РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.01.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик (РИОСВ - Пазарджик) информира за нови изисквания относно отчетността, свързана с флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ).

От началото на 2024 година подаването на задължителните годишни отчети вече ще се извършва само по електронен път чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове, която се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда, съгласно чл. 17г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Годишните отчети за периода от 1.01.2023 до 31.12.2023 година следва да се подават до 31 март 2024 година след извършена регистрация в Информационната системата, която е достъпна на адрес: https://fpg.eea.government.bg. Регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от класифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. В системата е публикувано и ръководство, което може да се използва при регистрирането и подаването на отчетите в информационната система.

Задължените лица по Наредба № 1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитане на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове са следните:
    дистрибутори на ФПГ;
   дистрибутори на оборудване, заредено с ФПГ, което не е херметически затворено;
    ползватели на ФПГ;
    преработватели на ФПГ;
   оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни камиони и ремарката, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване, което съдържа разтворители, основани на ФПГ.

Задължените лица, неподали в срок годишен отчет за предходната година подлежат на санкции, предвидени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.