски фондове под формата на компенсации. Приходите от всичко това ще остават в местните хора и заедно с предвиденото финансиране на стопанска дейност, която щади природата, ще допринесат за развитието на изостанали райони.

Какви забрани или ограничения налага Натура 2000

От европейското и националното законодателство не произтичат преки забрани по ползването на ресурсите и строителството.

Евентуалните забрани и ограничения могат да бъдат въведени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на отделните зони, след проведени обществени обсъждания. Оправдано е въвеждането на забрани в случаи, че осъществяването на дадена дейност със сигурност ще доведе до значително увреждане на местообитанията и видовете, които се опазват в дадената защитена зона. Ако се въведат в дадена зона забрани за определени дейности в земеделските земи или горите са предвидени компенсаторни плащания за съответния производител.

Ще има ли ограничения в ползването на земеделските земи в Натура 2000

Примерните ограничения по ползването на земеделските земи могат да бъдат свързани със:

 • забрана за превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;?
 • забрана за коситба в размножителния период на птици;?
 • забрана за използването на определени торове или средства за растителна? защита.
Ще има ли ограничения в ползването на горите в Натура 2000

Не се предвижда въвеждането на забрана за дърводобив в горите, включени в защитените зони. Изискванията са свързани със запазване на типовете горски местообитания. В тази връзка е възможно въвеждането на забрани за определени видове сечи, които във времето ще доведат до смяна на дървесните видове, опазвани в зоната.

Ще има ли ограничения в лова и риболова в Натура 2000

Не се предвиждат допълнителни забрани или ограничения, свързани с лова и риболова в местата от Натура 2000, извън тези, които произтичат от Закона за лова и опазване на дивеча, от Закона за рибарството и аквакултурите, както и от Закона за биологичното разнообразие.

Ще има ли ограничения при строителството в Натура 2000

Няма нормативни изисквания за въвеждане на тотална забрана за строителство или за забрана за строителство на определени типове обекти. Предвижда се планове, програми или отделни инвестиционни намерения да се подлагат на оценка за съвместимост по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опразване на защитените зони (ДВ., бр. 73 от 11.09.2007 г.).

Кои са институциите, които ще извършват оценка на проектите, засягащи Натура 2000

В зависимост от териториалния обхват и национално значение на обекта, който ще се изгражда в дадена зона, компетентни институции за издаването на решения по оценка за съвместимостта и контрол по изпълнението са Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Каква е разликата между защитените зони и защитените територии?

Защитените територии са с по-строги режими по отношение ползването на ресурсите и строителството. Тези режими се запазват в случаите, когато защитените територии попадат в границите на Натура 2000 места.

Режимите в защитените зони от НАТУРА 2000, в случаите, когато се наложат такива, ще се отнасят за конкретно местообитание или вид, които са предмет на опазване.

Какви са възможностите за получаване на компенсации или финансиране на проекти
 1. По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." са предвидени средства за проекти в областта на биологичното разнообразие в размер на 103 308 049 евро. Отговорна институция е Министерство на околната среда и водите. Получатели на тези пари могат да бъдат общински администрации, асоциации/сдружения на общини, структури в рамките на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на земеделието и горите (МЗГ), които отговарят за управлението на съответно национални и природни паркове и за НАТУРА 2000, както и регионални структури на МОСВ и МЗГ, администрации управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации. Повече информация може да се намери на адрес: www.moew.government.bg
 2. По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)", мярка „Агроекологични плащания" са предвиден средства в размер на 310 957 644 евро. Отговорни институции са Министерство на земеделието и продоволствието и Разплащателната агенция към министерството, а повече информация може да се намери на адрес: www.mzgar.government.bg
 3. По Оперативна програма „Рибарство и аквакултури (2007-2013г.) са предвидени средства в размер на 53 339 805 евро. Отговорна институция е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, а повече информация може да се намери на адрес: www.nafa-bg.org
 4. По фонд LIFE+ на Европейската комисия ежегодно се предвиждат средства за подпомагане на проекти, като средствата за опазване на биологичното разнообразие са до 50% от общия размер, отпуснат на страната. За 2007г. за България са предвидени 4 000 000 евро, от които за проекти по Натура 2000 могат да се разпределят 2 000 000 евро. Отговорни институции са Министерство на околната среда и водите и Европейската комисия, а повече информация може да се намери на адрес: www.moew.government.bg и www.ec.europa.eu/environment/life
Какви компенсации ще получа за това, че земите и горите ми попадат в Натура 2000

По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)", мярка „Агроекологични плащания" е предвидено всички земеделски стопани, чиито земи попадат в мрежата Натура 2000 могат доброволно да се включат в тази мярка и да получат съответните компенсации.

Мярката „Агроекологични плащания" се състои от пет основни подмерки.

 1. Биологично земеделие, което включва биологично растениевъдство - до 418 евро/ха за трайни насаждения и биологично пчеларство - до 15 евро/пчелно семейство.
 2. Управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС), което включва възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с ВПС – до 133 евро/ха; възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с ВПС – до 154 евро/ха; и поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи в Орнитологично важите места - до 200 евро/ха.
 3. Поддържане на характеристиките на ландшафта, което включва традиционно отглеждане на овощни култури - до 131 евро/ха.
 4. Опазване на почвите и водите, което включва намаляване на нитратното замърсяване - до 70 евро/ха и контрол на почвената ерозия - до 207 евро (за наорни тераси).
 5. Традиционно животновъдство, което включва опазване на застрашените местни породи - до 200 евро/глава за едър рогат добитък (ЕРД) и до 25 евро/глава за дребен рогат добитък (ДРД) и традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм) - до 150 евро за ЕРД и до 20 евро за ДРД.
По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)" се предвиждат мерки „Натура 2000 за земеделски земи" и „Натура 2000 за гори". Целта им е да компенсират земеделските стопани за пропуснатите доходи и направените разходи, свързани с изпълнението на ограниченията за земеползване и гороползване, определени в заповедите за обявяване и/или в плановете за управление на защитените зони.

Получатели по мярка „Натура 2000 за земеделски земи" са земеделски стопани (физически или юридически лица), които ползват земеделска земя, попадаща в НАТУРА 2000. За мярка „Натура 2000 за гори" могат да кандидатстват само частни горовладелци. По тези мерки ще се подпомагат разходи, свързани с изпълнението на ограниченията, разписани в плановете за управление на местата от Натура 2000 при наличието на такива и/или на заповедите за обявяването им за места от НАТУРА 2000. Компенсаторни плащания до 200 Евро/ха/ годишно.

По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)" са предвидени и допълнителни възможности за стопаните, чиито земи или гори попадат в Натура 2000, а именно:
 1. Безплатно обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" за регистрирани земеделски производители и собственици на гори.
 2. По-висок процент на подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства", където максималния размер на инвестиционния проект е 3 000 000 евро.
 3. За земите, които попадат и в необлагодетелстваните райони, земеделските производители ще получават и допълнителни компенсанции по Мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони" - до 100 евро/ха, и по Мярка 212 „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони" - до 50 евро/ха.
 4. За земеделските производители от селските райони има възможност да кандидатстват по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности", включително за селски туризъм, като помощта за три години може да достигне 200 000 евро т.е. общо за целия период на подпомагане до 400 000 евро.
Какво трябва да направя, за да получа компенсации по мярка „Агроекологични плащания" на „Програма за развитие на селските райони (2007-201 Зг.)"
 1. Да се регистрирам в Интегрираната система за администриране и контрол.
 2. Да подам заявление за плащане - от 1 март до 15 май на съответната година в общинската служба „Земеделие и гори" или Областната Разплащателна агенция (по постоянен адрес на кандидата).
 3. Да спазвам условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
 4. Да спазвам специфичните изисквания за отделните мерки.
 5. Да прилагам агроекологичните дейности върху земеделска земя, която притежават, арендуват или наемат за минимален период от 5 години.
 6. Да премина през основно обучение по агроекология, което ще бъде финансирано от мярката „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Приоритетна ос 1 на „Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)".