РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.10.2011

От 9 ноември т.г. драстично нарастват санкциите за замърсяване на околната среда над допустимите норми. Налозите са в сила с приетата нова Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването й в Държавен вестник, бр. 70/2011г.

Освен допълнения относно реда за налагането нови санкции, намаляването, отмяната, спирането и възобновяването на текущи санкции, в Наредбата е предвидено драстично увеличение на единичния размер на санкциите, т.е. на цените на различните замърсители в атмосферния въздух, водите и почвите.

Най-голямо е увеличението при нарушаване на нормите за допустими емисии по показателя «въглероден окис» изпускан от горивни източници, където санкцията нараства 833 пъти, в сравнение с досега действащата наредба. При изпускане на органични газообразни вещества, определени като «общ въглерод», увеличението в цената е 34 пъти, а по показателя «общи въглеводороди» цената скача 250 пъти.

В Наредбата за санкциите са определени и единични размери на санкции за вещества, предизвикващи неприятни миризми, като размера на санкциите нараства с увеличаване разстоянието от границата на площадката на обекта. На колкото по-голямо разстояние се разнася неприятната миризма, толкова по-голяма ще бъде и санкцията. Минималният размер на санкцията нараства от 420 на 5000 лв за разстояние до 100м, а максималния размер от 2000 на 100 000 лв, ако миризмата се разнася на разстояние над 1000м.

Единичните размери на санкциите при замърсяване на водни обекти са завишени между 2,5 и 3 пъти.

Започнатите производства по налагане на санкции, намаляването, отмяната, спирането и възобновяването на текущи санкции, се довършват по старата наредба, която е все още в сила до 08.11.2011 г.