РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.09.2011

На 12 септември експерти на РИОСВ извършиха проверка за незаконна дейност в стопанския двор на село Калугерово, отпадъците от която, според подадения сигнал, се изхвърлят в реката и на бившето сметище.

Проверката установи, че на площадката на бившата мандра се извършва производство на технически мазнини с растителен произход. Суровината за производството постъпва от 7 метални цистерни без обваловка. Площадката пред обекта е замърсена с мазнини и утайки. Площодковата канализация е заустена в река Тополница. Обектът не разполага с пречиствателно съоръжение за отпадъчните води. Няма изграден каломаслоуловител и издадено разрешително за заустване на отпадъчните води. От производството се формират пластмасови опаковки. Констатирано е и наличие на битови отпадъци, метални опаковки – варели, твърди утайки от производствения процес и цистерни за складиране на суровината и за съхранение на отпадния продукт от производството, монтирани на небетонирана площадка, директно върху почвата. Направо върху нея са натрупани и полиетиленови чували с отработена утайка, както и строителни, битови и пластмасови отпадъци.

На Управителя на фирмата, неприсъствал на проверката е предписано, да представи в РИОСВ всички документи на фирмата, свързани с производствения процес, разрешителни за дейности, договори с фирми. В едномесечен срок да отстрани констатираните нередности: да почисти площадката пред паро-котелната централа от мазнини и утайки, да изгради пречиствателно съоръжение за отпадъчните води и започне процедура за издаване на разрешително за заустване по Закона за водите.