РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.10.2023

До 9 часа днес няма превишаване на средночасовите норми за опазване на човешкото здраве след пожара на регионалното депо за неопасни отпадъци край Пазарджик, възникнал в събота. Това показват резултатите от измерванията на въздуха от мобилна автоматична станция през последните 24 часа.

Вчера експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория – Пазарджик към ИАОС извършиха поредица измервания на моментните стойности на вредни вещества във въздуха с газанализатор Gasmet DX 4040 в следните точки на населените места - с. Главиница, ул. „Първа“ № 117а, бензиностанция и с. Алеко Константиново, ул. „Георги Бенковски“ № 2а, жилищен дом. Според представените протоколи на РЛ Пазарджик, не се установи превишаване на индикативните стойности на откритите вещества от газанализатора.

Едновременно с това се следяха нивата на серен диоксид и азотен диоксид, измерени от пункта за постоянен мониторинг на въздуха в Пазарджик. Най-високата измерена средночасова стойност на азотен диоксид е 27,40 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 200,00 µg/m3 (отчетена в 16:00 ч. на 07.10.2023 г. - 7,29 пъти под нормата). За  серен диоксид най-високата измерена средночасова стойност е 4,59 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 350,00 µg/m3 (отчетена в 8:00 ч. на 08.10.2023 г. - 76,25 пъти под нормата).

За измерване качеството на въздуха в най-близкото населено място - с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, съобразено с посоката на вятъра, пред читалище „Доверие“ е позиционирана мобилна автоматична станция на РЛ Пловдив към ИАОС за измерване концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид (SO2), въглероден оксид (СО), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2), озон (О3), Benzene, Toluene, m-p-xylene, o-xylene.

До 9 часа на 9 октомври отчетените средночасови стойности от МАС не показват превишение на средночасовите норми за опазване на човешкото здраве.

Най-високата измерена средночасова стойност на азотен диоксид е 15 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 200,00 µg/m3 (отчетена в 09:00 ч. на 09.10.2023 г. - 13,33 пъти под нормата).

 За  серен диоксид най-високата измерена средночасова стойност е 17 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 350,00 µg/m3 (отчетена в 9:00 ч. на 09.10.2023 г. - 20,59 пъти под нормата).

И към този час гасенето на пожара продължава.