РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

За констатирани административни нарушения са съставени 6 акта

16.09.2011

От началото на септември 2011г. експерти на РИОСВ извършиха проверки в 9 обекта след подадени сигнали за нарушения на екологичнато законодателство.

За нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства сигнализира жител на село Динката. Проверката установи, че жалбата е основателна. Установено е наличие на опасни отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, съхранявани в частен двор, без необходимото разрешeние и върху небетонирана площадка. За тези нарушения на ЗУО е съставен акт и дадено предписание за преустановяване на нерегламентираната дейност.

В процеса на проверката експертите констатираха и наличие на голямо количество битови и строителни отпадъци, изхвърлени по пътя Динката – Памидово, преди моста на р.Тополница. На кмета на с.Динката е предписан двуседмичен срок за почистване на нерегламентираното сметище. Предстои повторна проверка.

Проверка по сигнал за възникнал пожар на територията на “Булгарцвет”ЕООД, гр.Велинград установи, че при рязане на бракуван резервоар за мазут са се възпламенили утайки от отпадъчни нефтопродукти, останали на дъното му. Констатирани са разливи от нефтопродукти и по площадката на фирмата, наличие на пластмасови, каучукови и разхвърляни метални отпадъци, както и пропуски по ЗУО във фирмената документация. На управителя е съставен акт за административно нарушение. Дадени са предписания за предприемане на незабавни мерки за почистване на разливите, за преместване и съхраняване на утайките от резервоара в затворени съдове, на закрито и пожарообезопасено място и за недопускане на изхвърляне на отпадъчни нефтопродукти и разливи от тях.

За обгазяване на района около СОУ “Д. Гачев” от запалени кабели и гуми сигнализира РИОСВ жител на Пазарджик. Последва проверка на площадка за черни и цветни метали в района и констатацията, че собственикът й събира отпадъци, за които няма разрешение в издадената му лицензия. Съставен е акт за административно нарушение. Предстои санкция за едноличния търговец.

По подаден сигнал за изхвърлени производствени отпадъци в контейнерите за битови РИОСВ извърши проверки в четири шивашки фирми на улиците “Макгахан” и “Пловдивска” в Пазарджик. И в четирите обекта бяха констатирани сходни нарушения на Закона за управление на отпадъците : неизвършена класификация на отпадъците, невъведени отчетни книги за количествата отпадъци, генерирани от дейността, фирмите нямат разработени програми за управление на отпадъците и сключени договори за предаването и оползотворяването им. В три от обектите – “Ивтекс 72” ЕООД, “Енвоге” ЕООД и “Кая-59” ЕООД управителите получиха предписания да отстранят тези нарушения на ЗУО на етапи, спазвайки посочените срокове. “Ачо” ЕООД е фирмата, допуснала освен изброените нарушения и : смесване на отпадъци, подлежащи на рециклиране /хартия/ с отпадъци, подлежащи на обезвреждане /текстилни отпадъци - изрезки/, както и изхвърляне на производствените отпадъци в котейнерите за битови отпадъци. Управителят на обекта не допусна експертите до разговор за разяснения на нормативната уредба и издаване на предписания за привеждане на дейността към нормативните изисквания. Предстои съставяне на актове за всяко едно от нарушенията.