РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Издадени са и 3 наказателни постановления на стойност 12 500 лева

04.10.2011

При осъществен планов и последващ контрол през месец септември експертите на РИОСВ съставиха 13 акта за различни нарушения на екологичното законодателство. 10 от тях са за нарушаване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците : неизпълнени предписания, непредставени документи за продуктова такса, неизвършена класификация на отпадъците, липса на отчетност за образуваните от дейността на фирмата отпадъци, неразработени и непредставени в РИОСВ - Пазарджик проекти на програми за управление на дейностите с отпадъци.

За нарушаване разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух е съставен акт на “Дуропак Тракия-Папир” АД - с. Главиница - за недокладване приноса на замърсителите в регистъра на замърсителите /ЕРИПЗ/.

Съставен е акт на билкозаготвител, нарушил разпоредбите на Закона за лечебните растения да представи в РИОСВ издадено от община Пазарджик позволително за събиране на билки и на инвеститор, който е реализирал строеж в защитена зона без инвестиционното намерение да е съгласувано чрез процедурата по оценка за съвместимост с целите и предмета на опазване на защитени зони, с което е нарушил разборедбите на Закона за биологичното разнообразие.

През месец септември Директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде 3 наказателни постановления на стойност 12 500 лева на физически и юридически лица.

Глоба от 500 лева е наложена на "НИЕС" ЕООД - гр. Пазарджик за неизпълнено в срок предписание на РИОСВ за извършване на класификация на отпадъците, които се образуват от дейността на фирмата. Имуществена санкция от 2 000 лева. е наложена на "Булгарцвет-Велинград" ООД. Дружеството не е извършило класификация на отпадъците и не води отчетни книги за движението им. Заради неизпълнение на 13 условия в издаденото комплексно разрешително на обект “Свиком” АД-свинекомплекс-с. Априлци е наложена имуществена санкция от 10 000 лева.