РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
№ по ред Дата Съдържание Предприети мерки от РИОСВ
м. Януари 2008г.
1. 14.01.2008г. Получен сигнал - за намерена мъртва птица в с.Паталеница. Птицата е мишелов - защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Мишелова е със счупено крило. Предадена е на Спасителен център - Стара Загора с КП № 05/1582.
м. Февруари 2008г.
2. 04.02.2008г. Получен сигнал за добив на инертни материали в коритото на р.Марица Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 05.02.2008г. В участъка на р.Марица при с.Ковачево се полагат канализационни тръби ф1200 за ГК на с.Ковачево. Проектът е съгласуван с РИОСВ и "НС" ЕАД. Сигналът е неоснователен.
3. 07.02.2008г. Получен сигнал за намерена мъртва риба по поречието на р.Тополница Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 07.02.2008г. Извършено е обследване на водите от р.Тополница. Водите отговарят на проектната категория. Причините за измрялата риба не са установени. Сигналът е основателен.
4. 07.02.2008г. Получен сигнал за намерен лебед със счупен крак Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 08.02.2008г.
Немият лебед е защитен вид, съгласно Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. При направения преглед се установи счупен десен крак. Птицата е предадена на Спасителен център - Стара Загора. Съставен КП №08/1582. Сигналът е основателен.
5. 18.02.2008г. Получен сигнал за замърсяване на р.Стара в района на гр.Пещера /тъмно оцветяване на реката/ Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 19.02.2008г. Сигналът е неоснователен. Взети са водни проби от ГК на гр.Пещера.
м. Март 2008г.
6. 24.03.2008г. Получен сигнал за наличие на нерегламентирано сметище на ул."Хр.Ботев" и ул."Балабаница" гр.Белово Сигнала е предаден по компетентност на община Белово - на зам.кмет Ан.Кечева. При контрол по ЗУО в общината ще се проверят предприетите мерки по сигнала.
7. 19.03.2008г. Получен сигнал за оцветяване на р.Банска Луда Яна. Извършена е проверка на поречието от РИОСВ-Пазарджик на 19.03.2008г. Замерени са моментни показатели на р.Панова, р.Асарелска, р.Люляковица, р.Панагюрска Луда Яна. Нерегламентирано изпускане на отпадни води не се установи. Сигналът е неоснователен.
м. Април 2008г.
8. 02.04.2008г. Получен сигнал за изпускане на хвост в р.Панова, община Панагюрище. Извършена е проверка от РИОСВ- Пазарджик на 03.04.2008г. Сигналът е неоснователен. Съставен е КП №04--022/03.04.08г.
9. 02.04.2008г. Получен сигнал за добив на инертни материали по поречието на р.Чепинска в с.Лозен. Сигналът не е основателен. Инертните материали са по договор с "Инертгруп" ООД - гр.Пловдив. Съставен е КП №1071-017/02.04.08г.
10. 10.04.2008г. Получен сигнал - по факс от КРИОСВ /МОСВ/ за оцветяване на р.Банска Луда Яна. Извършена е моментална проверка от РИОСВ- Пазарджик на 10.04.2008г. Взета е водна проба за анализ. От измерените стойности на pH и ел.проводимост може да се направи извода, че сигналът е неоснователен.
11. 14.04.2008г. Получен сигнал за изхвърлени бои /прахообразен вид/ в дере до стадиона срещу дома за деца и юноши - гр.Панагюрище. Извършена е проверка на 14.04.2008г. от РИОСВ-Пазарджик. Сигналът е основателен. Общината е предприела мерки по отстраняване на замърсяването.
м. Май 2008г.
12. 14.05.2008г. Получен сигнал за открита жива костенурка в двора на природонаучния музей - град Панагюрище. Извършена е проверка на 16.05.2008г. от РИОСВ-Пазарджик.Защитения вид беше в добро състояние и на основание чл.39 ал.2 т.1 от Закона за биологичното разнообразие пуснат на свобода. Костенурката е от вида Testudo Sp. /сухоземна костенурка/. Съставен е констативен протокол №41/1582. Сигналът е основателен.
13. 19.04.2008г. Получен сигнал за изземване на баластра при новостроящия се мост в с.Огняново. Извършена е проверка на 20.05.2008г. от РИОСВ-Пазарджик. Извършват се строителни работи от "Инфрастрой АВ" ООД - гр.Пазарджик по почистване кюнето на р.Марица от строителството на понтонния мост. Сигнала не е основателен.
14. 19.04.2008г. Получен сигнал за отглеждане на 4 броя сухоземни костенурки в кафе-аператие "Дискавъри" гр.Пазарджик, бул."Бенковска" 122. Извършена е проверка на 20.05.2008г. от РИОСВ-Пазарджик. Иззети са 4 броя сухоземни костенурки. Съставен е Акт по чл.38 от Закона за биологичното разнообразие. Костенурките са пуснати на свобода - констативен протокол №44/1582 в подходящ район.
Сигналът е основателен.
15. 30.05.2008г. Получен сигнал за видени змии в ЦДГ "Пролет" - гр.Пазарджик. Сигнала е предаден по компетентност на Гражданска защита - гр.Пазарджик на 30.05.2008г.
м. Юни 2008г.
16. 30.06.2008г. Получен сигнал за замърсява- не на дерето в с.Бошуля, от което се взема вода за водоемите към ТМС за отглеждане на риба. Замърсяването е от около 10 дена. Извършена е проверка на 03.07.2008г. от РИОСВ-Пазарджик на мандра "Еко Ф" АД - с.Карабунар. Извършва се реконструкция на ПСОВ към Карабунарско дере. Дадено е предписание за представяне на проекта за ПСОВ .
17. 30.06.2008г. Получен сигнал за незаконно изземване на баластра от терен срещу стадиона и срещу помпената станция с.Попинци. Извършена е проверка на 01.07.2008г. от РИОСВ-Пазарджик. Изкопаната шахта не може да провежда вода от реката, тхй като е с един метър над нивото и не представлява обект за водовземане от реката. Други вземания на баластра не бяха констатирани. Сигнала е неоснователен.
м. Юли 2008г.
18. 15.07.2008г. Получен сигнал за горене на гуми в с.Виноградец - на улицата до стадиона в ромската махала. Сигналът е предаден по компетентност на община Септември - отдел "Екология".
19. 17.07.2008г. Получен сигнал за наличие на силна миризма в кв.Главиница, от образувано нерегламенти- рано сметище, състоящо се от пластмасови бутилки, складира- ни от роми, които ги събират от сметището на село Капитан Димитриево. Сигналът е предаден по компетентност на община Пазарджик.
20. 22.07.2008г. Получен сигнал, в бившия цех на "Оптикоелектрон" - с.Смилец, на територията на селото се изхвърлят препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност /вкл. и кашончета с шишенца - течни и прахообразни/. Извършена е проверка на 23.07.2008г. от РИОСВ-Пазарджик. Дадено е едно предписание за отстраняване на замърсяването. По време на проверката бяха предприети действия по отстраняване на замърсяването. Сигналът е основателен.
21. 24.07.2008г. Получен сигнал за силно запрашаване на склада на фирма 'Агрогарант" - град Пазарджик,ул.'Царица Йоана" №4 с черна пепел от наблизо намираща се фирма за отоплителни материали /дърва, въглища/. Извършена е проверка на 24.07.2008г. от РИОСВ-Пазарджик на фирма "Изгрев - Божков и Тотев" ООД - гр.Пазарджик. - за съхранение и продажба на въглища. Дадени са 2 бр. предписания. Съставени са 2 бр. акта. - по Закона за чистотата на атмосферния въздух и по Закона за опазване на околната среда. Сигналът е основателен.
22. 25.07.2008г. Получен сигнал за разнасяща се остра миризма /зловоние/ в близост до ул.."Проф.Иван Батаклиев" - зад Търговско обзавеждане, както и из целия гр.Пазарджик, след изливане на течен животински тор върху близките ниви от цистерни. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 04.08.2008г. Дадено е едно предписание, задисковане на изораното /което се изпълни/, с което се предотврати миризмата от свински тор. Сигналът е основателен.
м. Август 2008г.
23. 06.08.2008г. Получен сигнал от с.Априлци, че лицето Иван Узунов от с.Априлци, изкупува неправомерно зелени шипки. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 08.08.2008г. Съставен е констативен протокол №66/1582 и Акт №72/1582 по Закона за лечебните растения. Сигналът е основателен.
24. 07.08.2008г. Получен сигнал от община Панагюрище, че Георги Дюлгеров и Стоян Петришев от с.Поибрене, изкупуват неправомерно зелена шипка. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 08.08.2008г. Съставен е констативен протокол №69/1582 и Акт №73/1582 по Закона за лечебните растения. Сигналът е основателен.
25. 11.08.2008г. Получен сигнал от фирма "Топливо", че фирма "Изгрев" отново силно е замърсила района с въглищен прах след пресяване на въглища до 5 часа сутринта на 10.08.2008г/ Всички близки терени са покрити с черен въглищен прах. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 11.08.2008г. Дадено е едно предписание с констативен протокол №2375-016/ 11.08.2008г. за почистване на товароразтоварните площадки и транспортните връзки на обекта. Сигналът е основателен.
26. 15.08.2008г. Получен сигнал за изхвърлени отпадъци от нерегламентирана дейност по брега на р.Марица /землище на гр.Септември/. РИОСВ-Пазарджик извърши съвместна проверка с РИОКОЗ-Пазарджик на 20.08.2008г. Дадени са 3 бр. предписания. Сигналът е неоснователен.
27. 29.08.2008г. Получен сигнал за изхвърлени отпадъци в стопанския двор на с.Главиница - камари от мръсни PVC бутилки. Носи се неприятна миризма. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 15.09.2008г. Сигналът е неоснователен по отношение на наличие на събрани PVC бутилки извън границите на обектите, извършващи дейности с талива отпадъци.
м. Септември 2008г.
28. 29.09.2008г. Получен сигнал - коли на фирма "Гимел" АД изхвърлят в р.Фотинска - до с. Лозен на 500м. от ТМС-то пръст, клони от дървета, строителни отпадъци. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 11.09.2008г. Изготвен е констативен протокол и са съставени 2 бр. актове - на Изп.Директор на "Гимел" АД и кмета на с.Лозен. Сигналът е основателен.
29. 29.09.2008г. Получен сигнал за възникнало нерегламентирано сметище до 3,7 дка овощна градина в с.Виноградец - на изхода за с.Лесичево /стария път/. Отпадъците се палят и е възникнал пожар в целия масив. Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 23.09.2008г. Образувани са нерегламентирани сметища на територията на селото. Дадено е предписание за почистване на кмета на с.Виноградец. Сигналът е основателен.
м. Октомври 2008г.
30. 27.10.2008г. Получен сигнал - в с.Козарско от къща на ул."27-ма", на гърба на училището, текат отпадни води директно на улицата. Разнасят се миризми и има опастност от зарази. Сигналът е предаден по компетентност на община Брацигово.
м. Ноември 2008г.
Няма получени сигнали по зеления телефон.
м. Декември 2008г.
31. 06.12.2008г. Получен сигнал за замърсяване водите на р.Марица от "Завод за хартия Белово" АД - гр.Белово Извършена е проверка на място от РИОСВ-Пазарджик на 06.12.2008г. на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ на "Завод за хартия Белово" АД. Взети са водни проби от изход ПСОВ.При направения анализ на пробите, не е установено превишаване на нормите по изследваните показатели. Не е установено залпово замърсяване.