РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
№ по ред Дата Съдържание Предприети мерки от РИОСВ
м. Януари 2009г.
1. 19.01.2009г. Получен сигнал за незаконно закупуване и разглобяване на МПС в с.Говедаре. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик. Дадено е едно предписание и е съставен 1 бр. акт. Сигнала е основателен.
м. Февруари 2009г.
2. 05.02.2009г. Получен сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в частен имот Доменико Русси до р.Луда Яна. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 06.02.2009г. Дадено е 1 предписание и е съставен 1 акт. Сигнала е основателен.
3. 10.02.2009г. Получен сигнал - в Защитена територия "Огняновско- Синитевски рид" се извършват геоложки проучвания. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 11.02.2009г. Съставен е констатaтивен протокол КП№04/1589/11.02.09г.Извършени са замервания с GPS приемник.
4. 23.02.2009г. Получен сигнал за замърсяване на "Паша арк" с отработени автомобилни масла на ул."Димчо Дебелянов" №20, в близост до бившата "Родопа" - Пазарджик от набързо построен автосервиз и пункт за смяна на масла - водата от канал отива в рибарниците в с.Звъничево. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 23.02.2008г. Съставени са 2 бр. констативни протокола и дадени 9бр. предписания. Дадено едно предписание за почистване на прилежащите терени около сервиза. Сигнала е основателен.
м. Март 2009г.
5. 13.03.2009г. Получен сигнал за изтичане на отпадъчни води от частна автомивка "Аква" на ул."Христо Ботев" 39 до бензиностанция "Петрол" на Атанас Янакиев. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 27.03.2008г. Не е установено изтичане на отпадни води по уличното платно. Автомивката е законно изградена и има съоръжение каломаслоуловител.
6. 24.03.2009г. Получен сигнал - на изхода на Пазарджик, след "Фазанарията" на 50м от портала вдясно се изхвърлят строителни отпадъци с камиони. Сигналът е предаден по компетентност на община Пазарджик.
м. Април 2009г.
7. 03.04.2009г. Получен сигнал за разнасяне на силна миризма от минаващия открит канал през училищния двор и през с.Варвара. Канала е собственост на "Напоителни системи" ЕАД. Сигналът е предаден по компетентност на "Напоителни системи" ЕАД.
8. 06.04.2009г. Получен сигнал за прогресивно увеличаване на нерегламентирано сметище в гр.Септември между улиците "Еледжик" и "Димчо Дебелянов". Разполага се и със снимков материал. Сигналът е предаден по компетентност на общинска администрация - Септември за незабавно почистване и ликвидиране на причините за нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци.
м. Май 2009г.
9. 08.05.2009г. Получен сигнал за изхвърляне на утайки от автомивка в шахтата на улицата. Автомивката се намира на ул."Христо Ботев" 39 до бензиностанция "Петрол" гр.Велинград. А останалата твърда утайка се изсипва в двора на къщата, където е и автомивката. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 30.05.2009г. Не е установено деяние съответстващо на сигнала. Дадено е предписание, утайката от КМУ да се съхранява във варели.
м. Юни 2009г.
10. 29.06.2009г. Получен сигнал - в с.Црънча /на 100м от разклона от Дебращица за с.Алеко/ има автомивка, работилница за лепене на гуми, ресторант, които създават голям шум, пречещ на живущите в съседство. Сигналът е предаден по компетентност на Община Пазарджик.
м. Юли 2009г.
11. 03.07.2009г. Получен сигнал - В канала, минаващ покрай "Каучук" АД в посока с.Синитево, се вливат две тръби. От едната изтича черна вода, наоколо всичко е черно и има умряла риба. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 04.08.2009г. Установено е, че няма изтичане.
12. 15.07.2009г. Получен сигнал - Специфично оцветяване на р.Тополница при с.Поибрене. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 15.07.2009г. Взета е водна проба. Оцветяването се дължи на изпуснати води от язовир "Жеков вир". Няма отклонение от нормите за река III-та категория.
13. 16.07.2009г. Получен сигнал - В с.Юнаците, в кафето срещу училище "Хр.Ботев" има клетка с ястреб, който се използва за атракция за посетителите. Освен това, там се ловят малки хищни птици и се отглеждат в плен. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 05.08.2009г. Сигнала е неоснователен.
14. 30.07.2009г. Получен сигнал - за възникнало нерегламентирано сметище в гр.Велинград - в коритото на р.Чепинска край моста за кв.Анезица. Сигналът е предаден по компетентност на Община Велинград. Предприети са мерки за почистване и поставяне на съдове за битови отпадъци в района. Дадено е едно предписание.
м. Август 2009г.
15. 05.08.2009г. Получен сигнал - за замърсяване на битови отпадъци - Белово, нерегламентирано сметище между ул."Хр.Ботев" и "Балабаница". Сигналът е предаден по компетентност на Община Белово.
16. 13.08.2009г. Получен сигнал - в р.Луда Яна при с.Попинци тече цветна вода. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 13.08.2009г. Сигнала е основателен. Съставен е 1 акт по закона за водите на "Яна" АД, завод Панагюрище.
17. 18.08.2009г. Получен сигнал - р.Чепинска при Велинград тече с висока мътност. Сигналът е предаден по компетентност на Басейнова Дирекция "МБР" - гр.Пловдив. БД е извършила проверка на 20.08.2009г. Не е установен точков източник или дейност предизвикваща помътняване на реката.
18. 19.08.2009г. Получен сигнал - р.Тополница тече в сиво-синьо оцветяване. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 20.08.2009г. Сигналът е основателен. Взети са водни проби. Намален воден отток на р.Тополница и замърсяване на р.Медетска. Уведомена е Басейнова Дирекция /БД/.
19. 19.08.2009г. Получен сигнал - ранен щъркел в с.Черногорово. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик. Сигнала е основателен. Щъркела е предаден на Спасителен център - Стара Загора.
м. Септември 2009г.
20. 02.09.2009г. Получен сигнал - цистерна на мандрата в с.Карабунар изхвърля отпадък /цвик/ между селата Памидово и Карабунар /бивша военна база/. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 03.09.2009г. Сигналът е основателен. Дадени са 3 бр.предписания за почистване на засегнатия район и за явяване в РИОСВ-Пазарджик. Съставен е акт за нарушение на физическо лице.
21. 07.09.2009г. Получен сигнал - за измряла риба в язовир при с.Левски. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 07.09.2009г. Сигналът е основателен. Взета е водна проба. Не е установено замърсяване на водите в микроязовира.
22. 30.09.2009г. Получен сигнал - на границата между селата Росен и Черногорово - бивше ТМС, багер изземва инертни материали, под предлог, че заравнява терена. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 30.09.2009г. съвместно с БДНБР. /Констативен протокол №ПЗ-401/30.09.09.г./ Сигналът е неоснователен. Извършва се рекултивация и подравняване на земеделската земя на бивш БЦ.
м. Октомври 2009г.
23. 01.10.2009г. Получен сигнал - в Оризарната в с.Ковачево са пуснали нова машина, която произвежда много прах и голям шум. Извършени са проверки на място от РИОСВ-Пазарджик на 10.11.2009г. и 12.11.2009г. Прекратено е замърсяването - демонтирана е подвижна сушилня, причина за шумовото и прахово замърсяване.
24. 02.10.2009г. Получен сигнал - в имот зад кметство с.Братаница - незавършен строеж на детска градина се извършва палеж на отпадъци без изяснен произход, стоварени от собствениците на имота с бус с рег.№С 82-84. Паленето става в непосредствена близост до игрището на училището, обгазяват се децата и района. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 06.10.2009г. Сигналът е основателен. При проверката се установиха следи от нерегламентирано палене на отпадъци в незавършен строеж за пречистване на отпадни води. Предстои проверка в кметството и установяване на извършителите за съставяне на административни наказателни мерки и предписания.
25. 14.10.2009г. Получен сигнал - в имот, собственост на Асен Д.Стоянов се изхвърлят строителни отпадъци от строежа на новия супермаркет "Плюс" - на кръговото, на изхода за гр.Пловдив, но след предупреждение на строителната фирма, процесът не е преустановен. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 14.10.2009г. Сигналът е основателен. Направена е проверка на мястото на нарушението и на обекта, където се формира отпадъка. Дадени са 2 предписания и покана на управителя на строителната фирма за налагане на санкция по Закона за управление на отпадъците.
26. 21.10.2009г. Получен сигнал - в с.Исперихово застилат улиците с инертен материал от р.Стара река. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 21.10.2009г. Сигналът е основателен. Извършва се почистване на коритото на р.Стара и добив на инертни материали в съответствие с писмо №РД-04-288.02.10.09 на Басейнова Дирекция Източно Беломорски район Пловдив.
27. 22.10.2009г. Получен сигнал - изхвърляне на отпадъци от частна ракиджийница /Стефан Стефанов/ в с.Синитево в р.Марица. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 07.12.2009г. Сигналът е основателен. Дадени са 2 бр.предписания. Замърсеният участък е почистен и отпадъка е оползотворен.
28. 28.10.2009г. Получен сигнал - в с.Ковачево Оризарната произвежда денонощно шум и прах. Извършени са проверки на място от РИОСВ-Пазарджик на 10.11.2009г. и 12.11.2009г. Прекратено е замърсяването - демонтирана е подвижна сушилня, причина за шумовото и прахово замърсяване.
м. Ноември 2009г.
29. 10.11.2009г. Получен сигнал - Участък от дигата на хвостохранилище "Елшица" е разрушен от водите на р.Елшишка. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 10.11.2009г. Сигналът е основателен. Съставен е констативен протокол и изпратено писмо до "Еко Медет" ЕООД за отстраняване на нарушението.
м. Декември 2009г.
30. 09.12.2009г. Получен сигнал - в гр.Пазарджик, в непосредствена близост на ул."Никола Петрини" 42, има сервиз за леки автомобили. Целият квартал е подложен на постоянен шум и замърсяване от сажди. Сигнала е предаден по компетентност на Община Пазарджик, отдел Екология.