РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.09.2011

Тридесет и четири фирми, граждани и НПО са ползвали правото на достъп до информация от РИОСВ–Пазарджик от началото на 2011г. 22 юридически, 7 физически лица и 4 неправителствени организации са получили исканата нформация. Няма отказ за предоставяне на информация.

Търсената информация за посочения период е свързана основно с постъпили инвестиционни предложения в защитени зони по НАТУРА 2000, питания на граждани дали техни имоти попадат в защитени зони от НЕМ, картен материал и информация за инвестиционни намерения, планове, програми и проекти, съществуващи или в процес на разработване, постъпили в РИОСВ-Пазарджик и попадащи в границите на защитени зони. Следват данни за резултати от мониторинга на околната среда, копия на доклади, решения и заповеди на инспекцията Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.