РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.08.2023

С Решение №ПК-ОВОС-37-П/24.08.2023 г. директорът на РИОСВ-Пазарджик прекрати процедурата за „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“ в землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Това е второ инвестиционно предложение, отправно до РИОСВ-Пазарджик от същия възложител и за същия предмет.

През 2017 г. директорът на РИОСВ-Пазарджик излезе с Решение, с което не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение. Същото е подложено на съдебен контрол от страна на „Ресурс-1“АД. Както първоинстанционният, така и върховният административен съд оставиха в сила решението на директора на РИОСВ-Пазарджик.

През м. юли 2023 г. от същия възложител, за същия предмет и на същото основание, е подадено ново инвестиционно предложение. Две са  основанията за недопустимост на новото инвестиционно намерение на „Ресурс-1“АД. То се явява недопустимо, когато има влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни. РИОСВ-Пазарджик прекратява административното производство като недопустимо и на основание, чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда (Наредба ОВОС). Със започване на процедура по откриване на производство за издаване на индивидуален административен акт, РИОСВ-Пазарджик изпрати искане за становище до „Национална електрическа компания“ АД, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, относно допустимостта на представеното инвестиционно предложение от „Ресурс-1“АД. В отговор, „НЕК“ АД изрази становище, че инвестиционното предложение е недопустимо спрямо съоръженията на събирателна деривация „Бистрица“ към язовир Батак, която се явява сервитутна зона, попадаща в находището, предмет на инвестиционното намерение. В нея се разрешава дейност само във връзка с поддържане и експлоатация, но не и проучване и добив на подземни богатства. В отговор, Басейнова дирекция “ИБР“ изрази становище, че така представеното инвестиционно предложение не съответства на разпоредбите на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, с оглед учредяването на санитарно-охранителни зони, в които се забранява извършване на всякакъв вид дейности, с изключение на дейностите, свързани с експлоатацията на водоизточниците.

Цитираните от „НЕК“АД и от Басейнова дирекция “ИБР“ становища са абсолютна предпоставка за недопустимост на инвестиционното предложение. Императивната правна норма на чл. 2 а, ал. 2  от Наредба ОВОС задължава административния орган да действа в условията на обвързана компетентност и да прекрати производството, когато недопустимостта се потвърди от съответен компетентен орган, каквито са горепосочените.

Непосредствено преди издаването на Решението на директора на РИОСВ-Пазарджик в инспекцията e входирано писмо от възложителя „Ресурс-1“АД, с което е направено искане за прекратяване на производството по тяхна инициатива. В него се посочва, че ще бъде внесено ново уведомление за инвестиционно предложение, което ще бъде съобразено с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи.

Решението за прекратяване може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му.