РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.10.2011

Експертна комисия одобри предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания за обявяването на защитени местности "Находище на атинска мерендера – с. Исперихово" и "Находище на стояново лютиче – с. Равногор" на заседание в РИОСВ на 14.10.2011г.

В състава на комисията участваха представители на Агенция по кадастъра – Пазарджик, Общинска служба "Земеделие" - Пещера, Регионална дирекция на горите – Пазарджик, Държавно горско стопанство - Пещера, Община Брацигово, представител на Областна администрация, на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и експерти на РИОСВ-Пазарджик.

На заседанието си комисията разгледа предложенията за обща площ, граници на защитените местности с включени в тях номера на имоти от картата на възстановената собственост (КВС), режимите на проектните защитени местности и излезе със становище да бъдат обявени с цел опазване на растителните видове Атинска мерендера (Merendera attica) и Стояново лютиче (Ranunculus stojanovii) и местообитанията им. Площта на ЗМ "Находище на атинска мерендера – с. Исперихово" е 375.071 дка. В границите й са включени имоти в местността "Карталташ" - землище на село Исперихово – земеделски територии, стопанисвани от община Брацигово с начин на трайно ползване – пасище, мера. Проекто-режимите за тази защитена местност включват забрани за: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове.

ЗМ "Находище на стояново лютиче – с. Равногор" е с площ 118.354 дка. Включва имоти в землището на с.Равногор – земеделски територии, стопанисвани от община Брацигово с начин на трайно ползване – пасище, мера. Проекто-режимите за тази защитена местност включват забрани за: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, паша и коситба в периода на цъфтеж и узряване на семената – от края на май до края на юли, промяна във водния режим на река Равногорска в границите на защитената местност.

Следва проекто-заповедите да бъдат подписани от министъра на околната среда и водите, след което РИОСВ да предприеме необходимите действия по отразяване на защитените територии в картите на възстановената собственост на двете конкретни землища, да означи границите им с трайни и ясно видими знаци на терен и да ги впише в Държавния регистър на защитените територии.