РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.10.2023

До 10 часа на 10 октомври резултатите от измерванията на въздуха от мобилната автоматична станция, позиционирана в центъра на с. Капитан Димитриево не показват превишения.

От началото на мониторинга до 10 часа днес отчетените стойности на фини прахови частици (ФПЧ10) са 26 µg/m3 при средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 50 µg/m3,  на серен диоксид (SO2)  - 53 µg/m3 (в 11:00 ч на 9.10.2023 г.) при допустими 350,00 µg/m3,  на азотен диоксид - 33 µg/m3 (в 10:00 ч на 10.10.2023 г.) при допустими 200 µg/m3 и на въглероден оксид (СО) – 0,4 µg/m3 при допустими за 8 часа 10 µg/m3.

От пункта за ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ в гр. Пазарджик са отчетени следните средночасови стойности:
•    най-високата измерена средночасова стойност на азотен диоксид e 11,47 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 200,00 µg/m3 (отчетена в 19:00 ч. на 09.10.2023 г.).
•    най-високата измерена средночасова стойност на серед диоксид е 26,87 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 350,00 µg/m3 (отчетена в 9:00 ч. на 10.10.2023 г.).

Няма превишаване на средночасовите норми за опазване на човешкото здраве в местата на измерване.