РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

 Биологично разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.

 През м.август 2002 година е приет Закона за биологичното разнообразие, с който се цели:

  • опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове в рамките на Национална екологична мрежа;
  • опазването на защитените растителни и животински видове от флората и фауната на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
  • опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;
  • регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;
  • регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
  • опазването на вековни и забележителни дървета.

Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение на държавните и общинските органи и гражданите

Със Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са обявени защитените за територията на
Република България растителни и животински видове (приложение №3 на ЗБР).

За защитените животински видове е забранено:

 

 

 1. всички форми на умишлено улавяне илиубиване на екземпляри с      каквито и да е уреди, средства и методи;

 2. преледване и обезпокояване, особено през периодите на              размножаване, отглеждане на малките, презимуване и                        миграция;

 

 3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; 

  

 4. увреждане или унищожаване на места за                           размножаване,  почивка и струпване по време                                         на миграция;

 5. вземане на намерени мъртви екземпляри; 

 

 

6. притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

  

 

 7.препариране, притежаване, излагане на публични места,                      пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и                    предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

  

 

Забраните са валидни за всички жизнени стадии от развитието на животните. 

РИОСВ – Пазарджик извършва проверки по пазари, зоомагазини и в райони извън населени места, с цел предотвратяване незаконния улов, търговия и притежаване на защитени видове животни.

Извършват се проверки и по обществени заведения относно излагането на публични места на препарати на защитени видове животни.

За нарушения на забраните физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци се налагат имуществени санкции от 2000 до 10 000 лв.

При намиране на ранен или мъртъв екземпляр е необходимо незабавно да се уведоми Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик, ул.”Гурко” №3, тел 034 441875, 034 401930 или най-близкото държавно лесничейство.

Намерените защитени екземпляри от животински видове които са ранени или са в безпомощно състояние РИОСВ – Пазарджик изпраща незабавно за лечение в Спасителен център – “Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове” на Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани” гр.Стара Загора. Транспортирането на животните се осъществява чрез СНЦ “Зелени Балкани” Пловдив. След възстановяването им, животните се пускат на свобода в подходящ район.

 Под разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие попадат също и отделни видове растения и животни, които са застрашени от изчезване или са под режим на опазване и регулирано ползване и са или могат да станат обект на търговия – включени в Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), (ДВ бр.6/1992 г.). Конвенцията , известна още като Вашигтонска е международно споразумение за опазване на дивата природа, което има за цел да предотврати изчезването на видове в резултат на търговията с тях. Тя е подписана във Вашингтон през 1973 г. В нея членуват повече от 150 страни. За България влиза в сила през 1991 г. Конвенцията действа чрез забрана за международна търговия с непосредствено застрашени видове (вкл.в Приложение1 на Конвенцията), както и чрез регулиране и наблюдение на търговията с други видове, които могат да се превърнат в застрашени (Приложения ІІ и ІІІ).

Основният закон, който регламентира изискванията и процедурите по прилагане на Конвенцията у нас, е Законът за биологичното разнообразие (ЗБР). Ръководното ведомство по прилагане на Конвенцията е Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури – РИОСВ. Чрез разпоредбите на ЗБР се регламентира търговията с екземпляри, включени в Конвенцията.

За видовете, включени в приложение І към чл.3 на Конвенцията, съответно в ЗБР прил.3 и 4, означени със символа І, са забранени предлагането за закупуване, придобиването с търговска цел , използването за търговски приходи и продажба, съхраняването и предлагането за продажба. (Забраната не важи за екземляри от видове, придобити преди влизане на конвенцията в сила за България-1991 г., отгледани на затворено животни или изкуствено размножени растения – при доказване на тези обстоятелства). Такива видове са : човекоподобни маймуни, лемурите , китове, гепард, леопард, тигър,индийски слон, някои грабливи птици, някои крокодили, гущери , саламандри и др. От българските видове това са видра, тюлен монах, къдроглав пеликан, кръстат орел , морски орел, сокол-скитник, немска есетра.

Видове, които могат да се превърнат в застрашени, ако не се контролира и регулира търговията с тях, са включени в Приложение ІІ на Конвенцията. Тук са включени всички видове, които не попадат в приложение І: примати, котки, видри, китове, делфини, морски свине, грабливи птици, папагали и колибри, костенурки, крокодили и др. От българските видове – вълк, дива котка, кафява мечка, червеногуша гъска, всички видове орли, мишелови, ястреби, блатари и соколи, сови, кукумявки, двата вида сухоземни костенурки, турска боа, есетрови риби, медицинска пиявици. От растенията тук попадат всички видове орхидеи, кактуси, диворастящи циклами и кокичета, женшен, велвичия, някои видове тропически дървета с ценна дървесина и някои видове лечебни растения.

За тези видове се забранява търговията с нерегистрирани екземпляри!

Всички видове папагали с изключение на розовобоза неразделка (Agapornis roseicolis), холандска нимфа или корела (Nympycus hollandicus) и вълнистото папагалче (Melopsittacus undupatus, подлежат на задължителна регистрация.

Регистрация е необходима и за различни видове змии (бои, питони и др.), хамелеони, игуани, маймуни и др., попадащи в Приложение І и ІІ на Конвенцията.

На регистрация подлежат всички екземпляри от видове включени в Конвенцията CITES, с изключение на хранителни продукти от тях и видовете - предмет на Закона за лова и опазване на дивеча.

РИОСВ – Пазарджик извършва регистрация на видовете по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

За регистрацията собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра внася в регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик заявление, в което посочва:

1. име и ЕГН - за физически лица, а за юридически лица - наименование, седалище и БУЛСТАТ;

2. данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);

3. адрес на отглеждане - при придобиване на жив екземпляр;

4. начин на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.

За улеснение на собствениците на екземпляри, РИОСВ – Пазарджик предоставя за попълване образец на заявлението.

Собственикът на регистриран екземпляр е длъжен в 15-дневен срок писмено да уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите при:

1. промяна на обстоятелства, свързани с екземпляра - продажба, смяна на адреса на отглеждане на жив екземпляр или смърт, кражба или изгубване;

2. унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

РИОСВ – Пазарджик извършва проверки по зоомагазини, пазари, зооизложби и др.

За нарушения на забраните физическите лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци се налагат имуществени санкции от 1000 до 5 000 лв.